Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w 2012 roku

        KONTROLA GOSPODARKI FINANSOWEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


1. i 2. Przeprowadzanie kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych podmiotów wymienionych w art. 1 ust. 2 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz przeprowadzanie kontroli problemowych, doraźnych  i kontroli sprawdzających wykonanie wniosków pokontrolnych zgodnie z dyspozycją Prezesa Izby


 


1) Realizacja zadań kontrolnych Wydziału za 2012 rok określonych w załączniku Nr 1 "Założenia planu kontroli na 2012 rok" zatwierdzonym uchwałą nr 83/2011 Kolegium RIO z dnia 14 grudnia 2011 r. po zmianach wprowadzonych uchwałą Kolegium RIO Nr 54/2012 z dnia 10 października 2012 roku w sprawie zmiany ramowego planu pracy Izby na rok 2012 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie


Zaplanowano


 na


2012 rok


Wykonano


w


I pół. 2012 r.


Wykonano


 w


II pół. 2012 r.


Ogółem wykonano


w 2012 roku


1)      Kontrole kompleksowe, z tego:


28 kontroli


13 kontroli


15 kontroli


28 kontroli


a) Województwo


-


-


-


-


b) Miasto na prawach powiatu


-


-


-


-


c) Gminy miejskie


-


-


-


-


d) Gminy miejsko-wiejskie


9 kontroli


5 kontroli


4 kontrole


9 kontroli


e) Gminy wiejskie


12 kontroli


5 kontroli


7 kontroli


12 kontroli


f) Powiaty


7 kontroli


3 kontrole


4 kontrole


7 kontroli


 


Zgodnie z załącznikiem Nr 1 planu kontroli do ramowego planu pracy WKGF na 2012 rok oraz uchwałą nr 54/2012 w sprawie zmiany ramowego planu pracy Izby na rok 2012 przyjęto łącznie do planu pracy WKGF 28 kontroli kompleksowych j.s.t. różnego szczebla.
Z planowanych 28 kontroli kompleksowych j.s.t. przeprowadzono 28 zaplanowanych kontroli.


Do końca marca 2012 r. inspektorzy Wydziału Kontroli przeprowadzali jeszcze
5 planowych kontroli kompleksowych gmin (2 gminy miejskie i 3 gminy wiejskie) uwzględnione w ramowym planie pracy na 2011 rok oraz 1 kontrolę doraźną gminy wiejskiej. Przedmiotowe kontrole zostały rozpoczęte pod koniec 2011 roku.


Z kolei do połowy lutego 2013 r. zakończono kontrole kompleksowe w 5 j.s.t. (Starostwo Powiatowe Starachowice, UMiG Pińczów, UMiG Ożarów, UG Michałów,
UG Bieliny), które rozpoczęte zostały pod koniec 2012 roku, a uwzględnione w ramowym planie pracy WKGF na 2012 rok.


W 2012 roku obok wzmiankowanych wyżej 28 kontroli kompleksowych przeprowadzono również 25 kontroli problemowych (w tym 5 kontroli koordynowanych
 z zakresu funduszu sołeckiego -
UMiG Jędrzejów, UG Krasocin, UG Zagnańsk,
UG Morawica, UG Bliżyn) oraz 6 kontroli doraźnych i 2 kontrole doraźne sprawdzające na co przeznaczono łącznie 437 inspektorodni.


 


2)  W okresie 2012 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili łącznie 61 kontroli, w tym:


a) 21 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin, w tym 4 kontrole zostały przeprowadzone do połowy lutego 2013r.,


b) 7 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej powiatów, w tym 1 kontrola została przeprowadzona do połowy stycznia 2013r.,


c) 25 kontroli problemowych, w tym:


-    20 kontroli jednostek oświatowych z obszaru województwa w zakresie gospodarki finansowej za okres od 01.01.2011 r. do dnia zakończenia kontroli (I LO Busko – Zdrój, Zespół Szkół Publicznych Skarżysko – Kościelne, Zespół Szkół Ogólnokształcących                        Małogoszcz, Publiczna Szkoła Podstawowa Kunów, Zespół Szkół Opatów, Zespół Szkół Działoszyce, Zespół Placówek Oświatowych Piekoszów, Gimnazjum Publicznez Oddziałami Integracyjnymi Mirzec, Gimnazjum Cieszkowy, Publiczna Sz. P. Waśniów, Zespół Szkół nr 3 Ostrowiec Świętokrzyski, Zespół Szkół Ogólnokształcących Rytwiany, Gimnazjum Suchedniów, Zespół Szkół Osiek, Publiczna Sz. P. Suchowola, Gimnazjum Jarosławice, Zespół Placówek Oświatowych Michałów, Zespół Szkół Masłów, Zespół Szkół Samorządowych Bieliny, Gimnazjum Daleszyce),


-    5 kontroli problemowych – w ramach kontroli koordynowanej, w zakresie funduszu sołeckiego za okres od 01.04.2009r. do dnia zakończenia kontroli (UMiG Jędrzejów,             UG Krasocin, UG Zagnańsk, UG Morawica, UG Bliżyn),


d) 6 kontroli doraźnych przeprowadzonych m.in. na wniosek Wojewody Świętokrzyskiego, Posła na Sejm RP, osób fizycznych,


e) 2 kontrole doraźne sprawdzające w zakresie wykonania wniosków pokontrolnych.


 


W okresie 2012 roku, w działalności kontrolnej, miały miejsce m.in. następujące przypadki:


-    przesunięcia na wniosek Starostwa Powiatowego w Jędrzejowie oraz Starostwa Powiatowego w Końskich terminu rozpoczęcia kontroli kompleksowej na termin późniejszy,


-    nie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia kontroli na termin późniejszy   UMiG Daleszyce


 


3. Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym


 


1) W ciągu 2012 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 63 wystąpienia pokontrolne,           w tym:


 


a) z kontroli przeprowadzonych w 2011 roku:


·        k. kompleksowe gosp. finansowej gmin –       10 wystąpień (w tym 534 zaleceń)


·        k. problemowe                                                 4 wystąpienia ( w tym 68 zaleceń)


·        k. doraźna (w tym uzupełniająca)                    3 wystąpienia (w tym 63 zalecenia)


Razem                                                                                    17 wystąpień (w tym 665 zaleceń)


 


b) z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku:


·        k. kompleksowe gosp. finansowej gmin –       11 wystąpień (w tym 420 zalecenia)


·        k. kompleksowa gosp. finansowej powiatów  5 wystąpień (w tym 109 zaleceń)


·        k. problemowe                                                 22 wystąpień (w tym 190 zaleceń)


·        k. doraźne (w tym sprawdzające)                    8 wystąpień (w tym 62 zaleceń)


Razem                                                                                  46 wystąpień (w tym 781 zaleceń)


 


Łącznie w okresie 2012 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 63 wystąpienia pokontrolne  zawierające 1446 wniosków pokontrolnych.


 


W okresie 2012 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach wpłynęły następujące zastrzeżenia:


a)Wójta Gminy Nowa Słupia do zaleceń Nr 20 (w tym 20.1 i 20.2), 25.2, 27.2, 27.3, 29.2, 29.5, 29.6, 30.2, 39, 40, 41.2, 42.7, 44.3 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy  Nowa Słupia, przeprowadzonej w dniach 07.11.2012r. – 08.02.2012 r.


Kolegium RIO nie uwzględniło zastrzeżeń dotyczących wniosków Nr 20.1, 27.2, 27.3, 29.2, 29.5, 29.6, 39, 41.2, 44.3 z powodu zgodności tych wniosków z obowiązującymi przepisami prawa. Nie uwzględniło także zastrzeżeń do wniosku Nr 30.2 wobec braku podstawy do ich założenia, określonej w art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Kolegium uwzględniło zastrzeżenia  wniosków Nr 20.2, 25.2, 40, 42.7 rozstrzygając, że wnioski te zostały sformułowane w oparciu o niewłaściwe zastosowanie wskazanych w nich przepisów prawa.


b) Burmistrza Miasta Sandomierz do zaleceń Nr 28a, 28b, 34, 37ppkt.a, 37ppkt.b, 38 i 39 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Sandomierz, przeprowadzonej w dniach 19.12.2011 – 30.03.2012r.


Kolegium RIO nie uwzględniło zastrzeżeń dotyczących wniosków pokontrolnych          Nr 37.2 i Nr 38 z powodu stwierdzenia zgodności tych wniosków z obowiązującymi przepisami. Uwzględniło zastrzeżenia dotyczące wniosku Nr 37.1 z uwagi na to, iż wniosek ten został sformułowany w oparciu o niewłaściwe przepisy prawa. Kolegium nie uwzględniło zastrzeżeń dotyczących wniosków Nr 34 i Nr 39 z powodu niewskazania podstawy do złożenia zastrzeżenia do tych wniosków określonych w art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.


c) Prezydenta Starachowic do wnioskówNr 2, 3, 10, 14, 16 i 23 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Starachowice, przeprowadzonej w dniach 07.11.2011 – 30.03.2012r.


Kolegium nie uwzględniło zastrzeżeń dotyczących wniosku Nr 16 z powodu zgodności wniosku z obowiązującymi przepisami prawa. Nie uwzględniło również zastrzeżeń dotyczących wniosków Nr 10 i Nr 14 z powodu niewskazania podstawy do ich złożenia, określonej w art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Kolegium uwzględniło zastrzeżenia dotyczące wniosków Nr 2 i Nr 3 uchylając przedmiotowe wnioski oraz umorzyło postępowanie w zakresie wniosku Nr 23 z powodu wycofania zastrzeżeń.            W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w trybie tej kontroli Izba przesłała pismo do Prezesa UZP.


d) Starosty Ostrowieckiego do wniosku Nr 6 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym                z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Powiatu Ostrowieckiego, przeprowadzonej      w dniach 05.07.2012 – 31.08.2012r.


Kolegium postanowiło oddalić zastrzeżenia do wniosku Nr 6 z powodu niewskazania podstawy do złożenia zastrzeżeń do tego wniosku, określonej w art. 9 ust. 4 ustawy                   o regionalnych izbach obrachunkowych.


e) Wójta Gminy Bliżyn do wniosku Nr 2 i Nr 3 zawartego w wystąpieniu pokontrolnym             z kontroli problemowej w zakresie funduszu sołeckiego przeprowadzonej w dniach 19.09.2012r. – 04.10.2012r.


Kolegium postanowiło oddalić zastrzeżenia dotyczące wniosku Nr 2 z powodu zgodności wniosku z obowiązującymi przepisami prawa oraz oddalić zastrzeżenia do wniosku Nr 3 z powodu niewskazania podstawy do złożenia zastrzeżeń do tego wniosku, określonej w art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.


f) Burmistrza Osieka do wystąpienia pokontrolnego z kontroli doraźnej sprawdzającej przeprowadzonej w dniach 10.09.2012 r. – 26.09.2012 r. z wykonania wniosków pokontrolnych w którym wskazano nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli doraźnej Gminy Osiek przeprowadzonej w dniach 23.04.2012 r. – 18.05.2012 r. w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej.


Kolegium RIO oddaliło w całości zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego.


 


4. Kierowanie  pism sygnalizacyjnych do właściwych jednostek informujących                  o wynikach kontroli oraz zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych


 


1) W okresie 2012 roku skierowano pisma adresowane do:


 


a)Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty – w ilości 50, w tym dot.:


 


* udzielonej odpowiedzi w sprawie wykonania określonych wniosków pokontrolnych lub zapytania o bieżącą realizację postawionych wniosków pokontrolnych,


* wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosków pokontrolnych do dnia 30.04.2012 r. (UG Sitkówka-Nowiny), do dnia 30.06.2012 r. (UG Sitkówka-Nowiny), do dnia 30.06.2012 r. (UMiG Skalbmierz), do końca 2012 r. (UG Szydłów), do 28.02.2013 r. (Starostwo Pow. Jędrzejów),


* przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia kontroli kompleksowych z dnia 16.01.2012 roku (Powiat Jędrzejowski) oraz z dnia 14.02.2012 roku (Powiat Konecki) na termin późniejszy,


* stanowiska Izby w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych nr 8.1 i 8.2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UG Sitkówka-Nowiny w dniach 17.08 – 17.11.2011 r.,


* braku zgody Izby w sprawie przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia kontroli kompleksowej Gminy z dnia 21.11.2011 r. na termin późniejszy (UMiG Daleszyce),


* przesłania pisma osoby fizycznej w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy Placu M. C. Skłodowskiej w Skalbmierzu –              z wnioskiem do Burmistrza o ustosunkowanie się do sprawy i udzielenie odpowiedzi,


* informacji nie otrzymania przez pracowników oświaty z terenu Gminy Osiek wyrównań,        o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z wnioskiem o przekazanie do Izby informacji nt. dokonania wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2011 rok w Gminie Osiek,


* informacji o stanie realizacji wykonania wniosków pokontrolnych po uruchomieniu programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn. „e-świętokrzyskie  - Rozbudowa Infrastruktury Technicznej JST …” (Gmina Brody, Gmina Pierzchnica).


* dokonania przez Gminę Kunów naliczenia i przekazania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w prawidłowej wysokości, obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,


* okoliczności i uwarunkowań dot. przetargu na wykonanie przyłączy wodociągowych               w ilości 46 szt w miejscowościach Damiany i Chlewice – Gmina Moskorzew, w związku       z pismem osoby fizycznej jakie wpłynęło na adres Izby,


* przekazania przez Gminę kserokopii umowy z wykonawcą na wykonanie zamówienia publicznego uzupełniającego, którego przedmiotem było wykonanie 46 dodatkowych przyłączy wodociągowych w miejscowościach Damiany i Chlewice – Gmina Moskorzew, udzielonego w sierpniu 2011 roku,


* przekazania, do ewentualnego wykorzystania, kserokopii informacji nr 167 Biura Studiów      i Ekspertyz Kancelarii Sejmu dot. prawnego aspektu działalności gospodarczej gminy Skalbmierz,


* przekazania kserokopii pisma uczestnika przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w Gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2012/2014 - z wnioskiem o wyjaśnienie stawianych zarzutów w ramach podległych służb,


* przekazania pisma w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w Przedszkolu Publicznym w Opatowie - z wnioskiem o wyjaśnienie stawianych zarzutów w ramach podległych służb.


 


b) Kierownicy innych jednostek organizacyjnych gmin – 5, w tymdot.:


 


* braku informacji w zakresie realizacji wniosku pokontrolnego, którego termin realizacji już przedłużono (ZSz Pierzchnica),


* wykonania określonych wniosków pokontrolnych lub zapytania o bieżącą realizację postawionych wniosków pokontrolnych (Gimnazjum Raków, PSzP Kunów, ZSzO Małogoszcz, ZSz Opatów).


 


c)Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Powiatu  24,  dot.:


 


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Burmistrza MiG Sędziszów,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na Wójta Gminy Ruda Maleniecka w zakresie prawidłowości naliczania odsetek za zwłokę,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na Wójta Gminy Sobków w zakresie wydatkowania środków publicznych na funkcjonowanie świetlic wiejskich przy braku stosownych uchwał Rady Gminy na okoliczność ich powołania,


* wniosku o przesłanie Izbie podjętej na sesji Rady Gminy Sobków uchwały Nr XV/176/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w zakresie wydatkowania środków publicznych na funkcjonowanie świetlic wiejskich przy braku stosownych uchwał Rady Gminy na okoliczność ich powołania,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Burmistrza MiG Osiek w zakresie sygnalizowanego wymuszenia od dyrektorów szkół zrzeczenia się na okres 9 lat odpisu na fundusz socjalny,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Burmistrza MiG Jędrzejów oraz Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie wydatkowania środków publicznych na realizację bez wymaganego pozwolenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Dygasińskiego, a następnie jej rozebranie przy braku stosownych uchwał Rady Miejskiej na okoliczność tych inwestycji, w aspekcie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 4 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Starosty Powiatu w Końskich oraz Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Wójta Gminy Szydłów,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, anonimowego pisma (skargi) mieszkańców Gminy Zagnańsk na działalność Wójta Gminy,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej dot. działalności Wójta Gminy oraz sugerowanych nieprawidłowości             w Gminie Tarłów,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, anonimowej skargi na działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. dotyczącej nieprawidłowości w nadzorze właścicielskim sprawowanym przez Burmistrza MiG Pińczów,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, anonimowej skargi na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdrój w zakresie gospodarki finansowej i udzielania zamówienia publicznego na remont w jednostce,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) Prezesa Społecznego Komitetu Obrony Mieszkańców Gminy Imielno na działalność Wójta Gminy,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz Dom” na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Działoszyce w zakresie zarządzania lokalami pod kątem zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 4 KPA, anonimowego pisma - skargi na działalność Starosty Powiatu Opatowskiego,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, anonimowej skargi mieszkańców Gminy Nowy Korczyn na działalność Wójta Gminy,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kunów wobec nieprzekazywania środków finansowych na dziecko niepełnosprawne przebywające w oddziale przedszkolnym,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Tarłów,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, skargi osoby fizycznej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, skargi osoby fizycznej na działalność Wójta Gminy Klimontów,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, anonimowej skargi wobec sugerowanego dopuszczenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka do praktyk prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, 


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, anonimowej skargi na działalność kierownika gminnej jednostki organizacyjnej - MCRiW                           w Starachowicach w zakresie gospodarki finansowej przy rozliczeniach z jednoosobową spółką gminną – ZEC, przy sygnalizowanej wiedzy Prezydenta oraz Skarbnika Miasta Starachowice o zaistniałych praktykach,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, skargi  osoby fizycznej na działalność Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Kierownika GOPS,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 4 KPA, skargi  osoby fizycznej na działalność Starosty Powiatu Opatowskiego.


 


d)Poseł na Sejm RP – 4,  dot.:


 


* informacji o braku możliwości podjęcia doraźnego zadania kontrolnego w Gminie Osiek ponad przyjęty plan kontroli z sygnalizacją ewentualnego zbadania wskazanej w piśmie tematyki najpóźniej w okresie III kwartału 2012 r., w trakcie kontroli kompleksowej Gminy,


* informacji o możliwości przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminie Osiek dot. zaniechania odprowadzania należnych odpisów na r-ki ZFŚS szkół działających na terenie Gminy, najpóźniej w ostatniej dekadzie czerwca br.,


* przesłania informacji nt. przeprowadzonych w OSiR Włoszczowa i UMiG Włoszczowa kontroli doraźnych oraz stwierdzonych tam nieprawidłowościach,


przesłania informacji nt. przeprowadzonej w UMiG Osiek kontroli doraźnej oraz kontroli problemowych w jednostkach organizacyjnych Gminy, stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie zaniechania odprowadzania należnych odpisów na rachunki zakładowych funduszy świadczeń socjalnych szkół działających na terenie gminy.


 


e) Wojewoda - 5, w tym dot.:


 


* przesłania informacji, że sugerowane zagadnienie wydatkowania środków finansowych Gminy Szydłów na nieruchomość nie będącą jej własnością będzie przedmiotem kontroli Izby zaplanowanej na koniec  IV kwartału 2012 roku,


* przesłania informacji nt. przeprowadzonych kontroli problemowych w zakresie funduszu sołeckiego oraz stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie nadmiernie pobranej dotacji (UMiG Jędrzejów, UG Bliżyn),


* przesłania informacji w zakresie wydania decyzji w sprawie zwrotu dotacji przez Gminę Jędrzejów,


* przesłania pisma osoby fizycznej dot. wszczęcia postępowania nadzorczego w stosunku do uchwały Nr XX/26/2012 RG Pierzchnica z dnia 25.06.2012 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym, celem ewentualnego wykorzystania służbowego.


 


f) MAiC - Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego – 3, w tym dot. przesłania:


 


* informacji nt. przeprowadzonej w UMiG Osiek w dniach 23.04 – 18.05.2012 r. kontroli doraźnej oraz stwierdzonych nieprawidłowościach,


* informacji w sprawie rozpatrzenia skargi Społecznego Komitetu Obrony Mieszkańców Gminy Imielno,


* informacji w sprawie sposobu skargi osoby fizycznej wobec braku udzielenia odpowiedzi Izby na wystąpienie skarżącego w kwestiach dot. nieprawidłowości w UMiG Kunów.


 


g)NIK – 1, dot.:


 


* informacji nt. przeprowadzonej w UG Nowa Słupia w dniach 07.11.2011 r. – 08.02.2012 r. kompleksowej kontroli gminy, stwierdzonych nieprawidłowości zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, złożonych przez Wójta Gminy zastrzeżeniach do zaleceń pokontrolnych, prowadzonych czynności przez Prokuraturę Rejonową w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz       z przekazaniem przez Izbę kserokopii wystąpienia pokontrolnego i uchwały Kolegium RIO.


 


h)CBA – 2, dot.:


 


* przesłania informacji, że w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2011 roku Izba nie przeprowadzała żadnych czynności kontrolnych w PZOZ Starachowice,


* przesłania informacji dot. przeprowadzonych w 2011 i 2012 roku kontroli UG Piekoszów oraz przygotowywanych zawiadomieniach o możliwości popełnienia przestępstwa, jak           i o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.


 


i)Prokuratura – 4, dot.:


 


* przesłania informacji, że w trakcie kontroli kompleksowej Gminy Moskorzew przeprowadzonej w dniach 21.10.2010 r. – 05.01.2011 roku ujęto w próbie kontrolnej udzielenie zamówienia publicznego pn.: ”Przebudowa drogi gminnej relacji Damiany – Lubachowy”,


* przesłania informacji, że w wyniku przeprowadzonej w UG Moskorzew w dniach 21.10.2010 roku – 05.01.2011 roku kontroli kompleksowej Izba nie składała stosownego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, bowiem ujawnione w trybie kontroli uchybienia i nieprawidłowości nie uzasadniały celowości złożenia wniosku w kierunku prowadzenia postępowania karnego,


* przesłania informacji, że w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i finansowania budowy wodociągu w miejscowościach Damiany – Lubachowy – Gmina Moskorzew Izba bez zweryfikowania dokumentacji ze stanem faktycznym  i zgodności z prawem nie może zająć stanowiska odnośnie wyjaśnień Wójta Gminy Moskorzew zawartych w piśmie z dnia 09.11.2012 r. z sygnalizacją przeprowadzenia takiej kontroli doraźnej jednak nie wcześniej niż w II kwartale 2013 roku, 


* informacji nt. przeprowadzonych w II półroczu 2012 roku kontroli w UMiG Osiek.


 


j)Sąd Rejonowy  - 1, dot.:


 


* informacji nt. przeprowadzonej w 2005 roku kontroli doraźnej sprawdzającej z wykonania wniosków pokontrolnych z kontroli kompleksowej Gminy Wąchock za okres 2002 roku.


 


k)KWP – 8, dot. przesłania:


 


* pisma osoby fizycznej, do wykorzystania służbowego, w sprawie działalności Burmistrza MiG Sędziszów,


* pisma w sprawie sygnalizowanych nieprawidłowości w UG Nowa Słupia, do ewentualnego wykorzystania służbowego,


* pisma do wykorzystania służbowego, w sprawie sugerowanych nieprawidłowości                     w działalności kierownika MCRiW w Starachowicach przy rozliczeniach z ZEC Starachowice,


* pisma do wykorzystania służbowego, w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w UMiG Bodzentyn,


* pisma do wykorzystania służbowego, w sprawie sugerowanych nieprawidłowości przy uruchomieniu linii do produkcji kostki brukowej w Zakładzie Urządzeń Metalowych „Metal-chem II” s.c. w Rudakach – Gmina Nowa Słupia,


* pisma do wykorzystania służbowego, w sprawie sugerowanych nieprawidłowości                     w gospodarowaniu pieniędzmi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w Zakładzie Urządzeń Metalowych Spółka jawna – Gmina Nowa Słupia,


* pisma do wykorzystania służbowego, w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w UG Tuczępy,


* pisma osoby fizycznej, do wykorzystania służbowego, w sprawie dot. działalności Burmistrza MiG Sędziszów.


 


l)KMP – 1, dot.:


 


* przesłania informacji, że anonimowe pismo z dnia 10.07.2012 roku w sprawie sugerowanych nieprawidłowości przy uruchomieniu linii do produkcji kostki brukowej            w Zakładzie Urządzeń Metalowych „Metal-chem II” s.c. w Rudkach, Gmina Nowa Słupia przekazane zostało w dniu 04.09.2012 roku do KWP w Kielcach oraz UKS w Kielcach, natomiast drugie anonimowe pismo z dnia 20.07.2012 roku w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w gospodarowaniu pieniędzmi przeznaczonymi dla osób niepełnosprawnych zatrudnionych w ZUM Metalchem Spółka jawna zostało przesłane            w dniu 04.09.2012 roku do KWP w Kielcach. 


 


m) Komisariat Policji Ogniwo Kryminalne – 1, dot.:


 


* informacji nt. przeprowadzonych w 2011 roku w UG Radoszyce kontroli (kompleksowa         i doraźna), stwierdzonych nieprawidłowości wraz z przesłaniem kserokopii protokołów, wystąpień pokontrolnych i zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych        z przedmiotowych kontroli.


 


n) KPP – 4, dot. przesłania:


 


* informacji, że w 2010 roku Izba nie przeprowadzała żadnych czynności kontrolnych                  w GZEAS w Iwaniskach,


* informacji nt.  przeprowadzonej w 2010 roku w UG Wodzisław kontroli kompleksowej oraz nie ujmowaniu w tematyce kontroli zagadnień dot. realizacji inwestycji pn.”Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu”,


* informacji nt. przeprowadzonych w latach 2007 - 2011 kontroli w UG Klimontów,


* informacji, że kwestia dot. realizacji zadania pn.”Budowa obwodnicy Oleśnicy w związku      z realizowaną inwestycją uruchomienia zakładu ceramiki budowlanej firmy Wienerberger        w Oleśnicy” nie była przedmiotem kontroli przeprowadzonej w 2009 roku  z sugestią podjęcia takiej kontroli na przełomie II/III kwartału 2013 roku  o ile zajdzie taka potrzeba.


 


o) Komisja Rewizyjna RG – 1, dot.:


 


* przesłania informacji, że stwierdzona przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Tuczępy nieprawidłowość zaistniała przy sprzedaży działki Nr 120 o pow. 0,40 ha przejętej przez Gminę za długi po GS „SCH” zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może być załatwiona z mocy prawa przez organ stanowiący - Radę Gminy lub samą komisję.


 


p)UZP – 1,  dot.:


 


* informacji nt. przeprowadzonej w UM Starachowice w dniach 07.11.2011 r. – 30.03.2012 roku kompleksowej kontroli gospodarki finansowej, stwierdzonych nieprawidłowości m.in. w zakresie dokonywania zmian umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z sygnalizacją rozważenia możliwości wystąpienia do sądu                   o unieważnienie zmian umowy.


 


r) UKS – 4, dot.:


 


* przesłania informacji, że sprawy podniesione w piśmie - skardze dot. działalności Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdrój, nie należą do kompetencji Izby, wobec czego pismo przekazano Radzie Miejskiej w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi,


* informacji nt. przeprowadzonej w UG Moskorzew w dniach  04 – 05.08 i 23-24.11.2011 r. kontroli doraźnej oraz stwierdzonych nieprawidłowościach,


* przesłania, według właściwości, pisma biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa, które omyłkowo wpłynęło na adres tutejszej Izby,


* przesłania, według właściwości, pisma w sprawie sugerowanych nieprawidłowości przy uruchomieniu linii do produkcji kostki brukowej w Zakładzie Urządzeń Metalowych „Metal-chem II” s.c. w Rudakach – Gmina Nowa Słupia.


 


s)Koło Gminne Platformy Obywatelskiej RP w Nowej Słupi - 1, dot.:


 


* przesłania informacji nt. przeprowadzonej w UG Nowa Słupia w dniach 07.11.2011 r. – 08.02.2012 r. kompleksowej kontroli gminy, stwierdzonych nieprawidłowościach zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, złożonych przez Wójta Gminy zastrzeżeniach do zaleceń pokontrolnych, prowadzonych czynnościach przez Prokuraturę Rejonową                   w Ostrowcu Świętokrzyskim wraz z przekazaniem przez Izbę kserokopii wystąpienia pokontrolnego i uchwały Kolegium RIO.


 


t)Wspólnota Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Działoszycach - 1, dot.:


 


* przekazania informacji, że pismo dot. działalności Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie zarządzania lokalami w aspekcie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych przekazane zostało według kompetencji Radzie Miejskiej w Działoszycach, w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia.


 


u)NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania – 1,  dot. przesłania:


 


* informacji, że kwestia nieterminowego odprowadzania środków na r-ki ZFŚS w UMiG Bodzentyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy była już przedmiotem badania przez PIP, co czyni niecelowym podejmowanie identycznych czynności kontrolnych tego samego zakresu przez Izbę.


 


w)PIP – 1,  dot.:


 


przesłania, według właściwości, kserokopii pisma osoby fizycznej, dot. m.in. warunków pracy, czasu pracy kierowców i przestrzegania przepisów BHP w Starostwie Powiatowym Opatów oraz w podległych mu jednostkach organizacyjnych.


 


y)Osoby prawne – 2,  dot. przesłania informacji, że:


 


* wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie sugerowanych nieprawidłowości       w procedurach przetargowych (ZOZ Skarżysko-Kamienna) nie może zostać rozpatrzony pozytywnie,


* wyrażenie stanowiska Izby w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku socjalno-biurowego z niezbędnymi przyłączami infrastruktury technicznej” jest niemożliwe bez podjęcia stosownych czynności kontrolnych.


 


z)Osoby fizyczne – 44, w tym dotyczące informacji:


 


* że pismo - skarga dot. działalności Burmistrza MiG Sędziszów w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało według kompetencji Radzie Miejskiej, a jego kserokopia do organów ścigania,


* że pismo - skarga dot. działalności Wójta Gminy Ruda Maleniecka przekazane zostało według kompetencji Radzie Gminy w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA,


* że pismo - skarga dot. wydatkowania środków publicznych na funkcjonowanie świetlic wiejskich przy braku stosownych uchwał Rady Gminy na okoliczność ich powołania przekazane zostało według kompetencji  Radzie Gminy Sobków, w trybie art. 227,                   w związku z art. 229 pkt 3 KPA,


* o podjętych z dniem 14.10.2011 r. czynnościach kontrolnych w UG Piekoszów wraz                z powiadomieniem, iż ostateczne rozpatrzenie skargi nastąpi po wyczerpaniu procedury kontrolnej, kiedy to Izba powiadomi zainteresowanego odrębnie o wynikach kontroli,


* że z przyczyn formalnych (uchylenie wyrokiem sądu uchwały Rady Gminy) wniosek                o przeprowadzenie kontroli doraźnej w UG Sobków w zakresie sugerowanego zaniechania wykonywania zaleceń pokontrolnych Izby wobec braku egzekwowania wpłat od mieszkańców z tytułu wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny, nie może zostać uwzględniony,            w związku z brakiem źródła prawa materialnego,


* nt. przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 754 w Gminie Skalbmierz,


* w sprawie zaniechania egzekwowania wpłat od mieszkańców z tytułu wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny,


* nt. przeprowadzonych w 2009 r. w UMiG Osiek kontroli kompleksowej oraz w 2012 r. kontroli doraźnej i stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie ZFŚS,


* o planowanej przez Izbę kontroli kompleksowej w UMiG Osiek na przełomie II/III  kwartału br. przy uwzględnieniu zawartych w piśmie sugestii zainteresowanego dot. nieprawidłowości w działalności Burmistrza MiG,


* że wniosek dot. drogi na działce oznaczonej nr ewid. 939 w Gminie Rytwiany oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości z mocy prawa nie może zostać rozpatrzony pozytywnie,


* nt. przeprowadzonej w UMiG Skalbmierz w dniach 22.08 – 15.11.2011 roku kontroli kompleksowej, stwierdzonych nieprawidłowościach oraz opublikowaniu wystąpienia pokontrolnego na stronach BIP Izby,


* o przekazaniu na nośniku CD wersji elektronicznej posiadanej przez WKGF dokumentacji      z kontroli kompleksowej Gminy Nowa Słupia przeprowadzonej w dniach 07.11.2011 r. - 08.02.2012 r.,


* że wniosek w sprawie dokonania oceny gospodarstwa rolnego pod kątem jego ewentualnej rekultywacji łącznie z korektą klasyfikacji działek położonych w Miedzierzy – Gmina Smyków wykracza poza ustawowe kompetencje Izby,


* że pismo - skarga dot. działalności Burmistrza MiG Osiek w zakresie sygnalizowanego wymuszenia od dyrektorów szkół zrzeczenia się na okres 9 lat z funduszu socjalnego przekazana została, według kompetencji, w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA Radzie Miejskiej,


* że pismo - skarga dot. działalności Burmistrza MiG Jędrzejów oraz Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie wydatkowania środków publicznych na realizację bez wymaganego pozwolenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Dygasińskiego, a następnie jej rozebranie przy braku stosownych uchwał Rady Miejskiej,        w aspekcie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych przekazano, według kompetencji Radzie Miejskiej w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA,


* że pismo – skarga dot. działalności Starosty Powiatu Końskie oraz Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 4 KPA przekazane zostało Radzie Powiatu,


* że pismo - skarga dot. działalności Wójta Gminy Szydłów w trybie art. 227, w związku          z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało Radzie Gminy,


* że na podstawie art. 231 KPA Izba zwraca złożone w dniu 27.02.2012 r. pismo w sprawie stosowania przepisów prawa pracy oraz stosunków interpersonalnych w Zakładach Metalowych Skarżysko-Kamienna wobec braku kompetencji w poruszanych zagadnieniach, z pouczeniem, iż właściwymi dla rozstrzygnięcia przedmiotowych zagadnień będą PIP O/Kielce oraz właściwy miejscowo Sąd Powszechny z powództwa cywilnego,


* że pismo - skarga dot. sugerowanych nieprawidłowości w Gminie Tarłów oraz działalności Wójta w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało Radzie Gminy,


* że pismo – skarga dot. nienależytego wykonywania zadań przez Wójta Gminy Imielno oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało Radzie Gminy,


* że na podstawie art. 231 KPA Izba zwraca złożone w dniu 12.06.2012 r. pismo w sprawie rezerwacji miejsca sprzedaży w Sielpi przy ul. Spacerowej (Gmina Końskie) wobec braku ustawowych kompetencji w poruszanym zagadnieniu, z pouczeniem, że właściwym dla rozstrzygnięcia sygnalizowanych spraw jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze,


* że na podstawie art. 231 KPA Izba zwraca złożone w dniu 13.06.2012 r. pismo wraz               z dokumentacją w sprawie bezczynności Rady Miejskiej w Ożarowie wobec braku ustawowych kompetencji w poruszanych zagadnieniach, z pouczeniem, że właściwym dla rozstrzygnięcia przedmiotu opisanych spraw będzie Starosta Opatowski lub w trybie skargowym  Wojewoda Świętokrzyski,


* że pismo - skarga dot. nieprzekazywania środków finansowych na dziecko niepełnosprawne przebywające w oddziale przedszkolnym przekazana została w trybie art. 227, w związku       z art. 229 pkt 3 KPA Radzie Miejskiej w Kunowiecelem rozpatrzenia,


* że zagadnienie wydatkowania środków finansowych Gminy Szydłów na nieruchomość nie będącą jej własnością będzie przedmiotem kontroli Izby zaplanowanej na koniec IV kwartału 2012 roku,


* nt. sugerowanego naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez Burmistrza Miasta         i Gminy Końskie, w związku z pismem osoby fizycznej, jakie wpłynęło na adres Izby,


* nt. przeprowadzonej w dniach 04.04 – 03.07.2012 r. kontroli kompleksowej w UMiG Kunów, stwierdzonych nieprawidłowości oraz przesłania do Burmistrza MiG pisma                   w sprawie dokonania przez Gminę naliczenia i przekazania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne w prawidłowej wysokości, obliczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami,


* nt. podjętych przez Izbę prawem przewidzianych czynności proceduralnych w związku ze skargą osoby fizycznej na bezczynność Burmistrza MiG Kunów wobec zaniechania przekazywania środków finansowych (dotacji) z budżetu na dziecko niepełnosprawne przebywające na oddziale przedszkolnym Niepublicznej Sz.P. w Wymysłowie, tj.:


- przesłania skargi zgodnie z właściwością rzeczową, w trybie określonym KPA, do rozpatrzenia przez Radę Miejską w Kunowie,


- zbadanie sygnalizowanego zagadnienia w ramach przeprowadzonej kontroli kompleksowej Gminy,


- przesłanie osobie skarżącej wyjaśnienia MEN w sprawie interpretacji przepisów dot. zasad     i sposobu obliczania dotacji dla szkół i przedszkoli niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby prawne,


- spowodowanie naliczenia oraz faktycznego przekazania części dotacji na dzieci niepełnosprawne uczęszczające do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną, 


* że pismo - skarga dot. egzekwowania podatku od nieruchomości przez Burmistrza MiG Chmielnik w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało Radzie Miejskiej, 


* że pismo - skarga dot. nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy Klimontów w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało Radzie Gminy, 


* że pismo - skarga dot. działalności Wójta Gminy Sitkówka-Nowiny oraz Kierownika GOPS  w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało Radzie Gminy, 


* że pismo - skarga dot. działalności Starosty Powiatu Opatowskiego w trybie art. 227,              w związku z art. 229 pkt 4 KPA przekazane zostało Radzie Powiatu,


* że wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli: faktury za czynności geodezyjne, wystawionej na rzecz Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz faktur wystawionych na rzecz UMiG Osiek przez Firmę T.D. wykracza poza kompetencje ustawowe Izby,


* że wobec wniosku dotyczącego przeprowadzenia kontroli doraźnej w zakresie sugerowanych nieprawidłowości w postępowaniu przetargowym na okoliczność udzielenia zamówienia publicznego pn.: ”Dowóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli w Gminie Małogoszcz w roku szkolnym 2012/2014” na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podjęcie działań kontrolnych,


* że wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie finansowania i funkcjonowania w strukturze Starostwa Powiatowego – Warsztatów Terapii Zajęciowej w Końskich zostanie ujęty do zbadania podczas aktualnie przeprowadzanej kontroli kompleksowej Starostwa Powiatowego,


* że wniosek w sprawie naruszenia obowiązujących przepisów prawa w funkcjonowaniu Towarzystwa Wspierania Rozwoju Powiatu „Wszechnica Konecka” zostanie ujęty do zbadania podczas aktualnie przeprowadzanej kontroli kompleksowej Starostwa Powiatowego,


* że wobec wniosku dotyczącego przeprowadzenia kontroli postępowania przetargowego na okoliczność udzielenia zamówienia publicznego pn.: ”Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie MiG Pińczów” na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podjęcie działań kontrolnych,


* że wobec wniosku dotyczącego działalności Burmistrza MiG Staporków na dzień dzisiejszy nie jest możliwe podjęcie działań kontrolnych, jednak sygnalizowane zagadnienia Izba weźmie pod uwagę w trakcie kontroli kompleksowej Gminy zaplanowanej na 2013 rok,


* że wniosek w sprawie unieważnienia przez Izbę przetargu nieograniczonego na dzierżawę stacji diagnostycznej ogłoszonego na dzień 5.07.2012 r. przez Burmistrza MiG Skalbmierz wykracza poza kompetencje ustawowe regionalnych izb obrachunkowych,


* nt. przeprowadzonej w UG Piekoszów w 2011 roku kontroli doraźnej oraz w dniach 02.01 – 11.04.2012 r. kontroli kompleksowej Gminy, ujęciu w kontroli kompleksowej zagadnień wynikających z przesłanych skarg, stwierdzonych w trakcie w/w kontroli nieprawidłowości zawartych w wystąpieniach pokontrolnych wraz z przekazaniem ich kserokopii skarżącemu,


dotyczących m.in. uchylenia uchwały RM Osiek z dnia 30.03.2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego oraz szeregu innych kwestii związanych                    z poziomem zadłużenia Gminy, odpisem na ZFŚS dla UMiG oraz jednostek oświatowych       z terenu Gminy, 


* że procedura kontroli kompleksowej dla Gminy Osiek nie została jeszcze zakończona, stąd na chwilę obecną Izba nie może udostępnić jej wyników, co będzie możliwe po jej wyczerpaniu, 


* że wniosek w sprawie nieprawidłowości przy realizacji inwestycji pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie, modernizacja i rozbudowa oraz konserwacja systemu oświetlenia ulicznego          i drogowego w Gminie Kunów” został uwzględniony w kontroli kompleksowej Gminy, jednak na dzień dzisiejszy procedura kontrolna nie została zakończona, stąd nie jest możliwe na danym etapie udostępnienie jej wyników,


* nt. przeprowadzonej w UMiG Kunów w dniach 04.04 – 03.07.2012 roku kontroli kompleksowej, stwierdzonych nieprawidłowości oraz ujęciu w kontroli zagadnień wynikających z przesłanego przez skarżącego wniosku w zakresie prawidłowości prowadzenia postępowania przetargowego pn.: „Zaprojektowanie, wykonanie, modernizacja i rozbudowa oraz konserwacja systemu oświetlenia ulicznego i drogowego        w Gminie Kunów”. 


 


ź)Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych – 1, dot.:


*skierowania w III kw. 2012 t. pisma w sprawie uzupełnienia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku w UG Bejsce odnośnie pkt-u 5.


 


ż)Główny Rzecznik DFP – 1, dot.:


* przesłania zażalenia na postanowienie Nr 2 Rzecznika DFP o umorzeniu postępowania wyjaśniającego wobec Wójta Gminy Secemin uznając znikomą szkodliwość czynu dla finansów publicznych za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, określone w art. 18 pkt 1 ustawy.


 


2) W okresie 2012 r. wysłano 32 zawiadomienia do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2011 i 2012 roku, które obejmowały łącznie 109 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


W okresie 2012 roku najczęściej naruszanymi przepisami z ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych były:


 


- art. 11 – dokonanie wydatków ze  środków publicznych z  przekroczeniem zakresu upoważnienia  (20 naruszeń dfp),


- art. 18 pkt 2 – wykazanie w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej  albo  nie sporządzenia w terminie sprawozdania                z wykonania  procesów  gromadzenia  środków  publicznych  i  ich  rozdysponowania (20 naruszeń dfp),


- art. 18 pkt 1 – zaniechanie przeprowadzenia, rozliczenia inwentaryzacji oraz przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób  niezgodny z  przepisami  ustawy o rachunkowości (20 naruszeń dfp),


- art. 8 pkt 1 - przekazanie  dotacji  z  naruszeniem  zasad  lub  trybu  jej  udzielania                (10 naruszeń dfp),


- art. 17 ust. 6 – zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych (8 naruszeń dfp),


- art. 15 – przekroczenie zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki  sektora finansów publicznych (7 naruszeń dfp),


- art. 5 ust. 1 pkt 1 – nieustalenie  należności  j.s.t. lub ustalenie w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia (6 naruszeń dfp),


- art. 5 ust. 1 pkt 2 – niepobranie  należności  j.s.t., niedochodzenie należności j.s.t.                   (2 naruszenia dfp),


- art. 8 pkt 3 – nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu (2 naruszenia dfp),


- art. 14 pkt 5 – opłacenie  przez  jednostkę sektora finansów publicznych składek na PFRON  z  przekroczeniem  terminu  zapłaty (2 naruszenia dfp),


- art. 17 ust. 1c – udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów                         o zamówieniach publicznych jeżeli to naruszenie miało wpływ na wynik postępowania              o udzielenie zamówienia publicznego (2 naruszenia dfp),


- art. 17 ust. 1b pkt 1– udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych (2 naruszenia dfp),


- art. 5 ust.1  pkt 3 – niedopuszczenie do przedawnienia  należności Gminy (1 naruszenie dfp),


- art. 8 pkt 2 – nierozliczenieprzekazanej dotacji (1 naruszenie dfp),


- art. 14 pkt 1 - 3 – opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, składek na ubezpieczenia zdrowotne, składek na Fundusz Pracy z przekroczeniem  terminu  zapłaty (1 naruszenie dfp),


- art. 17 ust. 1 pkt 1 – udzielenie zamówienia publicznego którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji (1 naruszenie dfp),


- art. 17 ust. 1 pkt 2 – ustalenie wartości zamówienia publicznego, jeżeli miało to wpływ na obowiązek stosowania przepisów o zamówieniach publicznych (1 naruszenie dfp),


- art. 17 ust. 1b pkt 2 – udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów               o zamówieniach publicznych dot. przesłanek stosowania trybów udzielania zamówienia publicznego (1 naruszenie dfp),


- art. 17 ust. 4 – niezłożenie przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych (1 naruszenie dfp),


- art. 6 pkt.1 – nieprzekazanie w terminie do budżetu w należnej wysokości pobranych dochodów należnych j.s.t. (1 naruszenie dfp).


 


Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.


 


 


5. Prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami


 


Sprawy związane ze skargami i wnioskami prowadzone są na bieżąco przez WKGF. W okresie 2012 roku Wydział Kontroli przekazał w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) do organów uchwałodawczych jednostek samorządu terytorialnego różnego stopnia według ich właściwości rzeczowej 24 skargi, jakie wpłynęły do tut. Izby


 


6. Sporządzanie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika oraz informacji na temat oczekujących i przesłanych wystąpień pokontrolnych


 


Powyższa informacja jest sporządzana na bieżąco do 2-go dnia każdego miesiąca.


 


7. Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.


 


W okresie 2012 roku nie wystąpiła taka potrzeba.


 


8. Prowadzenie ewidencji komputerowej nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w j.s.t.


 


Ewidencja komputerowa nieprawidłowości prowadzona jest według obowiązujących wytycznych a wykazy nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli z roku 2011 przekazano do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, w ustalonym terminie 21 marca 2012 roku.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-08-29 08:51:34
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-02 10:40:03

Zmienił: Kamil Górski 2013-08-29 08:51:34
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-02 10:40:03

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij