Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

IV        Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem i kontrolą

 

1-2)     Realizując działalność szkoleniową w 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 8 szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których ogółem wzięło udział 1.246 osób.

 

Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia:

 

I „Zasady i terminy sporządzania sprawozdań j.s.t. za rok 2007 w świetle obowiązujących przepisów”.

Szkolenie przeprowadzili: Z-ca Naczelnika i Specjalista ds. sprawozdawczości RIO
w Rzeszowie.

 

II „Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy w świetle obowiązujących przepisów”.

Szkolenie przeprowadzili: Naczelnik oraz Główny Specjalista Wydziału Pomocy Regionalnej UOKiK.

 

W wyżej wymienionych szkoleniach wzięło udział 35 pracowników RIO.

 

III i IV „Zasady rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczość finansowa j.s.t.
w świetle obowiązujących przepisów”

Szkolenie przeprowadził członek Kolegium RIO Wrocław.

W wyżej wymienionych szkoleniach wzięło udział 23 pracowników RIO.

 

V Szkolenie zorganizowano dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych, na którym poruszono niżej wymienione tematy:

            1. Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.

            2. Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej

3. Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.

            3. Procedura kontroli.

            4. Procedura absolutoryjna

            5. Podstawy sfery kontroli sprawowanej przez Komisje Rewizyjną

            6. Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.

7. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium

9. Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.

 

Szkolenie przeprowadzili członkowie Kolegium RIO Kielce.

 

VI Szkolenie dla Skarbników i służb finansowych, dotyczące projektu budżetu na 2008 rok, poruszono na nim następujące tematy.

 

1.      Dochody i wydatki budżetowe w tym rezerwy budżetowe,

2.      Przychody i wydatki zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych,

3.      Upoważnienie dla organu wykonawczego,

4.      Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. w budżetach roku 2009

5.      Zaciąganie kredytów i pożyczek oraz emitowanie obligacji komunalnych przez j.s.t. – unormowania prawne i problemy praktyczne,

6.      Najczęściej występujące nieprawidłowości we wnioskach o wydanie opinii
o możliwości spłaty kredytu, pożyczki lub wykup obligacji,

7.      Informacja o stanie mienia komunalnego.

Szkolenie przeprowadzili członkowie Kolegium RIO Kielce .

 

VII Szkolenie dla Skarbników i pracowników służb podatkowych j.s.t. dotyczące podatków
i opłat lokalnych, na którym poruszono niżej wymienione tematy:

·        Omówienie problemów związanych z podejmowaniem uchwał podatkowych.

·        Podatki i opłaty lokalne – omówienie nowego orzecznictwa, zmian przepisów prawnych oraz wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

·        Podatkowa pomoc publiczna w gminach – omówienie najnowszych zmian.

Szkolenie prowadził członek Kolegium RIO w Bydgoszczy.

 

VIII Szkolenie dla Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Starostów, Skarbników oraz pracowników służb budowlanych na temat nowelizacji Prawa zamówień publicznych.

Szkolenie prowadziła Prezes RIO w Olsztynie.

W trzech ostatnich szkoleniach wzięło również udział 45 pracowników RIO.

 

 

Ponadto Izba zorganizowała szkolenie dla inspektorów WK i specjalistów WIAS, na którym omówiono

-ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

-zmiany w sprawozdawczości budżetowej,

-wybór prób kontrolnych, określenie zakresu kontroli oraz opis nieprawidłowości,

-praktyczne zalecenia wynikające z weryfikacji wystąpień pokontrolnych,

-podstawowe założenia, wymogi i zasady nowych procedur oraz trybu przeprowadzania kontroli

-ustawę prawo zamówień publicznych w praktyce kontrolnej

-zmiany w sprawozdawczości budżetowej,

-nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli sprawozdań budżetowych.

W w/w szkoleniu wzięło ogółem udział 40 pracowników RIO Kielce.

3)        Wymiana doświadczeń między członkami kolegium i naczelnikami wydziałów odbywała się na spotkaniach, szkoleniach i seminariach organizowanych przez Regionalne Izby Obrachunkowej.

 

 

 

4)         W 2008 roku udzielono 44 odpowiedzi dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

 Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:

- zastosowania klasyfikacji budżetowej

- zasad rachunkowości

- budowy przydomowych oczyszczalni ścieków ze środków budżetu gminy

- finansowania instytucji kultury

- dopłat do spółki gminnej

- prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej przez Gminę,

- dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

- zaciągania kredytów długoterminowych na wieloletni program inwestycyjny,

- finansowania zadań ze środków GFOŚ,

- zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości dla spółki akcyjnej,

- sposobu rozliczania dożywiania dzieci ze środków pomocy społecznej oraz formy organizacyjnej stołówki,

- zlecania nauki języka angielskiego szkole niepublicznej,

- należnej diety w podróży służbowej,

- danych o dochodach z turystyki i kultury w latach 2000-2007 w podziale na projekty,

- bezpośredniego zawarcia umów z lekarzami,

- rozpoczęcia przetargu na podstawie projektu budżetu,

- sposobu finansowania odprowadzania ścieków na terenie innej gminy.

-sposobu rozliczania zakładu budżetowego z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy za wykonane usługi

-możliwości finansowania przez gminę dowozu osób na badania profilaktyczne

-gospodarowania ZFŚS

- możliwości sfinansowania straty zakładu budżetowego

- możliwości zaciągnięciu kredytu przez zakład budżetowy

-wzniesienia pomnika przez powiat

- zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w gminnej jednostce budżetowej

- zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej

- umiejscowienia straży miejskiej w strukturze urzędu gminy

- zawarcia umowy między Miastem Kielce a DŚT w sprawie udzielenia dotacji celowej na zadania inwestycyjne wieloletnie

- partycypacji gminy w kosztach budowy i remontu dróg krajowych

- wyjaśnienie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w gminie

Poza tym, na bieżąco udzielane są odpowiedzi na pytania kierowane drogą telefoniczną
i pocztą elektroniczną

 

5)         Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach uczestniczyła w pracach nad opracowaniem sprawozdania z działalności Izb oraz wykonania budżetów przez j.s.t. za 2007 rok. Sprawozdanie to zostało przyjęte przez Krajową Radę Regionalnych Izb Obrachunkowych i przedłożone Sejmowi i Senatowi R.P.

 

6)         Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w 2008 roku wydała 1 Zeszyt Problemowy dotyczący działalności kontrolnej który obejmował nieprawidłowości w gospodarce finansowej jednostki samorządu terytorialnego w 2007 roku

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:07:21
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:08:51
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:08:55
Przeczytano: 2570 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2009-03-30 10:07:40 (Wersja opublikowana)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP