Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w 2010 roku

        Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych

1 i 2. Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz przeprowadzanie kontroli doraźnych i sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych zgodnie z dyspozycją Prezesa Izby.


 


Realizacja zadań kontrolnych Wydziału za 2010 rok określonych Załącznikiem Nr 1 "Założenia planu kontroli na 2010 rok" zatwierdzonym Uchwałą Nr 70/2009 Kolegium RIO z dnia 30 grudnia 2009 r. przedstawia się następująco:Wyszczególnienie


Zaplanowano


 na


2010 rok


Wykonano


w


I pół. 2010 r.


Wykonano


 w


II pół. 2010 r.


Ogółem wykonano


w 2010 roku


1)       Kontrole kompleksowe, z tego:


35 kontroli


22 kontrole


13 kontroli


35 kontroli


a) Województwo


-


-


-


-


b) Miasto powiat


1 kontrolę


1 kontrolę


-


1 kontrolę


c) Gminy miejsko-wiejskie


6 kontroli


4 kontrole


2 kontrole


6 kontroli


d) Gminy wiejskie


28 kontroli


17 kontroli


11 kontroli


28 kontroli


e) Powiaty


-


-


-


-


 


Zgodnie z załącznikiem Nr 1 planu kontroli do ramowego planu pracy na 2010 r. przyjęto łącznie 35 kontroli kompleksowych j.s.t. różnego szczebla.


Podkreślić tu należy, że do II dekady stycznia 2010 r. inspektorzy Wydziału Kontroli przeprowadzali jeszcze 2 planowe kontrole kompleksowe Gminy Baćkowice i Gminy Stąporków, które zostały rozpoczęte pod koniec 2009 roku, a uwzględnione w ramowym planie pracy na 2009 rok.


Z planowanych na 2010 rok 35 kontroli kompleksowych j.s.t. (różnego szczebla) przeprowadzono wszystkie zaplanowane kontrole kompleksowe gospodarki finansowej  gmin. 


W 2010 roku przeprowadzono również 2 kontrole problemowe oraz 5 kontroli doraźnych na co przeznaczono łącznie 31  inspektorodni.


 


W 2010 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili łącznie  42  kontrole, tj.:


b)  35 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin,


d)  2 kontrole problemowe w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej za okres 2009 roku (Publiczne Gimnazjum w Bidzinach – Gmina Wojciechowice, Gminny Zakład Usługowo-Inwestycyjny w Brzeziu – Gmina Pawłów),


e)  5 kontroli doraźnych, w tym:


-  1 kontrolę doraźną uzupełniającą kontrolę kompleksową przeprowadzoną w 2009 r. (UG Baćkowice),


-  4 kontrole doraźne przeprowadzone w 2010 roku, w związku z zaistniałymi potrzebami, na wniosek osób prawnych, KWP (MOSiR Kielce, MOPR Kielce, DPS Kielce, UG Piekoszów).


 


W okresie 2010 roku na wniosek Gminy Zagnańsk i Gminy Wiślica dokonano przesunięcia terminu rozpoczęcia kontroli kompleksowych na inny termin.


 


3. Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym.


 


1. W ciągu 2010 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 49 wystąpień pokontrolnych,  w tym:


a) z kontroli przeprowadzonych w 2009 roku:


·         k. kompleksowe gosp. finan. gmin –             8 wystąpień (w tym 399 zaleceń)


·         k. kompleksowa gosp. finan. powiatu-         1 wystąpienie (w tym 43 zalecenia)


 


Razem                                                                                  9 wystąpień (w tym 442 zalecenia)


b) z kontroli przeprowadzonych w 2010 roku:


·        k. kompleksowe gosp. finan. gmin –             34 wystąpienia (w tym 1.062 zalecenia)


·       k. problemowe                                   2 wystąpienia (w tym 33 zalecenia)


·       k. doraźne                                          4 wystąpienia (w tym 32 zalecenia)


 


Razem                                                                                  40 wystąpień (w tym 1.127 zaleceń)


Łącznie w okresie 2010 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 49 wystąpień pokontrolnych  zawierających 1.569 wniosków pokontrolnych.


 


4. Kierowanie  pism sygnalizacyjnych do właściwych jednostek informujących
o wynikach kontroli
.


1. W okresie 2010 r. skierowano pisma adresowane do:


a) Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Kierownika jednostki organizacyjnej  w  ilości  68, w tym dot. przesłania:


* informacji w sprawie wykonania określonych wniosków pokontrolnych  lub informacji na temat bieżącej realizacji postawionych wniosków pokontrolnych,


* pism (skarg)  z wnioskiem Izby o wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości zawartych w skardze w ramach kompetencji własnych oraz powiadomienie Izby o efektach przeprowadzonego  postępowania  wyjaśniającego,


* informacji nt. przedstawienia całokształtu sprawy dot. przeznaczenia wolnych środków finansowych ze sprzedaży gruntów rolnych w m. Cieśle pod obrady zebrania mieszkańców sołectwa celem kompleksowego uregulowania zaistniałej sytuacji oraz powiadomienia Izby o  wynikach  podjętego  postępowania  (Gmina  Krasocin),


* monitu do Wójta Gminy o braku odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2010 r. z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego  oraz  sposobie  zakończenia  sprawy  (Gmina  Krasocin),


* informacji w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia kompleksowej kontroli  (Gmina  Zagnańsk),


* informacji do Starosty nt. powiadomienia Izby o wynikach podjętego postępowania przetargowego dot. wydzierżawienia przez ZOZ Pińczów budynku do przechowywania zwłok  (Powiat  Pińczowski),


* pisma w sprawie przesłania pełnej informacji co do sposobu realizacji dyspozycji określonej ustawą Karta nauczyciela w zakresie dokonania wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok (Gmina Obrazów),


* pisma w sprawie powiadomienia Izby o wypłacie zaległego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok (Gmina Obrazów),


* informacji nt. postępowania sądowego w sprawie dotyczącej braku zapłaty przez UMiG Kazimierza Wielka dla Zakładu Usług Budowlanych „WROBUD” z tytułu wykonania robót dodatkowych,


* informacji w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosków pokontrolnych do dnia 18.10.2010 r. (UG Wiślica), do dnia 31.12.2010 r. (UG Miedziana Góra,  UG Mniów),  do  dnia  20.01.2011 r.  (UG  Kije).


* informacji (sprostowania) o zaistniałej pomyłce w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do DPS Kielce (pkt 1 w treści zdania pierwszego zamiast „W dniu 23 lipca 2009 roku”,
 „Nr 250044”  winno być  „W dniu 1 września 2009”,  „Nr 300350”),


* monitu do Prezydenta Miasta Kielce wobec braku odpowiedzi na pismo Izby z dnia 26.04.2010 r. w sprawie zarzutów firmy „Complex Computers” Spółka z o.o. w Kielcach dot. sposobu przeprowadzenia przez MUP Kielce postępowania przetargowego na dostawę sprzętu  komputerowego  i  oprogramowania,


* informacji na temat sposobu załatwienia wniosku z dnia 18.06.2010 r., złożonego przez adwokata Pana Krzysztofa Ways, w sprawie decyzji oraz zajęcia stanowiska przez Gminę Masłów w sprawie opodatkowania podatkiem od nieruchomości  Spółki  Lotnisko-Kielce Sp.  z o.o.,


* pisma z wnioskiem o przeprowadzenie przez służby Starosty kontroli gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych w związku z nieprawidłowościami zawartymi w skardze dot. PZOZ Starachowice,


* pisma (skargi) dot. nieruchomości 339/1 i 339/2 położonej w Kielcach u zbiegu ulic 1-go Maja i M. Curie-Skłodowskiej, które zostało pomyłkowo złożone w Sekretariacie RIO Kielce,


* monitu w sprawie braku odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne z kontroli doraźnej przeprowadzonej w UG Piekoszów oraz kontroli kompleksowej przeprowadzonej
w UG Imielno,


* informacji dot. braku odpowiedzi z UMiG Końskie w sprawie realizacji określonych wniosków  pokontrolnych,


* pisma do Gmin (Pacanów, Nowy Korczyn, Solec-Zdrój) o udostępnienie w wersji elektronicznej  informacji o zarejestrowanych  i wyrejestrowanych  pojazdach w latach 2004 – 2009,


* pisma dot. przekazania informacji nt. zakończenia sprawy wynikającej z roszczeń Biura projektów i Usług Technicznych Spółka z o.o. GEO-PROJECT w Kielcach
(Gmina Kunów).


 b)Przewodniczący  Rady – 7,  w  tym  dot.:


* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem Izby o podjęcie czynności sprawdzających oraz zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych RM Skarżysko-Kamienna oraz powiadomienia  Izby  o  efektach  przeprowadzonego  postępowania  wyjaśniającego,


* przesłania  informacji  (skargi) z  wnioskiem Izby o podjęcie czynności sprawdzających oraz zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych RG Tarłów oraz powiadomienia Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,


* sygnalizacji o braku odpowiedzi na pismo Izby z dnia 10.12.2009 r. z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie  o efektach przeprowadzonego  postępowania  wyjaśniającego i  sposobie  zakończenia  sprawy (Gmina  Włoszczowa),


* sygnalizacji o braku odpowiedzi Wójta Gminy na pismo Izby z dnia 19.02.2010 r., z  wnioskiem o  powiadomienie o wynikach  podjętego postępowania  wyjaśniającego  w  sygnalizowanej sprawie  (Gmina  Tarłów),


* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem o podjęcie czynności sprawdzających, zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych RM Połaniec oraz powiadomienia Izby o zakończeniu  postępowania  wyjaśniającego,


* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem o podjęcie czynności sprawdzających, zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych RG Klimontów oraz powiadomienia Izby o wynikach  podjętego  postępowania  wyjaśniającego,


* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem o podjęcie czynności sprawdzających, zajęcia stanowiska w ramach  kompetencji  kontrolnych RM Starachowice oraz powiadomienia Izby  o wynikach  podjętego  postępowania  wyjaśniającego.


 


c)Skarbnik Gminy – 1,  w  tym  dot.:


* przesłania pisma o przekazanie informacji nt. dokonanego potrącenia z diety Przewodniczącemu Rady Gminy Wiślica w związku ze złożeniem przez niego oświadczenia majątkowego po ustawowym terminie.


 


d)Sekretarz Gminy – 1, dot.:


* przesłania anonimowej skargi w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego przez Wójta Gminy Tarłów celem wyjaśnienia  i  poinformowania  Izby.


 


e)KWP  6, w tym  dot.:


* przesłania pism (skarg) w sprawie sugerowanych  nieprawidłowości w Zakładzie Energetyki Cieplnej  w  Starachowicach  celem  ewentualnego  wykorzystania  służbowego,


* przesłania  pisma (skargi) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w UG Pawłów  celem  ewentualnego  wykorzystania  służbowego,


* przesłania pisma (skargi) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w zakresie  rozliczeń finansowych pomiędzy scenografami realizującymi sztukę pt. „Alibaba i 40 rozbójników”
a TLiA „Kubuś” w Kielcach  celem ewentualnego wykorzystania służbowego,


* przesłania informacji o przeprowadzonej w UG  Piekoszów  kontroli doraźnej wraz
z kserokopią  wystąpienia  pokontrolnego  oraz  protokołu  z  kontroli,


* przesłania pisma (skargi) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w UMiG Sędziszów  celem ewentualnego  wykorzystania  służbowego,


* przesłania pisma (skargi) w sprawie sugerowanych  nieprawidłowości w USC Starachowice 


celem ewentualnego  wykorzystania  służbowego.


 


f)Prokuratura Rejonowa – 1,  dot.:


* przesłania kserokopii skargi dot. nieprawidłowości w działalności  PZOZ Starachowice oraz Zarządu Powiatu Starachowickiego, w związku z otrzymanym oświadczeniem, jakie wpłynęło  do Izby,  że Pan  Marian Mróz – Radny Powiatu, nie był autorem rzekomego pisma adresowanego do Izby.


 


g)Minister  w  Kancelarii  Premiera – 2,  dot.:


* przesłania informacji o przeprowadzonej w UMiG Połaniec kontroli kompleksowej, dokonanych w niej ustaleniach oraz skierowanym do Burmistrza MiG wystąpieniu pokontrolnym,


* przesłania informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych z kompleksowej kontroli  przeprowadzonej  w UMiG Połaniec wraz z kserokopiami stosownej dokumentacji.


 


h)Poseł na Sejm RP – 5,  dot.:


* przesłania informacji o przeprowadzonej kontroli kompleksowej w UG Baćkowice, w tym w  GZEASz  Baćkowice,


* przesłania informacji o przekazaniu pisma Pana Posła dot.  nieprawidłowości w  PGKiM Spółka z o.o. w Sandomierzu Burmistrzowi Miasta celem wyjaśnienia postawionych zarzutów  w  ramach  służb  własnych,


* przesłania wyjaśnień otrzymanych od Burmistrza Miasta Sandomierz w sprawie dot. nieprawidłowości w PGKiM Sp. z o.o. w Sandomierzu oraz poinformowania o uwzględnieniu zagadnień zawartych w piśmie w tematyce najbliższej kontroli kompleksowej  Miasta  Sandomierz  w  2011  roku,


* przesłania informacji, iż na dzień dzisiejszy Izba nie posiada możliwości podjęcia kontroli w trybie doraźnym ponad przyjęty plan kontroli kompleksowych na 2010 rok, z sugestią zbadania wskazanego w piśmie zagadnienia w trakcie kontroli kompleksowej gminy, jaka będzie miała  miejsce  w  2011  roku (Miasto  Starachowice),


* przesłania  informacji, iż  na dzień dzisiejszy  Izba nie  posiada możliwości podjęcia kontroli w UMiG Pińczów oraz KZC „Ponidzie” w Busku-Zdrój ponad przyjęty plan z sugestią  zbadania  wskazanej  w  piśmie problematyki  w  okresie  I  kwartału   2011  roku.


 


i)Ministerstwo Finansów – 1,  dot.:


* przekazania za pośrednictwem RIO Kielce pisma Pana B. Mrozowskiego zam. Klimontów, w sprawie sugerowanego naruszenia prawa przez tutejszą Izbę wraz z plikiem stosownej  dokumentacji.


 


j)MSWiA – 4,  dot.:


* przesłania wniesionego w dniu 07.06.2010 r. odwołania Pana B. Mrozowskiego zam. Klimontów od decyzji Nr 1/2010  Prezesa RIO z dnia 25.05.2010 r. wraz z  aktami  sprawy,


* przesłania informacji o przeprowadzonej kontroli doraźnej w UG Nowa Słupia, dokonanych w niej ustaleniach oraz złożonych przez Wójta Gminy zastrzeżeniach do wystąpienia pokontrolnego  i  rozstrzygnięciu  przez Kolegium Izby,


* przesłania Panu B. Mrozowskiemu posiadanego w aktach Wydziału Kontroli zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych z dnia 26.08.2002 r. o naruszeniu  dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonej w UG Klimontów,


* przesłania wyjaśnień w sprawie zarzutów podniesionych w piśmie Pana E. Jarkowskiego dotyczących  finansów  MiG  Osiek  na przestrzeni  ostatnich  kilku  lat.


 


k)Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – 1,  dot.:


* przesłania pisma informującego o przeprowadzonej kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym Sandomierz, dokonanych w niej ustaleniach oraz skierowanym do Starosty wystąpieniu  pokontrolnym.


 


l)NIK – 3,  dot.:


* przesłania informacji dot. korespondencji RIO w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Wodzisławiu, że Izba nie jest w stanie przyjąć na siebie żadnego dodatkowego zobowiązania  ponad  ustalony  plan  kontroli  na  2010  rok,


* przesłania zapytania czy  Delegatura  NIK Kielce przeprowadzała czynności sprawdzające w PGKiM Spółka z o.o. w Sandomierzu w zakresie dot. poboru opłat za wodę i odprowadzanie  ścieków,


* udostępnienia kserokopii dokumentacji znajdującej się w posiadaniu  Delegatury NIK Kielce dot. wniosku Komisji Rewizyjnej RM Sandomierz o przeprowadzenie kontroli w  PGKiM  Sp.  z o.o.  w  Sandomierzu.


 


ł)CBA – 1,  dot.:


* przesłania informacji, iż w trakcie przeprowadzonych kontroli kompleksowych zostały uwzględnione zagadnienia naliczania i egzekucji udzielanych bonifikat przy sprzedaży lokali  z  gminnego  zasobu  mieszkaniowego.


 


m)Okręgowy Inspektorat Pracy – 1,  dot.:


* przesłania wg właściwości, do ewentualnego wykorzystania służbowego, kserokopii pisma jakie wpłynęło na adres tutejszej Izby, poruszającego w swojej treści zagadnienia dot. nieprzestrzegania  przepisów  kodeksu  pracy  w  PZOZ  Ożarów.


  


n)Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 1,  dot.:


* przekazania, do  ewentualnego wykorzystania  służbowego, kserokopii pisma przesłanego na adres tutejszej Izby, dotyczącego nieprawidłowości w UMiG Bodzentyn w zakresie właściwym  dla  konserwatora  zabytków.


 


o)Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – 1,  dot.:


* przekazania, do ewentualnego  wykorzystania służbowego,  kserokopii pisma przesłanego na adres tutejszej Izby, dotyczącego nieprawidłowości w UMiG Bodzentyn w zakresie właściwym  dla  inspekcji  sanitarnej.


 


p)Przewodniczący  Zarządu  Województwa  Świętokrzyskiego  RACJA  PL 2,  dot.:


* przesłania wyjaśnień dot. finansowania oświetlenia budynków kościelnych i sakralnych po przeprowadzonej  kontroli  w  MZD  Kielce,


* przesłania wyjaśnień dot. zamówienia udzielonego przez UM Kielce na wykonanie 14 kapliczek – stacji  drogi  krzyżowej  na  cmentarzu  komunalnym  w  Cedzynie.


 


r)MZD Kielce – 1,  dot.:


* przekazania pisma (skargi) w sprawie skorygowania rozwiązań komunikacyjnych dokonanych w związku z przebudową  ulicy 1-go Maja, które pomyłkowo złożono w  Sekretariacie  RIO  Kielce.


s)Rada Nieruchomości – 1,  dot.:


* przesłania informacji, iż  Izba nie jest organem właściwym do załatwienia sprawy dot. skargi na MZD Kielce i budowę przystanku przy ulicy 1-go Maja 121. Z przekazanej dokumentacji wynika, że Rada Nieruchomości wystąpiła już z pismami do właściwych organów.


 


t)Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Koło Gminne - 1,  dot.:


* przesłania informacji o przeprowadzonej w UG Nowa Słupia kontroli doraźnej oraz stwierdzonych  tam  nieprawidłowościach.


 


u)Osoby prawne, osoby fizyczne – 30,  dot. przesłania informacji:


* o przekazaniu do KWP pisma, jakie wpłynęło do Izby, dotyczącego nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych w TLiA „Kubuś” w Kielcach celem ewentualnego  wykorzystania  służbowego,


* że przedmiotowe pisma, jakie wpłynęły do Izby, zostaną uwzględnione w trakcie kompleksowej  kontroli  Gminy Klimontów  zaplanowanej  na  rok  bieżący,


* po przeprowadzonej w UMiG Stąporków kontroli kompleksowej, w sprawie zarzutów dot. sposobu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa sieci kanalizacyjnej wraz 
z  przyłączami  i pompowni  P3,  P4  w  Stąporkowie  przy  ulicy  Piłsudskiego”,


* że w wyniku podjętych działań Izba uzyskała od Prezydenta Miasta Skarżysko-Kamienna odpowiedź, z której wynika, iż akta sprawy  zostały przekazane do SKO co w tym stanie  rzeczy  niecelowym  czyni  podejmowanie  dalszych  działań  ze  strony  Izby,


* o ewentualnym ujęciu przesłanego pisma do zbadania w trakcie aktualnie trwającej  kontroli  kompleksowej  Gminy  Fałków,


* że w wyniku podjętych działań Izba uzyskała odpowiedź Przewodniczącego RM Włoszczowa w sprawie rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną RM zarzutów wobec Burmistrza MiG,


* w sprawie zażalenia na Zarządzenie Wójta Gminy Górno dot. ustalenia stawki bazowej czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Domu  Nauczyciela  na  terenie  Gminy  Górno,


* że w sprawie umowy zawartej w 1995 r. pomiędzy ZOZ Pińczów a właścicielem domu pogrzebowego Izba poprzez Starostę podjęła stosowne działania, o których to wynikach powiadomi odrębnie po otrzymaniu ostatecznych informacji,


* o przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w sprawie dot. umowy zawartej pomiędzy PZOZ Pińczów a właścicielem Domu Pogrzebowego w  Pińczowie,


* o decyzji Prezesa RIO w sprawie odmowy udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej za okres 1998-2002 roku dot. naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez byłego  Wójta  Gminy  Klimontów,


* że w wskutek podjętych działań Wójt Gminy Obrazów przekazał do RIO stosowne wyjaśnienia w sprawie wypłaty w dniu 04.05.2010 r. jednorazowego dodatku uzupełniającego  dla  nauczycieli  za  2009  rok,


* o przeprowadzonych w latach 1998 – 2002 kontrolach w UG Klimontów, stwierdzonych przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych oraz skierowanym zawiadomieniu  do  Rzecznika  Dyscypliny  Finansów  Publicznych,


* że w wskutek podjętych przez Izbę działań Burmistrz MiG Chmielnik przekazał do RIO wyjaśnienia dot. opodatkowania podatkiem od nieruchomości działek wskazanych  w  skardze,


* że ze względu na fakt wykroczenia zagadnień poza kompetencje RIO (zawyżenia indywidualnego podatku od nieruchomości położonych w  miejscowości  Bliżyn oraz Skarżysko-Kamienna)  pisma  skierowano odpowiednio do Wójta Gminy Bliżyn  oraz  Prezydenta  Miasta  Skarżysko-Kamienna  celem  wyjaśnienia,


* o przekazaniu wniosku dot. nieprawidłowości w działalności UMiG Połaniec Przewodniczącemu RM celem podjęcia czynności sprawdzających w ramach kompetencji kontrolnych RM oraz powiadomienia Izby o wynikach podjętego postępowania  wyjaśniającego,


* w związku z pismem Wójta Gminy Krasocin z dnia 25.02.2010 r. w sprawie przeznaczenia wolnych środków finansowych pozostałych w budżecie gminy ze sprzedaży gruntów rolnych  w  miejscowości  Cieśle,


* o przeprowadzonej kontroli kompleksowej w UG Fałków, objęciu kontrolą zagadnień poruszonych w skardze dot. prawidłowości dokonywania odpisów na ZFŚS w Gminie  oraz  stwierdzonych  nieprawidłowościach,


* o przeprowadzonej w MOPR Kielce kontroli doraźnej, stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz skierowaniu zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów  publicznych,


* o przeprowadzonej w DPS Kielce kontroli doraźnej, stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie udzielenia zamówienia publicznego oraz skierowaniu zawiadomienia do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszeniu dyscypliny finansów  publicznych,


* że zarzuty dot. nabycia przez Gminę Kielce od SM „Domator” lokalu mieszkalnego przy ulicy Kowalczewskiego nie były związane z tematyką przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta Kielce. Izba wystąpiła do Prezydenta Miasta Kielce o wyjaśnienie sugerowanych nieprawidłowości. Otrzymaną odpowiedź przesłano  skarżącemu.


* że Izba nie jest organem właściwym do załatwienia sprawy dot. realizacji inwestycji pn. „Rozbudowa ulic usprawniających powiązania komunikacyjne Miasta Kielce, rozbudowa ul. 1-go Maja wraz z budową mostu herbskiego oraz rozbudową skrzyżowań przyległych ulic”. Z przekazanej dokumentacji wynika, że skarżący wystąpili już  z  pismami  do  właściwych  organów.


* o przeprowadzonej w UG Lipnik kontroli kompleksowej oraz poczynionych ustaleniach w zakresie  realizacji zadania pn.: ”Przebudowa dróg gminnych w m. Swojków”,


* że przedstawione w piśmie zagadnienia zostaną uwzględnione w trakcie kontroli kompleksowych UG Klimontów w 2010 roku oraz w UG Skalbmierz w 2011 roku, po zakończeniu  których  Izba  udzieli  stosownej  odpowiedzi,


*o braku możliwości wstrzymania wydania opinii o możliwości spłaty kredytu do złożonego przez Burmistrza M i G Osiek wniosku oraz niemożności przeprowadzenia kontroli  kompleksowej  gminy  w  trybie  natychmiastowym,


* że w wyniku podjętych działań Izba uzyskała od Wójta Gminy Nowa Słupia wyjaśnienia o wszczęciu przez UZP postępowania wyjaśniającego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Pakiet szkoleń dla osób bezrobotnych z Gminy Nowa Słupia”,


* dot. przeprowadzenia kontroli doraźnej w UG Pierzchnica w zakresie realizacji postępowania przetargowego o zamówienie publiczne pn. „Budowa zaplecza technicznego dla terenów sportowych oraz placu zabaw w miejscowości Ujny” z sugestią, iż sygnały zawarte w przedmiotowym piśmie zostaną uwzględnione w trakcie najbliższej kontroli kompleksowej  Gminy  Pierzchnica.


* o sytuacji finansowej w UMiG Osiek, tj. zaciągniętych przez Gminę zobowiązaniach oraz wydanej przez Skład Orzekający RIO Kielce opinii pozytywnie opiniującej  wniosek  Burmistrza  MiG w sprawie  możliwości spłaty  kredytu  w  wysokości  500.000  zł,


* że w dniu 02.09.2010 r. Skład Orzekający RIO Kielce wydał uchwałę Nr 79/2010 w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez MiG Osiek oceniając,  że  posiada  ona  możliwość  spłaty  wnioskowanego  kredytu,


* że kierowane do RIO wnioski w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnych (UM Kielce, Starostwo Powiatowe Kielce, UG Sitkówka-Nowiny) wykraczają poza ustawowe  kompetencje  Izby.


 


5. Sporządzanie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika.


 


W okresie 2010 r. wysłano 36 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2009  i 2010 roku, które obejmowały łącznie 79 przypadków  naruszenia  dyscypliny  finansów  publicznych.


W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w szczególności zaś:


* art. 5 ust. 1 pkt 1 – nieustalenia  należności  j.s.t.,


* art. 5 ust. 1 pkt 2 – niepobrania  należności  j.s.t.,


* art. 5 ust. 1 pkt 3 – dopuszczenia  do  przedawnienia  należności  j.s.t.,


* art. 6 pkt 1 – nieprzekazania  do  budżetu  jst  dochodów  w  należnej  wysokości,


* art. 6 pkt 2 – niedokonania wpłaty do budżetu w należnej  wysokości  nadwyżki  środków obrotowych  przez  zakład  budżetowy,


* art. 8 pkt 1 - przekazania  dotacji  z  naruszeniem  zasad  lub  trybu  jej  udzielania,


art. 8 pkt 2 – nierozliczenia  przekazanej  dotacji,


* art. 11 ust. 1 – dokonania  wydatków  ze  środków  publicznych  z  przekroczeniem  zakresu  upoważnienia,


* art. 14 pkt 1 i pkt 2 – opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z przekroczeniem  terminu  zapłaty,


* art. 14 pkt 5 – opłacenia  przez  jednostkę sektora finansów publicznych składek na PFRON  z  przekroczeniem  terminu  zapłaty,


* art. 15 – przekroczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki  sektora finansów publicznych,


* art. 16 ust. 1 – niewykonania zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego  skutkiem  była  zapłata  odsetek,  kar  lub  opłat,


* art. 17 ust. 1 pkt 1 – udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany  w  trybie  określonym  w  przepisach  o  zamówieniach  publicznych,


* art. 17 ust. 1 pkt 2 lit.a – udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych  dotyczących przesłanek  stosowania poszczególnych trybów  udzielenia  zamówienia  publicznego,


* art. 17 ust. 1 pkt 2 lit.b – zaniechania zamieszczenia ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  publicznego,


* art. 17 ust. 1 pkt 3 – udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony  w  sposób  naruszający  zasady  uczciwej  konkurencji,


* art. 17 ust. 2 pkt 1 – zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy  pisemnej,


* art. 17 ust. 5 – nie wyłączenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego osoby podlegającej wyłączeniu z takiego postępowania na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych,


* art. 17 ust. 6 – zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych,


* art. 18 pkt 1 – zaniechania przeprowadzenia, rozliczenia inwentaryzacji oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób  niezgodny z  przepisami  ustawy o rachunkowości,


* art. 18 pkt 2 – wykazania w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej  albo  nie sporządzenia w terminie sprawozdania z wykonania  procesów  gromadzenia  środków  publicznych  i  ich  rozdysponowania.


Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby  na  bieżąco,  2  dni  po  zakończeniu  danego  miesiąca.


 


6. Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.


Powyższy  punkt  jest  realizowany  w  miarę  zaistniałych  potrzeb.


 


7. Prowadzenie ewidencji komputerowej nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w j.s.t. realizowane było na bieżąco przez WIAS.


 


8. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Izbie w zakresie pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.


Nie była przeprowadzona kontrola wewnętrzna przez osoby wymienione w Zarządzeniu Prezesa RIO Nr 1/2006 z 15.03.2006 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 09:33:51
Opublikował:  2012-05-11 09:27:56

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 10:29:38
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 10:30:51

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij