Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

Działalność informacyjna i szkoleniowa w zakresie spraw objętych nadzorem i kontrolą

Za 2011 r. przygotowano 63 odpowiedzi na zapytania skierowane z jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:

-        dofinansowania osobom fizycznym z budżetu gminy kosztów usuwania azbestu,

-        zmiany umowy w związku ze zmianą stawki podatku VAT,

-        możliwości prowadzenia działalności turystycznej w zakresie usług hotelarskich wraz
z działalnością w zakresie sportu przez MOSiR – zakład budżetowy,

-        ujmowania w wykazie przedsięwzięć umów na media oraz konieczności zmiany WPF,

-        ustalenia czy urząd gminy jest jednostką budżetową dla określenia go jako podatnika podatku VAT,

-        określenia rodzaju wydatków jakie mogą być realizowane z dotacji celowej udzielonej klubowi sportowemu,

-        ustalenia zakresu badania sprawozdania finansowego za 2010 rok przez biegłego rewidenta,

-        zaliczania do wydatków bieżących zakupu obiadów w formie cateringu oraz wynagrodzenia właściciela punktu przedszkolnego,

-        obowiązku badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Związku
(art. 268 u. o. f. p.),

-        sposobu ewidencji podatku VAT,

-        możliwości udzielenia O.S.P. dotacji na opłatę wniosku o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie,

-        możliwości ujmowania w wydatkach budżetowych partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez TBS sp. z. o. o. i ustalenia w związku z tym odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,

-        zmiany umowy o zamówienie publiczne w związku ze zmianą stawki podatku VAT,

-        możliwości dokonywania zmian w funduszu sołeckim w trakcie roku budżetowego,

-        obliczania kwoty diety dla radnego obejmującego mandat w trakcie miesiąca oraz dla radnego, którego mandat wygasł w trakcie miesiąca,

-        możliwości pobierania przez sołtysa, który jest jednocześnie radnym 2 diet i jaką kwotę bazową przyjmować do naliczania diet,

-        możliwości zakupu urządzeń do określenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz sfinansowania przeszkolenia psa służbowego do wykrywania narkotyków ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

-        budowy ronda lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi kolejowej z drogą wojewódzką przez gminę,

-        zaliczenie wydatków z tytułu niewypłaconego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości do wydatków niewygasających,

-        możliwości wsparcia finansowego przez gminy odbudowy wieży na Świętym Krzyżu,

-        określenia wartości nieruchomości przekazanych decyzjami komunalizacyjnymi,

-        możliwości wykonywania odpłatnego przyłącza do sieci wodociągowej dla osób fizycznych przez zakład budżetowy,

-        zmiany budżetu w związku ze zmianą przepisów dotyczących przyznawania dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

-        sposobu przekazania z budżetu gminy dotacji dla biblioteki,

-        sprawozdawczości szkół ulegających likwidacji w tym wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i sposobu wykazywania w sprawozdaniu Rb – 27s dochodów otrzymanych,

-        prawidłowego opodatkowania nieruchomości w postaci lotniska,

-        możliwości przekazania środków ujętych w uchwale budżetowej i uchwale dot. Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na wakacyjne formy zagospodarowania czasu letniego dla dzieci i młodzieży organizacji pozarządowej wyłonionej w drodze konkursu,

-        możliwości przedłużenia terminu wykonania zadania dot. kanalizacji w związku
ze śmiertelnym wypadkiem podczas prac budowlanych,

-        regulacji zasad rozliczeń pomiędzy związkiem międzygminnych a jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu przekazywania efektów rzeczowych inwestycji rozpoczętych,

-        sposobu ewidencji w księgach rachunkowych samorządowej jednostki budżetowej wydatków majątkowych finansowanych ze środków pochodzących z wydzielonego rachunku dochodów utworzonego na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych,

-        możliwości przyznania dotacji dla Gminnego Centrum Kultury na prowadzenie niepublicznego przedszkola bądź niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego,

-        zasad sporządzania sprawozdań Rb-27s, Rb-N, Rb-27ZZ oraz Rb-ZN,

-        wymogu wejścia w skład komisji rewizyjnej przedstawicieli wszystkich klubów radnych,

-        wprowadzenia dotacji celowej w ramach zwrotu części wydatków wykonanych
w ramach funduszu sołeckiego,

-        nabywania nieruchomości pod inwestycje komunalne przez gminy będące członkami
i udziałowcami spółki z. o. o.,

-        możliwości użyczania przez gminę środków transportu własnym jednostkom budżetowym, stowarzyszeniom i lokalnym grupom działania,

-        klasyfikacji dochodów z tytułu sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów
i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych,

-        przepływu środków na współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo – wychowawczej,

-        możliwości wykorzystania dotacji z budżetu państwa dla gminy uzdrowiskowej na wkład własny do zadania inwestycyjnego realizowanego z udziałem środków UE,

-        przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę i obowiązku przejęcia należności za wynajem lokali przez gminę

-        możliwości prowadzenia obsługi finansowo-księgowej jednostki budżetowej gminy przez biuro rachunkowe,

-        zawierania umów z mieszkańcami gminy na wykonanie przyłączy wodociągowych,

-        zaliczania wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy budżecie do kosztów wytworzenia środka trwałego,

-        zaewidencjonowania kwot dokonanej wpłaty kary umownej za nieterminowe wykonanie inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu sądowym,

-        rodzaju dotacji przekazanej przez powiat do Państwowego Zakładu Aktywności Zawodowej funkcjonującego jako zakład budżetowy,

-        księgowania środków EFRR,

-        zapisów w uchwałach gmin dotyczących zwolnienia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości jednostek Policji,

-        wykazania w planie finansowym zakładu budżetowego na koniec i początek roku ujemnego stanu środków obrotowych,

-        możliwości budowy przez gminę oświetlenia dróg wewnętrznych usytuowanych na gruntach stanowiących własność gminy lub będących w jej samoistnym posiadaniu,

-        klasyfikacji wydatków związanych z poborem podatków po likwidacji rozdziału 75647,

-        ustalenia jednostki właściwej do umieszczenia w planie finansowym dotacji na zadania własne gminy dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,

-        ewidencjonowania zwrotu nadpłat z tytułu świadczeń rodzinnych i wykazywania ich w sprawozdawczości budżetowej,

-        rozliczenia gminy z dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku
z umorzeniem przez Wójta kwot nienależnie pobranych przez świadczeniobiorców,

-        klasyfikacji wydatków wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej,

-        zasad dofinansowania przez j .s. t. Komedy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,

-        możliwości dofinansowania z budżetu gminy działalności środowiskowego domu samopomocy,

-        możliwości finansowania z budżetów j. s. t. szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych powyżej kwot określonych art. 90 ustawy o systemie oświaty,

-        obowiązku zwrotu dotacji na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola na terenie innej gminy przez gminę, w której uczeń zamieszkuje.

 

Ponadto w 2011 roku przygotowano i przekazano informacje na złożone 5 wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Wnioski dotyczyły następujących zagadnień:

- udostępnienia uchwał, zarządzeń, opinii, wyjaśnień i innych pism, które dotyczą funduszu sołeckiego,

- udostępnienie treści uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę,

- przekazaniu danych z W.P.F. wraz z wykazem przedsięwzięć oraz opinii składów orzekających RIO o W.P.F.,

- rejestrów rozstrzygnięć nadzorczych, ich zawartości, sposobu prowadzenia, możliwości wyszukiwania ich w biuletynie informacji publicznej.

Realizując działalność szkoleniową za 2011 rok Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 6 szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w których ogółem wzięło udział 1.016 osób w tym 17 pracowników RIO:

      1. szkolenie dla przewodniczących organów stanowiących, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących, wójtów burmistrzów, prezydentów, pracowników samorządowych na n/w tematy:

1) Podstawowe zasady finansów publicznych – finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego.

2) Absolutorium i rola komisji rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium.

3) Zasady działalności komisji rewizyjnej.

W szkoleniu wzięło udział 181 osób.

      2. szkolenie  dla skarbników i pracowników służb finansowych j. s. t. na temat „ Rachunkowość wykonania budżetu oraz urzędów jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.

W szkoleniu tym wzięło udział 217 osób.

      3. szkolenie dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek i zakładów budżetowych j. s. t. na temat: „Rachunkowość jednostek i zakładów budżetowych w 2011 r. W szkoleniu tym wzięło udział 279 osób.

 

4. szkolenie dla skarbników i pracowników jednostek samorządu terytorialnego na temat „Projekt budżetu na 2012 rok”

W szkoleniu wzięło udział 202 osoby.

·                    . Wykłady w w/w szkoleniach prowadzili członkowie Kolegium i Główny Inspektor Kontroli RIO Kielce.

 

5. szkolenie dla skarbników oraz pracowników służb podatkowy na temat „ Uchwały podatkowe na 2012 r.. Podatki i opłaty lokalne
– najnowsze problemy”, w którym wzięło udział 120 osób oraz 17 pracowników Izby.

.           Wykłady poprowadził prof. Uniwersytetu w Białymstoku, członek Kolegium RIO w Białymstoku.

 

6. Regionalna Izba Obrachunkowa we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim
i Prokuratorem Okręgowym zorganizowała szkolenie, które dotyczyło analizy przestępstw popełnianych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach ubiegłych na podstawie przykładów z terenu województwa świętokrzyskiego. Do uczestnictwa
w powyższym szkoleniu zostali zaproszeni wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, członkowie zarządu powiatu, województwa i związków komunalnych.

Szkolenie prowadzili Prokuratorzy i Naczelnik Wydziału Przestępstw Gospodarczych. Komendy Wojewódzkiej Policji.

W listopadzie 2011 roku zostało przeprowadzone szkolenie wewnętrzne dla pracowników Wydziału Informacji Analiz i Szkoleń. Tematem szkolenia były kwestie dotyczące projektu budżetu na 2012 rok, a w szczególności treść uchwały, limity, załączniki o przedsięwzięciach oraz przychodach i rozchodach budżetu.

W szkoleniu wzięło udział 9 pracowników wydziału i zostało ono przeprowadzone przez członka Kolegium RIO Kielce.
Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 11:23:58
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 11:25:44
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 11:27:38
Przeczytano: 1388 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP