Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem i kontrolą

Realizując działalność szkoleniową za 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  zorganizowała 13 szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w których ogółem wzięło udział 2.022 osoby w tym 46 pracowników RIO.

 

Pierwsze szkolenie zorganizowano dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowych na temat „ Zamknięcie ksiąg rachunkowych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego” oraz drugie szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych”. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkolenie to odbyło się w dwóch terminach. Ogółem w szkoleniu tym wzięło udział 473 osoby.

Następne szkolenie zorganizowano dla przewodniczących organów stanowiących, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących, wójtów burmistrzów, prezydentów, pracowników samorządowych na temat „Status prawny i zadania komisji rewizyjnej, procedury kontroli komisji rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu jednostek samorządu terytorialnego”. W szkoleniu tym wzięło udział 70 osób.

Dla skarbników oraz pracowników służb podatkowych zorganizowano szkolenie na temat „Rozliczenia VAT w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego” w którym wzięło udział  66 osób.

W związku ze zmianą ustawy o sprawozdawczości  dla skarbników oraz pracowników służb finansowych zorganizowano szkolenie na temat: „Zmiany w sprawozdawczości budżetowej”. Szkolenie to z uwagi na ogromne zainteresowanie również odbyło się w dwóch terminach i ogółem udział wzięło 375 osób.

Kolejnym szkoleniem było szkolenie dla wójtów burmistrzów prezydentów starostów skarbników oraz pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi w j.s.t na temat „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w bieżącej praktyce samorządowej po nowelizacji regulacji prawnej”. W szkoleniu tym wzięło udział  143 osoby.

Ostatnim szkoleniem w I półroczu 2010 r było szkolenie na temat :Wieloletnia prognoza finansowa” oraz „Kontrola zarządcza w j.s.t”.  W szkoleniu wzięło udział 159 osób 

W w/w szkoleniach wzięło również udział 15 pracowników RIO

Szkolenie dla skarbników i pracowników służb finansowych j.s.t  na temat „Projekt budżetu na 2011 r.”.

Kolejne zorganizowano dla skarbników i pracowników służb podatkowych j.s.t. Tematem szkolenia były „Podatki i opłaty lokalne – najnowsze problemy”

 

Ostatnie 2 szkolenia z uwagi na duże zainteresowanie zorganizowano dla skarbników

i pracowników służb finansowych j.s.t. w tym księgowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych na temat: „Zmiany w zasadach rachunkowości i planach kont budżetów j.st. oraz samorządowych jednostek i zakładów budżetowych wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. oraz zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych”.

W szkoleniach w okresie IV kwartału wzięło ogółem udział 737 osób w tym 31 pracowników RIO.

 

Wykłady w w/w szkoleniach prowadzili pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Kielcach, Olsztynie i Białymstoku oraz wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego
w Krakowie.

 

Za 2010 r. udzielono 80 odpowiedzi na zapytania skierowane z jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:

-        zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu osób którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatki,

-        wymiany posadzki w pomieszczeniu znajdującym się w budynku OSP ze środków utrzymania gotowości bojowej,

-        ujmowania w sprawozdaniach Rb Z i Rb N należności i zobowiązań z tytułu opłat z ochrony środowiska, opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej,

-        obowiązku kontrasygnaty skarbnika w związku z ustaleniami kontroli NIK,

-        finansowania z budżetu kosztów usuwania azbestu,

-        klasyfikacji budżetowej środków zasadzonych na rzecz GOPS,

-        możliwości i formy finansowania budowy kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych,

-        rezygnacji sołectwa z funduszu soleckiego i możliwość wprowadzania zmian do zgłoszonych przedsięwzięć,

-        klasyfikacji budżetowej dla zwrotu kwot przekazanych przez gminy na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego w ramach RPO,

-        zakresu i sposobu wprowadzania zmian do budżetu oraz uprawnień do zmian wydatków na wynagrodzenia,

-        możliwości zapłaty za badania lekarskie osób nietrzeźwych ze środków GPRPA,

-        wprowadzenia zmian do budżetu i planów finansowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

-        dotacji dla organizacji pożytku publicznego udzielanej w transzach( wieloletniej) lub wykazywanej jako wydatek niewygasający,

-        obowiązku rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej instytucji kultury,

-        wystawiania faktur z tytułu pomocy rzeczowej w ramach ZFŚS,

-        wynagrodzenia dla profilaktyka ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi
i dofinansowania izby wytrzeźwień,

-        rozliczania dotacji dla przedszkola za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej oraz zastosowania klasyfikacji,

-        wprowadzania zmian do budżetu w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej,

-        rachunków dochodów własnych z darowizn w związku ze zmianą przepisów
o finansach publicznych,

-        finansowania z dotacji remontów szkół, wynagrodzeń pracowników, obsługi finansowo- księgowej, terminu rozliczenia dotacji,

-        wykazywania w sprawozdaniach finansowych przez Urząd Pracy środków z Funduszu Pracy,

-        wystawiania poleceń wyjazdów służbowych i zwrotu kosztów podróży członków GKRPA przez Prezydenta Miasta,

-        formy pomocy dla rolników na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,

-        obowiązku remontów budynku przychodni zdrowia przez organ założycielski,

-        możliwości zawarcia umowy przez jednostkę budżetową na dostawę art. żywnościowych na rok szkolny 2009/2010,

-        kompetencji organów i sposobu dokonywania zmian w budżetach jst oraz wskazania „odrębnych przepisów”,

-        określenia podatnika podatku VAT, 

-        rodzaju umowy na najem lokalu użytkowego dla Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej,

-        obowiązku wydawania dziennych wyciągów bankowych (potwierdzonych) przy korzystaniu z systemu bankowości elektronicznej,

-        interpretacji art. 90 ust 3 d ustawy o systemie oświaty (określenie wydatków bieżących),

-        rodzaju umowy dotyczącej zatrudnienia konserwatora-kierowcy samochodu ochotniczej straży pożarnej,

-        stanowiska Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości dysponowania środkami budżetowymi w ramach funduszu sołeckiego,

-        stosowanie klasyfikacji budżetowej dotyczącej dochodów i wydatków związanych
z prowadzeniem pływalni,

-        zwiększania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w samodzielnym publicznym zespole podstawowej opieki zdrowotnej,

-        sposobu finansowania kosztów badania ewalucyjnego przez Powiatowy Urząd Pracy,

-        możliwości kwalifikowania kosztów reklamy w rozliczeniu dotacji podmiotowych,

-        odpowiedzialności podmiotów finansowanych ze środków publicznych za zawarte umowy ubezpieczenia grupowego na życie pracowników,

-        stanowiska w sprawie realizacji inwestycji dot. budowy kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem związku międzygminnego,

-        stanowiska w sprawie zawarcia umowy grupowego ubezpieczenia dla pracowników samorządowych nie naruszając ustawy o finansach publicznych,

-        dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących

-        przekazywania dotacji dla instytucji kultury na realizacje inwestycji w ramach Projektu z udziałem środków RPO,

-        tworzenia w trakcie roku budżetowego rezerw celowych,

-        pobierania odsetek za zwłokę od niezapłaconych w terminie opłat za odbiór odpadów komunalnych,

-        przeznaczenia środków pochodzących z gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na pokrycie kosztów badań lekarskich osób nietrzeźwych zatrzymanych przez Policję,

-        zakwalifikowania opłat za odpady komunalne do jednej z proponowanych kategorii,

-        wynagrodzeń (dodatki spisowe) dla członków gminnego biura spisowego ,

-        przekazywania dotacji dla organizacji i podmiotów działających w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

-        zwrotu dotacji w związku z naruszeniem przepisów prawa zamówień publicznych,

-        rodzaju świadczeń, które mieszczą się w katalogu zadań realizowanych przez zakłady budżetowe,

-        częściowego zwrotu przez gminę kosztów delegacji i noclegów dla pracowników podnoszących kwalifikacje na studiach podyplomowych współfinansowanych ze środków unijnych,

-        współfinansowania przez gminę modernizacji parkingów na terenach stanowiących jej własność, a będących w użytkowaniu wieczystym spółdzielni,

-        finansowania przez gminę różnicy wydatków między kosztami jakie ponosi gmina za odbiór odpadów komunalnych a faktycznymi wpływami z tego tytułu,

-        sposobu ewidencji księgowej kwoty ryczałtu jaką rodzinny dom dziecka otrzymuje miesięcznie na utrzymanie każdego dziecka,

-        sposobu zaklasyfikowania § 4080 do odpowiedniej kolumny załącznika o wydatkach budżetowych,

-        dotowania przez gminę oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej,

-        wskazania podstawy prawnej, na podstawie której środki otrzymane z PFRON wprowadzane są na dochody budżetu,

-        możliwości finansowania z budżetu gminy usługi usuwania wyrobów z azbestem, realizowanej przez gminę na nieruchomościach należących do osób fizycznych,

-        prośba dyrektora instytucji kultury o ufundowanie nagrody pieniężnej lub rzeczowej dla uczestnika konkursu fotograficznego przez Prezesa RIO,

-        możliwości wsparcia Policji w formie transferu pieniężnego oraz ponoszenia wydatków bezpośrednich,

-        możliwości wykupu wierzytelności j.s.t. przez banki,

-        możliwość jednoczesnego pełnienia funkcji sołtysa i radnego,

-        prowadzenia przez jednostkę budżetową działalności w postaci przygotowania
i sprzedaży posiłków dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej

-        możliwości przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej i sfinansowania ich ze środków własnych gminy,

-        interpretacji art. 26 ust. 8 ustawy o finansach publicznych w zakresie dokonywania zmian w paragrafach wynagrodzeniowych i pochodnych.

 

Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 11:20:04
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 11:20:04
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 11:20:18
Przeczytano: 989 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP