Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Archiwum BIP

Rok: 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
(Wersja opublikowana)

Ramowy plan pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach na 2007 r.

 

 

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Przygotowujący materiały

Odpowiedzialny

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

 

Nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych oraz nad działalnością Izby

1

Badanie zgodności z prawem uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie spraw finansowych- art.11ust.1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych.

na bieżąco, nie później niż 30 dni od daty wpływu do Izby

Członkowie Kolegium, WIAS

Przewodniczący Kolegium Izby

2

Ustalenie budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień, w przypadku jego nieuchwalenia przez organ stanowiący jednostki do 31 marca roku budżetowego.

30.04.2007 r.

Członkowie Kolegium, WIAS

Przewodniczący Kolegium Izby

3

Wydawanie opinii w sprawach wymienionych w ustawie o regionalnych izbach obrachunkowych i ustawie o finansach publicznych.

w terminach wynikających z ustaw

Przewodniczący Składów Orzekających, WIAS

Przewodniczący Składów Orzekających

4

Rozpatrywanie odwołań od opinii w sprawach określonych w art.13 pkt 3-5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

w terminie 14 dni od wniesienia odwołania

Przewodniczący Składów Orzekających

Przewodniczący Kolegium Izby

5

Rozpatrywanie odwołań od uchwał wydanych przez składy orzekające w sprawach pozostałych

na bieżąco, nie później niż 30 dni od daty wpływu odwołania

Przewodniczący Składów Orzekających

Przewodniczący Kolegium Izby

6

Opracowanie informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

na bieżąco, nie później niż 30 dni od daty wydania opinii

Przewodniczący Składów Orzekających, WIAS

Prezes Izby

7

Uchwalanie planów i przyjmowanie sprawozdań dotyczących działalności Izby.

po otrzymaniu planów i sprawozdań z WIAS

Naczelnik WIAS

Kolegium Izby

8

Rozpatrywanie zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.

na bieżąco nie później niż 30 dni od daty wpływu zastrzeżeń

Członek Kolegium, Naczelnik WKGF

Przewodniczący Kolegium Izby

9

Opracowanie raportów o stanie gospodarki finansowej j.s.t. – art. 10a ustawy o rio.

zgodnie z uchwałą Kolegium

Członek Kolegium

Przewodniczący Kolegium Izby

10

Rozpatrywanie zastrzeżeń do raportu

na bieżąco, nie później niż 30 dni od daty wpływu zastrzeżeń

Członek Kolegium

Przewodniczący Kolegium Izby

 

11

Przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie danych dotyczących naliczania subwencji i rozliczania dotacji celowych organom dokonującym podziału tych środków.

na bieżąco nie później niż 10 dni od daty wpływu do WIAS

WKGF, WIAS

Prezes Izby

 

12

Rozpatrywanie spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika.

na bieżąco nie później niż 30 dni od daty wpływu powiadomienia

Przewodniczący komisji d/s Kontrasygnaty

Prezes Izby

II

 

 

Kontrola gospodarki

finansowej i zamówień

publicznych

1

Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych  w art.1 ust.2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

Inspektorzy WKGF

Naczelnik WKGF

2

Przeprowadzanie kontroli doraźnych i kontroli sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych zgodnie z dyspozycją Prezesa Izby.

wg potrzeb

Inspektorzy WKGF

Naczelnik WKGF

3

Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym.

na bieżąco, nie później niż w ciągu 60 dni od daty podpisania protokołu kontroli

WKGF

Naczelnik WKGF

4

Kierowanie pism sygnalizacyjnych do właściwych jednostek o wynikach kontroli (UKS, Prokuratura, itp.).

na bieżąco

WKGF

Naczelnik WKGF

5

Sporządzenie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do rzecznika.

2 dni po zakończeniu miesiąca

Inspektor WKGF

Naczelnik WKGF

6

Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.

raz w roku

WKGF

Naczelnik WKGF

7

Prowadzenie ewidencji komputerowej nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w j.s.t.

na bieżąco

WIAS

Naczelnik WIAS

8

Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Izbie w zakresie pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.

na bieżąco

osoby wymienione w Zarządzeniu Prezesa RIO Nr 1/2006
z dnia 15 marca 2006 r.

Prezes Izby

 

9

Prowadzenie audytu zgodnie z planem audytu

zgodnie z planem

Audytor wewnętrzny

Prezes Izby

III

 

Sprawozdawczość

1

Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa sprawozdań j.s.t. określonych przepisami Ministerstwa Finansów oraz wniosków o przyznanie części rekompensującej subwencji ogólnej i przekazywanie do Ministerstwa Finansów.

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów

WIAS

Naczelnik WIAS

2

Kontrola zgodności planu dochodów i wydatków budżetowych wykazanych w sprawozdaniach z planem po zmianach, na podstawie ewidencji komputerowej uchwał.

zgodnie z terminem określonym w rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości

WIAS

Naczelnik WIAS

3

Kontrola rachunkowa i formalna projektów budżetów j.s.t.

14 dni kalendarzowych od daty wpływu do Izby

WIAS

Naczelnik WIAS

3

Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa układów wykonawczych budżetów j.s.t. wpływających do izby.

14 dni kalendarzowych od daty wpływu do Izby

WIAS

Naczelnik WIAS

4

Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa uchwał zarządów, zarządzeń wójtów (prezydentów, burmistrzów) zmieniających budżet j.s.t. wpływających do izby.

14 dni kalendarzowych od daty wpływu do Izby

WIAS

Naczelnik WIAS

5

Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa bilansów z wykonania budżetu oraz bilansów zbiorczych jednostek i zakładów budżetowych.

14 dni kalendarzowych od daty wpływu do Izby

WIAS

Naczelnik WIAS

6

Kontrola rachunkowa i formalna oraz ewidencja komputerowa uchwał budżetowych i uchwał  zmieniających budżet podejmowanych przez rady j.s.t. (przychody i rozchody jednostki)

10 dni kalendarzowych od daty wpływu do Izby

WIAS

Naczelnik WIAS

 


 

Zadanie

Sposób realizacji

Termin

Przygotowujący materiały

Odpowiedzialny

1

2

3

4

5

 

 

 

 

IV

 

Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem i kontrolą

1

Organizowanie szkoleń dla inspektorów Izby w zakresie przepisów prawa finansowego i zamówień publicznych.

Zgodnie z załącznikiem Nr 2

Organizuje WIAS

Naczelnik WIAS

2

Organizowanie szkoleń dla pracowników j.s.t. w zakresie przepisów prawa finansowego, zamówień publicznych i gospodarowania mieniem.

Zgodnie z załącznikiem Nr 3

Organizuje WIAS

Naczelnik WIAS

3

Wymiana doświadczeń pomiędzy kolegiami i naczelnikami regionalnych izb obrachunkowych na spotkaniach seminaryjnych.

wg uzgodnienia

Kolegium Izby, Naczelnik WIAS, Naczelnik WKGF

Przewodniczący Kolegium Izby

4

Doradztwo w zakresie praktycznego stosowania przepisów prawa finansowego, a w szczególności przygotowywanie odpowiedzi na zapytania kierowane do Izby przez jednostki samorządu terytorialnego, w trybie określonym zarządzeniem Nr 11/2003 Prezesa RIO z dnia 29.09.2003 r.

na bieżąco

Osoby wymienione w piśmie Prezesa z dnia 5.11.2001 r.

Naczelnik WIAS,
Z-ca Prezesa Izby

5

Opracowanie dla potrzeb Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych sprawozdania z działalności Izby oraz z wykonania budżetów przez j.s.t za 2006 r.

marzec 2007 r.

WIAS, WKGF, Biuro Izby, Główny Księgowy, Członkowie Kolegium

Prezes, Z-ca Prezesa

6

Opracowanie materiałów i wydawanie Zeszytów Problemowych Regionalnej Izby Obrachunkowej w zakresie objętym nadzorem i kontrolą.

wg potrzeb

Członkowie Kolegium, WIAS, WKGF,
Radcy prawni

Przewodniczący Zespołu Redakcyjnego

V

Obsługa Regionalnej komisji orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych

1

Sporządzenie sprawozdania z działalności Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

31 styczeń 2007 r.

Biuro Obsługi Komisji

Przewodniczący Komisji

 

1

Opracowanie sprawozdania z wykonania budżetu Izby za 2006 r. oraz sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej za 2006 r. i przekazanie do MSWiA (art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy o rio).

marzec 2007 r.

Kolegium Izby, WIAS, WKGF, Biuro Izby, Główny Księgowy

Naczelnik WIAS

 

2

Opracowanie sprawozdania za 2006 r. z wykonania budżetu oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli.

marzec 2007 r.

Kolegium Izby, WIAS, WKGF, Biuro Izby, Główny Księgowy

Naczelnik WIAS

 

3

Opracowanie sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Izby za I półrocze 2007 r.

wrzesień 2007 r.

Kolegium Izby, WIAS, WKGF,

Naczelnik WIAS

 

4

Opracowanie i uchwalenie ramowego planu pracy wraz z planem kontroli na 2008 r. i przesłanie do MSWiA.

grudzień 2007 r.

Kolegium Izby, WIAS, WKGF, Biuro Izby

Prezes Izby

VI
 Organizacja oraz bieżąca obsługa Izby

5

Opracowanie i uchwalenie wniosków do projektu budżetu Izby na 2008 r.

maj 2007 r.

Kolegium Izby, WIAS, WKGF, Biuro Izby, Główny Księgowy

Prezes Izby

 

6

Przygotowanie projektu budżetu Izby na 2008 r.

maj-sierpień 2007 r.

WIAS, Biuro Izby

Główny Księgowy

 

7

Sporządzenie i przekazanie kwartalnych sprawozdań z działalności Izby (art.91 ust.3 i 4 ustawy o finansach publicznych).

do 10 dnia miesiąca po zakończeniu kwartału

Kolegium Izby, WIAS, WKGF, Biuro Izby, Główny Księgowy

Prezes Izby

 

8

Prawidłowe i sprawne zabezpieczenie obsługi administracyjnej i technicznej Izby.

na bieżąco

Biuro Izby

Kierownik Biura

 

9

Organizacja i prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Izby.

na bieżąco

Główny Księgowy

Prezes Izby

 

10

Prowadzenie archiwum zakładowego.

na bieżąco

Kierownik Biura

Prezes Izby

 

11

Nadzór nad siecią komputerową, w tym: modernizacja istniejących i wdrażanie nowych programów komputerowych.
Organizacja strony BIP. Umieszczanie na stronie WWW zawiadomień o planowanych szkoleniach.

na bieżąco

Informatycy

Kierownik Biura, Naczelnik WIAS

 


Założenia   planu  kontroli  na  2007  rok

Wydział  Kontroli  Gospodarki  Finansowej

 

1.  Ilość  jednostek  samorządu  terytorialnego  wraz  z  ich  jednostkami  organizacyjnymi  planowanych  do  kontroli   ogółem:

 

                                  *      5  gmin  miejskich,  w  tym  1  miasto  na  prawach  powiatu,

                                  *    25  gminy  miejsko  wiejskie,

                                  *    72  gminy  wiejskie,

                                  *    13  powiatów

                                  *      1  województwo  samorządowe,

Razem:                         116  jednostek

 

Wykonanie ustawowego obowiązku przeprowadzenia kontroli, co najmniej raz na 4 lata obliguje do przeprowadzenia kontroli średniorocznie w 29 jednostkach (116 : 4 = 29). Uwzględniając czasokres trwania kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego poszczególnych szczebli oraz zmniejszoną obsadę etatową wydziału kontroli na dzień planowania przyjęto proporcjonalnie do planu kontroli na 2007 rok - 27 jednostek samorządu  terytorialnego.

 

 

2.   Planowana  ilość  dni  na  przeprowadzenie  kontroli  kompleksowej  w  poszczególnych  rodzajach  jednostek  samorządu  terytorialnego  z  uwzględnieniem  ramowego  planu  kontroli:

 

a)   Miasto  na  prawach  powiatu     do  -  200  dni,

b)  gminy  miejskie                            do  -  110  dni,

                 w  tym  m.  in.:

        *  księgowość  i  sprawozdawczość  20  dni,

        *  wykonanie  budżetu  -  84  dni,  w  tym:

        *  dochody  -  37  dni,      

        *  wydatki   -  33  dni,

c)  gminy  miejsko  wiejskie                80  -  100  dni,

                w  tym  m.  in.:

        *  księgowość  i  sprawozdawczość  16  dni,

        *  wykonanie  budżetu  -  70  dni,  w  tym:

        *  dochody  -  30  dni,      

        *  wydatki   -  28  dni,

d)  gminy  wiejskie                               80  -  90  dni

               w  tym  m.  in.:

        *  księgowość  i  sprawozdawczość  16  dni,

        *  wykonanie  budżetu  -  70  dni,  w  tym:

        *  dochody  -  28  dni,      

        *  wydatki   -  24  dni,

e)  powiat                                             do  -  60  dni

f)   województwo  samorządowe         do   -  70  dni

g)  związek  międzygminny                  do  -  30  dni

 

3.  Planowana  ilość  dni  na  przeprowadzenie  kontroli  finansowej  -  problemowej  w  poszczególnych  rodzajach  jednostek  organizacyjnych  jednostek  samorządu  terytorialnego:

 

a)  w  mieście  na  prawach  powiatu       do  -   50  dni

b)  w  gminach  miejskich                         do  -   40  dni

c)  w  gminach  miejsko  wiejskich          do   -   30  dni

d)  w  gminach  wiejskich                         do   -   26  dni

e)  w  powiatach                                       do   -   30  dni

f)   w  województwie  samorządowym      do   -   50  dni

 

Wymienione wyżej planowane ilości dni na kontrolę poszczególnych jednostek są wielkościami uśrednionymi. Faktyczne ilości dni na poszczególne kontrole problemowe ustalane będą indywidualnie odrębnie w oparciu o analizę budżetu danej jednostki.

 

4.  Zatrudnienie aktualne  -  18  inspektorów   przeprowadzających   kontrolę.

 

5.  Rozliczenie   czasu   pracy  1  inspektora   na  2007  rok:

 

                       *   ilość   dni   w   roku   kalendarzowym    -   365  dni

                       *   niedziele  i  wolne  soboty                      -   104  dni

                       *   święta                                                     -       9  dni 

ogółem   dni   robocze   w   roku                                       -   252  dni

 

                       szczegółowe   rozliczenie   czasu   pracy  inspektora   na  1  inspektora

 

*   zakończenie  kontroli  rozpoczętych  w  2006  roku                          -     15  dni

*   urlopy  wypoczynkowe                                                                       -    26   dni

*   szkolenia                                                                                            -    10   dni

*   narady  wewnętrzne  okresowe                                                          -     8   dni

*   czynności  związane  z  rozpoczęciem  i  zakończeniem  kontroli     -    25   dni

*   absencja  chorobowa                                                                          -     7   dni

*   inne  prace  w  Izbie                                                                           -      5   dni

                                                             Łącznie                                     -    96   dni

 

Z  252  dni  roboczych  na  czynności  kontrolne  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego  przypada  156  dni   ( 252 dni – 96 dni ).

 

6.  Łączne  rozliczenie  czasu  pracy  w  jednostkach  samorządu  terytorialnego  dla  wszystkich   inspektorów   w   okresie  2007  roku:

        

                                           18  inspektorów   x   156  dni  =  2808   inspektor/dni

 

 

           Rodzaj    jednostki

Kontrole  kompleksowe

Kontrole  jednostek organizacyjnych

Kontrole  problemowe  i  doraźne

Łącznie rubryka  2 + 3

1

2

3

4

5

 

Województwo

 

         -

 

 

 

      -

 

Gminy  miejskie

 

         3

 

            -

 

 

        3

 

 Gminy  miejsko  wiejskie

 

         7 

 

            -

 

 

        7

 

Gminy  wiejskie

 

        17

 

            -

 

 

       17

 

Powiaty

 

         -

 

            -

 

 

       -

              

       Razem

 

 

        27

 

 

 

       27

 

 

 


Przewidywana ilość dni na kontrole zaplanowane w 2007 roku

 

 

 

 

           Rodzaj    jednostki

Kontrole  kompleksowe

Kontrole  jednostek organizacyjnych

Kontrole  problemowe  i  doraźne

Łącznie rubryka  2 + 3

1

2

3

4

5

 

Województwo

 

         0

 

 

 

       0

 

Gminy  miejskie

 

        330

 

         

 

 

    330

 

 Gminy  miejsko  wiejskie

 

        700

 

          

 

 

    700

 

Gminy  wiejskie

 

      1530

 

        

 

 

  1530

 

Powiaty

      

         0

 

 

 

        0

Problemowe  i  doraźne (koordynowane)

 

 

 

      248

 

 

              

                    Razem

 

 

     2560

 

        

 

      

 

   2808


Załącznik Nr 2

Propozycje szkoleń wewnętrznych na 2007 rok

 

 

 

Lp

 

DATA

 

 

TEMATYKA SZKOLENIA

 

PROWADZĄCY

1.

styczeń/luty

Ustawa prawo zamówień publicznych w praktyce kontrolnej

Lech Stanisław
RIO Kielce

2.

styczeń/luty

Naruszenie dyscypliny finansów publicznych w praktyce orzecznictwa

Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych

3.

luty

Inwestycje w budżetach gmin

Joanna Marczewska RIO Kielce

4.

maj

Omówienie zagadnień związanych z problematyką zadłużenia j.s.t.

Ewa Midura
RIO Kielce

5.

maj

Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
Katalog naruszeń dyscypliny finansów publicznych

Stanisław Banasik
RIO Kielce

6.

wrzesień

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Joanna Marczewska RIO Kielce

7.

wrzesień/październik

Informacja o stanie mienia komunalnego

Ewa Midura
RIO Kielce

 

 

Załącznik Nr 3

 

 

 

Plan szkoleń dla jednostek samorządu terytorialnego na 2007 rok

 

Lp.

Kogo dotyczy szkolenie

Tematyka szkolenia

1

Przewodniczący , zastępcy i członkowie Komisji Rewizyjnych Rad j.s.t.

Status prawny i zadania komisji rewizyjnej, procedury kontroli komisji rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu jednostki samorządu terytorialnego

2

Skarbnicy j.s.t.

Rachunkowość i sprawozdawczość j.s.t.

3

Przewodniczący Zarządów, Wójtowie (Burmistrzowie, Prezydenci); Skarbnicy j.s.t.

Zamówienia publiczne (po zmianie ustawy)

4

Przewodniczący Zarządów, Wójtowie (Burmistrzowie, Prezydenci); Skarbnicy j.s.t.

Procedury budżetowe oraz projekty budżetów wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego

5

Przewodniczący Zarządów, Wójtowie (Burmistrzowie, Prezydenci); radni j.s.t.

Wybrane zagadnienia z procedury uchwalania budżetu oraz z zakresu finansów publicznych i dyscypliny finansów publicznych

 

Ilość szkoleń w 2007 może zostać zwiększona w zależności od zgłoszonych problemów dotyczących działalności j.s.t oraz pozyskania wykładowcy.

 

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-01-10 12:54:18
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-01-10 12:54:18
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-01-10 12:54:49
Przeczytano: 3751 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP