Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w 2006 roku

W 2006 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili 78 kontroli.


1. Z zaplanowanych 29 kontroli przeprowadzono 38 kontroli kompleksowych jednostek samorządu terytorialnego różnego szczebla, w tym:


a) 32 kontrole gospodarki finansowej gmin (w tym 2 kontrole są w trakcie przeprowadzania, zostały one zaliczone do 2006 roku),


b) 3 kontrole w zakresie wydatków na inwestycje oraz zakupy dostaw i usług (UG Zagnańsk, UMiG Wąchock, UG Pawłów),


c)  3 kontrole z wyłączeniem w/w wydatków w zakresie księgowości i sprawozdawczości budżetowej, gospodarki środkami pieniężnymi, rozrachunków, dochodów i przychodów budżetowych, wydatków i rozchodów budżetowych, mienia komunalnego, zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień, rozliczeń finansowych j.s.t. z jej jednostkami organizacyjnymi (UG Zagnańsk, UMiG Wąchock, UG Pawłów),


 


Powstała różnica w statystycznej realizacji 9 kontroli kompleksowych ponad plan jest wynikiem m.in.:


- rozbicia kontroli kompleksowych w 3 j.s.t. (UG Zagnańsk, UMiG Wąchock, UG Pawłów) na 2 części, tj. odrębnie przeprowadzono w tych jednostkach kontrole kompleksowe w zakresie wydatków na inwestycje, zakupy dostaw i usług, wydatków budżetowych, a następnie kontrole kompleksowe w w/w jednostkach w zakresie: księgowości i sprawozdawczości budżetowej, gospodarki środkami pieniężnymi, rozrachunków, dochodów i przychodów budżetowych, wydatków i rozchodów budżetowych, mienia komunalnego, zadań zleconych i realizowanych w ramach porozumień, rozliczeń finansowych j.s.t. z jej jednostkami organizacyjnymi,


- rozpoczęcia z początkiem XII 2006 r. – ponad plan - 6 kontroli kompleksowych w j.s.t. (UG Mniów, UMiG Końskie, UG Bliżyn, UMiG Bodzentyn, UMiG Sędziszów, UG Wodzisław).


 


2. Z zaplanowanych na 2006 rok  369 dni na kontrole problemowe i doraźne przeznaczono faktycznie 628 dni przeprowadzając 40 kontroli, w tym:


a)  6 kontroli problemowych, tj.:


3 kontrole w Świętokrzyskim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz wykorzystania dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje za okres 2004 roku, w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w zakresie zadłużenia Województwa na koniec 2005 roku, w Domu Pomocy Społecznej w Sandomierzu w zakresie gospodarki finansowej DPS-u za okres 2005 roku,


3 kontrole w zakresie gospodarki finansowej związków za lata 2004, 2005 i I półrocza 2006 r., koordynowane przez RIO Katowice (MZWiK Kielce, KZC "Ponidzie" Busko-Zdrój, Związek Międzygminny "Nidzica" Kazimierza Wielka),


 


b) 34 kontrole doraźne (w tym: 3 kontrole doraźne sprawdzające realizację wniosków pokontrolnych z kontroli kompleksowych w latach 2004 i 2005, 8 kontroli uzupełniających kontrole przeprowadzone w okresie 2006 roku oraz 23 kontrole doraźne z wniosków ŚUW, Prokuratury Rejonowej, KPP, Starostów Powiatów, Przewodniczących Rad, osób prawnych, osób fizycznych).


 


W okresie 2006 roku, w działalności kontrolnej, miały miejsce m.in. następujące przypadki:


- inspektor WK odstąpił od przeprowadzania czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (kontrola doraźna w zakresie realizacji przez powiat dochodów budżetu państwa za 2005 rok) ze względu na przeprowadzoną w I kwartale 2006 r. przez inspektorów NIK kontrolę podobnych zagadnień za analogiczny okres,


- na uzasadniony wniosek 2 j.s.t. (UG Kije, UG Wojciechowice) dokonano przesunięcia kontroli kompleksowych na termin późniejszy,


- kierownik kontrolowanej jednostki (Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach) odmówił podpisania protokołu,


- złożenia zastrzeżeń do protokołu kontroli po przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kompleksowej kontroli gospodarki finansowej.


 


Wystąpienia pokontrolne


 


Wystąpienia pokontrolne były przekazywane jednostkom kontrolowanym na bieżąco, tj. nie później niż w ciągu 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.


 


W okresie 2006 r. wysłano do jednostek kontrolowanych łącznie 84 wystąpienia pokontrolne, w tym:


a) z kontroli przeprowadzonych w 2005 roku:


k. kompleksowa Urzędu Marszałkowskiego


Województwa Świętokrzyskiego -                    1 wystąpienie (w tym 5 zaleceń)


k. kompleksowe gospodarki finan. gmin –       15 wystąpień (w tym 239 zaleceń)


k. problemowe –                                               5 wystąpień (w tym 19  zaleceń)


 


Razem                                                                        21 wystąpień (w tym 263 zalecenia)


 


 


b) z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku:


k. kompleksowe gospodarki finan. gmin –       35 wystąpień (w tym 644 zalecenia)


k. problemowe –                                               3 wystąpień (w tym 18 zaleceń)


k. doraźne –                                                    22 wystąpienia (w tym 87 zaleceń)


k. doraźne sprawdzające realizację


            wniosków pokontrolnych –                             3 wystąpienia (w tym: wystąpienia bez                                                                                                               zaleceń oraz 1                                                                                                                       wystąpienie   inf. o braku                                                                                                       wykonania 4 wniosków                                                                                                            pokontrolnych)


 


Razem                                                                        63 wystąpienia (w tym 749 zalecenia)


 


 


Łącznie w okresie 2006 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 84 wystąpienia pokontrolne zawierające 749 wniosków pokontrolnych.


 


W 2006 r. wpłynęły do Izby zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych z następujących kontroli:


1) UM Ostrowiec Św. – k. kompleksowa z 2005 roku - zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego Nr 1.1 (Kolegium oddaliło zastrzeżenia),


2) UMiG Stąporków – k. kompleksowa z 2005 r. - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 2 i 14 (zastrzeżenia Burmistrza oddalone) i Nr 1, 3, 20.2 (Kolegium uwzględniło zastrzeżenia i uchyliło wnioski pokontrolne),


3) UM Kielce – k. kompleksowa z 2006 r. - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 2, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1 – 9.5  (Kolegium oddaliło zastrzeżenia).


 


Pisma sygnalizacyjne do zainteresowanych jednostek


W 2006 roku skierowano pisma adresowane do:


a) Prezydenta, Starosty, Burmistrza, Wójta, Dyrektora jednostki organizacyjnej  w ilości  61, w tym dot.:


* niezwłocznego przesłania informacji nt. wykonania określonych wniosków pokontrolnych,


* sygnalizacji, iż do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź na pismo Izby w sprawie dotyczącej realizacji wniosków pokontrolnych,


* przesłania informacji nt. wykonania, bieżącej realizacji określonych wniosków pokontrolnych oraz wyrażenia zgody przez Izbę na przesunięcie terminu wykonania zaleceń,


* przesłania  skargi  z wnioskiem Izby o pisemne ustosunkowanie się do zawartych zarzutów,


* przesłania wyjaśnień w kwestii dot. danych zawartych w skargach, jakie wpłynęły na adres tutejszej Izby,


* sygnalizacji o naradzie pokontrolnej w związku z zakończeniem czynności kontrolnych w UM Kielce,


* sygnalizacji celem podjęcia stosownych działań prawnych w kierunku wprowadzenia właściwych regulacji w Gminie (dot. przesłanej skargi),


* sygnalizacji, iż do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź na pismo RIO (dot. skargi).


 


b) Skarbnika Gminy – 14:


* w sprawie przesłania informacji nt. dokonanego potrącenia z diety/wynagrodzenia Przewodniczącego Rady/Wójta (Burmistrza) w związku z niezłożeniem wymaganych prawem  oświadczeń  majątkowych  w  ustawowym  terminie,


* w sprawie przesłania informacji nt. ściągnięcia nienależnie pobranej diety przez Przewodniczącego Rady Gminy,


* w sprawie niezwłocznego przesłania informacji nt. dokonanego potrącenia diety Przewodniczącemu RG,


* informacja, iż do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź na pismo RIO dot. podjęcia działań wobec Burmistrza, Wójta/Przewodniczącego Rady Gminy tytułem utraty przez w/w wynagrodzenia/diety w związku ze złożeniem oświadczeń majątkowych po ustawowym terminie.


 


c) Wojewody Świętokrzyskiego – 2, w tym dot.:


* informacji o przeprowadzonej kontroli w UMiG Osiek oraz stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie realnego zagrożenia związanego z przekroczeniem dopuszczalnego progu zadłużenia,


* przesłania w/g właściwości skargi Prezesa Związku Międzygminnego "Ponidzie" w Kielcach na działalność Wójta Gminy Michałów w zakresie spraw objętych działalnością Wojewody.


 


d) Przewodniczącego Rady – 7, w tym dot.:


* podjęcia działań wobec Wójta Gminy w związku ze złożeniem oświadczenia majątkowego o prowadzeniu działalności gospodarczej przez żonę/o zatrudnieniu małżonki w jednostce organizacynej j.s.t. po ustawowym terminie oraz konsekwencją utraty wynagrodzenia z  tego tytułu,


* sygnalizacji (ponaglenie), iż tutejsza Izba do chwili obecnej nie otrzymała jeszcze odpowiedzi nt. podjętych działań wobec Wójta Gminy tytułem utraty przez w/w wynagrodzenia w związku ze złożeniem oświadczenia majątkowego po ustawowym terminie,


* przesłania w/g kompetencji ustawowych skargi celem rozważenia i zajęcia stanowiska,


* przesłania informacji nt. faktycznie wykorzystanego zaległego urlopu wypoczynkowego przez Wójta Gminy.


 


e) KWP – 1:


* zawiadomienie – po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Tarłów przeprowadzonej w dniach 09.07 – 20.07.2006 r. – dot. podejrzenia naruszenia art. 231 § w związku z art. 230 a  ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) wskutek przekroczenia swoich uprawnień i nie dopełnienia obowiązków ze szkodą dla interesu publicznego przez Pana Lecha Walczyka, byłego Wójta Gminy Tarów przy sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sulejów, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 125, 386, 486 i 579 o łącznej powierzchni 2,18 ha.


 


Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.


W okresie 2006 r. wysłano 50 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych,  w  tym:


* 41 z kontroli przeprowadzonych w 2005 roku (55 naruszeń),


*   9 z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku (18 naruszeń).


 


Powyższe 50 zawiadomień skierowanych do Rzecznika DFP obejmowało łącznie 73 przypadki  naruszenia  dyscypliny  finansów  publicznych.


W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), obecnie ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), w szczególności zaś:


* art. 138 ust. 1 pkt 1 – zaniechania ustalenia należności j.s.t. (art. 5, art. 5 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),


* art. 138 ust. 1 pkt 2 – przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych (art. 11, art. 11 ust. 1),


* art. 138 ust. 1 pkt 4 i pkt 9 – niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych otrzymanych z dotacji z budżetu, braku właściwego rozliczenia, tym samym naruszenia zasad udzielania dotacji z budżetu (art. 12 i art. 8 pkt 1, art. 8 pkt 2),


* art. 138 ust. 1 pkt 7 – przekroczenia zakresu upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet (art. 15),


* art. 138 ust. 1 pkt 8 – wypłacenia wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego wykonania, wynikającego z ustaw szczególnych, a ciążącego na pracodawcy, obowiązku pobrania, odprowadzenia lub opłacenia świadczeń lub składek (art. 14, art. 14 pkt 1 – 3, art. 14 pkt 5 ),


* art. 138 ust. 1 pkt 11 – dopuszczenia się zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych powodującej uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie (art. 16 ust. 1),


* art. 138 ust. 1 pkt 12 – naruszenia zasad udzielania zamówienia publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 1 pkt 2a, art. 17 ust. 1 pkt 3, art. 17 ust. 2 pkt 1, art. 17 ust. 6),


* art. 138 ust. 1 pkt 13 – zaniechania przeprowadzenia inwentaryzacji i rozliczenia inwentaryzacji w sposób niezgodny ze stanem rzeczywistym (art. 18 pkt 1),


* art. 138 ust. 1 pkt 14 – wykazania w sprawozdaniach budżetowych danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2).


 


 


Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.


 


Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.


Wyniki i istotne ustalenia z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku były omawiane i przedstawiane na posiedzeniach Kolegium Izby w miarę zaistniałych potrzeb.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:33:45
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:33:55

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:37:53
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:37:56

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność kontrolna w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:33:45
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:33:55

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:35:44
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:35:50

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność kontrolna w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:33:45
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:33:55

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:33:45
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:33:55

Zamknij