Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność informacyjno - szkoleniowa w I półroczu 2013 roku

W okresie I półrocza 2013 r. przygotowano 38 odpowiedzi na zapytania skierowane
z jednostek samorządu terytorialnego. Odpowiedzi dotyczyły następujących problemów:


  • wykonania uchwały Rady Gminy w Łoniowie w prawie likwidacji SPZOZ
  w Świniarach,

 • wykonania wymienionych w piśmie zadań w ramach funduszu sołeckiego,

 • zasad wynagradzania kierowników SPZOZ,

 • czynszu za wynajem pomieszczeń na prowadzenie przedszkola od gminy i opłacaniu go przez stowarzyszenie,

 • interpretacji zagadnień budowy przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych na nieruchomościach osób fizycznych,

 • interpretacji w sprawie wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników szkoły przejętej przez stowarzyszenie,

 • wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego po orzeczeniu T.K. w sprawie niekonstytucyjności art. 2 ust. 3 ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym, wyłączającego z wymaganego okresu uprawniającego do nagrody korzystania
  z urlopu macierzyńskiego,

 • sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oraz zwrotu podatku VAT w związku
  z interpretacją Urzędu Skarbowego,

 • odpisu na ZFŚS od emerytów – byłych pracowników szkoły przekazanej stowarzyszeniu i zasad korzystania z tego funduszu,

 • naliczania odsetek od nieuregulowanych należności z tytułu opłat za pobyt dziecka
  w pieczy zastępczej,

 • zaliczania do dochodów powiatów środków PFRON na realizację umów w ramach programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, które gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym,

 • możliwości przekazania szkole prowadzonej przez stowarzyszenie prowadzenia stołówki i organizacji dowozu dzieci do szkoły,

 • klasyfikacji budżetowej do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych
  i zasiłków stałych w latach ubiegłych oraz odsetek od tych świadczeń,

 • możliwości organizowania dowozu dzieci do szkół przez stowarzyszenie z przyznanej dotacji oraz dowozu dzieci spoza obwodu szkoły,

 • wskazania podmiotu zobowiązanego do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego dla nauczycieli szkoły przejętej przez stowarzyszenie,

 • skargi w zakresie podstawy naliczania dotacji,

 • klasyfikacji dochodów z tytułu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Województwa prawa własności nieruchomości gminnych,

 • przekazywania dotacji przez powiat na prowadzenie przez gminę biblioteki na podstawie zawartego porozumienia,

 • klasyfikowania w wydatkach jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej,

 • możliwości zaliczenia wydatków bieżących województwa jako podstawy do obliczenia dotacji dla niepublicznej szkoły policealnej kształcącej w zawodzie opiekun medyczny,

 • zasad obliczania dotacji na dziecko niepełnosprawne terminu od którego dotacja jest naliczona, zgłaszania do SIO dochodzenia wypłaty dotacji przez osobę prowadzącą szkołę,

 • możliwości pokrywaniaprzez gminę kosztów dowozu dzieci do szkół spoza obwodu szkoły i jednocześnie spoza terenu gminy,

 • klasyfikacji wydatków z tytułu kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

 • zaliczenia do dochodów gminy podatku VAT zwróconego przez U.S. z tytułu błędnie naliczonej stawki od sprzedaży nieruchomości w wyniku przetargu,

 • możliwości sfinansowania zakupu urządzenia wielofunkcyjnego o wartości 6.000 zł ze środków POKL przekazanych jako dotacja celowa na zadania bieżące,

 • zlecenia przez gminę dyrektorowi szkoły wypłaty stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym,

 • klasyfikacji budżetowej wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym w prawo własności,

 • dotacji udzielanej z budżetu gminy na dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola i szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną,

 • możliwości sfinansowania z budżetu gminy wykonania operatu wodno-prawnego na urządzenia wodne na zbiorniku wodnym stanowiącym własność Skarbu Państwa,

 • przestrzegania spełnienia wymogu określonego w art. 242 u. o. f. p. oraz podstawy wyliczenia tzw. wolnych środków w kontekście art. 242 u o. f. p.,

 • klasyfikacji budżetowej wpłat mieszkańców na realizację projektu „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych”,

 • możliwości pokrycia kosztów wycinki drzew na działce Skarbu Państwa uzyskanym drewnem,

 • udzielenia ulgi w spłacie zobowiązania z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości dla organizacji pożytku publicznego,

 • obowiązku naliczania odsetek i ich stawki od opłat za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,

 • korzystania przez emerytowanych nauczycieli z ZFŚS w przypadku przekazania szkoły do prowadzenia przez stowarzyszenie bez jej uprzedniej likwidacji.

 


W okresie I półrocza wpłynęło do Izby 13 wniosków o udzielenie informacji publicznej.


Wnioski dotyczyły następujących zagadnień:


  • aktualnego procentowego zadłużenia gmin województwa świętokrzyskiego,

 • wypłaty przez gminę ekwiwalentu pieniężnego za akcje ratowniczą, która miała miejsce na jej terenie,

 • uchwały Kolegium RIO w sprawie uchwały Rady Gminy w Łopusznie dotyczącej absolutorium dla Wójta Gminy Łopuszno,

 • danych w zakresie wydatków, dochodów, dotacji celowych j. s. t. za lata 2004-2010,

 • protokołów z kontroli problemowych w ramach kontroli koordynowanych dot. funduszu sołeckiego za lata 2009-2011,

 • wykazu j. s. t. z terenu województwa świętokrzyskiego, które w 2013 roku podjęły uchwałę o wyodrębnieniu bądź nie wyodrębnieniu funduszu na rok 2014 oraz tych które nie podjęły w tej kwestii żadnej uchwały,

 • dane w zakresie dochodów ogółem, w tym własnych, wydatków w tym majątkowych nadwyżki lub deficytu j. s. t. za lata 2011 - 2012,

 • zadłużenia oraz stanu budżetu Gminy Włoszczowa,

 • liczby wniosków o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej złożonych na podstawie art. 23 g ustawy z 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, które wpłynęły do Izby w 2012 roku,

 • wieloletniej dotacji dla określonego podmiotu w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,

 • umowy użyczenia lokalu użytkowego zawartej między Gminą Klimontów
  a Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Konary – w związku z kontrolą problemową RIO Kielce.

 


Realizując działalność szkoleniową za I półrocze 2013 r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zorganizowała 3 szkolenia dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego w których ogółem wzięło udział 1.095 osób ( w tym 37 osób z RIO).


 


1)                  W dniach 5, 11, 13 oraz 15 lutego 2013 roku odbyły się cztery tury szkolenia na temat „Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2012 rok” dla Skarbników, Głównych Księgowych i pracowników jednostek samorządu terytorialnego, w którym udział wzięło 832 osoby w tym 20 osób z Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej RIO
w Kielcach. Wykłady prowadził Główny Inspektor Kontroli Izby.


 


2)                  W dniu 15 marca 2013 roku szkolenie dla skarbników oraz służb
finansowo - księgowych na temat „Wieloletnia prognoza finansowa po zmianach”
w którym udział wzięło 157 osób w tym 17 osób z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Wykłady prowadziła Członek Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach.


 


3)                  W dniu 9 maja 2013 roku szkolenie dla przewodniczących i członków komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na temat „Procedura absolutoryjna za 2012 rok ze szczególnym uwzględnieniem roli Komisji Rewizyjnej”, w którym udział wzięło 106 osób.Wykłady prowadzili Zastępca Prezesa oraz Członek Kolegium RIO w Kielcach.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-10-15 14:01:45
Opublikował:  2013-10-15 14:01:15

Zmienił: Kamil Górski 2013-10-15 14:02:13
Opublikował: Kamil Górski 2013-10-15 14:02:44

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij