Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

       DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA I SZKOLENIOWA W ZAKRESIE SPRAW OBJĘTYCH NADZOREM I KONTROLĄ

 

1.-2.     Z uwagi na poważne ograniczenia kadrowe w obsadzie WKGF, jakie miały miejsce
w okresie całego 2012 roku, mając na uwadze pełne zrealizowanie założonego planu kontroli, świadomie zrezygnowano z tradycyjnej formy szkolenia wewnętrznego z oderwaniem inspektorów od ich bieżącej pracy w kontrolowanej jednostce, w miejsce wprowadzenia praktyki systematycznej współpracy z zespołami kontrolującymi przy okazji omawiania poszczególnych kontroli. W trakcie tych spotkań omawiano uwagi, spostrzeżenia w zakresie dotyczącym tematyki kontroli, ujęcia oraz opisywania nieprawidłowości, czy opracowywania wniosków pokontrolnych, wynikających z procedury weryfikacji wystąpień pokontrolnych. Równocześnie przy okazji omawiano z inspektorami wybrane zagadnienia z zakresu rachunkowości budżetowej, księgowości oraz sprawozdawczości budżetowej, wynikające
z zakresu zrealizowanej przez nich kontroli. Ponadto wszystkie nowo zatrudnione w okresie 2012 roku, w wydziale osoby przed delegowamiem na kontrole przeszły około 1,5 miesięczne wewnętrzne szkolenia między innymi również i z tej problematyki. Inne bieżące potrzeby
w zakresie szkoleń wewnętrznych w okresie 2012 roku nie wystąpiły.

 

Realizując działalność szkoleniową, w roku 2012 Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 6 szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego
w których ogółem wzięło udział 1.244 osoby, w tym 24 pracowników RIO.

Tematyka szkoleń obejmowała:

·         Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2011 rok i sporządzenie sprawozdań. W tym zakresie zorganizowano 3 szkolenia, skierowane do skarbników jst, głównych księgowych oraz pracowników służb finansowo-księgowych, w których udział wzięły 752 osoby. Szkolenia prowadził Główny Inspektor Kontroli RIO Kielce.

·         Procedura absolutoryjna za 2011 rok ze szczególnym uwzględnieniem roli Komisji Rewizyjnej. Szkolenie skierowane zostało do przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących jst i wzięło w nim udział 177 osób. Szkolenie prowadzili członkowie Kolegium RIO Kielce

·         Projekt budżetu na rok 2013- szkolenie skierowane do skarbników i pracowników służb finansowych jst. W szkoleniu udział wzięły 193 osoby, a prowadzili je członkowie Kolegium RIO Kielce.

·         Podatki i opłaty lokalne w świetle najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych oraz podejmowanie uchwał podatkowych na rok 2013. Szkolenie skierowane do skarbników i pracowników służb finansowych jst prowadził pracownik naukowy Uniwersytetu w Białymstoku. W szkoleniu udział wzięło 98 przedstawicieli jst oraz 24 pracowników RIO Kielce.

 

3.         W roku 2012 Naczelnicy i Zastępcy Naczelników uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe, na których dokonywana była wymiana doświadczeń

4.        W 2012 roku przygotowano 109 odpowiedzi na skierowane do Izby zapytania. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:

-        możliwości przekazywania środków finansowych z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu dla klubów sportowych,

-        zasad przekazywania środków finansowych z budżetów jst dla Państwowej Straży Pożarnej

-        możliwości finansowania z dotacji dla przedszkola przekazywanej z budżetu gminy wynagrodzenia osoby w samozatrudnieniu,

-        sposobu wykorzystania dotacji z budżetu państwa na sfinansowanie pracy informatyków rejonowych GOPS

-        przeznaczenia środków finansowych na wydatki niewygasające na lokaty w bankach,

-        sposobu rozliczania dotacji podmiotowej przekazanej instytucji kultury,

-        ponoszenia przez gminę niektórych kosztów utrzymania szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie,

-        zasad obliczania i przekazywania dotacji dla szkoły podstawowej o stopniu organizacji 0-III oraz punktu przedszkolnego

-        oceny sposobu zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy

-        możliwości regulowania zobowiązań z dotacji przyznanej organizacji pożytku publicznego powstałych przed zawarciem umowy,

-        przekazania spółce gminnej zadania zarządzania nieruchomościami gminnymi,

-        przekazania gminie odcinka drogi ekspresowej w okresie trwałości projektu i obowiązków z tym związanych

-        sposobu postępowania w przypadku nie dokonania w terminie wpłaty I raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

-        możliwości podjęcia uchwały obniżającej cenę skupu żyta i wprowadzenia zwolnień podatkowych w ciągu roku,

-        prawidłowości ustalania i przekazywania dotacji dla szkół,

-        obliczania kwoty wolnych środków

-        możliwości ubiegania się przez gminę o środki z NFOŚiGW na budowę przyłączy budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego,

-        udzielania bonifikaty od opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego,

-        ewidencji majątku przekazanego instytucji kultury w bezpłatne użytkowanie,

-        korekty naliczenia odpisu na ZFŚS i ewidencji z tym związanej

-        możliwości zmian w ciągu roku funduszu sołeckiego

-        klasyfikacji budżetowej

-        ponoszenia wydatków na oświetlenie bryły Kościoła,

-        wskazania podmiotu zobowiązanego do ponoszenia kosztów utrzymania biblioteki mieszczącej się w budynku szkoły,

-        zmiany decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego,

-        uprawnień komisji rewizyjnej

-        zasad przekazywania, rozliczania i zawierania porozumień w związku z udzielonymi dotacjami dla szkół i przedszkoli,

-        możliwości przejęcia przez gminy części długu związku międzygminnego zaciągniętego na realizację inwestycji wspólnych,

-        prawidłowości ponoszonych wydatków przez gminy,

-        możliwości bezprzetargowego zlecenia zakładowi budżetowemu budowy wodociągu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych,

-        prawidłowości realizacji zadania usuwania pojazdów z dróg i ich przechowywania,

-        przekazania przez gminy i powiaty dotacji na zakup samochodu dla środowiskowego domu samopomocy,

-        możliwości wypłaty ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru dla kierownika USC i jego zastępcy,

-        możliwości rozdysponowania rezerwy na zarządzanie kryzysowe na zakup łodzi, aparatów tlenowych, remont samochodu pożarniczego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych,

-        podstawy do naliczenia funduszu sołeckiego na rok 2013 w związku z nie opublikowaniem przez GUS liczby ludności,

-        udzielenia dotacji dla stowarzyszenia na remont budynku świetlicy wiejskiej,

-        możliwości wprowadzenia do budżetu przez zarząd nowego zadania inwestycyjnego w związku z przekazaniem dotacji z gminy

-        stosowania art. 70a ust. 1 Karty Nauczyciela łącznie do wydatków dz. 801 i 854 i możliwości przeniesienia planów. wydatków z rozdz. 80146 do 85446,

-        możliwości nabycia sprzętu w drodze leasingu samodzielnie przez zakład budżetowy,

-        przekazania z budżetu powiatu dotacji dla stowarzyszenia na przystosowanie budynku będącego własnością gminy na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej,

-        zastosowania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,

-        umów zawieranych między powiatami z tyt. umieszczenia dziecka w pieczy zastępczej,

-        udzielania dotacji osobom fizycznym ze środków NFOŚiGW na budowę przyłączy kanalizacyjnych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

-        możliwości zawarcia umowy na likwidację odpadów poprzemysłowych, na mocy której wykonawca koszty usługi rekompensowałby kwotą uzyskaną ze sprzedaży odpadów,

-        możliwości zastosowania trybu z wolnej ręki przy zakupie paliwa do autobusów szkolnych,

-        zawarcia umowy z bankiem o prowadzenie rachunku bankowego bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych,

-        ewidencji zaliczek przekazywanych wspólnotom mieszkaniowym na remonty części wspólnych nieruchomości,

-        poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i zapisów w uchwałach,

-        przekazania dyrektorowi szkoły obowiązków związanych z przyznawaniem i wypłatą stypendium socjalnego dla uczniów,

-        refundacji przez gminę części kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,

-        możliwości sfinansowania ze środków na przeciwdziałanie narkomanii zakupu psa wyszkolonego do wykrywania narkotyków,

-        obowiązków dyrektora szkoły w zakresie organizowania dowozu dzieci do szkół.

 

Ponadto za okres 2012 roku przygotowano i przekazano informacje na złożone 20 wniosków o udostępnienie informacji publicznych. Wnioski dotyczyły:

- zakresu działalności nadzorczej, opiniodawczej i kontrolnej Izby,

- sprawozdawczości budżetowej jst.

- danych dotyczących funduszu sołeckiego.

5.         Członkowie Zespołu Autorskiego uczestniczyli w opracowaniu sprawozdania z działalności RIO oraz wykonania budżetu przez j.s.t. za 2011 rok.

6.         W roku 2012 został wydany Zeszyt Problemowy z działalności kontrolnej RIO Kielce.

7.         W roku 2012 nie wpłynęły informacje wynikające z art. 245 ustawy o finansach publicznych.

Wprowadził: Kamil Górski 2013-08-29 09:13:49
Zmienił: Kamil Górski 2013-08-29 09:13:49
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-02 10:35:43
Przeczytano: 1021 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP