Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w 2007 roku

II         Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych


1,2)


 


W 2007 roku inspektorzy WK przeprowadzili:


a) 20 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej j.s.t.,


b) 10kontroli problemowych z czego:


- 6 kontroli w zakresie gospodarki finansowej instytucji kultury za okres 2005 i 2006 roku (MBP Kielce, GBP Obrazów, SCK Starachowice, Muzeum Wsi Kieleckiej, SOK Staszów, Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" Kielce) - kontrole koordynowane przez RIO Opole,


-  3 kontrolew zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji celowych otrzymanych z Gminy za okres 2006 i 2007 roku (Stowarzyszenie „Pro-Civitas” Staszów, MKS „Granat” Skarżysko-Kamienna, Koło Świętokrzyskiego Stowarzyszenia „Niepełnosprawni Plus” Starachowice) - kontrole koordynowane przez RIO Bydgoszcz,


-  1 kontrolaw zakresie gospodarki finansowej za 2006 rok ( MGOPS Zawichost).


 


c) 16kontroli doraźnych.


 


2. W trakcie przeprowadzania jest:


a) 7kontroli kompleksowych gospodarki finansowej j.s.t.


 


Łącznie w 2007 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili 46 kontroli, zaś w trakcie przeprowadzania jest 7 kontroli (zostaną one również zaliczone do 2007 r.).


W 2007 r. inspektorzy WK odstąpili od przeprowadzania czynności kontrolnych (przesunięcie na inny termin). Powyższe miało miejsce w:


- PUP Sandomierz (k. doraźna w zakresie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na okoliczność przeprowadzenia usługi szkoleniowej dla osób bezrobotnych) ze względu na nieobecność Dyrektora PUP - przerwa urlopowa,


- UMiG Opatów (k. doraźna w zakresie zagadnień wynikających z pisma Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 08.05.2007 r. znak: NK.III-0717-57/07) - brak dokumentów
w Gminie ze względu na prowadzone dochodzenie przez Prokuraturę.


Ponadto na umotywowany wniosek kierownika jednostki (UG Nowa Słupia - planowana kontrola kompleksowa, Staszowski Ośrodek Kultury - planowana kontrola problemowa, Teatr Lalki i Aktora "Kubuś" w Kielcach - planowana kontrola problemowa) dokonano przesunięcia kontroli na termin późniejszy w związku z dłuższą nieobecnością Skarbnika Gminy Nowa Słupia, Głównego Księgowego w SOK oraz nieobecnością Dyrektora
i pracowników Teatru odpowiedzialnych za gospodarkę finansową – przerwa urlopowa.


 


3)


 


W 2007 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 71 wystąpień pokontrolnych, w tym:


a) z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku:


·        k. kompleksowe gospodarki finan. gmin –       14 wystąpień (w tym 451 zaleceń)


·        k. problemowe –                                              3 wystąpienia (w tym 24  zalecenia)


·        k. doraźne -                                                      7 wystąpień  (w tym 21 zaleceń)


 


Razem                                                                        24 wystąpienia (w tym 496 zaleceń)


 


 


b) z kontroli przeprowadzonych w 2007 roku:


·        k. kompleksowe gospodarki finan. gmin –       21 wystąpień (w tym 544 zalecenia)


·        k. problemowe -                                              9 wystąpienia (w tym 58 zaleceń)


·        k. doraźne –                                                    17 wystąpień (w tym 151 zaleceń)


 


Razem                                                                        47 wystąpień (w tym 753 zalecenia)


 


 


Łącznie w okresie w 2007 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 71 wystąpień pokontrolnych zawierających 1249 wniosków pokontrolnych.


 


W 2007 r. wpłynęły do Izby zastrzeżenia do zaleceń zawartych
w wystąpieniach pokontrolnych z następujących kontroli:


1) WSZOZGiCHP Chęciny – k. doraźna z 2006 roku - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych wpłynęły po terminie ustawowym, ze względów formalnych nie były rozpatrywane (pismo skierowane do Dyrektora WSZOZGiCHP w Chęcinach z dnia 16.01.2007 r. znak: WK-060/61/219/2006/07),


2) UMiG Sędziszów – k. kompleksowa z 2006 r. – Kolegium umorzyło postępowanie w zakresie zastrzeżeń dot. wniosków pokontrolnych Nr 4 i 8oraz uwzględniło zastrzeżenia dot. wniosku pokontrolnego Nr 9,


3) UMiG Kazimierza Wielka – k. doraźna z 2007 roku – Kolegium oddaliło zastrzeżenia do wniosków Nr 1 i 4oraz uwzględniło zastrzeżenia do wniosku Nr 3,


4) UMiG Końskie - k. kompleksowa z 2006 roku – Kolegium oddaliło zastrzeżenia do wniosków Nr 4 i 6 oraz uwzględniło zastrzeżenia do wniosków Nr 3, 12 i 25.


5) UM Sandomierz – k. kompleksowa z 2007 roku - Kolegium oddaliło zastrzeżenia do wniosków Nr  6,  8.4,  8.7,  8.8   oraz uwzględniło zastrzeżenia do wniosków Nr  7,  8.2,  8.3,  8.5,  8.6.


6) SOK Staszów - k. problemowa z 2007 roku - Kolegium uznało zastrzeżenia do wniosku   Nr 9.


7) Muzeum Wsi Kieleckiej – k. problemowa z 2007 roku - Kolegium oddaliło zastrzeżenia do wniosków Nr  6.1 i 6.2 oraz uwzględniło zastrzeżenia do wniosków Nr 6.3, 6.4, 6.5, 6.6.


 


4)


1. W 2007 r. skierowano pisma adresowane do:


a) Prezydenta, Burmistrza, Wójta, Kierownika jednostki organ., Starosty w ilości 62, w tym dot.:


* sygnalizacji, iż do chwili obecnej wpłynęła odpowiedź na wystąpienie pokontrolne w sprawie wykonania wniosków pokontrolnych,


* sygnalizacji, iż do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź na pismo Izby w sprawie dotyczącej wykonania wniosków pokontrolnych,


* przesłania informacji dot. wykonania określonych wniosków pokontrolnych,


* przesłania informacji nt. bieżącej realizacji określonych wniosków pokontrolnych


* wyrażenia zgody przez Izbę na przesunięcie terminu wykonania zaleceń,


* przesłania pisma (skargi) z wnioskiem Izby o wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości zawartych w skardze w ramach służb własnych,


* wyrażenia zgody przez Izbę na przesunięcie daty rozpoczęcia kompleksowej kontroli na termin późniejszy,


*przesłania informacji przez Gminę oraz wyrażenia zgody przez Izbę (na wniosek Gminy) w sprawie dotyczącej przesunięcia daty rozpoczęcia kontroli kompleksowych na termin późniejszy,


* sygnalizacji, iż do dnia dzisiejszego Izba nie otrzymała odpowiedzi na pismo (ZGK i M),


 


b) Przewodniczącego Rady – 4, w tym dot.:


* przesłania pisma (skargi) z wnioskiem o wyjaśnienie nieprawidłowości zawartych w piśmie w ramach kompetencji własnych Rady,


* zajęcia stanowiska w ramach kompetencji Rady Gminy wobec działań organu wykonawczego, tj. Wójta, w związku z faktycznym wykorzystaniem zaległego urlopu wypoczynkowego przez w/w,


* sygnalizacji, iż do dnia dzisiejszego nie wpłynęła odpowiedź na pismo Izby w spr. faktycznie wykorzystanego przez Wójta Gminy zaległego urlopu wypoczynkowego.


 


c) KWP – 4, w tym dot.:


* przesłania kserokopii pisma (skargi) do wiadomości i ewentualnego wykorzystania (UMiG Chmielnik, UG Baćkowice),


* zawiadomienie – po kontroli doraźnej Miasta i Gminy Stąporków przeprowadzonej w dniach 27.02 – 06.03.2007 r. – dot. podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości wskutek zaniechania wprowadzenia do ksiąg rachunkowych jednostki operacji gospodarczych związanych z przyjęciem, a następnie dystrybucją płytek ściennych – wyrobów ceramicznych szkliwionych, otrzymanych w formie darowizny od Spółki z o.o. w Końskich,


* zawiadomienie – po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Miasta i Gminy Końskie przeprowadzonej w dniach 15.12.2006 – 26.03.2007 r. – dot. podejrzenia popełnienia przestępstwa z art. 77 pkt 1 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości wskutek zaniechania wprowadzenia do ksiąg rachunkowych jednostki operacji gospodarczych związanych z przyjęciem, a następnie dystrybucją płytek ściennych – wyrobów ceramicznych szkliwionych, otrzymanych w formie darowizny od Spółki z o.o. Mniszków.


d) UKS – 1, dot.:


* przesłania informacji, iż zagadnienia zawarte w przesłanej nocie sygnalizacyjnej są przedmiotem kontroli doraźnej przeprowadzanej w Gminie.


e) Wojewoda – 2, dot.:


* przesłania pisma osób fizycznych dot. nieprawidłowego rozpatrzenia złożonej przez nich skargi przez Radę Gminy Łopuszno.


* przesłania informacji po przeprowadzonej w Gminie Stopnica kontroli doraźnej w zakresie wypłaty Wójtowi Gminy ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop za lata 2003 – 2006, celem zwrócenia szczególnej uwagi na przedmiotowe zagadnienie służb podległych Wojewodzie.


f) PIP – 1, dot.:


* przesłania informacji po przeprowadzonej w Gminie Stopnica kontroli doraźnej w zakresie wypłaty Wójtowi Gminy ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop za lata 2003 – 2006, celem zwrócenia szczególnej uwagi na przedmiotowe zagadnienie w ramach posiadanych kompetencji ustawowych.


5)


W 2007 r. wysłano 43zawiadomienia do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w tym:


- 29 z kontroli przeprowadzonych w 2006 roku,


-  14 z kontroli przeprowadzonych w 2007 roku.


 


Powyższe 43 zawiadomienia skierowane do Rzecznika DFP obejmowały łącznie 110 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


Powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), obecnie ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114  z późn. zm.), w szczególności zaś:


a) zawiadomienia skierowane do Rzecznika DFP w okresie I-III kwartału


* art. 138 ust. 1 pkt 1 – zaniechania ustalenia należności j.s.t. (art. 5, art. 5 pkt 1, art. 5 ust. 1 pkt 1 i  pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),


* art. 138 ust. 1 pkt 2 – przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych (art. 11, art. 11 ust. 1),


* art. 138 ust. 1 pkt 7 – przekroczenia zakresu upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązań obciążających budżet (art. 15),


* art. 138 ust. 1 pkt 8 – wypłacenia wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego wykonania, wynikającego z ustaw szczególnych, a ciążącego na pracodawcy, obowiązku pobrania, odprowadzenia lub opłacenia świadczeń lub składek (art. 14 pkt 1 – 3, art. 14 pkt 5 ),


* art. 138 ust. 1 pkt 9 –naruszenia zasad i trybu udzielania dotacji z budżetu (art. 8 pkt 1, art. 8 pkt 2),


* art. 138 ust. 1 pkt 11 – dopuszczenia się zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych powodującej uszczuplenie środków publicznych wskutek zapłaty odsetek za opóźnienie w zapłacie (art. 16 ust. 1),


* art. 138 ust. 1 pkt 12 – naruszenia zasad udzielania zamówienia publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 1,  art. 17 ust. 1 pkt 3,  art. 17 ust. 1 pkt 2a,  art. 17 ust. 1 pkt 3,  art. 17 ust. 2 pkt 1,  art. 17 ust. 6,  art. 17 ust. 5,  art. 17 ust. 2 pkt 2),


* art. 138 ust. 1 pkt 13 – zaniechania przeprowadzenia inwentaryzacji (art. 18 pkt 1, art.18 pkt


 


b) zawiadomienia skierowane do Rzecznika DFP w IV kwartale


* art. 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 5 ust. 1 pkt 2 ( poprzednio art. 138 ust. 1 pkt 1) – nieustalenia i niepobrania należności j.s.t.,


* art. 11, art. 11 ust. 1 (poprzednio art. 138 ust. 1 pkt 2) – dokonywania wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia,


* art. 15 (poprzednio art. 138 ust. 1 pkt 7) – zaciągnięcia zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań  jednostki sektora finansów publicznych,


* art. 8 pkt 1, art. 8 pkt 2 (poprzednio art. 138 ust. 1 pkt 9) – przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielania, nierozliczenia przekazanej dotacji lub nieterminowego rozliczenia tej dotacji,


* art. 17 ust. 1 pkt 1,  art. 17 ust. 1 pkt 2a,  art. 17 ust. 1 pkt 3,  art. 17 ust. 2 pkt 1,  art. 17 ust. 6,  art. 17 ust. 5 (poprzednio art. 138 ust. 1 pkt 12) – naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych,


* art. 18 pkt 1, art. 18 pkt 2 (poprzednio art. 138 ust. 1 pkt 13) oraz art. 198 ust. 1 pkt 14 – zaniechania przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji, wykazania w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.


Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.


 


6)         Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium realizowane było w miarę zaistniałych potrzeb.


7)         Ewidencja komputerowa nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli dokonywana jest w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń po przekazaniu informacji z Wydziału Kontroli.


 


8)         W związku z zatrudnieniem audytora nie była przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez osoby wymienione w Zarządzeniu Prezesa RIO Nr 1/2006 z 15.03.2006 r.


 


9)         Audyt prowadzony był na podstawie planu audytu wewnętrznego.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:33:26
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:33:41

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:33:26
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:33:41

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij