Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w 2009 roku

         Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych


1) i 2). Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz przeprowadzanie kontroli doraźnych i sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych zgodnie z dyspozycją Prezesa Izby.


1. Realizacja zadań kontrolnych Wydziału za 2009 rok określonych Załącznikiem Nr 1 "Założenia planu kontroli na 2009 rok" zatwierdzonym Uchwałą Nr 93/2008 Kolegium RIO z dnia 17 grudnia 2008 r. przedstawia się następująco:


 Wyszczególnienie


Zaplanowano


 na


2009 rok


Wykonano


w


I pół. 2009 r.


Wykonano


 w


II pół. 2009 r.


Ogółem wykonano


w 2009 roku


1)       Kontrole kompleksowe, z tego:


29 kontroli


16 kontroli


13 kontroli


29 kontroli


a) Województwo


1 kontrolę


-


1 kontrolę


1 kontrolę


b) Gminy miejskie


1 kontrolę


 1 kontrolę


-


1 kontrolę


c) Gminy miejsko-wiejskie


5 kontroli


1 kontrolę


4 kontrole


5 kontroli


d) Gminy wiejskie


16 kontroli


9 kontroli


7 kontroli


16 kontroli


e) Powiaty


6 kontroli


5 kontroli


1 kontrolę


6 kontroli


 


Zgodnie z załącznikiem Nr 1 planu kontroli do ramowego planu pracy na 2009 r. przyjęto łącznie 29 kontroli kompleksowych j.s.t. różnego szczebla.


Podkreślić tu należy, że do II dekady marca 2009 r. inspektorzy Wydziału Kontroli przeprowadzali jeszcze planowe kontrole kompleksowe gmin i powiatu, które zostały rozpoczęte pod koniec 2008 roku, a uwzględnione w ramowym planie pracy na 2008 rok. Stanowiło to łącznie 9 kontroli kompleksowych, w tym 8 kontroli w gminach i 1 kontrola w powiecie. W tej zatem sytuacji pierwsze kontrole zaplanowane na 2009 rok zostały rozpoczęte na przełomie lutego i marca 2009 roku.


Z planowanych na 2009 rok 29 kontroli kompleksowych j.s.t. (różnego szczebla) przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole kompleksowe gospodarki finansowej województwa, gmin i powiatów.  Ostatnie 2 kontrole kompleksowe (UG Baćkowice, UMiG Stąporków) rozpoczęto w m-cu listopadzie 2009 r. i zakończono  w 2 dekadzie stycznia 2010 r.


W 2009 roku przeprowadzono również 1 kontrolę problemową oraz 7 kontroli doraźnych na co przeznaczono łącznie 120 inspektorodni.


2.  W 2009 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili łącznie  37  kontroli, tj.:


a)  1 kontrolę kompleksową gospodarki finansowej Województwa Świętokrzyskiego,


b)  22 kontrole kompleksowe gospodarki finansowej gmin,


c)  6 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej powiatów,


d)  1 kontrolę problemową gospodarki finansowej (Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach),


e)  7 kontroli doraźnych, w tym:


-  3 kontrole doraźne sprawdzające w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli kompleksowych i problemowych przeprowadzonych w 2008 roku (UG Mirzec, UMiG Suchedniów, UMiG Ożarów),


-  2 kontrole doraźne uzupełniające kontrolę kompleksową przeprowadzoną w 2008 r. (UG Morawica) i kontrolę doraźną przeprowadzoną w 2009 r. (Starostwo Powiatowe Sandomierz),


-  2 kontrole doraźne przeprowadzone w 2009 roku, w związku z zaistniałymi potrzebami, na wniosek MSWiA (UG Nowa Słupia) oraz Prezesa ZDZ Kielce (Starostwo Powiatowe Sandomierz).


W okresie 2009 roku, w działalności kontrolnej, miały miejsce m.in. następujące przypadki:


- odstąpienia od przeprowadzania czynności kontrolnych (UG Waśniów) ze względu na przeprowadzane w tym samym czasie w Gminie kontrole przez  NIK i UKS, z uwagi na brak możliwości zapewnienia inspektorom RIO, przez UG, warunków do pracy (pomieszczeń),


- odmowy przez kierownika kontrolowanej jednostki (UG Nowa Słupia) podpisania protokołu, w następstwie powyższego złożenie stosownego uzasadnienia w ustawowym terminie do protokołu z kontroli doraźnej,


- przesłania przez kierownika jednostki (UG Morawica) w załączeniu pisma - wyjaśnień Z-cy Skarbnika Gminy do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli doraźnej przeprowadzonej w 2009 roku.


3) Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym.


1. W ciągu 2009 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 45 wystąpień pokontrolnych, w tym:


a) z kontroli przeprowadzonych w 2008 roku:


·        k. kompleksowe gosp. finan. gminy –   10 wystąpień (w tym 407 zaleceń)


·        k. kompleksowe gosp. finan. powiatu –             2 wystąpienia (w tym 42 zalecenia)


·        k. problemowe –                                               1 wystąpienie (w tym 45  zaleceń)


·        k. doraźne                                                         3 wystąpienia (w tym 7 zaleceń)


 


Razem                                                                                   16 wystąpień (w tym 501 zaleceń)


b) z kontroli przeprowadzonych w 2009 roku:


·        k. kompleksowe gosp. fin. Województwa -       1 wystąpienie (bez zaleceń)


·        k. kompleksowe gosp. finan. gminy –   16 wystąpień (w tym 542 zalecenia)


·        k. kompleksowe gosp. finan. powiatu –             5 wystąpień (w tym 107 zaleceń)


·        k. problemowa (PZD Kielce) -                         1 wystąpienie (w tym 4 zalecenia)


·        k. doraźne (w tym: k. doraźne - sprawdzające,


k. doraźne uzupełniające) -                                6 wystąpień (w tym 65 zaleceń)


 


Razem                                                                                   29 wystąpień (w tym 718 zaleceń)


Łącznie w okresie 2009 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 45 wystąpień pokontrolnych  zawierających  1.219 wniosków pokontrolnych.


W okresie 2009 r. wpłynęły do Izby zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z następujących kontroli:


1)PZOZ Starachowice – k. problemowa z 2008 roku – Kolegium uwzględniło zastrzeżenia dot. wniosku pokontrolnego nr 5.


2) UG Nowa Słupia – k. doraźna z 2009 roku – Kolegium oddaliło zastrzeżenia Wójta Gminy dot. wniosków pokontrolnych nr 1, 2 i 6 z powodu stwierdzenia braku podstaw zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.


4) Kierowanie pism sygnalizacyjnych do zainteresowanych jednostek informujących o wynikach kontroli.


1. W okresie 2009 r. skierowano pisma adresowane do:


a) Burmistrza, Wójta, Starosty  w ilości  49, w tym dot.:


* przesłania informacji dot. wykonania określonych wniosków pokontrolnych  lub informacji na temat bieżącej realizacji postawionych wniosków pokontrolnych,


* przesłania  pisma (skargi)  z wnioskiem Izby o wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości zawartych w skardze w ramach kompetencji własnych oraz powiadomienie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,


* sprostowania pomyłki rachunkowej w postawionym wniosku pokontrolnym nr 14 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UMiG Działoszyce w 2008 r.,


* sprostowania pomyłki w postawionym wniosku pokontrolnym nr 25a z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UG Piekoszów w 2009 r. polegającej na użyciu słowa „zaniżono” zamiast „zawyżono”,


* dostarczenia do Izby, w przypisanym terminie 7 dni, dokumentów niezbędnych do wypracowania końcowych wniosków z kontroli doraźnej przeprowadzonej w UG Nowa Słupia w 2009 roku,


* przesłania informacji w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu wykonania wniosków pokontrolnych.


b)Przewodniczący Rady– 1, w tym dot.:


* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem Izby o podjęcie czynności sprawdzających oraz zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych Rady MiG Włoszczowa oraz powiadomienia Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.


c)Prokuratura Rejonowa  4, w tym dot.:


* powiadomienia o braku możliwości przeprowadzenia przez Izbę kontroli zaplanowanej w ZGKiM w Kazimierzy Wielkiej, gdyż przedmiotowa jednostka została zlikwidowana, a  czynności likwidacyjne nie zostały ukończone,


* zawiadomienia o nieprawidłowościach, mogących rodzić podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, po kontroli problemowej Miasta i Gminy Suchedniów przeprowadzonej w dniach 04 – 30.06.2008 r.,


* zawiadomienia o nieprawidłowościach – po kontroli problemowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze przeprowadzonej w dniach 09.10– 22.12.2008 r. – skutkujących podejrzeniem naruszenia art. 77 ustawy o rachunkowości oraz art. 231 § 3, w związku z art. 271 § 1 ustawy kodeks karny,


* zawiadomienia o nieprawidłowościach – po kontroli problemowej PZOZ w Starachowicach przeprowadzonej w dniach 01.09 – 31.10.2008 r. – skutkujących podejrzeniem naruszenia  art. 231 § 1 ustawy kodeks karny.


d) Przewodniczący Zarządu Województwa Świętokrzyskiego „RACJA” Polskiej Lewicy – 1, dot.:


* przesłania informacji, iż w wyniku podjętych działań, z wniosku zainteresowanego, Izba uzyskała odpowiedź Prezydenta Miasta Kielce, z której wynika, że UM nie prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instalacji 14 figur wykonanych w brązie.


e)MSWiA – 1, dot.:


* przesłania informacji o przeprowadzonej kontroli w UM Kielce oraz dokonanych w niej ustaleniach.


f)Ministerstwo Finansów (Departament Samorządu Terytorialnego) – 1, dot.:


* przesłania pisma o zajęcie stanowiska w sprawie dopuszczalności określenia w akcie notarialnym terminu zapłaty ceny nieruchomości sprzedawanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań – po dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.


g)Minister w Kancelarii Premiera – 2, dot.:


* powiadomienia, iż Izba w okresie 2006 – 2008 nie przeprowadzała kontroli Gminy Połaniec z sugestią, że w planie roku bieżącego ujęta jest kontrola kompleksowa Gminy, w trakcie której dokonana zostanie analiza sprawy zawartej w piśmie Pani Minister,


* przesłania zbiorczej informacji na temat przeprowadzonych w 2008 roku kontroli problemowych gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej oraz stwierdzonych nieprawidłowości (SP ZOZ Przychodnia Miejska Skarżysko-Kamienna, PZOZ Starachowice, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Św. Rafała w Czerwonej Górze).


h)Wojewoda Świętokrzyski – 1, dot.:


* przesłania do wykorzystania służbowego wg kompetencji Wojewody pisma mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka.


i) Poseł na Sejm RP – 2, dot.:


* powiadomienia, iż w planie kontroli roku 2008 ujęta jest kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy Baćkowice, w trakcie której Izba dokona analizy zagadnień zawartych w piśmie Pana Posła,


* przesłania informacji nt. przeprowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat kontroli w UG Imielno.


j)Osoby fizyczne – 4, dot.:


* przesłania informacji o przeprowadzonej w UG Łopuszno kontroli doraźnej oraz stwierdzonych w niej nieprawidłowościach,


* przesłania informacji o przeprowadzonej w UMiG Działoszyce kontroli oraz dokonanych ustaleniach,


* informacji o ewentualnym dokonaniu, w trakcie najbliższej kontroli kompleksowej Gminy Stąporków, analizy finansowego rozliczenia zadania inwestycyjnego wymienionego w piśmie, jakie wpłynęło na adres tut. Izby,


* przesłania informacji, iż w wyniku podjętych działań Izba uzyskała odpowiedź Wójta Gminy Nagłowice nt. świadczeń wypłacanych z ZFŚS.


k)Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych – 1, dot.:


* sygnalizacji, iż w zakresie nieprawidłowości opisanych w pkt 1 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 20.04.2009 r. stwierdzonej w PZOZ Starachowice, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Starachowicach zatwierdził postanowienie KPP w Starachowicach o odmowie wszczęcia śledztwa. Zatem w tym stanie rzeczy przekazane zawiadomienie do Rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych jest aktualne.


5) Sporządzanie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika.


W okresie 2009 r. wysłano 29 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2008 i 2009 roku, które obejmowały łącznie 86 przypadków  naruszenia  dyscypliny  finansów  publicznych.


Z kontroli problemowej przeprowadzonej w 2008 roku w PZOZ Starachowice skierowano drugi raz zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych w związku z Zarządzeniem Nr 1 Rzecznika o zwrocie poprzedniego zawiadomienia.


W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w szczególności zaś:


* art. 5 ust. 1 pkt 1 – nieustalenia należności sektora finansów publicznych,


* art. 5 ust. 1 pkt 2 – niedochodzenia należności Skarbu Państwa, j.s.t.,


art. 5 ust. 1 pkt 3 - dopuszczenia do przedawnienia należności j.s.t., niezgodne z przepisami umorzenie należności j.s.t.,


* art. 6 pkt 2 – niedokonania wpłaty do budżetu w należnej wysokości nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy,


* art. 8 pkt 1 - przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielenia,


* art. 8 pkt 2 - zaniechania rozliczenia przekazanej dotacji,


* art. 8 pkt 1 i 2 – przekazania dotacji z naruszeniem zasad i trybu jej udzielania oraz nierozliczenia przekazanej dotacji,


* art. 11 ust. 1 – dokonania wydatków ze środków publicznych z przekroczeniem zakresu upoważnienia,


* art. 14 pkt 1-4 – nieodprowadzenia w ustawowym terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od wynagrodzeń za m-c czerwiec 2008 roku,


* art. 14 pkt 5 - nieopłacenia przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na PFRON,


* art. 15 – przekroczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań,


* art. 16 ust. 1 – niewykonania zobowiązania Urzędu Gminy, którego skutkiem była zapłata odsetek, kar lub opłat,


* art. 17 pkt 1,art. 17 ust. 1 pkt 1 – udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,


* art. 17 ust. 1 pkt 2 – naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,


* art. 17 ust. 1 pkt 3 – opisania przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji,


* art. 17 ust. 1 pkt 4 – udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,


* art. 17 ust. 2 pkt 1 – zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej,


* art. 17 ust. 4 – niezłożenia przez członków komisji przetargowej oraz kierownika zamawiającego oświadczeń o braku lub istnieniu okoliczności skutkujących wyłączeniem z postępowania,


* art. 17 ust. 6 – zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych,


* art. 18 pkt 1 – zaniechania przeprowadzenia inwentaryzacji,


* art. 18 pkt 2 – wykazania w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji  księgowej.


Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.


6) Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.


Powyższy punkt jest realizowany w miarę zaistniałych potrzeb.


7) Prowadzenie ewidencji komputerowej nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w j.s.t .


Ewidencja komputerowa prowadzona jest na bieżącą przez WIAS, po uzyskaniu danych z WKGF.

8) Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Izbie w zakresie pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:24:06
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:24:26

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:24:06
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:24:26

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij