Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w I półroczu 2010 roku

W I półroczu 2010 r. przygotowano 45 odpowiedzi na zapytania skierowane
z jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:


-        zasad podawania do publicznej wiadomości wykazu osób którym udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono na raty podatki,


-        wymiany posadzki w pomieszczeniu znajdującym się w budynku OSP ze środków utrzymania gotowości bojowej,


-        ujmowania w sprawozdaniach Rb Z i Rb N należności i zobowiązań z tytułu opłat        z ochrony środowiska, opłaty produktowej i dodatkowej opłaty produktowej,


-        obowiązku kontrasygnaty skarbnika w związku z ustaleniami kontroli NIK,


-        finansowania z budżetu kosztów usuwania azbestu,


-        klasyfikacji budżetowej środków zasądzonych na rzecz GOPS,


-        możliwości i formy finansowania budowy kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych,


-        rezygnacji sołectwa z funduszu soleckiego i możliwość wprowadzania zmian do zgłoszonych przedsięwzięć,


-        klasyfikacji budżetowej dla zwrotu kwot przekazanych przez gminy na wkład własny na realizację zadania inwestycyjnego w ramach RPO,


-        zakresu i sposobu wprowadzania zmian do budżetu oraz uprawnień do zmian wydatków na wynagrodzenia,


-        możliwości zapłaty za badania lekarskie osób nietrzeźwych ze środków GPRPA,


-        wprowadzenia zmian do budżetu i planów finansowych w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,


-        dotacji dla organizacji pożytku publicznego udzielanej w transzach( wieloletniej) lub wykazywanej jako wydatek niewygasający,


-        obowiązku rozliczania dotacji podmiotowej udzielonej instytucji kultury,


-        wystawiania faktur z tytułu pomocy rzeczowej w ramach ZFŚS,


-        wynagrodzenia dla profilaktyka ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi i dofinansowania izby wytrzeźwień,


-        rozliczania dotacji dla przedszkola za ucznia niebędącego mieszkańcem gminy dotującej oraz zastosowania klasyfikacji,


-        wprowadzania zmian do budżetu w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej,


-        rachunków dochodów własnych z darowizn w związku ze zmianą przepisów o finansach publicznych,


-        finansowania z dotacji remontów szkół, wynagrodzeń pracowników, obsługi finansowo- księgowej, terminu rozliczenia dotacji,


-        wykazywania w sprawozdaniach finansowych przez Urząd Pracy środków z Funduszu Pracy,


-        wystawiania poleceń wyjazdów służbowych i zwrotu kosztów podróży członków GKRPA przez Prezydenta Miasta,


-        formy pomocy dla rolników na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,


-        obowiązku remontów budynku przychodni zdrowia przez organ założycielski,


-        możliwości zawarcia umowy przez jednostkę budżetową na dostawę art. żywnościowych na rok szkolny 2009/2010,


-        kompetencji organów i sposobu dokonywania zmian w budżetach jst oraz wskazania „odrębnych przepisów”,


-        określenia podatnika podatku VAT, 


-        rodzaju umowy na najem lokalu użytkowego dla Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej,


-        obowiązku wydawania dziennych wyciągów bankowych (potwierdzonych) przy korzystaniu z systemu bankowości elektronicznej,


-        interpretacji art. 90 ust 3 d ustawy o systemie oświaty (określenie wydatków bieżących).


 


Realizując działalność szkoleniową za I półrocze 2010 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach  zorganizowała 9 szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w których ogółem wzięło udział 1286 osób.


Pierwsze szkolenie zorganizowano dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowych na temat „ Zamknięcie ksiąg rachunkowych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego” oraz drugie szkolenie „Zamknięcie ksiąg rachunkowych w samorządowych jednostkach i zakładach budżetowych”. Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie szkolenie to odbyło się w dwóch terminach. Ogółem w szkoleniu tym wzięło udział 473 osoby.


Następne szkolenie zorganizowano dla przewodniczących organów stanowiących, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących, wójtów burmistrzów, prezydentów, pracowników samorządowych na temat „Status prawny i zadania komisji rewizyjnej, procedury kontroli komisji rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium dla wójta, burmistrza, prezydenta, zarządu jednostek samorządu terytorialnego”. W szkoleniu tym wzięło udział 70 osób.


Dla skarbników oraz pracowników służb podatkowych zorganizowano szkolenie na temat „Rozliczenia VAT w jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego” w którym wzięło udział 66 osób.


W związku ze zmianą ustawy o sprawozdawczości dla skarbników oraz pracowników służb finansowych zorganizowano szkolenie na temat: „Zmiany w sprawozdawczości budżetowej”. Szkolenie to z uwagi na ogromne zainteresowanie również odbyło się w dwóch terminach i ogółem udział wzięło 375 osób.


Kolejnym szkoleniem było szkolenie dla wójtów burmistrzów prezydentów starostów skarbników oraz pracowników zajmujących się zamówieniami publicznymi w j.s.t na temat „Udzielanie i wykonywanie zamówień publicznych w bieżącej praktyce samorządowej po nowelizacji regulacji prawnej”. W szkoleniu tym wzięło udział 143 osoby.


Ostatnim szkoleniem w I półroczu 2010 r było szkolenie na temat :”Wieloletnia prognoza finansowa” oraz „Kontrola zarządcza w j.s.t”.  W szkoleniu wzięło udział 159 osób 


W w/w szkoleniach wzięło również udział 15 pracowników RIO


Wykłady w w/w szkoleniach prowadzili pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Kielcach i Olsztynie oraz wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 10:42:47
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 10:42:56

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 10:42:47
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 10:42:56

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij