Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

W I półroczu 2006 r. udzielono 34 odpowiedzi dla jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:

- obliczania wynagrodzenia rocznego

- sporządzania sprawozdań

- ewidencji budżetowej

- wydatków inwestycyjnych i udzielania pożyczek

- udzielanych dotacji dla NZOZ

- zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych

- dopłat do cen wody

- dochodów z najmu i dzierżawy zakładów budżetowych

- finansowania linii kolejowych, boisk sportowych i wywozu śmieci

 

 

Realizując działalność szkoleniową w I półroczu 2006 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 3 szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których ogółem wzięło udział 411 osób.

 

 

W szkoleniu dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych omówiono następujące tematy:

            1. Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.

            2. Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej

3. Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.

            3. Procedura kontroli.

            4. Procedura absolutoryjna

            5. Podstawy sfery kontroli sprawowanej przez Komisje Rewizyjną

            6. Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.

7. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium

9. Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.

 

Szkolenie przeprowadzili: Z-ca Prezesa i członek Kolegium RIO Kielce.

 

Dla skarbników oraz pracowników służb finansowych j.s.t. zorganizowano szkolenie na temat zasad rachunkowości funduszy pomocowych.

W w/w szkoleniu wzięło również udział 22 pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej.

 

Szkolenie przeprowadziła Naczelnik WK RIO Lublin.

 

W szkoleniu dotyczącym nowelizacji prawa zamówień publicznych tematyka obejmowała:

I.          Wprowadzenie – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie prawa zamówień publicznych po nowelizacji.

II.        Nowelizacja systemu zamówień publicznych – nowe rozwiązania.

1.         Wyłączenie z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.         Zmiany w zakresie kwot progowych.

3.         Zmiany w zakresie i sposobie prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych.. Jak przygotować postępowanie w nowym stanie prawnym.

4.         Zmiany związane z szacowaniem wartości zamówienia, rola słowników CPV, zamówienia tego samego rodzaju.

5.         Badania i ocena ofert.

6.         Uproszczone tryby udzielania zamówień publicznych.

7.         Jak dokumentować zamówienia publiczne o wartościach podprogowych.

8.         Zmiany w zakresie protestów, odwołań, skarg.

9.         Kontrola i odpowiedzialność w nowym stanie prawnym.

 

Szkolenie przeprowadziła Prezes RIO w Olsztynie, arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych.

 

Ponadto dla pracowników Izby zorganizowano jedno szkolenie, w którym wzięło udział44 osoby.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:

1.         Obowiązek podatkowy w przypadku nieruchomości nie rozdysponowanych z gminnych powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości w kontekście okoliczności faktycznych powodujących, że jednostka organizacyjna j.s.t. staje się podatnikiem.

2.         Uwarunkowania dot. umorzeń podatkowych ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny.

3.         Dopuszczalność, tryb i zasady wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych lub stwierdzenie ich nieważności.

4.         Prawne możliwości i sposoby dochodzenia należności podatkowych wobec osób przebywających za granicą, których adres jest nieznany oraz zmarłych w przypadku braku spadkobierców czy osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe.

5.         Procedura i tryb czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowego w przypadku stwierdzenia niewłaściwej stawki podatkowej, wielkości przedmiotu opodatkowania, braku złożenia deklaracji podatkowej lub ustalenia stanu faktycznego niezgodnego z dokumentami przedstawionymi przez podatnika.

6.         Podatek od nieruchomości a podatek rolny.

7.         Omówienie istotnych problemów wynikających z ustawy „Prawo zamówień publicznych”

8.         Omówienie najczęściej stwierdzonych błędów w sprawozdawczości budżetowej

 

Szkolenie przeprowadzili: Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Naczelnik WIAS RIO w Kielcach, St. Inspektor WK RIO w Kielcach.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:21:55
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:21:55
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:22:04
Przeczytano: 2567 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP