Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1. Realizacja zadań za 2005 rok określonych w załączniku nr 1 planu kontroli do ramowego planu pracy na 2005 r. zatwierdzonego uchwałą Nr 9/2005 Kolegium RIO z dnia 12 stycznia 2005 r. przedstawia się następująco:

 

Wyszczególnienie

Zaplanowano na 2005 r.

Wykonano w I pół. 2005 r.

Wykonano w II pół. 2005 r.

Ogółem wykonano w 2005 roku

1)      Kontrole kompleksowe, z tego:

30 kontroli

18 kontroli

16 kontroli

34 kontrole

a) Województwo

1 kontrolę

-

1 kontrolę

1 kontrolę

b) Gminy miejskie

1 kontrolę

-

2 kontrole

2 kontrole

c) Gminy miejsko-wiejskie

5 kontroli

1 kontrolę

4 kontrole

5 kontroli

d) Gminy wiejskie

17 kontroli

14 kontroli

6 kontroli

20 kontroli

e) Powiaty

6 kontroli

3 kontrole

3 kontrole

6 kontroli

 

Zgodnie z załącznikiem do ramowego planu pracy na 2005 r. przyjęto łącznie
30 kontroli kompleksowych j.s.t., równocześnie przeznaczono 652 dni na przeprowadzenie kontroli problemowych i doraźnych.

Wykonanie przyjętego planu kontroli na 2005 rok przedstawia się następująco:

* Z planowanych na 2005 rok 30 kontroli kompleksowych j.s.t. (różnego szczebla) przeprowadzono 34 kontrole j.s.t. Powstała różnica realizacji 4 kontroli ponad plan jest wynikiem rozbicia kontroli kompleksowych w 4 j.s.t. na 2 części, a mianowicie:

- w 1 gminie miejskiej (Ostrowiec Św.) przeprowadzono kontrolę kompleksową w zakresie wydatków na inwestycje, zakupy dostaw i usług, a następnie kontrolę kompleksową w zakresie: księgowości i sprawozdawczości budżetowej, gospodarki środkami pieniężnymi, rozrachunków, dochodów i przychodów budżetowych, wydatków i rozchodów budżetowych, mienia komunalnego, zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień, rozliczeń finansowych j.s.t. z jej jednostkami organizacyjnymi, zgodnie z ramowym planem kontroli,

- w 3 gminach wiejskich (Daleszyce, Masłów, Ruda Maleniecka) przeprowadzono najpierw kontrole kompleksowe odpowiednio w zakresie wydatków na inwestycje, wydatków budżetowych, zakupy dostaw i usług, a następnie jak wyżej zgodnie z ramowym planem kontroli.

* W 2005 roku przeprowadzono ponadto 13 kontroli problemowych oraz 31 kontroli doraźnych, na co przeznaczono łącznie 693 dni.

 

2.  W 2005 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili 78 kontroli, tj.:

a)  34 kontrole kompleksowe jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla, w tym:

·        19 kontroli gospodarki finansowej gmin,

·        4 kontrole w zakresie wydatków na inwestycje, zakupy dostaw i usług oraz wydatków budżetowych,

·        4 kontrole z wyłączeniem w/w wydatków w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej, gospodarki środkami pieniężnymi, rozrachunków, dochodów i przychodów budżetowych, wydatków i rozchodów budżetowych, mienia komunalnego, zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień, rozliczeń finansowych j.s.t. z jej jednostkami organizacyjnymi,

·        1 kontrolę w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego,

·        6 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej powiatów,

b) 13 kontroli problemowych, a mianowicie:

  • 4 kontrole (Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Starachowicach w zakresie zgodności danych wykazanych w sprawozdaniach budżetowych z ewidencją księgową za lata 2003 – 2004, UG Sobków w zakresie organizacji i funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, MOPS Sandomierz w zakresie gospodarki finansowej, Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach w zakresie wydatków inwestycyjnych za 2004 rok),

·        3 kontrole w zakresie realizacji przez powiaty dochodów budżetu państwa za okres 2003 i 2004 r. (kontrole koordynowane przez RIO Kraków),

·        6 kontroli w zakresie zadłużenia j.s.t. za lata 2003, 2004 i I półrocze 2005 r. (kontrole koordynowane przez RIO Bydgoszcz),

c) 31 kontroli doraźnych (w tym: 16 kontroli doraźnych sprawdzających realizację wniosków pokontrolnych, 7 kontroli doraźnych uzupełniających kontrole przeprowadzone w 2005 roku oraz 8 kontroli doraźnych z wniosku ŚUW, Posłów RP, KMP, osób fizycznych).

 

Wśród kontroli przeprowadzonych w 2005 roku miał miejsce 1 przypadek, gdzie kierownik kontrolowanej jednostki (Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego) odmówił podpisania protokołu.

 

 

3 Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym.

 

Wystąpienia pokontrolne były przekazywane jednostkom kontrolowanym na bieżąco, tj. nie później niż w ciągu 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

 

1)      W okresie 2005 r. wysłano do jednostek kontrolowanych łącznie 75 wystąpień pokontrolnych, w tym:

a) z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku:

·        k. kompleksowe gospodarki finan. gmin – 3 wystąpienia (w tym 79 zaleceń)

·        k. kompleksowe gosp. fin. powiatów –      1 wystąpienie (w tym 30 zaleceń)

·        k. problemowe –                                          7 wystąpień (w tym 56 zaleceń)

·        k. doraźne –                                                   1 wystąpienie (w tym 3 zalecenia)

·        k. doraźne sprawdzające realizację

            wniosków pokontrolnych –                             1 wystąpienie (bez zaleceń)

 

Razem                                                            13 wystąpień (w tym 168 zaleceń)

 

b) z kontroli przeprowadzonych w 2005 roku:

·        k. kompleksowe gospodarki finan. gmin –    20 wystąpień (w tym 422 zalecenia)

·        k. kompleksowe gosp. fin. powiatów –             5 wystąpień (w tym 49 zaleceń)

·        k. problemowe –                                            11 wystąpień (w tym 57 zaleceń)

·        k. doraźne –                                                   10 wystąpień (w tym 26 zaleceń)

·        k. doraźne sprawdzające realizację

            wniosków pokontrolnych –                             16 wystąpień (bez zaleceń)

 

Razem                                                            62 wystąpienia (w tym 554 zalecenia)

 

 

Łącznie w okresie 2005 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 75 wystąpień pokontrolnych zawierających 722 wnioski pokontrolne.

 

 

W 2005 r. wpłynęły do Izby zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych z następujących kontroli:

1) ZGKM Kunów – k. problemowa z 2004 roku - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 1.1, 1.2, 1.3 (Kolegium uwzględniło zastrzeżenia i uchyliło wnioski pokontrolne),

2) UG Miedziana Góra – k. kompleksowa z 2005 r. - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 2, 6.2, 11 (zastrzeżenia Wójta oddalone) i Nr 5, 6.1, 9 (Kolegium uwzględniło zastrzeżenia i uchyliło wnioski pokontrolne),

3) UG Piekoszów – k. kompleksowa (2005 r.) - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 12 i 13 (zastrzeżenia Wójta oddalone przez Kolegium),

4) Starostwo Powiatowe Skarżysko-Kamienna – k. kompleksowa (2005 r.) - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 11 i 12 (zastrzeżenia Starosty oddalone przez Kolegium),

5) UG Strawczyn – k. kompleksowa (2005 r.) - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 7 i 14 (zastrzeżenia Wójta oddalone przez Kolegium).

 

4. Kierowanie pism sygnalizacyjnych do zainteresowanych jednostek informujących o wynikach kontroli.

1. W okresie 2005 r. skierowano pisma adresowane do:

a) Prezydenta, Starosty, Burmistrza, Wójta, Kierownika kontrolowanej jednostki w ilości 27, w tym dot.:

* przesłania bieżącej (szczegółowej) informacji nt. realizacji określonych wniosków pokontrolnych,

* niezwłocznego przesłania informacji nt. wykonania określonych wniosków pokontrolnych,

* wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania wniosków pokontrolnych,

* sygnalizacji braku odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne z kontroli kompleksowych (UG Bieliny i UG Baćkowice),

* przesunięcia planowanej kontroli kompleksowej na termin późniejszy (UG Sobków),

* przesłania skargi z wnioskiem Izby o pisemne ustosunkowanie się do zawartych zarzutów.

 

b) Skarbnika Gminy – 8:

- w sprawie przesłania informacji nt. dokonanego potrącenia z diety/wynagrodzenia Przewodniczącego Rady/Wójta (Burmistrza) w związku z niezłożeniem wymaganych prawem oświadczeń majątkowych w ustawowym terminie.

 

c) NIK – 2, w tym dot.:

* przesłania w/g właściwości anonimowej skargi celem podjęcia przez NIK działań kontrolnych,

* informacji o przeprowadzeniu kontroli w UG Sitkówka-Nowiny w zakresie sprawdzenia wykonania zaleceń pokontrolnych z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2003 roku oraz stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

d) Marszałka Województwa Świętokrzyskiego - 1:

- w zakresie dot. nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Morawicy w zakresie remontu i modernizacji pawilonu "D", finansowanego z dotacji udzielonej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego.

 

e) Wojewody Świętokrzyskiego – 2, w tym dot.:

* sygnalizacji, że Skarbnik MiG Stąporków nie otrzymał od Wojewody pisma określającego termin złożenia przez Burmistrza wymaganego przepisami prawa oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej przez małżonkę,

* informacji o przeprowadzonych kontrolach w UG i ZOEASz w Daleszycach oraz stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie przekroczenia dopuszczalnego progu zadłużenia, tj. 60 % dochodów w tej jednostce.

 

f) Przewodniczącego Rady – 2, w tym dot. wniosku o:

* przeprowadzenie przez Komisję Rewizyjną kontroli w zakresie poboru opłat administracyjnych na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy,

* podjęcie działań wobec Burmistrza w związku ze złożeniem oświadczenia majątkowego o prowadzeniu działalności gospodarczej przez żonę po ustawowym terminie oraz konsekwencją utraty wynagrodzenia z tego tytułu.

 

g) KMP – 2:

* zawiadomienie – po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Masłów – dot. podejrzenia naruszenia art. 231 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997 r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) wskutek nie dopełnienia obowiązków ze szkodą interesu publicznego przez byłego Wójta Gminy Masłów przy zatwierdzaniu projektu budowlanego i wydaniu decyzji pozwolenia na budowę wytwórni makaronu w Domaszowicach,

* zawiadomienie – po kontroli problemowej Gminy i ZOEASz w Daleszycach – dot. podejrzenia naruszenia art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) wskutek prowadzenia ksiąg rachunkowych wbrew przepisom ustawy przez UG oraz ZOEASz.

 

5. Sporządzanie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika.

 

W okresie 2005 r. wysłano 20 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w tym:

* 13 z kontroli przeprowadzonych w 2004 roku (30 naruszeń),

* 1 zawiadomienie, skierowane do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, sporządzono na podstawie dokumentacji przesłanej do Izby przez Starostę Powiatu Opatowskiego (1 naruszenie),

* 6 z kontroli przeprowadzonych w 2005 roku (20 naruszeń).

 

Powyższe 20 zawiadomień skierowanych do Rzecznika DFP obejmowało łącznie 51 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), obecnie ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), w szczególności zaś:

* art. 138 ust. 1 pkt 1 – z tytułu zaniechania ustalenia należności j.s.t. (art. 5 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),

* art. 138 ust. 1 pkt 2 – wobec przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych (art. 11 ust. 1),

* art. 138 ust. 1 pkt 4 i pkt 9 – tytułem niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych otrzymanych dotacji z budżetu, braku właściwego rozliczenia, tym samym naruszenia zasad udzielania dotacji z budżetu (art. 12 i art. 8 pkt 1),

* art. 138 ust. 1 pkt 6wskutek niedokonania pełnej wpłaty do budżetu przez gospodarstwo pomocnicze jednostki budżetowej (art. 6),

* art. 138 ust. 1 pkt 7 – w związku z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet (art. 15),

* art. 138 ust. 1 pkt 8 – tytułem wypłacenia wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego wykonania, wynikającego z ustaw szczególnych, a ciążącego na pracodawcy, obowiązku pobrania, odprowadzenia lub opłacenia świadczeń lub składek (art. 14),

* art. 138 ust. 1 pkt 12 – wobec naruszenia zasad udzielania zamówienia publicznego (art. 17),

* art. 138 ust. 1 pkt 14 – z tytułu wykazania w sprawozdaniach budżetowych danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2).

 

Ponadto w 2005 roku skierowano do Głównego Rzecznika DFP 1 zażalenie na postanowienie Rzecznika DFP w części dot. odmowy wniesienia wniosku o ukaranie Wójta Gminy Górno, któremu postawiono zarzut naruszenia dyscypliny finansów publicznych z art. 138 ust. 1 pkt 12.

Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.

 

6 W dniu 29 grudnia 2005 roku na posiedzeniu Kolegium omówiono wyniki i przedstawiono istotne ustalenia z kontroli przeprowadzonych przez Wydział Kontroli w 2005 roku.

 

7. Prowadzenie ewidencji komputerowej nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli prowadzonych w j.s.t. dokonywane było w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń na bieżąco w miarę wpływu wystąpień z Wydziału Kontroli.

 

8. Kontrola finansowa w komórce finansowo-księgowej Izby.

 

Na podstawie § 7 Aneksu Nr 1 z dnia 31 stycznia 2005 r. do Zarządzenia Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach Nr 2/2003 z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie wykonywania przez Kierownika sektora finansów publicznych obowiązków w zakresie kontroli finansowej określonych ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.) Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wyznaczył w dniu 22.02.2005 r. Pana Stanisława Lecha – starszego inspektora WKGF do przeprowadzenia kontroli w siedzibie Izby w dniach 25.02 – 11.03.2005 r. w zakresie wydatków poniesionych przez Izbę w 2004 roku ujętych w § 6050 i § 6060 ewidencji księgowej oraz procedury zakupu ze środków specjalnych sprzętu komputerowego i projektora.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:14:24
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:17:49
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:17:57
Przeczytano: 3811 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2006-04-05 11:16:32 (Wersja opublikowana)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP