Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

Kontrole przeprowadzone i będące w trakcie przeprowadzania.

 

1. W I półroczu 2006 roku inspektorzy WK przeprowadzili:

a) 14 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej j.s.t., w tym:

- 12 kontroli gospodarki finansowej gmin,

- 1 kontrolę w zakresie wydatków na inwestycje i wydatków na zakupy dostaw i usług,

- 1 kontrolę z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy dostaw i usług,

b) 2 kontrole problemowe, w tym:

- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz wykorzystania dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje za okres 2004 roku,

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w zakresie zadłużenia Województwa na koniec 2005 roku.

c) 10 kontroli doraźnych (w tym: 2 kontrole doraźne sprawdzające realizację wniosków pokontrolnych, 2 kontrole doraźne uzupełniające kontrole przeprowadzone w 2006 roku oraz 6 kontroli doraźnych z wniosku m.in.: Starosty Powiatu, Przewodniczących Rady Gmin itp.).

 

2. W trakcie przeprowadzania jest:

a) 8 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej j.s.t., w tym:

- 5 kontroli gospodarki finansowej gmin,

- 1 kontrola w zakresie wydatków na inwestycje i wydatków na zakupy dostaw i usług,

- 2 kontrole z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy dostaw i usług.

 

W I półroczu 2006 roku inspektor WK odstąpił od przeprowadzania czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (kontrola doraźna w zakresie realizacji przez powiat dochodów budżetu państwa za 2005 rok) ze względu na przeprowadzoną w I kwartale 2006 r. przez inspektorów NIK kontrolę podobnych zagadnień.

Na wniosek 2 j.s.t., tj.: UG Kije, UG Wojciechowice dokonano przesunięcia kontroli kompleksowych na termin późniejszy. Aktualnie kontrole te są w trakcie realizacji.

Wśród kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2006 roku miał miejsce 1 przypadek, gdzie kierownik kontrolowanej jednostki (Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach) odmówił podpisania protokołu.

Ponadto w I półroczu 2006 r. po przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kompleksowej kontroli gospodarki finansowej wpłynęły zastrzeżenia do protokołu z kontroli.

Łącznie w I półroczu 2006 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili 26 kontroli, w trakcie przeprowadzania jest 8 kontroli (zostaną one również zaliczone do I półrocza br.) oraz w 1 przypadku odstąpiono od przeprowadzania czynności kontrolnych.

 

Wystąpienia pokontrolne.

 

W I półroczu 2006 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 38 wystąpień pokontrolnych, w tym:

a) z kontroli przeprowadzonych w 2005 roku:

- k. kompleksowa gosp. finansowej. Województwa – 1 wystąpienie (w tym 5 zaleceń)

- k. kompleksowe gospodarki finansowej gmin –  14 wystąpień (w tym 220 zaleceń)

- k. kompleksowe gosp. finansowej powiatu –               1 wystąpienie (w tym 19 zaleceń)

- k. problemowe –                                                         5 wystąpień (w tym 19 zaleceń)

 

Razem                                                            21 wystąpień (w tym 263 zaleceń)

 

b) z kontroli przeprowadzonych w okresie I półrocza 2006 roku:

- k. kompleksowe gospodarki finansowej gmin –  8 wystąpień (w tym 103 zalecenia)

- k. problemowe –                                          2 wystąpienia (w tym 3 zalecenia)

- k. doraźne –                                                 5 wystąpień (w tym 7 zaleceń)

- k. doraźne sprawdzające realizację

  wniosków pokontrolnych –                           2 wystąpienia (bez zaleceń)

 

Razem                                                            17 wystąpień (w tym 113 zaleceń)

 

 

Łącznie w okresie I półrocza 2006 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 38 wystąpień pokontrolnych zawierających 376 wniosków pokontrolnych.

 

 

W I półroczu 2006 r. wpłynęły do Izby zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych z następujących kontroli:

1) UM Ostrowiec Św. – k. kompleksowa z 2005 roku - zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego Nr 1.1 (Kolegium oddaliło zastrzeżenia),

2) UMiG Stąporków – kontrola kompleksowa z 2005 r. - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 2 i 14 (zastrzeżenia Burmistrza oddalone) i Nr 1, 3, 20.2 (Kolegium uwzględniło zastrzeżenia i uchyliło wnioski pokontrolne),

3) UM Kielce – k. kompleksowa z 2006 r. - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 2, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1 – 9.5 (Kolegium oddaliło zastrzeżenia).

 

Pisma sygnalizacyjne kierowane do zainteresowanych jednostek.

 

1. W okresie I półrocza 2006 r. skierowano pisma adresowane do:

a) Prezydenta, Starosty, Burmistrza, Wójta w ilości 26, w tym dot.:

* niezwłocznego przesłania informacji nt. wykonania określonych wniosków pokontrolnych,

* informacji, iż do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź na pismo Izby w sprawie dotyczącej realizacji wniosków pokontrolnych,

* przesłania informacji nt. wykonania bieżącej realizacji określonych wniosków pokontrolnych oraz wyrażenia zgody przez Izbę na przesunięcie terminu wykonania zaleceń,

* przesłania skargi z wnioskiem Izby o pisemne ustosunkowanie się do zawartych zarzutów,

* przesłania wyjaśnień w kwestii dot. danych zawartych w skargach, jakie wpłynęły na adres tutejszej Izby,

* sygnalizacji o naradzie pokontrolnej w związku z zakończeniem czynności kontrolnych w UM Kielce.

 

b) Skarbnika Gminy – 4:

* w sprawie przesłania informacji nt. dokonanego potrącenia z diety/wynagrodzenia Przewodniczącego Rady/Wójta (Burmistrza) w związku z niezłożeniem wymaganych prawem oświadczeń majątkowych w ustawowym terminie,

* w sprawie przesłania informacji nt. ściągnięcia nienależnie pobranej diety przez Przewodniczącego Rady Gminy,

* w sprawie niezwłocznego przesłania informacji nt. dokonanego potrącenia diety Przewodniczącemu RG.

 

 

c) Wojewody Świętokrzyskiego – 1, w tym dot.:

* informacji o przeprowadzonej kontroli w UMiG Osiek oraz stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie realnego zagrożenia związanego z przekroczeniem dopuszczalnego progu zadłużenia.

 

d) Przewodniczącego Rady – 3, w tym dot.:

* podjęcia działań wobec Wójta w związku ze złożeniem oświadczenia majątkowego o prowadzeniu działalności gospodarczej przez żonę po ustawowym terminie oraz konsekwencją utraty wynagrodzenia z tego tytułu,

* informacja (ponaglenie), iż tutejsza Izba do chwili obecnej nie otrzymała jeszcze odpowiedzi nt. podjętych działań wobec Wójta Gminy tytułem utraty przez w/w wynagrodzenia w związku ze złożeniem oświadczenia majątkowego po ustawowym terminie,

* przesłania w/g kompetencji ustawowych skargi celem rozważenia i zajęcia stanowiska.

 

Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

 

W okresie I półrocza 2006 r. wysłano 5 zawiadomień do Rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2005 roku.

Powyższe zawiadomienia skierowane do rzecznika DFP obejmowały łącznie 9 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W głównej mierze naruszenie dyscypliny dotyczyło przesłanek określonych ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), obecnie ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), w szczególności zaś:

- art. 138 ust. 1 pkt 2 – wobec przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych (art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),

- art. 138 ust. 1 pkt 8 – tytułem wypłacenia wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego wykonania, wynikającego z ustaw szczególnych, a ciążącego na pracodawcy, obowiązku pobrania, odprowadzenia lub opłacenia świadczeń lub składek (art. 14 pkt 1, art. 14 pkt 5),

- art. 138 ust. 1 pkt 11 – dopuszczenie się zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek (art. 16 ust. 1),

- art. 138 ust. 1 pkt 12 – wobec naruszenia zasad udzielania zamówienia publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 2 pkt 1),

- art. 138 ust. 1 pkt 14 – z tytułu wykazania w sprawozdaniach budżetowych danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2).

 

Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.

 

Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.

Wyniki i istotne ustalenia z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2006 roku będą omawiane i przedstawiane na posiedzeniu Kolegium Izby na bieżąco w miarę potrzeb.

 

 

Prowadzenie ewidencji komputerowej nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w j.s.t.

 

Na bieżąco są przekazywane do WIAS-u kserokopie wystąpień pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w j.s.t. celem ich wprowadzenia do ewidencji komputerowej nieprawidłowości.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:17:24
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:17:24
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:17:35
Przeczytano: 3241 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP