Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w 2011 roku

         Kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych


1-2 Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz przeprowadzanie kontroli doraźnych i sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych zgodnie z dyspozycją Prezesa Izby.


1. Realizacja zadań kontrolnych Wydziału za 2011 rok określonych w Załączniku Nr 1 "Założenia planu kontroli na 2011 rok" zatwierdzonym Uchwałą Nr 78/2010 Kolegium RIO z dnia 29 grudnia 2010 r. przedstawia się następująco:


 

Wyszczególnienie


Zaplanowano


 na


2011 rok


Wykonano


w


I pół. 2011 r.


Wykonano


 w


II pół. 2011 r.


Ogółem wykonano


w 2011 roku


1)       Kontrole kompleksowe, z tego:


30 kontroli


17 kontroli


12 kontroli


29 kontroli


a) Województwo


-


-


-


-


b) Miasto powiat


-


-


-


-


c) Gminy miejskie


3 kontrole


1 kontrolę


2 kontrole


3 kontrole


d) Gminy miejsko-wiejskie


8 kontroli


3 kontrole


5 kontroli


8 kontroli


e) Gminy wiejskie


18 kontroli


13 kontroli


5 kontroli


18 kontroli


f) Powiaty


1 kontrolę


-


-


-


 


Zgodnie z w/w załącznikiem Nr 1 planu kontroli do ramowego planu pracy na 2011 r. przyjęto łącznie 30 kontroli kompleksowych j. s. t. różnego szczebla. Z planowanych 30 kontroli kompleksowych j. s. t. przeprowadzono 29 kontroli.


W IV kwartale 2011 roku Naczelnik WKGF skierował poprzez Prezesa Izby wniosek do Kolegium RIO w sprawie zmiany planu kontroli na 2011 rok poprzez wyłączenie z planu kontroli Izby 1 kontroli kompleksowej (Powiat Konecki). Wnioskowana zmiana planu nie naruszała dyspozycji określonej w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2001 r., Nr 55, poz. 577 z późn. zm.), proponowany bowiem do wyłączenia z planu kontroli Powiat  ujęty został w planie 2011 roku w cyklu trzechletnim. Tym samym w/w jednostka automatycznie ujęta została w planie kontroli na 2012 rok. Powyższa zmiana uwarunkowana była czynnikami obiektywnymi w związku z dużą fluktuacją obsady etatowej Wydziału Kontroli w 2011 roku związanymi z:


- nabyciem uprawnień emerytalnych,


- zmianą miejsca pracy,


- rozwiązaniem umowy o pracę,


- koniecznością przeprowadzenia równolegle 2 kontroli koordynowanych łącznie w 9 j.s.t.


 


W pierwszych dwóch miesiącach 2011 r. inspektorzy Wydziału Kontroli przeprowadzali jeszcze 8 planowych kontroli kompleksowych (m-c I 2011 r. - Gmina Sędziszów, Moskorzew, Słupia Jędrzejowska, Tarłów oraz m-c II 2011 r. – Gmina Pacanów, Łubnice, Solec-Zdrój, Nowy Korczyn), które zostały rozpoczęte pod koniec 2010 roku, a uwzględnione w ramowym planie pracy na 2010 rok.


 


Natomiast do końca III 2012 r. planowane jest zakończenie kontroli kompleksowych w 2 j.s.t (UM Starachowice, UM Sandomierz), które zostały rozpoczęte pod koniec 2011 roku, a uwzględnione w ramowym planie pracy na 2011 rok.


 W 2011 roku obok wzmiankowanych wyżej 29 kontroli kompleksowych przeprowadzono również 31 kontroli problemowych oraz 12 kontroli doraźnych na co przeznaczono łącznie 483 inspektorodni.


 


W okresie 2011 roku inspektorzy WK przeprowadzili łącznie 72 kontrole, w tym:


a) 29 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin, w tym 2 kontrole (Starachowice, Sandomierz) są jeszcze w trakcie przeprowadzania do końca III 2012 r.,


b) 31 kontroli problemowych, w tym:


- 28 kontroli jednostek oświatowych z obszaru województwa w zakresie gospodarki finansowej za okres od 01.01.2010 r. do dnia zakończenia kontroli,


- 1 kontrola problemowa – w ramach kontroli koordynowanej, w zakresie udzielania dotacji z budżetu j.s.t. dla jednostek sektora finansów publicznych za okres od 01.01.2010 r. do dnia kontroli (UGiM Chęciny).


Ponadto 2 kontrole problemowe (koordynowane) w zakresie udzielania dotacji z budżetu j.s.t. dla jednostek sektora finansów publicznych zostały przeprowadzone w UMiG Staszów, UM Skarżysko-Kamienna w trakcie realizowanych tam w 2011 r. kontroli kompleksowych.


- 2 kontrole problemowe – w ramach kontroli koordynowanej, w zakresie windykacji podatków na przykładzie podatku od nieruchomości za lata 2008 – 2010 (UG Sitkówka-Nowiny, UM Starachowice).


Ponadto 2 kontrole problemowe (koordynowane) zakresie windykacji podatków na przykładzie podatku od nieruchomości zostały przeprowadzone w UMiG Staszów, UMiG Koprzywnica w trakcie realizowanych tam w 2011 r. kontroli kompleksowych.


c) 10 kontroli doraźnych przeprowadzonych m.in. na wniosek Posła RP, Prokuratury Rejonowej, KWP, UKS, NIK, osoby fizycznej.


d) 2 kontrole doraźne uzupełniające kontrole kompleksowe przeprowadzone w 2011 roku.


 


W okresie 2011 roku, w działalności kontrolnej, miały miejsce m.in. następujące przypadki:


- przesunięcia na wniosek Wójta Gminy Raków terminu rozpoczęcia kontroli kompleksowej na termin późniejszy,


- odstąpienia od przeprowadzania czynności kontrolnych (Gminny Ośrodek Kultury w Rudkach – Gmina Nowa Słupia) w związku z wszczętym śledztwem przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim i zabezpieczeniem niezbędnych dla potrzeb kontroli dokumentów,


- odmowy przez kierownika kontrolowanej jednostki (UG Nowa Słupia) podpisania protokołu, w następstwie złożenie stosownego uzasadnienia do protokołu z kontroli kompleksowej.


3) Kierowanie pism sygnalizacyjnych do zainteresowanych jednostek informujących o wynikach kontroli.


3. Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym.


1. W ciągu 2011 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 71 wystąpień pokontrolnych, w tym:


a) z kontroli przeprowadzonych w 2010 roku:


·        k. kompleksowe gosp. finansowej gmin –     16 wystąpień (w tym 1017 zaleceń)


·        k. doraźna uzupełniająca                                 1 wystąpienie (w tym 22 zalecenia)


Razem                                                                                  17 wystąpień (w tym 1.039 zaleceń)


 


b) z kontroli przeprowadzonych w 2011 roku:


·        k. kompleksowe gosp. finansowej gmin –       18 wystąpień (w tym 953 zalecenia)


·        k. problemowe                                                 27 wystąpień (w tym 268 zaleceń)


·        k. doraźne                                                          9 wystąpień (w tym 99 zaleceń)


Razem                                                                                  54 wystąpień (w tym 1.320 zaleceń)


Łącznie w okresie 2011 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 71 wystąpień pokontrolnych  zawierających 2.359 wniosków pokontrolnych.


W okresie 2011 r. wpłynęły zastrzeżenia Wójta Gminy Łączna do zalecenia nr 28 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy  Łączna przeprowadzonej w dniach 10.05 – 10.08.2011 r.


Kolegium RIO Kielce nie podjęło rozstrzygnięcia w trybie art. 25 b ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych w stosunku do złożonych przez Wójta Gminy zastrzeżeń do przedmiotowego wniosku. W tym stanie rzeczy wniosek pokontrolny zachowuje moc prawną.


4. Kierowanie  pism sygnalizacyjnych do właściwych jednostek informujących
o  wynikach  kontroli.


 1. W okresie 2011 roku skierowano pisma adresowane do:


a) Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty, Kierownika jednostki organizacyjnej, Prezesa KZC  w  ilości 85,  w  tym  dot.:


* informacji nt. wykonania określonych wniosków pokontrolnych  lub informacji o bieżącej realizacji postawionych wniosków pokontrolnych,


* pism (skarg) z wnioskiem Izby o wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości zawartych w skargach w ramach kompetencji własnych oraz powiadomienie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,


* wniosków o udostępnienie w wersji elektronicznej informacji o zarejestrowanych  i wyrejestrowanych  pojazdach w latach 2005 – 2010 dla potrzeb kontroli kompleksowej Gminy Staszów i Szydłów,


* informacji, że do wniesionego przez Burmistrza MiG Sędziszów pisma w sprawie wniosku pokontrolnego nr 22 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 13.09.2010 r. – 05.01.2011 r. nie jest możliwe wdrożenie procedury przewidzianej dla zastrzeżeń wobec braku zarzutu naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,


* informacji, że z przyczyn obiektywnych Izba nie jest w stanie przyjąć na bieżący rok żadnego dodatkowego zobowiązania ponad ustalony na 2011 rok plan kontroli (UG Czarnocin, Opatowiec),


* aktualnych informacji nt. wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w sprawie zarzutów dot. funkcjonowania zakładu budżetowego Targowiska Miejskie w Ostrowcu Świętokrzyskim,


* informacji dot. nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 10.08 – 10.11.2010 roku w zakresie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli (MiG Wąchock),


* informacji do Burmistrza MiG o sygnalizacji zaistniałych nieprawidłowości w procesie rozdziału ciepłownictwa od KZC „Ponidzie” (Busko-Zdrój) dokonanego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 03.12.2008 r. rzekomo ze szkodą dla Gminy Pińczów z wnioskiem o ustosunkowanie się i udzielenie odpowiedzi,


* informacji do Prezesa KZC „Ponidzie” (Busko-Zdrój) o sygnalizowanych nieprawidłowościach w procesie rozdziału ciepłownictwa dla Pińczowa z wnioskiem o ustosunkowanie  się  do  sprawy  i  udzielenie  odpowiedzi,


* informacji nt. sposobu załatwienia wniosku zainteresowanego dot. rozliczenia przez Gminę sezonu grzewczego 2008/2009 (Gm. Michałów),


* informacji o podjęciu analizy, wnioskowanych pismem Wójta, zagadnień w trakcie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy zaplanowanej na 2011 rok (Gm. Radoszyce),


* kserokopii faktury wykonawcy za wykonane roboty przy pomniku Krzyż Katyński na skwerze im. Ofiar Katynia w Chmielniku oraz kserokopii dokumentu przelewu należnego wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nr 3/R/11-In (UMiG Chmielnik),


* kserokopii pisma Pana Andrzeja D. z wnioskiem o udzielenie zainteresowanemu odpowiedzi nt. charakteru wyjazdu w dniu 30.04.2011 r. delegacji Miasta Kielc do Rzymu,


* informacji w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosków pokontrolnych do dnia 31.05.2011 r. (GOZ Łopuszno), do dnia 01.01.2012 r. (UMiG Sędziszów), do dnia 31.05.2011 r. (UG Łopuszno), do dnia 31.07.2011 r. (GOZ Łopuszno), do dnia 30.09.2011 r. (UG Szydłów), do dnia 31.12.2011 r. (UG Słupia Jędrzejowska), do 01.01.2012 r. (Gimnazjum Szydłów), do 30.06.2012 r. (Zespół Szkół Pierzchnica),


* informacji w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie planowanego terminu rozpoczęcia kontroli kompleksowej z dnia 09.05.2011 r. na termin późniejszy (Gm. Raków),


* informacji w sprawie przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia kontroli kompleksowej z dnia 29.07.2011 r. na dzień 16.08.2011 r. (Gm. Secemin),


* informacji, iż do dnia 17.05.2011 r. RIO nie otrzymała od Kierownika ZUWiK Pacanów odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wysłane po przeprowadzonej kontroli kompleksowej Gminy Pacanów,


* informacji, iż do dnia 05.09.2011 r. Izba nie otrzymała od Kierownika SPZOZ GOZ Łopuszno odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej kontroli doraźnej, której terminy były już dwukrotnie przedłużane (31.05.2011 r. i 31.07.2011 r.),


* wniosku o udostępnienie przez Starostę danych o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach przez Firmę „TRANZIT” Sp. z o.o. Lubachowy w latach 2006 – 2011, dla których właściwym organem podatkowym jest Wójt Gminy Moskorzew (Powiat Włoszczowa),


* przypomnienia o braku odpowiedzi na dzień 17.11.2011 r. na wystąpienie pokontrolne wysłane po przeprowadzonej kontroli problemowej (Dyrektor Sz.P. w Łącznej),


* informacji o odstąpieniu od przeprowadzania kontroli problemowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Słupi, z siedzibą w Rudkach w związku ze śledztwem Prokuratury Rejonowej w Ostrowcu Świętokrzyskim i zabezpieczeniem niezbędnych dla kontroli dokumentów,


* stanowiska Izby w sprawie realizacji wniosku pokontrolnego nr 14 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UG Górno w dniach 21.02 – 11.05.2011 r. oraz przesłania informacji nt. wykonania w/w wniosku lub przyczynach jego niewykonania,


* pisma osoby fizycznej w sprawie sugerowanych nieprawidłowości przy egzekwowaniu należności z tytułu realizacji indywidualnych przyłączy do sieci wodociągowej (Gm. Sobków),


* informacji w sprawie sposobu oraz trybu egzekucji należnych gminie środków finansowych z tzw. udziałów mieszkańców w budowie sieci kanalizacyjnej tytułem wykonania przykanalików do ich indywidualnych gospodarstw domowych na terenie gminy (Gm. Sobków).


b) Przewodniczący  organów  stanowiących  j .s. t. – 13, dot.:


* przesłania według właściwości pisma mieszkańców dotyczącego sugerowanych nieprawidłowości z zakresu funkcjonowania basenu „NEMO” celem ewentualnego podjęcia czynności sprawdzających (M i G Włoszczowa),


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej dot. budowy kanalizacji na terenie gminy (Gm. Solec-Zdrój),


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej dot. usunięcia zagrożenia oraz oszacowania strat (MiG Skalbmierz),


* przesłania informacji o wystąpieniu do osób skarżących z pismem w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie ich danych osobowych (imiona, nazwiska, adresy) celem rozpatrzenia skargi przez radę miejską oraz braku takiej zgody ze strony w/w osób (MiG Włoszczowa),


* przekazania przez Izbę w/g właściwości, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osób fizycznych dot. budowy kanalizacji na terenie Gminy Mirzec,


* przekazania przez Izbę w/g właściwości, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) mieszkańców dot. rzekomego zaniechania egzekwowania przez Wójta Gminy należności za przyłącza kanalizacyjne z tytułu zawartych  na    okoliczność  umów (Gm. Sobków),


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osób fizycznych dot. budowy zatoczki autobusowej (MiG Suchedniów),


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231 w związku z art. 229 pkt 3 KPA, skargi Zarządu MKS „Stąporków” w zakresie wykonywania przez Burmistrza Stąporkowa podjętych uchwał Rady Miejskiej,


* przekazania przez Izbę w/g właściwości, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, skargi mieszkańca gminy  dot. działalności Wójta (Gm. Tarłów),


* przekazania przez Izbę w/g właściwości, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 4 KPA, skargi dot.  działalności Starosty Powiatu Staszowskiego,


* przekazania przez Izbę w/g właściwości, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, skargi na  działalność Burmistrza (MiG Osiek),


* przekazania przez Izbę w/g właściwości, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, skargi dot. działalności Burmistrza Miasta Sandomierz jaka wpłynęła do Izby drogą elektroniczną w dniu 21.12.2011 r.,


* przekazania przez Izbę w/g właściwości, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 4 KPA, skargi dot. działalności Starosty Powiatu Sandomierz jaka wpłynęła do Izby drogą elektroniczną w dniu 21.12.2011 r.


c)  Miejski  Klub  Sportowy  „Stąporków”  w  Stąporkowie  - 1,  dot. przesłania:


*  informacji  o  przekazaniu  Przewodniczącemu RM Stąporków w trybie art. 227, w związku  z  art. 229 pkt 3 KPA  skargi  dot. działalności  Burmistrza  MiG.


d)  MSWiA  2,  w  tym  dot.  przesłania:


* wyjaśnienia nt. przeprowadzonych w UG Klimontów kontroli jakie miały miejsce w okresie 2008 roku i 2010 roku (kontrola doraźna, kompleksowa), stwierdzonych w nich nieprawidłowościach uwzględniających liczne sygnalizacje w przychodzącej do Izby korespondencji,


* kompletnych wyjaśnień nt. przeprowadzonych w UMiG Osiek kontroli w przedziale czasowym od 2001 roku do 2009 roku, działalności nadzorczej RIO, kontroli formalno-rachunkowej sprawozdań budżetowych przekazywanych przez Gminę oraz udzielonych, w tym okresie przez Izbę odpowiedzi na przesłane pisma osobom wnoszącym skargi (zapytania).


e) Poseł  na  Sejm  RP  4,  dot.:


* podziękowania za przekazaną Izbie informację o umorzeniu przez Prokuraturę Rejonową w Pińczowie postępowania przygotowawczego w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w działalności PGKiM w Sandomierzu,


* przesłania kompleksowej informacji nt. przeprowadzonej kontroli doraźnej w UMiG Pińczów w związku z sygnałami dot. nieprawidłowości w procesie przejmowania majątku Komunalnego Związku Ciepłowniczego „PONIDZIE” i dokonanych w jej trakcie ustaleniach,


* informacji o braku możliwości podjęcia doraźnego zadania kontrolnego basenu „Nemo” we Włoszczowie ponad przyjęty plan kontroli,


* sygnalizacji o zobowiązaniu podjęcia kontroli przez Izbę w zakresie procedury przetargowej na budowę basenu „Nemo” we Włoszczowie, zakup mebli oraz wyposażenia dla tego basenu w okresie I kwartału 2012 roku.


f) CBA – 1,  dot.:


* przesłania żądanej informacji, że w dniu 21.10.2011 r., przy piśmie Wojewody Świętokrzyskiego, wpłynęła korespondencja od osoby fizycznej dotycząca działalności Wójta Gminy Tarłów.


g)  NIK – 2, dot.  przesłania:


* informacji, że zagadnienia określone pismem grupy radnych Rady Gminy Nowa Słupia, stosownie do posiadanych kompetencji Izby, będą ujęte w kontroli kompleksowej Gminy,


* informacji o rozpoczętej kontroli doraźnej w UG Piekoszów w zakresie wybranych zagadnień za okres od 1.01.2010 r. do dnia jej zakończenia oraz okresowym zawieszeniu tych czynności na czas przygotowania szeregu niezbędnych dokumentów przez kontrolowaną jednostkę.


h) Prokuratura  Rejonowa  - 9,  w  tym  dot.  przesłania:


* odpowiedzi, że oczekiwany przez Prokuraturę zakres przeprowadzenia kontroli w ZGM Końskie jest niemożliwy do podjęcia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, wykraczając poza ustawowe kompetencje Izby, z informacją, że kontrola taka jest możliwa w okresie II lub III kw. 2011 r. ale jedynie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prawidłowości ujęcia w ewidencji w/w jednostki losowo wybranych operacji gospodarczych w latach 2006- 2007, w oparciu o przyjętą do badania próbę zgodnie ze standardami kontroli regionalnych izb obrachunkowych,


* sygnalizacji, że w miesiącu maju 2011 r. Izba podejmie kontrolę w ZGM w Końskich,


* informacji, iż z dniem 16.05.2011 r. Izba podjęła kontrolę doraźną w ZGM Końskie, o wynikach której Prokuratura zostanie powiadomiona po wyczerpaniu procedury kontrolnej,


* informacji o przeprowadzonej kontroli doraźnej w zakresie dokonywania wydatków budżetowych i udzielania zamówień publicznych na adaptację budynku w miejscowości Łagiewniki na mieszkania zastępcze za lata 2010-2011 oraz w Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych Suchowola w zakresie gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych za 2010 rok (MiG Chmielnik),


* informacji o sposobie załatwienia sprawy związanej z oświadczeniem majątkowym radnego Gminy Nowa Słupia za 2006 rok  wraz z pismem Wójta Gminy z dnia 02.06.2011 r., w tej sprawie.


* informacji nt. przeprowadzonych kontroli doraźnych w UMiG Chmielnik i Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Suchowoli, w tym powiadomienie o zamiarze skierowania zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika DFP po w/w kontrolach, piśmie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach o ujawnionych nieprawidłowościach z zakresu prawa budowlanego wraz z przesłaniem kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wystąpień  pokontrolnych  oraz  treści  pisma  do  PINB,


* informacji nt. przeprowadzonej w ZGK w Końskich w dniach 16 – 27.05 oraz 27.06 – 08.07.2011 r., kontroli doraźnej wraz z przesłaniem kserokopii dokumentacji, potwierdzonej za zgodność z oryginałem (protokół z kontroli, wystąpienie pokontrolne),


* żądanej informacji wraz z dokumentacją w sprawie zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie infrastruktury stadionu dla potrzeb poprawy funkcjonowania dotychczasowego układu komunikacyjnego oraz widoczności …” z wniosku osoby fizycznej.


i) KWP   6,  dot.  przesłania:


* informacji nt. przeprowadzonej w dniach 10.08 – 10.11.2010 r. kontroli kompleksowej oraz objęciu kontrolą zagadnień wymienionych w przesłanym do Izby piśmie w zakresie udzielania zamówień publicznych na usługi transportowe (MiG Wachock),


* do wykorzystania służbowego informacji nt. ustaleń z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UG Baćkowice w zakresie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Baćkowicach”,


* zawiadomienia na podstawie art. 304 § 2 Kpk o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za powstanie nieprawidłowości stwierdzonej w trakcie kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Tarłów przeprowadzonej w dniach 17.11.2010 r. – 28.01.2011 r. w zakresie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Ciszyca Kolonia, Ciszyca Górna, Ciszyca Dolna, Ciszyca Przewozowa, Ostrów, Leśne Chałupy, Dorotka – Gmina Tarłów” o wartości umownej zadania 386.130 zł,


* informacji, iż z przyczyn obiektywnych na dzień dzisiejszy nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji inwestycji przebudowy poddasza Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli oraz adaptacji budynku chlewni na mieszkania socjalne w Łagiewnikach – Gmina Chmielnik, z sugestią podjęcia takich czynności kontrolnych w okresie III kwartału 2011 r.,


* informacji, że w latach 2008 – 2011 w UM Starachowice nie były przeprowadzane kontrole przez Izbę, z sygnalizacją, iż najbliższa kontrola kompleksowa planowana jest na IV kwartał 2011 roku,


* informacji nt. przeprowadzonych kontroli doraźnych w UMiG Chmielnik i Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych w Suchowoli, w tym powiadomienie o zamiarze skierowania zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika DFP po w/w kontrolach, piśmie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach o ujawnionych nieprawidłowościach z zakresu prawa budowlanego wraz z przesłaniem kserokopii, potwierdzonych za zgodność z oryginałem, wystąpień pokontrolnych oraz treści  pisma do PINB.


 j)  Komisariat  Policji  Ogniwo  Kryminalne   5,  dot.  przesłania:


* informacji, że zagadnienia w zakresie sugerowanych nieprawidłowości przy wykonaniu inwestycji – rewitalizacja parku w Radoszycach oraz zapłaty wykonawcy robót zostaną uwzględnione w trakcie kontroli kompleksowej Gminy zaplanowanej w 2011 roku,


* informacji, iż zagadnienia dotyczące sugerowanych nieprawidłowości przy wykonaniu inwestycji polegającej na odmulaniu rowów odwadniających w ciągu drogi powiatowej nr 0393 Jakimowice - Gmina Radoszyce, zostaną uwzględnione w trakcie kontroli kompleksowej Gminy zaplanowanej od 9 maja 2011 roku,


* informacji, że zagadnienia dotyczące sugerowanych nieprawidłowości przy udzielaniu zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapałów i Mularzów wraz z przyłączeniem z siecią w Radosce – Gmina Radoszyce” zostaną objęte badaniem w trakcie przeprowadzonej od 9 maja 2011 r. kontroli kompleksowej gminy,


* wstępnej informacji nt. przeprowadzonej w UG Radoszyce kontroli kompleksowej uwzględniającej w jej trakcie zagadnienia sygnalizowane pismami komisariatu, jakie wpłynęły do Izby,


* pełnej informacji nt. przeprowadzonej w UG Radoszyce w dniach 09.05 – 27.07.2011 r. kontroli kompleksowej w zakresie zagadnień wynikających z przesłanych przez komisariat pism z sygnalizacją konieczności przeprowadzenia w IV kwartale br. kontroli doraźnej uzupełniającej ustalenia z kontroli kompleksowej Gminy Radoszyce.


k)  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  2, dot.  przesłania:


* informacji nt. przeprowadzonej w dniach 02.02 – 15.04.2011 r. kontroli kompleksowej (UG Obrazów) oraz stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zaniechania zgłoszenia przez byłego Wójta Gminy, właściwemu organowi, zamiaru wykonania robót budowlanych, na które nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, co narusza przepisy ustawy prawo budowlane,


* informacji nt. przeprowadzonych w dniach 31.05 – 14.06.2011 r. kontrolach doraźnych (UMiG Chmielnik, Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Suchowoli) oraz stwierdzonych nieprawidłowościach przy udzielaniu zamówienia publicznego na adaptację budynku w m. Łagiewniki na mieszkania zastępcze z naruszeniem przepisów ustawy prawo budowlane.


l)  Wojewódzki  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego  1,  dot.:


* przesłania według właściwości pisma w sprawie nieprawidłowości w UMiG Zawichost, które omyłkowo wpłynęło na adres Izby, celem ewentualnego wykorzystania służbowego.


m) Rzecznik  DFP   2,  dot.:


* przekazania Rzecznikowi kserokopii powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Miasta Kielce celem uzupełnienia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 22.12.2010 roku po przeprowadzonej w UM Kielce kontroli kompleksowej,


* uzupełnienia opisu zawartego w pkt 1 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych po kompleksowej kontroli przeprowadzonej w UG Gnojno.


n) Główny  Rzecznik  DFP  1,  dot.:


* przesłania zażalenia na postanowienie Nr 1 Rzecznika DFP w sprawie częściowej odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wobec byłego Wójta Gminy Gnojno.


o)  UKS   2,  dot.:


* przesłania informacji, iż w wyniku podjętych działań Izba uzyskała zapewnienie Starosty Powiatu Ostrowieckiego dot. wykorzystania przez audytora wewnętrznego, przesłanego przez RIO pisma w sprawie nieprawidłowości w gospodarce finansowej Zespołu Szkół w Bałtowie,


* informacji nt. przeprowadzonej w dniach  04 – 05.08.2011 r. kontroli doraźnej w zakresie podatku od środków transportowych (UG Moskorzew) oraz poinformowania, iż ze względów organizacyjnych protokół z kontroli zostanie przekazany w m-cu X br., po wyczerpaniu procedury kontrolnej.


p) Przewodniczący  Zarządu  MZWiK  Kielce  1,  dot.  przesłania:


* informacji na temat zasad przekazywania dokumentacji projektowej pomiędzy Gminami, Związkiem i Spółką z o.o. Wodociągi Kieleckie.


r)  Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Bloku Bolesława Prusa 11 w Skarżysku-Kamienna – 1, dot.:


* przesłania informacji, iż Izba nie jest organem uprawnionym do kontroli gospodarki finansowej wspólnot mieszkaniowych działających na podstawie ustawy z dnia 24.06.1994 roku o własności lokali.


s) Świętokrzyski Związek Zawodowy Pracowników Muzeów i Kultury Kielce – 1, dot.:


* przesłania informacji, że stosowny wniosek o kontrolę w Muzeum Narodowym w Kielcach został już zgłoszony Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wg jego właściwości kompetencyjnych, w tej sytuacji niecelowe jest podejmowanie równoległych działań kontrolnych tego samego zakresu w tej samej jednostce.


t) Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Rada Oddziału w Kielcach – 1, dot.:


* przesłania informacji w sprawie sposobu przeprowadzania inwentaryzacji księgozbiorów w bibliotekach szkolnych.


u) Konfederacja  Pracy  OPZZ  w  Skarżysku  Kamienna,  Zarząd  Wojewódzki – 1, dot.:


* przesłania informacji, że wniosek dotyczący finansowania lokalu na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna dla potrzeb działalności statutowej organizacji związkowej nie może zostać rozpatrzony pozytywnie przez RIO, winien on być załatwiony przez władze Miasta i Gminy.


w) Klub  Radnych  PSL  Rada  Gminy  Szydłów - 1,  dot.:


* przesłania informacji nt. przeprowadzonej w dniach 08.02 – 06.05.2011 r. kontroli kompleksowej Gminy Szydłów, przesłanego wystąpienia pokontrolnego do Wójta i Przewodniczącego RG oraz skierowanego do Rzecznika DFP zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.


y) Osoba  prawna – 1,  dot.  przesłania:


* informacji, że wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminie Zagnańsk w zakresie postępowania przetargowego o zamówienie publiczne pn.: „Budowa drogi od Bartkowa do ulicy Kieleckiej w Zagnańsku” nie może zostać rozpatrzony pozytywnie.


z) Osoby  fizyczne  32,  dot.  przesłania:


* wyjaśnienia w sprawie zarzutów wobec działań Wójta Gminy Michałów co do okoliczności pobierania od mieszkańców opłat w ramach budowy przyłączy sieci wodociągowej w miejscowości Sędowice.


* informacji, iż w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w rozliczeniu ciepła za sezon grzewczy 2008/2009 dla mieszkania w Domu Nauczyciela – Gmina Michałów Izba podjęła stosowne działania, z których wynika, że przedmiotowa sprawa była już rozpatrywana przez Sąd Rejonowy w Pińczowie, który wydał w tej sprawie wyrok.


* informacji nt. przeprowadzonej w UG Łopuszno kontroli kompleksowej uwzględniającej zagadnienia wymienione w przesłanym do Izby piśmie.


* informacji nt. przeprowadzonej w UG Klimontów kontroli kompleksowej, stwierdzonych nieprawidłowościach opisanych we wnioskach pokontrolnych Nr 29, Nr 34, Nr 35 wystąpienia Izby oraz przesłania zainteresowanemu kserokopii stron przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego.


* informacji nt. przeprowadzonej w UG Klimontów kontroli kompleksowej oraz objęciu przedmiotową kontrolą zagadnień wynikających z przesłanych przez zainteresowanego do Izby pism.


* informacji, że w odniesieniu do wniosku dot. zasadności pobierania opłaty za wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości położonej w Gminie Moskorzew Izba nie może podjąć kontroli wobec realizacji planu rocznego a przesłana do Izby kserokopia umowy o wykonanie przyłącza wodociągowego jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858).


* uzupełnienia wyjaśnienia w sprawie wyników kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UG Klimontów w zakresie dotyczącym wniosków zainteresowanego.


* informacji, że w wyniku podjętych działań Izba uzyskała szczegółowe wyjaśnienia od Burmistrza MiG Chmielnik dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wzniesienie Krzyża Katyńskiego na Skwerze im. Ofiar Katynia przy ulicy Witosa”,  z analizy których nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie rozliczeń finansowych z tytułu realizacji w/w zadania.


* informacji, że w sprawie sugerowanych nieprawidłowości przy rozliczaniu przez UMiG Skalbmierz dotacji udzielonych dla miejscowego klubu sportowego „VICTORIA” Izba w miarę możliwości podejmie w bieżącym roku stosowne czynności kontrolne w tym zakresie.


* pisma z zapytaniem do osób skarżących w sprawie nieprawidłowości na basenie „NEMO” we Włoszczowie z prośbą o udostępnienie na wniosek Przewodniczącego RM ich danych osobowych w celu rozpatrzenia otrzymanej przez radę skargi.


* informacji, że w wyniku podjętych działań Izba uzyskała wyjaśnienia Burmistrza MiG Końskie w sprawie odpłatności za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonej Sierosławicach z przesłaniem zainteresowanemu kserokopii przedmiotowego pisma.


* informacji o przeprowadzanej kontroli kompleksowej w UM Skarżysko-Kamienna z sygnalizacją, iż po wyczerpaniu procedury kontrolnej Izba skieruje do kierownika jednostki  wystąpienie  pokontrolne  oraz opublikuje je na stronach  BIP Izby.


* informacji, iż sprawy podniesione w przesłanym  piśmie dot. budowy kanalizacji na terenie Gminy Solec-Zdrój nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi - pismo zostało przekazane według właściwości Radzie Gminy w Solcu - Zdroju.


* informacji o braku możliwości przeprowadzenia kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Pińczowie z wniosku osób fizycznych.


* informacji nt. przeprowadzonej w dniach 04 – 05.08.2011 r. kontroli doraźnej w zakresie ZFŚS (UG Michałów) z sygnalizacją, że stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości zostaną zawarte w wystąpieniu pokontrolnym, a po wyczerpaniu procedury kontrolnej wystąpienie  zostanie  opublikowane  na  stronach  BIP  Izby.


* informacji, że sprawy podniesione w przesłanym piśmie dot. usunięcia zagrożenia i oszacowania strat nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi - pismo zostało przekazane według właściwości Radzie Miejskiej w Skalbmierzu.


* informacji, iż wobec braku zgody na przekazanie radzie miejskiej danych osobowych osób wnoszących  skargę  celem  jej  rozpatrzenia, skarga  nie  może  zostać  rozpatrzona  przez  właściwy organ w trybie kpa (RM Włoszczowa).


* informacji, iż sprawy podniesione w przesłanym  piśmie dot. budowy kanalizacji na terenie Gminy Mirzec nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi - pismo zostało przekazane według właściwości Radzie Gminy w Mircu.


* informacji o uzyskaniu wyjaśnień Burmistrza MiG Kunów wobec stawianych zarzutów, z przesłaniem  kserokopii  pisma  zainteresowanemu.


* informacji, iż sprawy podniesione w przesłanym  piśmie dot. zaniechania egzekwowania przez Wójta Gminy Sobków należności za przyłącza kanalizacyjne z tytułu zawartych umów nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi - pismo zostało przekazane według właściwości Radzie Gminy w  Sobkowie.


* informacji, iż sprawy podniesione w przesłanym  piśmie dot. budowy zatoczki autobusowej nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi - pismo zostało przekazane według właściwości Radzie Miejskiej w Suchedniowie.


* informacji, iż zagadnienia wskazane w piśmie zostaną uwzględnione w trakcie aktualnie przeprowadzanej w UMiG Skalbmierz kontroli kompleksowej z sygnalizacją, iż po wyczerpaniu procedury kontrolnej Izba przekaże stosowne informacje o wynikach przeprowadzonej kontroli.


* kserokopii dokumentacji w sprawie UG Klimontów, tj.: zawiadomienia o naruszeniu dfp, postanowień Rzecznika DFP z dnia 20.07.2011 r. o wystąpieniu do Regionalnej Komisji Orzekającej w sprawie o naruszenie dfp z wnioskiem o ukaranie Wójta Gminy.


* informacji dot. zaniechania egzekucji grzywny od Wójta Gminy Klimontów wynikającej z wyroku WSA oraz NSA w Warszawie.


* informacji, iż przesłane przez Izbę w dniu 27.05.2011 r. pismo w sprawie zasadności pobierania opłaty za wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości położonej w Gminie Moskorzew jest wyczerpujące i adekwatne do opisanego stanu faktycznego a w swojej treści zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.


* informacji, iż sprawy podniesione w przesłanym, za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego, piśmie dot. działalności Wójta Gminy Tarłów nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA - skargę przekazano według właściwości Radzie Gminy w Tarłowie.


* informacji, iż sprawy podniesione w przesłanym, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie, piśmie dot. działalności Starosty Powiatu Staszowskiego nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229  pkt 4 KPA - skargę przekazano według właściwości Radzie Powiatu w Staszowie.


* informacji, iż sprawy podniesione w przesłanym, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Staszowie, piśmie dot. działalności Burmistrza MiG Osiek nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA - skargę przekazano według właściwości Radzie Miejskiej w Osieku.


* informacji, że wobec pilnej realizacji kontroli kompleksowych ujętych w planie 2011 roku sprawy podniesione w przesłanym, za pośrednictwem Wydziału Skarg i Wniosków NIK w Warszawie, piśmie dot. sytuacji finansowej Gminy Piekoszów oraz sugerowanych nieprawidłowości w procedurze uchwalania budżetu na 2011 rok, Izba nie jest w stanie podjąć doraźnie co możliwe byłoby w trybie art. 35 § 3 Kpa.


* informacji, iż sprawa zajęcia przez Izbę stanowiska w zakresie realizowanego przez Gminę Klimontów zadania inwestycyjnego pn.: „Dofinansowanie infrastruktury stadionu dla potrzeb poprawy funkcjonowania dotychczasowego układu komunikacyjnego oraz widoczności …” wymaga przeprowadzenia kontroli doraźnej podobnego zakresu  co wobec realizacji planu rocznego, na dzień dzisiejszy nie jest to możliwe z przyczyn obiektywnych.


* informacji, iż sprawy podniesione w przesłanym drogą elektroniczną piśmie dot. działalności Burmistrza Miasta Sandomierz nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi - pismo zostało przekazane według właściwości Radzie Miejskiej w Sandomierzu.


* informacji, iż sprawy podniesione w przesłanym drogą elektroniczną piśmie dot. działalności Starosty Powiatu Sandomierz nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 4 KPA celem rozpatrzenia skargi - pismo zostało przekazane według właściwości Radzie Powiatu w Sandomierzu.


 


4) Sporządzanie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika.


W okresie 2011 roku wysłano 37 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2010 i 2011 roku, które obejmowały łącznie 132 przypadki naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


Powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.),a w szczególności :


* art. 5 ust. 1 pkt 1 – nieustalenia należności j.s.t. lub ustalenia w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia,


* art. 5 ust. 1 pkt 2 – niepobrania  należności  j.s.t.,


* art. 5  pkt 3 – niezgodnego z przepisami umorzenia należności j.s.t.,


* art. 8 pkt 1 - przekazania  dotacji  z  naruszeniem  zasad lub trybu jej udzielania,


* art. 8 pkt 2 – nierozliczeniaprzekazanej dotacji,


* art. 8 pkt 3 – nieustalenia kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu,


* art. 9 pkt 2 –nieterminowego rozliczenia otrzymanej dotacji,


* art. 9 pkt 3 – dokonania nieterminowego zwrotu dotacji,


art. 10 – dokonania zmiany w planie stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych z przekroczeniem zakresu upoważnienia,


art. 11 ust. 1 – dokonania wydatków ze środków publicznych z przekroczeniem  zakresu  upoważnienia,


* art. 14 pkt 1 - 3 – opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenia zdrowotne, składek na Fundusz Pracy z przekroczeniem terminu zapłaty,


art. 14 pkt 5 – opłacenia przez  jednostkę sektora finansów publicznych składek na PFRON  z  przekroczeniem  terminu zapłaty,


* art. 15 – przekroczenia zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki  sektora finansów publicznych,


* art. 16 ust. 1 – niewykonania zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego  skutkiem  była  zapłata  odsetek, kar lub opłat,


* art. 17 ust. 1 pkt 1 – udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany  w  trybie  określonym  w  przepisach  o  zamówieniach  publicznych,


* art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b – udzielenia zamówienia z naruszeniem przepisów o zamówieniach  publicznych dotyczących obowiązku zamieszczenia ogłoszenia,


* art. 17 ust. 1 pkt 3 – udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji,


* art. 17 ust. 1 pkt 4 – naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,


* art. 17 ust. 3 – udzielenia zamówienia, którego warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji,


* art. 17 ust. 6 – zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych,


* art. 18 pkt 1 – zaniechania przeprowadzania inwentaryzacji, rozliczenia inwentaryzacji, przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy
o rachunkowości,


 


Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.


 


6. Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.


Powyższy punkt jest realizowany w formie przedkładanych Kolegium Izby półrocznych  sprawozdań  z  działalności  kontrolnej.


 7. Prowadzenie ewidencji komputerowej nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w j. s .t. realizowane jest na bieżąco przez wyznaczoną osobę.


 8. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznej w Izbie w zakresie pobierania i
gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych, dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.


        Tego typu kontrola była realizowana na bieżąco, na podstawie Zarządzenia Prezesa RIO Nr 1/2006 z dnia 15 marca 2006 r. oraz na podstawie Zarządzenia Nr 6/2011 Prezesa RIO w Kielcach z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.


Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 10:04:07
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 10:30:04

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 10:22:50
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 10:31:13

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij