Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w I półroczu 2006 roku

W I półroczu 2006 r. udzielono 34 odpowiedzi dla jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:


- obliczania wynagrodzenia rocznego


- sporządzania sprawozdań


- ewidencji budżetowej


- wydatków inwestycyjnych i udzielania pożyczek


- udzielanych dotacji dla NZOZ


- zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych


- dopłat do cen wody


- dochodów z najmu i dzierżawy zakładów budżetowych


- finansowania linii kolejowych, boisk sportowych i wywozu śmieci


 


 


Realizując działalność szkoleniową w I półroczu 2006 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 3 szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których ogółem wzięło udział 411 osób.


 


 


W szkoleniu dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych omówiono następujące tematy:


            1. Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.


            2. Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej


3. Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.


            3. Procedura kontroli.


            4. Procedura absolutoryjna


            5. Podstawy sfery kontroli sprawowanej przez Komisje Rewizyjną


            6. Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.


7. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.


8. Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium


9. Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.


 


Szkolenie przeprowadzili: Z-ca Prezesa i członek Kolegium RIO Kielce.


 


Dla skarbników oraz pracowników służb finansowych j.s.t. zorganizowano szkolenie na temat zasad rachunkowości funduszy pomocowych.


W w/w szkoleniu wzięło również udział 22 pracowników Regionalnej Izby Obrachunkowej.


 


Szkolenie przeprowadziła Naczelnik WK RIO Lublin.


 


W szkoleniu dotyczącym nowelizacji prawa zamówień publicznych tematyka obejmowała:


I.          Wprowadzenie – zestawienie przepisów obowiązujących w systemie prawa zamówień publicznych po nowelizacji.


II.        Nowelizacja systemu zamówień publicznych – nowe rozwiązania.


1.         Wyłączenie z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.


2.         Zmiany w zakresie kwot progowych.


3.         Zmiany w zakresie i sposobie prowadzenia dokumentacji zamówień publicznych.. Jak przygotować postępowanie w nowym stanie prawnym.


4.         Zmiany związane z szacowaniem wartości zamówienia, rola słowników CPV, zamówienia tego samego rodzaju.


5.         Badania i ocena ofert.


6.         Uproszczone tryby udzielania zamówień publicznych.


7.         Jak dokumentować zamówienia publiczne o wartościach podprogowych.


8.         Zmiany w zakresie protestów, odwołań, skarg.


9.         Kontrola i odpowiedzialność w nowym stanie prawnym.


 


Szkolenie przeprowadziła Prezes RIO w Olsztynie, arbiter przy Urzędzie Zamówień Publicznych.


 


Ponadto dla pracowników Izby zorganizowano jedno szkolenie, w którym wzięło udział44 osoby.


Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:


1.         Obowiązek podatkowy w przypadku nieruchomości nie rozdysponowanych z gminnych powiatowych i wojewódzkich zasobów nieruchomości w kontekście okoliczności faktycznych powodujących, że jednostka organizacyjna j.s.t. staje się podatnikiem.


2.         Uwarunkowania dot. umorzeń podatkowych ze względu na ważny interes podatnika lub interes publiczny.


3.         Dopuszczalność, tryb i zasady wzruszenia ostatecznych decyzji podatkowych lub stwierdzenie ich nieważności.


4.         Prawne możliwości i sposoby dochodzenia należności podatkowych wobec osób przebywających za granicą, których adres jest nieznany oraz zmarłych w przypadku braku spadkobierców czy osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe.


5.         Procedura i tryb czynności sprawdzających oraz postępowania podatkowego w przypadku stwierdzenia niewłaściwej stawki podatkowej, wielkości przedmiotu opodatkowania, braku złożenia deklaracji podatkowej lub ustalenia stanu faktycznego niezgodnego z dokumentami przedstawionymi przez podatnika.


6.         Podatek od nieruchomości a podatek rolny.


7.         Omówienie istotnych problemów wynikających z ustawy „Prawo zamówień publicznych”


8.         Omówienie najczęściej stwierdzonych błędów w sprawozdawczości budżetowej


 


Szkolenie przeprowadzili: Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, Naczelnik WIAS RIO w Kielcach, St. Inspektor WK RIO w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:21:55
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:22:04

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:21:55
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:22:04

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij