Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w 2007 roku

IV        Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem i kontrolą


 


 


1,2)     Realizując działalność szkoleniową Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 6 szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których ogółem wzięło udział 849osób (bez pracowników RIO).


 


I           W szkoleniu dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych w zakresie udzielenia absolutorium omówiono następujące tematy:


 


            1. Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.


            2. Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej.


3. Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.


            3. Procedura kontroli.


            4. Procedura absolutoryjna.


            5. Podstawy sfery kontroli sprawowanej przez Komisję Rewizyjną.


            6. Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.


7. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.


8. Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium.


9. Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.


Szkolenie zostało przeprowadzone przez Z-cę Prezesa i członka Kolegium RIO w Kielcach.


 


II         Dla skarbników oraz pracowników służb finansowych j.s.t zorganizowano szkolenie na temat: - „Sporządzanie sprawozdań finansowych i budżetowych w świetle zmian przepisów o sprawozdawczości finansowej i budżetowej obowiązujących w 2006 r.”


W w/w szkoleniu wzięło również udział 18 pracowników RIO.


Szkolenie przeprowadził Naczelnik WIAS z RIO w Krakowie.


 


III        W szkoleniu dla Skarbników i pracowników służb finansowych w zakresie podatku VAT omówione zostały następujące tematy:


 


1        Zadania samorządowych jednostek organizacyjnych w zakresie rozliczeń VAT. Wytyczne Ministerstwa Finansów w sprawie rejestracji podatkowej urzędów. Możliwości korzystania ze zwolnień podmiotowych przez jednostki budżetowe i inne jednostki organizacyjne samorządu. 


 


2        Dochody jednostek budżetowych opodatkowane VAT. Zasady ustalania wysokości podatku oraz zwolnienia przedmiotowe. Stawki podatku przy usługach komunalnych, sprzedażach lokali, budynków i gruntów oraz przy usługach związanych z nieruchomościami.


 


3        Moment powstania obowiązku podatkowego przy poszczególnych rodzajach usług, w szczególności przy świadczeniu usług komunalnych, dzierżawach, dostawach towarów w tym przy obrocie gruntami, budynkami, usługach wieczystego użytkowania gruntów oraz przy innych sposobach rozporządzania nieruchomościami.


 


4        Projektowane zmiany w przepisach ustawy o VAT oraz ich wpływ na rozliczenia podatku w samorządzie terytorialnym w roku 2007, w szczególności na opodatkowanie wieczystego użytkowania gruntów.  Dotacje budżetowe podlegające obciążeniom podatkowym oraz dotacje i subwencje nieobjęte VAT-em.


 


5        Zasady korzystania z prawa do pomniejszenia podatku należnego,
w szczególności przy inwestycjach samorządowych dofinansowywanych ze środków unijnych. Wybór metody rozliczeń. Korekta roczna podatku naliczonego. Prowadzenie rozliczeń VAT w rachunkowości budżetowej.


Szkolenie prowadził Starszy Inspektor RIO w Olsztynie.


 


IV               W szkoleniu zorganizowanym dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów oraz pracowników służb budowlanych j.s.t. z zakresu zamówień publicznych omówione zostały następujące zagadnienia:


 


1    Aktualny stan prawny - zestawienie aktualnie obowiązujących przepisów .


2.   Nowe progi w ustawie i ich znaczenie ( próg 14 tyś. Euro, likwidacja progu 60.000 Euro, uchylenie art.4a).


3.   Nowe zasady publikacji ogłoszeń – gdzie zamieszczać ogłoszenia o zamówieniach?


4.   Zasady udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej progu 137 i 211 tysięcy Euro.


5.   Zmiany nowelizacyjne w dotychczasowych trybach udzielania zamówień publicznych – nowe terminy składania ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.


6.   Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po nowelizacji:


      a) sposób udostępnienia SIWZ w zależności od trybu postępowania, a opłata za SIWZ,


      b) warunki uczestnictwa w postępowaniu a dokumenty potwierdzające ich spełnienie,


      c) zmiana zasad uzupełnienia dokumentów po nowelizacji,


      d) pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a opłata skarbowa,


      e) podwykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,


      f) wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ,


      g) nowe zasady składania wadium,


7. Oferty (składanie, otwarcie, badanie, ocena) – omówienie poszczególnych etapów oceny ofert w tym poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, omyłek rachunkowych. Wyjaśnienie pojęcia rażąco niskiej ceny.


8.   Wykluczenie wykonawcy, odrzucenie ofert a unieważnienie postępowania – obowiązki zamawiającego w tym zakresie.


9.   Środki ochrony prawnej – protest, odwołanie, skarga – zmiany wynikające z nowelizacji.


10.       Najważniejsze zasady kształtowania umów związanych z realizacją zamówień publicznych w tym: zabezpieczenie należytego wykonania umowy, rodzaje wynagrodzeń, możliwość wprowadzania zmian w umowie przed jej zawarciem oraz w trakcie realizacji zamówienia, terminy zapłaty wynagrodzenia umownego, gwarancja zapłaty za roboty budowlane, zawieranie umów po upływie terminu związania ofertą, zamówienie dodatkowe i uzupełniające.


11.Jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


W szkoleniu wzięło udział 23 pracowników RIO.


Szkolenie zostało przeprowadzone przez Prezesa RIO w Olsztynie.


 


V         W szkoleniu dla Skarbników i pracowników służb finansowych j.s.t. dotyczącym projektu budżetu na 2008 rok omówione zostały następujące zagadnienia:


1.      Dochody i wydatki budżetowe


2.      Dotacje udzielone z budżetu


3.      Prognoza łącznej kwoty długu


4.      Wybrane problemy dotyczące zadłużenia j.s.t.


5.      Informacje o stanie mienia komunalnego


W szkoleniu wzięło również udział 20 pracowników RIO. Szkolenie zostało przeprowadzone przez członków Kolegium RIO Kielce.


 


VI        W szkoleniu dla Skarbników i pracowników służb podatkowych j.s.t. przedstawione zostały następujące tematy:


1.      Omówienie problemów związanych z podejmowaniem uchwał podatkowych


2.      Podatki i opłaty lokalne – omówienie nowego orzecznictwa, zmian przepisów prawnych oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów


3.      Ordynacja podatkowa – problemy praktyczne oraz wyjaśnienia i interpretacje Ministerstwa Finansów, najnowsze orzecznictwo sądowe


4.      Zwrot podatku akcyzowego – omówienie występujących w praktyce błędów w postępowaniu wójta (burmistrza, prezydenta) oraz ich skutków


W szkoleniu tym wzięło również udział 30 pracowników RIO.


Szkolenie przeprowadził członek kolegium RIO w Bydgoszczy.


 


Ponadto zorganizowano 1 szkolenie dla pracowników RIO, na którym omówione zostały następujące zagadnienia:  • omówienie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • omówienie projektowanych zmian do ustawy o finansach publicznych
  • informacje o stanie mienia komunalnego do projektów budżetów
  • praktyczne uwagi zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych
  • praktyczne uwagi do składanych przez Wydział Kontroli zawiadomień o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • omówienie projektowanych zmian do ustaw związanych z ustawą o finansach publicznych

W szkoleniu wzięło udział 43 pracowników RIO.


Szkolenie przeprowadzili: Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych, Członek Kolegium, Naczelnik WIAS, Naczelnik WK, Starszy Inspektor WK.


 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach była również organizatorem 3–dniowego seminarium dla Członków Kolegiów Regionalnych Izb Obrachunkowych, w którym wzięło udział 114 osób.


Podczas seminarium prowadzone były wykłady i panele dyskusyjne obejmujące następujące tematy:


- omówienie zmian w ustawie o finansach publicznych


- omówienie aktualnego stanu prawnego ustawy „Prawo zamówień publicznych”


- informacje o stanie mienia komunalnego w świetle działalności opiniodawczej regionalnych izb obrachunkowych


- planowanie przychodów zwrotnych w budżecie nadwyżkowym


- wybrane zagadnienia z zakresu udzielania dotacji z budżetu j.s.t.


- udzielanie pożyczek z budżetu j.s.t. w rozstrzygnięciach nadzorczych RIO


- opłata skarbowa jako przedmiot nadzoru RIO


- aktualne problemy z zakresu nadzoru nad gospodarką finansową j.s.t. i badanie sprawozdań finansowych


- zakres stosowania przez rady gmin przepisów unijnych przy wprowadzaniu zwolnień od podatków od nieruchomości (dotyczących przedsiębiorców), w szczególności swobodnego przepływu pracowników


Prowadzącymi byli: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Członkowie Kolegiów RIO, Główny Inspektor Kontroli RIO.


 


Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała również 3-dniowe szkolenie dla Naczelników i Zastępców Naczelników Wydziałów Kontroli Regionalnych Izb Obrachunkowych, w którym wzięło udział 29 osób.


W zakresie szkolenia omówione były następujące zagadnienia dotyczące:


- realizacji kontroli instytucji kultury


- kontroli koordynowanych SP ZOZ


- kontroli koordynowanych w zakresie dotacji dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych


- oddawania nieruchomości gminnych we władanie osobom trzecim


- sygnalizacji programu kontroli dochodów z mienia gminy


- dotacji przedmiotowych do usług komunalnych


- omówienia bieżących problemów dotyczących ewidencjonowania i ujmowania skutków finansowych wyników kontroli


 


Regionalna Izba Obrachunkowa zorganizowała również szkolenie w dniach 20-21.12.2007 dla Inspektorów WKGF w zakresie rachunkowości.


Szkolenie w siedzibie Izby przeprowadziła Naczelnik WKGF Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie.


Ponadto dla Inspektorów WKGF zorganizowano szkolenie w dniu 28 grudnia 2007 roku,      w czasie którego członkowie Kolegium RIO Kielce omówili zagadnienia dotyczące dotacji udzielanych z budżetu gminy oraz informacji o stanie mienia komunalnego.


 


3)        Wymiana doświadczeń między członkami kolegium i naczelnikami wydziałów odbywała się na spotkaniach, szkoleniach i seminariach organizowanych przez Regionalne Izby Obrachunkowej.


 


4)         W 2007 r. udzielono 62 odpowiedzi dla jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:


-wyjaśnienie wątpliwości w stosowaniu przepisów ustawy o pomocy społecznej, o transporcie drogowym,


-sporządzania sprawozdań budżetowych,


-przejęcia nieruchomości za zaległości podatkowe,


-klasyfikacji budżetowej,


-zawierania porozumień między j.s.t.,


-realizacji dożywiania dzieci i sposobów finansowania,


-zwrotu wynagrodzenia radnego, członka komisji d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,


- wykonywania zadań pożytku publicznego,


- zapłaty zobowiązań i ich ewidencji, dokonywania wydatków budżetowych,


- zasad ustalenia należności za podróże służbowe.


-sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki


- pokrycia kosztów zakupu sztandaru dla Policji


- możliwości sfinansowania kosztów usuwania azbestu


- obowiązku podatkowego w podatku rolnym


- możliwości przekazywania części wpływów z opłaty targowej dla sołectwa


- możliwości spłaty odsetek od kredytów ze środków dotacji udzielonej przez gminy


- zakupu sprzętu dla PSP ze środków funduszu celowego


- naruszenia dyscypliny finansów publicznych


- księgowań na podstawie kopii dowodów źródłowych


- zobowiązań z tytułu zawartego porozumienia przez byłego wójta


- możliwości poręczenia kredytu dla restrukturyzowanego PZOZ


- finansowania modernizacji budynku ZOZ


- zasad finansowania wydatków na drogi


- wymagań kwalifikacyjnych Głównego Księgowego


- dokumentacji do przyznania zasiłku szkolnego


- możliwości udzielenia dotacji dla spółki


- zawierania porozumień między j.s.t.


- realizacji dożywiania dzieci i sposobu finansowania


- obowiązku posiadania przez gminę kopii decyzji podatkowej w wersji papierowej


- zlecania wykonania kontroli podległych jednostek, o które mowa w art. 187 ustawy o finansach publicznych


- rozliczenia wykorzystania dotacji podmiotowych przekazanych dla ponadgimnazjalnych szkół niepublicznych


- absolutorium


- wprowadzenia do budżetu j.s.t. środków otrzymanych z PFRON


- wydatkowania oraz rozliczania wydatków finansowanych z budżetu gminy na działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu kwalifikowanego


- finansowania przez gminę świadczeń izby wytrzeźwień na rzecz zatrzymanych do wytrzeźwienia osób ze środków uzyskanych z tytułu opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


- finansowanie budowy placu manewrowego przez OSP z pożyczki udzielonej z budżetu gminy


Poza tym, na bieżąco udzielane są odpowiedzi na pytania kierowane drogą telefoniczną
i pocztą elektroniczną.


 


5)         Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach uczestniczyła w pracach nad opracowaniem sprawozdania z działalności Izb oraz wykonania budżetów przez j.s.t. za 2006 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i przedłożone Sejmowi i Senatowi R.P.


 


6)         Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w 2007 roku wydała 2 Zeszyty Problemowe.


Pierwszy z nich dotyczył działalności kontrolnej i obejmował nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostek samorządu terytorialnego w 2006 roku.


Kolejny dotyczył działalności nadzorczej i zawierał artykuły problemowe, wybrane rozstrzygnięcia nadzorcze Kolegium Izby i sentencje opinii Składów Orzekających oraz stanowiska Izby zawarte w udzielonych odpowiedziach dla j.s.t.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:34:55
Opublikował:  2008-05-13 11:34:11

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:35:45
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:35:52

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij