Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

W I półroczu 2009 roku udzielono 27 odpowiedzi dla jednostek samorządu terytorialnego.

Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:

- zastosowania klasyfikacji budżetowej w zakresie opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,

- zajęcia przez Izbę stanowiska w sprawie finansowania operatów szacunkowych,

- finansowania przez gminy wynagrodzeń dla lekarzy onkologów realizujących Program Profilaktyki Onkologicznej,

- kontrolowania powiatowych komend Państwowej Straży Pożarnej przez Starostwo Powiatowe,

- wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej za realizacje programu POKL,

- odpowiedniego kwalifikowania odsetek od nieterminowych wpłat dotyczących opłat i kar za wycinkę drzew i krzewów,

- wstrzymania przekazywania dotacji przez j.s.t. dla Prywatnego Technikum Zawodowego „PRO-FIL” oraz Centrum Kształcenia Budowlanych „Zgoda”,

- zorganizowania bezpłatnego dowozu dzieci do szkoły podstawowej gdy ta droga nie przekracza odległości wymienionych w art. 17 ust. 2 ustawy o systemie oświaty,

- zasad przyznawania dotacji dla szkół niepublicznych przez j.s.t.,

- interpretacji pojęcia „wkład niepieniężny”,

- korzystania przez Gminy z usług firm windykacyjnych,

- dofinansowania przez Gminę funkcjonowania Izby Wytrzeźwień prowadzonej przez inną j.s.t.,

- uprawnień Rady Miejskiej do dokonywania zmian w projektach uchwał dotyczących zmian w budżecie,

- rozliczenia dotacji przekazanej Związkowi Harcerstwa Polskiego,

- udzielenia zamówienia publicznego bez zaplanowania w budżecie kwoty na ten cel,

- interpretacji w zakresie rozliczania dochodów z tytułu opłat cmentarnych oraz ewidencji księgowej z tego tytułu,

- udzielenia dotacji dla Gminnego Klubu Sportowego,

- kwestionowania przez podatnika wysokości podatku rolnego,

- wykorzystania środków finansowych z pokrycia różnic kursowych na dodatkowe koszty inwestorskie przy inwestycji,

- nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela i dokonywanych w związku z tym analiz poniesionych w danym roku wydatków na wynagrodzenia nauczycieli,

- ewidencji kosztów na koncie 080 i wydatków inwestycyjnych (§ 605),

- wypłata ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w szkoleniu pożarniczym lub działaniu pożarniczym,

- ustalenie czy odsetki od środków dotacji rozwojowej są przychodem gospodarstwa pomocniczego,

- przekazywanie dotacji dla szkół wchodzących w skład zespołu, który to zespół posiada wyodrębniony rachunek bankowy,

- dopuszczalności wykonywania zadań Powiatu z zakresu promocji w drodze umów partnerskich i przekazywania środków finansowych na ten cel.

 

Realizując działalność szkoleniową za I półrocze 2009 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  zorganizowała 3 szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w których ogółem wzięło udział 645 osób.

 

Pierwsze  szkolenie zorganizowano dla przewodniczących organów stanowiących, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących, wójtów burmistrzów, prezydentów, pracowników samorządowych na temat „Status prawny i zadania komisji rewizyjnej, procedury kontroli komisji rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu jednostek samorządu terytorialnego”.

 

Tematyka obejmowała niżej wymienione zagadnienia:

 1.   Organizacja organów i jednostek samorządu terytorialnego.

 2.   Pojęcie i funkcja kontroli wewnętrznej.

 3.   Status prawny i zadania Komisji Rewizyjnej.

 4.   Procedury kontroli.

 5.   Procedura absolutoryjna.

 6.   Podstawowe sfery kontroli sprawowanej przez Komisję Rewizyjną.

 7.   Absolutorium jako instytucja prawa samorządowego.

 8.   Znaczenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium.

 9.   Opinia RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej.

10.  Sesja absolutoryjna oraz ustalenie wyniku głosowania w sprawie absolutorium.

11.  Badanie uchwały absolutoryjnej przez RIO w trybie nadzoru.

Szkolenie przeprowadzili: Z-ce Prezesa RIO i członek Kolegium RIO.

 

Drugie szkolenie dla skarbników i pracowników służb finansowych j.s.t. na temat
„Zamknięcie ksiąg rachunkowych na koniec 2008 r. oraz zasady sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych”.

Tematyka szkolenia obejmowała niżej wymienione zagadnienia:

1.      Nowe zasady ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych na koncie 221, 226.

2.      Procedura wyceny bilansowej (tzw. aktualizacji) należności wątpliwych (“krok po kroku”), a w szczególności:

       istota i cel oraz zasady aktualizacji należności poprzez dokonywanie odpisów aktualizujących należności wątpliwe,

       przykładowe zapisy dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie wyceny należności,

       wpływ przyjętych zasad (polityki) rachunkowości aktualizacji należności na sytuację finansową jednostki;

       zasady ewidencji kwartalnej wyceny odsetek zwłoki od należności wymagalnych oraz odpisów aktualizujących należności w zależności od rodzaju należności (należności z tytułu dochodów budżetowych, należności na rzecz innych jednostek, należności funduszy) oraz ich zmniejszeń w przypadku ustania przyczyny dla której je utworzono – na przykładach,

       zasady prowadzenia ewidencji szczegółowej (analitycznej) do konta 290 oraz możliwe uproszczenia ewidencji należności wątpliwych (zasady określania indywidualnej korespondencji kont),

       prezentacja należności w sprawozdaniach budżetowych i finansowych (w bilansie).

3.      Zasady ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych, które podlegają odprowadzeniu na rzecz innych jednostek (np. na rzecz budżetu państwa lub innych gmin) oraz odpisów aktualizujących od tych należności.

4.      Prezentacja danych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym oraz w bilansie z wykonania budżetu, w tym: przekształcania sald kont w pozycje bilansowe, rachunek zysków i strat oraz nowe zestawienie zmian w funduszu jednostki, powiązanie danych wynikające ze sposobów księgowania m.in. wydatków inwestycyjnych, niewygasających wydatków.

 

W szkoleniu tym wzięło również udział 15 pracowników RIO.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Członka Kolegium RIO we Wrocławiu.

 

 

Trzecie szkolenie zorganizowano dla skarbników i księgowych jednostek organizacyjnych j.s.t. na temat „Zasady gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych”. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie tym tematem szkolenie odbyło się w dwóch terminach tj. 11-12 maj oraz 25-26 maj 2009 r.

 

Obejmowało ono następujące zagadnienia:

1.      Podstawy prawne i zasady rachunkowości budżetowej.

2.      Organizacja rachunkowości jednostek i zakładów budżetowych, w tym omówienie zasad opracowania i aktualizowania polityki rachunkowości oraz innych przepisów wewnętrznych  w zakresie rachunkowości i gospodarki finansowej.

  1. Wycena majątku jednostek i zakładów budżetowych  (aktywów i pasywów).
  2. Zasady gospodarki finansowej jednostek i zakładów budżetowych

-           zasady sporządzania planów finansowych, tryb dokonywania zmian,

-           szczególne zasady gospodarki finansowej zakładów budżetowych.

  1. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (kompletność ksiąg rachunkowych, dokumentowanie operacji gospodarczych, dekretowanie dokumentów, dokonywanie zapisów księgowych).
  2. Zasady, terminy i częstotliwość przeprowadzania oraz rozliczania inwentaryzacji aktywów i pasywów.
  3. Ewidencja rzeczowych aktywów trwałych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki trwałe w budowie).
  4. Organizacja gospodarki kasowej i ewidencja środków pieniężnych.
  5. Ewidencja dochodów i wydatków, przychodów i kosztów oraz zobowiązań i należności. Zasady funkcjonowania kont i dokonywania zapisów w porządku systematycznym i chronologicznym.
  6. Funkcjonowanie kont pozabilansowych (plan finansowy, zaangażowanie).
  7. Sprawozdawczość budżetowa jednostek i zakładów budżetowych.
  8. Rozliczenia jednostek i zakładów budżetowych z budżetem, tryb rozliczania dotacji przez zakłady budżetowe.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez Głównego Inspektora Kontroli RIO w Kielcach.

 

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:42:49
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:42:49
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:43:04
Przeczytano: 2409 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP