Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

W 2006 r. udzielono 58 odpowiedzi dla jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:

- obliczania wynagrodzenia rocznego

- sporządzania sprawozdań

- ewidencji budżetowej

- wydatków inwestycyjnych i udzielania pożyczek

- udzielanych dotacji dla NZOZ

- zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych

- dopłat do cen wody

- dochodów z najmu i dzierżawy zakładów budżetowych

- finansowania linii kolejowych, boisk sportowych i wywozu śmieci

- zmian statutów w związku z zapisem art. 21 ust 1 ustawy o finansach publicznych

- poręczeń i gwarancji dla spółdzielni mieszkaniowych

- zatrudnieniu na stanowisku z-cy skarbnika osoby będącej głównym księgowym jednostki budżetowej

- wykupu wierzytelności przez bank

- ewidencji majątku przekazanego związkowi międzygminnemu

- możliwości zawarcia umowy na podstawie promesy

- finansowania dróg wojewódzkich

- zmiany wydatków inwestycyjnych zakładów budżetowych

- rozdysponowania rezerwy budżetowej na dotacje

-rozliczania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

-zasad ewidencji księgowej na koncie 995

-kryterium dochodowego przy ubieganiu się o stypendia szkolne

- rozliczania związane z gminnym zasobem mieszkaniowym

- naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

- rekultywacji składowiska odpadów

- rozliczania dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wydaje: Zeszyt Problemowy z działalności nadzorczej i Zeszyt Problemowy z działalności kontrolnej.

 

Realizując działalność szkoleniową w 2006 roku Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała sześć szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których ogółem wzięło udział 803 osoby (bez pracowników RIO) oraz jedno szkolenie dla pracowników RIO Kielce.

 

W szkoleniu dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych omówiono następujące tematy:

            1. Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.

            2. Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej

3. Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.

            3. Procedura kontroli.

            4. Procedura absolutoryjna

            5. Podstawy sfery kontroli sprawowanej przez Komisje Rewizyjną

            6. Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.

7. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium

9. Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.

 

Szkolenie przeprowadzili: Z-ca Prezesa i członek Kolegium RIO Kielce.

 

Dla skarbników oraz pracowników służb finansowych j.s.t. zorganizowano szkolenie na temat zasad rachunkowości funduszy pomocowych.

W w/w szkoleniu wzięło również udział 22 pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Szkolenie przeprowadziła Naczelnik WK RIO Lublin.

 

W szkoleniu dotyczącym nowelizacji prawa zamówień publicznych tematyka obejmowała:

I.          Wprowadzenie – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie prawa zamówień publicznych po nowelizacji.

II.        Nowelizacja systemu zamówień publicznych – nowe rozwiązania.

1.         Wyłączenie z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.         Zmiany w zakresie kwot progowych.

3.         Zmiany w zakresie i sposobie prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych..
Jak przygotować postępowanie w nowym stanie prawnym.

4.         Zmiany związane z szacowaniem wartości zamówienia, rola słowników CPV, zamówienia tego samego rodzaju.

5.         Badania i ocena ofert.

6.         Uproszczone tryby udzielania zamówień publicznych.

7.         Jak dokumentować zamówienia publiczne o wartościach podprogowych.

8.         Zmiany w zakresie protestów, odwołań, skarg.

9.         Kontrola i odpowiedzialność w nowym stanie prawnym.

 

Szkolenie przeprowadziła Prezes RIO w Olsztynie, arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

 

Ponadto dla pracowników Izby zorganizowano jedno szkolenie, w którym wzięło udział
44 osoby.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

1.         Obowiązek podatkowy w przypadku nieruchomości nie rozdysponowanych
z gminnych powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości w kontekście okoliczności faktycznych powodujących, że jednostka organizacyjna j.s.t. staje się podatnikiem.

2.         Uwarunkowania dot. umorzeń podatkowych ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

3.         Dopuszczalność, tryb i zasady wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych lub stwierdzenie ich nieważności.

4.         Prawne możliwości i sposoby dochodzenia należności podatkowych wobec osób przebywających za granicą, których adres jest nieznany oraz zmarłych w przypadku braku spadkobierców czy osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe.

5.         Procedura i tryb czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowego
w przypadku stwierdzenia niewłaściwej stawki podatkowej, wielkości przedmiotu opodatkowania, braku złożenia deklaracji podatkowej lub ustalenia stanu faktycznego niezgodnego z dokumentami przedstawionymi przez podatnika.

6.         Podatek od nieruchomości a podatek rolny.

7.         Omówienie istotnych problemów wynikających z ustawy „Prawo zamówień publicznych”

8.         Omówienie najczęściej stwierdzonych błędów w sprawozdawczości budżetowej

 

Szkolenie przeprowadzili: Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Naczelnik WIAS RIO
w Kielcach, St. Inspektor WK RIO w Kielcach.

 

W szkoleniu dla Skarbników i pracowników służb podatkowych j.s.t omówiono następujące tematy:

 

1. Zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym.

2. Rekompensaty dla gmin z budżetu państwa z tytułu zwolnień gruntów pod jeziorami
i sztucznymi zbiornikami oraz zwolnień nieruchomości ośrodków badawczo rozwojowych oraz położonych w parkach narodowych i rezerwatach przyrody.

3. Omówienie najnowszych orzeczeń sądowych dotyczących podatków i opłat lokalnych,   a dotyczących m.in.:

      opodatkowania linii energetycznych i stacji transformatorowych,

      opodatkowania linii telekomunikacyjnych,

      zasad płacenia podatku od dróg,

      podatku od budynków mieszkalnych i letniskowych.

4. Omówienie najnowszych pism Ministerstwa Finansów dotyczących podatków i opłat lokalnych, w tym dotyczących:

      opodatkowania części budynków i budowli,

      powstania obowiązku w przypadku nowowybudowanych budynków i budowli,

      nieruchomości zajętych na świadczenie usług zdrowotnych.

5. Przedstawienie nowych rozporządzeń dotyczących wprowadzania zwolnień od podatków lokalnych w ramach pomocy regionalnej.

6. Omówienie problemów związanych ze stosowaniem art. 14 ustawy o finansach publicznych wprowadzającym obowiązek informowania o dokonanych przez organ podatkowy ulgach w spłacie podatków i opłat lokalnych.

7. Opłata miejscowa i uzdrowiskowa – zasady wprowadzania.

 

W w/w szkoleniu wzięło również udział 19 pracowników RIO

Szkolenie przeprowadził Profesor Uniwersytetu w Białymstoku.

 

Dla Skarbników i pracowników służb finansowych w zakresie projektów budżetów na 2007 rok omówiono następujące tematy:

 

1. Dochody i wydatki budżetowe.

2. Dotacje udzielone z budżetu.

3. Przychody i rozchody budżet.

4. Informacja o stanie mienia komunalnego.

5. Prognoza łącznej kwoty długu j.s.t.

6. Wniosek o wydanie opinii o możliwości spłaty kredytu lub pożyczki.

W w/w szkoleniu wzięło również udział 21 pracowników RIO

Szkolenie prowadzili członkowie Kolegium z RIO Kielce i Sandomierza.

 

Szkolenie w zakresie odpowiedzialności kierownika j.s.t. za przygotowanie
i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tematyka szkolenia objęła następujące zagadnienia

 

1. Zadania publiczne i zasady ich finansowania.

2. Planowanie zamówień publicznych.

3. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych.

4. Udzielanie drobnych zamówień publicznych.

5. Reprezentacja zamawiającego, organizacja kontroli wewnętrznej.

6. Zamówienia wieloletnie.

7. Opis i oszacowanie wartości zamówienia.

8. Warunki wymagane od wykonawców i ich dokumentowanie.

9. Konstruowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jej udostępnianie.

10. Składanie ofert i ich otwarcie.

11. Protokół przebiegu postępowania.

12. Zasady oceny ofert, wybór oferty najkorzystniejszej.

13.Przegląd procedur przetargowych.

14. Przegląd procedur negocjacyjnych.

15. Obowiązek zawarcia umowy o zamówienie publiczne.

16. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

17. Zasady wykonywania zamówień publicznych.

18. Kontrola zamówień publicznych i odpowiedzialność za uchybienia.

19. Podstawy odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

20 Przegląd uchybień karalnych.

Szkolenie prowadził dr. Ryszard Szostak z Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:43:35
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:43:35
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:43:46
Przeczytano: 4831 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP