Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

II         Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych

 

1 i 2) Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz przeprowadzanie kontroli doraźnych i sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych zgodnie z dyspozycją Prezesa Izby.

 

1. Realizacja zadań kontrolnych Wydziału za 2008 rok określonych Załącznikiem Nr 1 "Założenia planu kontroli na 2008 rok" zatwierdzonym Uchwałą Nr 66/2007 Kolegium RIO z dnia 27 grudnia 2007 r. przedstawia się następująco:

 

 

Wyszczególnienie

Zaplanowano

 na

2008 rok

Plan na

2008 rok,

po zmianach

Wykonano

w

I pół. 2008 r.

Wykonano

 w

II pół. 2008 r.

Ogółem wykonano

w 2008 roku

1)       Kontrole kompleksowe, z tego:

30 kontroli

25 kontroli

9 kontroli

16 kontroli

25 kontroli

a) Województwo

-

-

-

-

-

b) Gminy miejskie

-

-

-

-

-

c) Gminy miejsko-wiejskie

10 kontroli

8 kontroli

5 kontroli

3 kontrole

8 kontroli

d) Gminy wiejskie

13 kontroli

10 kontroli

3 kontrole

7 kontroli

10 kontroli

e) Powiaty

7 kontroli

7 kontroli

1 kontrolę

6 kontroli

7 kontroli

 

Zgodnie z załącznikiem Nr 1 planu kontroli do ramowego planu pracy na 2008 r. przyjęto łącznie 30 kontroli kompleksowych j.s.t. różnego szczebla, równocześnie przeznaczono 570 inspektorodni na kontrole problemowe i doraźne.

Z planowanych na 2008 rok 30 kontroli kompleksowych j.s.t. (różnego szczebla) przeprowadzono 25 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin i powiatów.

W IV kwartale 2008 roku Kolegium RIO uchwałą nr 90/2008 z dnia 26.11.2008 r., na wniosek Naczelnika WKGF, dokonało zmian w uchwale Nr 66/ 2007 z dnia 27.12.2007 r. w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy na 2008 rok  poprzez wyłączenie z planu kontroli Izby na 2008 rok 5 kontroli kompleksowych (Gmina Osiek, Bieliny, Daleszyce, Lipnik, Dwikozy).

Powyższe zmiany uwarunkowane były wyłącznie czynnikami obiektywnymi w związku z fluktuacją obsady etatowej Wydziału Kontroli w 2008 roku wynikającą z:

- nabycia uprawnień emerytalnych,

- zmiany miejsc pracy,

- wyłączenia 1 osoby w okresie II – XII 2008 r. z czynności kontrolnych (urlop macierzyński, zwolnienie lekarskie),

- wyłączenia 4 inspektorów przez okres 10 m-cy z planowanych czynności kontrolnych j.s.t. w związku z koniecznością przeprowadzenia 2 kontroli koordynowanych w 3 gminach oraz 3 jednostkach organizacyjnych gmin.

 

W 2008 roku przeprowadzono ponadto 8 kontroli problemowych oraz 12 kontroli doraźnych na co przeznaczono łącznie 413 inspektorodni.

2.  W 2008 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili łącznie  45 kontroli, tj.:

a)  18 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin,

b)   7 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej powiatów,

c)    8 kontroli problemowych, tj.:

- 2 kontrole w zakresie gospodarki finansowej za okres 2007 roku przeprowadzone w MGOPS Ożarów oraz Pływalni Miejskiej Busko-Zdrój,

- 3 kontrole (koordynowane przez RIO Kielce) w zakresie realizacji dochodów z mienia gminy za okres 2006 oraz  2007 roku (UG Mirzec, UMiG Suchedniów, UMiG Daleszyce).

Dwie pierwsze z przedmiotowych kontroli zostały przeprowadzone w trakcie realizowanych w I półroczu 2008 r. kontroli kompleksowych w  tych  j.s.t.

- 3 kontrole (koordynowane przez RIO Łódź) w zakresie gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej za okres od 01.01.2006 r. do 31.12.2007 r. (SPZOZ „Przychodnie Miejskie” Skarżysko-Kamienna, PZOZ Starachowice, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze),

 

d) 12 kontroli doraźnych w związku z zaistniałymi potrzebami, na wniosek MSWiA, Prokuratury Rejonowej, Burmistrza MiG, osób fizycznych (UG Pierzchnica, GZOZ Krasocin, UMiG Busko-Zdrój, UMiG Ożarów, UMiG Busko-Zdrój, UM Ostrowiec Św., UM Skarżysko-Kamienna, UMiG Pińczów, UG Łopuszno, UG Klimontów, UM Kielce, UMiG Kazimierza Wielka).

 

W okresie 2008 roku, w działalności kontrolnej, miały miejsce m.in. następujące przypadki:

- z dniem 04.09.2008 r. przerwane zostały, prowadzone w Gminie Dwikozy, czynności kontrolne wobec trudności z ustaleniem odpowiedzialności za stwierdzone nieprawidłowości i przełożono kontrolę kompleksową Gminy na rok 2009. Z przerwanych czynności kontrolnych wystosowano do Gminy pismo sygnalizujące stwierdzone uchybienia.

- dokonano przesunięcia kontroli kompleksowych na termin późniejszy, tj.: Starostwo Powiatowe Opatów, UMiG Daleszyce, UGiM Chęciny wskutek zasadnych wniosków zainteresowanych jednostek.

W przypadku UMiG Daleszyce oraz UGiM Chęciny przesunięcia dokonano w związku z dłuższą nieobecnością Skarbnika Gminy, tj. zwolnienie lekarskie, zaś w drugim przypadku trwającym remontem w urzędzie gminy.

 

3)         Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym.

 

Wystąpienia pokontrolne były przekazywane jednostkom kontrolowanym na bieżąco, tj. nie później niż w ciągu 60 dni od dnia podpisania protokołu kontroli.

 

1. W ciągu 2008 roku wysłano do jednostek kontrolowanych 46 wystąpień pokontrolnych, w tym:

a) z kontroli przeprowadzonych w 2007 roku:

·        k. kompleksowe gospodarki finan. gmin –       11 wystąpień (w tym 429 zaleceń)

·        k. problemowe –                                            1 wystąpienie (w tym 5  zaleceń)

 

Razem                                                                                   12 wystąpień (w tym 434 zalecenia)

 

b) z kontroli przeprowadzonych w 2008 roku:

·        k. kompleksowe gospodarki finan. gmin –       12 wystąpień (w tym 422 zalecenia)

·        k. kompleksowe gospod. finan. powiatów       6 wystąpień (w tym 107 zaleceń)

·        k. problemowe –                                            7 wystąpień (w tym 247 zaleceń)

·        k. doraźne –                                                   9 wystąpień (w tym 54 zalecenia)

 

Razem                                                                                   34 wystąpienia (w tym 830 zaleceń)

 

Łącznie w okresie 2008 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 46 wystąpień pokontrolnych zawierających  1.264 wnioski pokontrolne.

 

W okresie 2008 roku wpłynęły do Izby zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych z następujących kontroli:

1) UM Starachowice – k. kompleksowa z 2007 roku – Kolegium oddaliło zastrzeżenia dot. wniosku pokontrolnego Nr 5  oraz uwzględniło zastrzeżenia dot. wniosku pokontrolnego nr  1, uchylając przedmiotowy wniosek.

2) PZU Kielce – k. problemowa przeprowadzona w dniach 10.11.04 r. – 07.01.05 r. – w  związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy jednostką a Izbą dot. realizacji zaleceń po kontroli, wysłanych jednostce do realizacji w dniu 21.01.2005 r., Kierownik PZU w dniu 17.01.2008 r. złożył pismo w spr. przywrócenia terminu zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego z w/w kontroli. Kolegium RIO nie uwzględniło złożonego wniosku  Kierownika  jednostki  wobec braku przesłanek formalno-prawnych do takiego żądania.

3) UG Pierzchnica – k. doraźna przeprowadzona w 2008 r. – skierowano pismo do Wójta Gminy  z informacją, iż przedmiotowe pismo kierownika j.s.t. nie spełnia przesłanek określonych art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o rio.

4) UMiG Ożarów – k. kompleksowa przeprowadzona w 2008 r. - Kolegium oddaliło zastrzeżenia dot. wniosków pokontrolnych Nr 5 i 6  oraz uwzględniło zastrzeżenia dot. wniosku pokontrolnego nr 7.

5) UMiG Busko-Zdrój - k. doraźna przeprowadzona w 2008 r. – skierowano pismo do Burmistrza MiG  z informacją, iż przedmiotowe pismo kierownika j.s.t. nie spełnia przesłanek określonych art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o rio.

6) UMiG Ożarów – k. doraźna przeprowadzona w 2008 r. - Kolegium oddaliło zastrzeżenia dot. wniosków pokontrolnych, gdyż zostały złożone po upływie ustawowego terminu do ich wniesienia.

 

 

4          Kierowanie pism sygnalizacyjnych do zainteresowanych jednostek informujących o wynikach kontroli.

1. W okresie 2008 roku. skierowano pisma adresowane do:

a) Starosty Powiatu, Prezydenta, Burmistrza, Wójta, Dyrektora (Kierownika) jednostki organizacyjnej, w ilości   58, w tym dot.:

* braku odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w sprawie dotyczącej wykonania wniosków pokontrolnych,

* przesłania informacji dot. wykonania określonych wniosków pokontrolnych  lub  przesłania informacji nt. bieżącej realizacji wniosków pokontrolnych,

* sygnalizacji, iż do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź na pismo Izby w sprawie dotyczącej realizacji wniosków pokontrolnych,

* wyrażenia zgody przez Izbę na przesunięcie terminu wykonania zaleceń pokontrolnych,

* przesłania pisma (skargi) z wnioskiem Izby o wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości zawartych w skardze  w ramach służb własnych,

* braku odpowiedzi na pismo Izby,

* przesłania pisma do Wójta Gminy/Burmistrza MiG z informacją, iż złożone zastrzeżenia nie spełniają przesłanek formalnych określonych art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy o rio. Zgodnie z treścią powyższego artykułu podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

* powiadomienia o odstąpieniu z dniem 04.09.2008 r. prowadzonych czynności kontrolnych w Gminie Dwikozy i przełożenia kontroli kompleksowej Gminy na rok 2009,

* przesłania pisma do Wójta Gminy z informacją iż w związku z przełożeniem kontroli kompleksowej Gminy Dwikozy na 2009 rok, Izba sygnalizuje Panu Wójtowi uchybienia jakie stwierdzono w toku kontroli, do czasu jej przerwania w dniu 04.09.2008 r.,

* przesłania pisma informującego o przesunięciu kontroli na inny termin,

* przesłania pisma do Starosty Powiatu w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Ośrodku Kształcenia Zawodowego ZDZ Jędrzejów w ramach swoich kompetencji ustawowych i służb własnych (w związku z pismem CBA sygnalizującym nieprawidłowości w zakr. wysokości subwencji oświatowej przyznawanej dla potrzeb OKZ ZDZ w Jędrzejowie) i przedłożenia protokołu z przedmiotowej kontroli inspektorom RIO przeprowadzającym równolegle kontrolę w Starostwie.

 

b) KWP – 2, w tym dot.:

* przesłania kserokopii pisma (skargi) do wiadomości i ewentualnego wykorzystania służbowego (UMiG Działoszyce, UMiG Kunów).

 

c) Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego) – 1, dot.:

* zajęcia stanowiska w kwestii dot. prawa budowlanego.

 

d) UZP – 1, dot.:

* sygnalizacji, iż Izba do chwili obecnej nie otrzymała odpowiedzi na zapytanie jakie skierowano do UZP.

 

e) Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczości w Kielcach – 1, dot.:

* przesłania kserokopii pisma, jakie wpłynęło na adres tutejszej Izby, do wiadomości i  wykorzystania.

 

f) Poseł na Sejm RP – 5, dot.:

* powiadomienia Pani Poseł o przekazaniu jej pisma wraz z dokumentacją do Wójta Gminy z wnioskiem o wyjaśnienie sprawy w ramach służb własnych,

* powiadomienia Pana Posła o przekazaniu jego pisma wraz z dokumentacją do organów ścigania celem wykorzystania służbowego,

* sygnalizacji, iż w wyniku podjętych działań Izba otrzymała odpowiedź od Wójta Gminy, z której wynika, że przedmiotowa sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach,

* przesłania informacji do Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nt. kontroli przeprowadzonych w zakładach opieki zdrowotnej na terenie Województwa Świętokrzyskiego,

* przesłanie informacji nt. wykorzystania skargi radnych Gminy Działoszyce, poczynionych ustaleniach, braku możliwości wcześniejszego przeprowadzenia kontroli oraz  niecelowości podejmowania kontroli w Gminie tej samej tematyki, którą uprzednio już badał NIK Delegatura w Kielcach.

 

g) Ministerstwo Finansów (Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego) – 1, dot.:

* przesłania pisma w sprawie wydania interpretacji w zakresie określonym art. 187 ustawy o finansach publicznych (obowiązek przewodniczącego zarządu j.s.t). do kontroli co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych, dotyczących przestrzegania realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

 

h) Radna Gminy – 1, dot.:

* powiadomienia radnej gminy, iż wskutek działań Izby, w trakcie kontroli kompleksowej gminy, Wójt podjął określone czynności celem wyjaśnienia sprawy poruszonej w jej piśmie.

 

i) Skarbnik Gminy – 2, dot.:

* nadesłania informacji nt. dokonanego potrącenia z diety Przewodniczącemu Rady w związku ze złożeniem oświadczenia majątkowego po ustawowym terminie,

* ponownego przesłania pisma w sprawie nadesłania informacji o dokonanym potrąceniu określonej kwoty z diety Przewodniczącemu Rady za m-c maj 2008 r.

 

j) Osoba fizyczna – 2, dot.:

* powiadomienia, iż w wyniku podjętych działań Izba otrzymała od Wójta Gminy informacje, z których wynika, że całość akt sprawy została przekazana do rozpatrzenia przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach,

* przesłania informacji nt. przeprowadzonej kontroli doraźnej w UMiG Ożarów oraz poczynionych ustaleniach.

 

5)         Sporządzanie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika.

W okresie 2008 roku wysłano 32 zawiadomienia do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z  kontroli przeprowadzonych w 2007 i 2008 roku, które obejmowały łącznie 97 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W związku ze zwrotem, przez Rzecznika DFP, zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych stwierdzonej w trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UM Starachowice ponownie skierowano w IV kw. 2008 r. zawiadomienie do Rzecznika.

W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w szczególności zaś:

* art. 5 ust. 1 pkt 1 – zaniechania ustalenia należności j.s.t.,

* art. 5 ust. 1 pkt 2 – zaniechania pobrania należności j.s.t.,

* art. 5 ust. 1 pkt 3, art. 5 pkt 3 – dopuszczenia do przedawnienia należności j.s.t.,

* art. 8 pkt 1 - przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielenia,

* art. 8 pkt 2 - zaniechania rozliczenia przekazanej dotacji,

* art. 9 ust. 2 – nierozliczenia otrzymanej dotacji,

art. 11 – dokonania wydatków ze środków publicznych z przekroczeniem zakresu upoważnienia,

* art. 11 ust. 1 – dokonania wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia,

* art. 14 pkt 1, 2, 3 – opłacenia przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenie zdrowotne, składek na Fundusz Pracy z przekroczeniem ustawowego terminu,

* art. 14 pkt 5 - opłacenia przez jednostkę sektora finansów publicznych wpłat na PFRON w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,

* art. 15 - zaciągnięcia zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań  jednostki sektora finansów publicznych,

* art. 16 ust. 1 – niewykonania zobowiązania jednostki, którego skutkiem jest zapłata odsetek,

art. 17 ust. 1 pkt 1 – udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,

* art. 17 ust. 1 pkt 4 – udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, co miało wpływ na wynik postępowania o udzielenia zamówienia publicznego,

* art. 17 ust. 2 pkt 1 – zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej,

* art. 17 ust. 3 – udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji

art. 17 ust. 6 – zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych,

* art. 18 pkt 1 – zaniechania przeprowadzenia inwentaryzacji

art. 18 pkt 2  - wykazania sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,

* art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. (obecnie art. 17 ust. 1 pkt 3) – nie dopełnienia obowiązku opisania przedmiotu zamówienia publicznego na usługi nadzoru inwestorskiego.

 

 

Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.

 

6)         Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.

Powyższy punkt jest realizowany w miarę zaistniałych potrzeb.

 

7)         Ewidencja komputerowa nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli dokonywana jest w Wydziale Informacji Analiz i Szkoleń po przekazaniu informacji z Wydziału Kontroli.

 

8)         W związku z zatrudnieniem audytora nie była przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez osoby wymienione w Zarządzeniu Prezesa RIO Nr 1/2006 z 15.03.2006 r.

 

9)                 Audyt prowadzony był na podstawie planu audytu wewnętrznego.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:10:56
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:10:56
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:11:26
Przeczytano: 2863 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP