Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

W I półroczu 2008 roku. udzielono 21 odpowiedzi dla jednostek samorządu terytorialnego.

 

 Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:

- prowadzenia szkoły ponadgimnazjalnej przez Gminę,

- zaciągania kredytów długoterminowych na wieloletni program inwestycyjny,

- finansowania zadań ze środków GFOŚ,

- zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości dla spółki akcyjnej,

- sposobu rozliczania dożywiania dzieci ze środków pomocy społecznej oraz formy organizacyjnej stołówki,

- zlecania nauki języka angielskiego szkole niepublicznej,

- należnej diety w podróży służbowej,

- danych o dochodach z turystyki i kultury w latach 2000-2007 w podziale na projekty,

- bezpośredniego zawarcia umów z lekarzami,

- rozpoczęcia przetargu na podstawie projektu budżetu,

- sposobu finansowania odprowadzania ścieków na terenie innej gminy.

-sposobu rozliczania zakładu budżetowego z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy za wykonane usługi

-możliwości finansowania przez gminę dowozu osób na badania profilaktyczne

-gospodarowania ZFŚS

- możliwości sfinansowania straty zakładu budżetowego

- możliwości zaciągnięciu kredytu przez zakład budżetowy

-wzniesienia pomnika przez powiat

- zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w gminnej jednostce budżetowej

Poza tym, na bieżąco udzielane są odpowiedzi na pytania kierowane drogą telefoniczną
i pocztą elektroniczną

 

Realizując działalność szkoleniową w I półroczu 2008 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 4 szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w których ogółem wzięło udział 579 osób.

 

Dla skarbników oraz pracowników służb finansowych j.s.t. zorganizowano trzy szkolenia:

 

I „Zasady i terminy sporządzania sprawozdań j.s.t. za rok 2007 w świetle obowiązujących przepisów”.

Szkolenie przeprowadzili: Z-ca Naczelnika i Specjalista ds. sprawozdawczości RIO
w Rzeszowie.

 

II „Zasady udzielania pomocy publicznej przez gminy w świetle obowiązujących przepisów”.

Szkolenie przeprowadzili: Naczelnik oraz Główny Specjalista Wydziału Pomocy Regionalnej UOKiK.

 

W wyżej wymienionych szkoleniach wzięło udział 35 pracowników RIO.

 

III „Zasady rachunkowości budżetowej oraz sprawozdawczość finansowa j.s.t. w świetle obowiązujących przepisów”

Szkolenie przeprowadził członek Kolegium RIO Wrocław.

 

IV Szkolenie zorganizowano dla Przewodniczących Komisji Rewizyjnych, na którym poruszono niżej wymienione tematy:

            1. Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.

            2. Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej

3. Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.

            3. Procedura kontroli.

            4. Procedura absolutoryjna

            5. Podstawy sfery kontroli sprawowanej przez Komisje Rewizyjną

            6. Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.

7. Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

8. Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium

9. Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.

 

Szkolenie przeprowadzili członkowie Kolegium RIO Kielce.

 

Ponadto Izba zorganizowała szkolenie dla inspektorów WK i specjalistów WIAS, na którym omówiono

-ustawę o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,

-zmiany w sprawozdawczości budżetowej,

-wybór prób kontrolnych, określenie zakresu kontroli oraz opis nieprawidłowości,

-praktyczne zalecenia wynikające z weryfikacji wystąpień pokontrolnych,

-podstawowe założenia, wymogi i zasady nowych procedur oraz trybu przeprowadzania kontroli

-ustawę prawo zamówień publicznych w praktyce kontrolnej

-zmiany w sprawozdawczości budżetowej,

-nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli sprawozdań budżetowych.

 

W szkoleniu wzięło ogółem udział 40 pracowników RIO Kielce.

 

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:14:10
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:19:25
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:19:41
Przeczytano: 2505 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2008-08-04 09:14:31 (Wersja opublikowana)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP