Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

Za okres I półrocza 2011 r. przygotowano 25 odpowiedzi na zapytania skierowane z jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:

-        dofinansowania osobom fizycznym z budżetu gminy kosztów usuwania azbestu,

-        zmiany umowy w związku ze zmianą stawki podatku VAT,

-        możliwości prowadzenia działalności turystycznej w zakresie usług hotelarskich wraz
z działalnością w zakresie sportu przez MOSiR – zakład budżetowy,

-        ujmowania w wykazie przedsięwzięć umów na media oraz konieczności zmiany WPF,

-        ustalenia czy urząd gminy jest jednostką budżetową dla określenia go jako podatnika podatku VAT,

-        określenia rodzaju wydatków jakie mogą być realizowane z dotacji celowej udzielonej klubowi sportowemu,

-        ustalenia zakresu badania sprawozdania finansowego za 2010 rok przez biegłego rewidenta,

-        zaliczania do wydatków bieżących zakupu obiadów w formie cateringu oraz wynagrodzenia właściciela punktu przedszkolnego,

-        obowiązku badania przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego Związku
(art. 268 u.o.f.p.),

-        sposobu ewidencji podatku VAT,

-        możliwości udzielenia OSP dotacji na opłatę wniosku o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie,

-        możliwości ujmowania w wydatkach budżetowych partycypacji w kosztach budowy mieszkań przez TBS sp.z.o.o. i ustalenia w związku z tym odpowiedniej klasyfikacji budżetowej,

-        zmiany umowy o zamówienie publiczne w związku ze zmianą stawki podatku VAT,

-        możliwości dokonywania zmian w funduszu sołeckim w trakcie roku budżetowego,

-        obliczania kwoty diety dla radnego obejmującego mandat w trakcie miesiąca oraz dla radnego, którego mandat wygasł w trakcie miesiąca,

-        możliwości pobierania przez sołtysa, który jest jednocześnie radnym 2 diet i jaką kwotę bazową przyjmować do naliczania diet,

-        możliwości zakupu urządzeń do określenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu oraz sfinansowania przeszkolenia psa służbowego do wykrywania narkotyków ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

-        budowy ronda lub sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi kolejowej z drogą wojewódzką przez gminę,

-        zaliczenie wydatków z tytułu niewypłaconego odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości do wydatków niewygasających,

-        możliwości wsparcia finansowego przez gminy odbudowy wieży na Świętym Krzyżu,

-        określenia wartości nieruchomości przekazanych decyzjami komunalizacyjnymi,

-        możliwości wykonywania odpłatnego przyłącza do sieci wodociągowej dla osób fizycznych przez zakład budżetowy.

 

Ponadto w okresie I półrocza 2011 roku przygotowano i przekazano informacje na złożone 3 wnioski o udostępnienie informacji publicznych. Wnioski dotyczyły następujących zagadnień:

- udostępnienia uchwał, zarządzeń, opinii, wyjaśnień i innych pism, które dotyczą funduszu sołeckiego,

- udostępnienie treści uchwał Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez gminę,

- przekazaniu danych z wpf wraz z wykazem przedsięwzięć oraz opinii składów orzekających RIO o wpf.

 

Realizując działalność szkoleniową za I półrocze 2011 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 4 szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w których ogółem wzięło udział 677 osób.

·         Pierwsze szkolenie zorganizowano dla przewodniczących organów stanowiących, przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących, wójtów burmistrzów, prezydentów, pracowników samorządowych na n/w tematy:

1) Podstawowe zasady finansów publicznych – finansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego.

2) Absolutorium i rola komisji rewizyjnej w procesie udzielania absolutorium.

3) Zasady działalności komisji rewizyjnej.

W szkoleniu wzięło udział 181 osób.

  • Drugie szkolenie zorganizowano dla skarbników i pracowników służb finansowych j.s.t. na temat „ Rachunkowość wykonania budżetu oraz urzędów jednostek samorządu terytorialnego w 2011 r.

W szkoleniu tym wzięło udział 217 osób.

  • Trzecie szkolenie zorganizowano dla głównych księgowych oraz pracowników służb finansowych jednostek i zakładów budżetowych j.s.t. na temat: „Rachunkowość jednostek i zakładów budżetowych w 2011 r.

W szkoleniu tym wzięło udział 279 osób.

Wykłady w w/w szkoleniach prowadzili pracownicy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.

  • Regionalna Izba Obrachunkowa we współpracy z Wojewodą Świętokrzyskim
    i Prokuratorem Okręgowym zorganizowała szkolenie, które dotyczyło analizy przestępstw popełnianych w jednostkach samorządu terytorialnego w latach ubiegłych na podstawie przykładów z terenu województwa świętokrzyskiego. Do uczestnictwa
    w powyższym szkoleniu zostali zaproszeni wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, członkowie zarządu powiatu, województwa i związków komunalnych.

Szkolenie prowadzili Prokuratorzy i Naczelnik Wydziału Przestępstw Gospodarczych.

Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 10:45:45
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 10:47:24
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 11:27:24
Przeczytano: 1229 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2012-05-11 10:46:39 (Wersja opublikowana)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP