Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w 2009 roku

Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem i kontrolą


Realizując działalność szkoleniową za 2009 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała osiemszkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których ogółem wzięło udział 1.450 osób.


Szkolenia przeprowadzono w zakresie:


 


I.       Szkolenie zorganizowano dla przewodniczących organów stanowiących, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących, wójtów burmistrzów, prezydentów, pracowników samorządowych na temat „Status prawny i zadania komisji rewizyjnej, procedury kontroli komisji rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu jednostek samorządu terytorialnego”.


Tematyka obejmowała niżej wymienione zagadnienia:


  1.  Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.


  2.  Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej.


  3.  Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.


  4.  Procedury kontroli.


  5.  Procedura absolutoryjna.


  6.  Podstawowe sfery kontroli sprawowanej przez Komisję Rewizyjną.


  7.  Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.


  8.  Znaczenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.


  9.  Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.


10.  Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium.


11.  Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.


II.     Szkolenie dla skarbników i pracowników służb finansowych j.s.t. na temat „ Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec 2008 r. oraz zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych”.


Tematyka szkolenia obejmowała niżej wymienione zagadnienia:


1.       Nowe zasady ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych na koncie 221, 226.


2.       Procedura wyceny bilansowej (tzw. aktualizacji) należności wątpliwych (“krok po kroku”), a w szczególności:


       istota i cel oraz zasady aktualizacji należności poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących należności wątpliwe,


       przykładowe zapisy dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny należności,


       wpływ przyjętych zasad (polityki) rachunkowości aktualizacji należności na sytuację finansową jednostki;


       zasady ewidencji kwartalnej wyceny odsetek zwłoki od należności wymagalnych oraz odpisów aktualizujących należności w zależności od rodzaju należności (należności z tytułu dochodów budżetowych, należności na rzecz innych jednostek, należności funduszy) oraz ich zmniejszeń w przypadku ustania przyczyny dla której je utworzono – na przykładach,


       zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej (analitycznej) do konta 290 oraz możliwe uproszczenia ewidencji należności wątpliwych (zasady określania indywidualnej korespondencji kont),


       prezentacja należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych (w bilansie).


3.       Zasady ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, które podlegają odprowadzeniu na rzecz innych jednostek (np. na rzecz budżetu państwa lub innych gmin) oraz odpisów aktualizujących od tych należności.


4.       Prezentacja danych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz w bilansie z wykonania budżetu, w tym: przekształcania sald kont w pozycje bilansowe, rachunek zysków i strat oraz nowe zestawienie zmian w funduszu jednostki, powiązanie danych wynikające ze sposobów księgowania m.in. wydatków inwestycyjnych, niewygasających wydatków.


III.    Szkolenie zorganizowano dla skarbników i księgowych jednostek organizacyjnych j.s.t. na temat „Zasady gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych”. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym tematem szkolenie odbyło się w dwóch terminach tj. 11-12 maj oraz 25-26 maj 2009 r.


Poruszono niżej wymienione zagadnienia:


1.       Podstawy prawne i zasady rachunkowości budżetowej.


2.       Organizacja rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych, w tym omówienie zasad opracowania i aktualizowania polityki rachunkowości oraz innych przepisów wewnętrznych  w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej.  1. Wycena majątku jednostek i zakładów budżetowych  (aktywów i pasywów).

  2. Zasady gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych

-           zasady sporządzania planów finansowych, tryb dokonywania zmian,


-           szczególne zasady gospodarki finansowej zakładów budżetowych.  1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (kompletność ksiąg rachunkowych, dokumentowanie operacji gospodarczych, dekretowanie dokumentów, dokonywanie zapisów księgowych).

  2. Zasady, terminy i częstotliwość przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów.

  3. 7Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie).

  4. Organizacja gospodarki kasowej i ewidencja środków pieniężnych.

  5. Ewidencja dochodów i wydatków, przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności. Zasady funkcjonowania kont i dokonywania zapisów w porządku systematycznym i chronologicznym.

  6. Funkcjonowanie kont pozabilansowych (plan finansowy, zaangażowanie).

  7. Sprawozdawczość budżetowa jednostek i zakładów budżetowych.

  8. Rozliczenia jednostek i zakładów budżetowych z budżetem, tryb rozliczania dotacji przez zakłady budżetowe.

IV. Szkolenie zorganizowano dla skarbników i pracowników służb podatkowych j.s.t. Tematem szkolenia były „Uchwały podatkowe na 2010 r. –podatki i opłaty lokalne – najnowsze problemy”


V.     Szkolenie dla Skarbników i pracowników służb finansowych j.s.t. dotyczyło projektu budżetu na 2010 r. na którym poruszono niżej wymienione tematy:


1.   .Dochody i wydatki budżetowe w tym rezerwy budżetowe,


2.   Plan przychodów i wydatków jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego innych niż jednostki budżetowe,


3.   Zadania inwestycyjne,


4.   Upoważnienia dla organu wykonawczego,


5.   Prognoza długu jednostki samorządu terytorialnego,


6.   Dotacje udzielone z budżetu j.s.t. w budżetach roku 2010,


7.   Procedura budżetowa z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy z dnia 27.08. 2009 o finansach publicznych oraz z ustawy z dnia 27.08. 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych,


8.   Zaciąganie zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych oraz poręczeń z uwzględnieniem zmian wynikających z w/w ustaw.


VI, VII.           Szkolenie zorganizowano dla skarbników i pracowników służb finansowych j.s.t. na którym omówiono „ Gospodarkę finansową j.s.t. na rok 2010 według nowej ustawy o finansach publicznych i ustawy – przepisy wprowadzające”.


Z uwagi na duże zainteresowanie w/w tematyką szkolenia w drugim terminie zorganizowane zostało szkolenie dla księgowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych.


VIII.Szkolenie zorganizowane było dla wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów, skarbników oraz pracowników służb budowlanych na temat  Nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych


W w/w szkoleniach wzięło również udział 30 pracowników RIO.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:26:01
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:26:34

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:26:01
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:26:34

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij