Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w I półroczu 2006 roku

Kontrole przeprowadzone i będące w trakcie przeprowadzania.


 


1. W I półroczu 2006 roku inspektorzy WK przeprowadzili:


a) 14kontroli kompleksowych gospodarki finansowej j.s.t., w tym:


- 12 kontroli gospodarki finansowej gmin,


- 1 kontrolę w zakresie wydatków na inwestycje i wydatków na zakupy dostaw i usług,


- 1 kontrolę z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy dostaw i usług,


b) 2kontrole problemowe, w tym:


- Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach w zakresie wydatków inwestycyjnych oraz wykorzystania dotacji z budżetu państwa na zadania bieżące oraz inwestycje za okres 2004 roku,


- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w zakresie zadłużenia Województwa na koniec 2005 roku.


c) 10 kontroli doraźnych (w tym: 2 kontrole doraźne sprawdzające realizację wniosków pokontrolnych, 2 kontrole doraźne uzupełniające kontrole przeprowadzone w 2006 roku oraz 6 kontroli doraźnych z wniosku m.in.: Starosty Powiatu, Przewodniczących Rady Gmin itp.).


 


2. W trakcie przeprowadzania jest:


a) 8kontroli kompleksowych gospodarki finansowej j.s.t., w tym:


- 5 kontroli gospodarki finansowej gmin,


- 1 kontrola w zakresie wydatków na inwestycje i wydatków na zakupy dostaw i usług,


- 2 kontrole z wyłączeniem wydatków inwestycyjnych i wydatków na zakupy dostaw i usług.


 


W I półroczu 2006 roku inspektor WK odstąpił od przeprowadzania czynności kontrolnych w Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie (kontrola doraźna w zakresie realizacji przez powiat dochodów budżetu państwa za 2005 rok) ze względu na przeprowadzoną w I kwartale 2006 r. przez inspektorów NIK kontrolę podobnych zagadnień.


Na wniosek 2 j.s.t., tj.: UG Kije, UG Wojciechowice dokonano przesunięcia kontroli kompleksowych na termin późniejszy. Aktualnie kontrole te są w trakcie realizacji.


Wśród kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2006 roku miał miejsce 1 przypadek, gdzie kierownik kontrolowanej jednostki (Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach) odmówił podpisania protokołu.


Ponadto w I półroczu 2006 r. po przeprowadzonej w Urzędzie Miasta Kielce kompleksowej kontroli gospodarki finansowej wpłynęły zastrzeżenia do protokołu z kontroli.


Łącznie w I półroczu 2006 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili 26kontroli, w trakcie przeprowadzania jest 8 kontroli (zostaną one również zaliczone do I półrocza br.) oraz w 1 przypadku odstąpiono od przeprowadzania czynności kontrolnych.


 


Wystąpienia pokontrolne.


 


W I półroczu 2006 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 38 wystąpień pokontrolnych, w tym:


a) z kontroli przeprowadzonych w 2005 roku:


- k. kompleksowa gosp. finansowej. Województwa – 1 wystąpienie (w tym 5 zaleceń)


- k. kompleksowe gospodarki finansowej gmin –  14 wystąpień (w tym 220 zaleceń)


- k. kompleksowe gosp. finansowej powiatu –               1 wystąpienie (w tym 19 zaleceń)


- k. problemowe –                                                         5 wystąpień (w tym 19 zaleceń)


 


Razem                                                            21 wystąpień (w tym 263 zaleceń)


 


b) z kontroli przeprowadzonych w okresie I półrocza 2006 roku:


- k. kompleksowe gospodarki finansowej gmin –  8 wystąpień (w tym 103 zalecenia)


- k. problemowe –                                          2 wystąpienia (w tym 3 zalecenia)


- k. doraźne –                                                 5 wystąpień (w tym 7 zaleceń)


- k. doraźne sprawdzające realizację


  wniosków pokontrolnych –                           2 wystąpienia (bez zaleceń)


 


Razem                                                            17 wystąpień (w tym 113 zaleceń)


 


 


Łącznie w okresie I półrocza 2006 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 38 wystąpień pokontrolnych zawierających 376 wniosków pokontrolnych.


 


 


W I półroczu 2006 r. wpłynęły do Izby zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych z następujących kontroli:


1) UM Ostrowiec Św. – k. kompleksowa z 2005 roku - zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego Nr 1.1 (Kolegium oddaliło zastrzeżenia),


2) UMiG Stąporków – kontrola kompleksowa z 2005 r. - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 2 i 14 (zastrzeżenia Burmistrza oddalone) i Nr 1, 3, 20.2 (Kolegium uwzględniło zastrzeżenia i uchyliło wnioski pokontrolne),


3) UM Kielce – k. kompleksowa z 2006 r. - zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych Nr 2, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1 – 9.5 (Kolegium oddaliło zastrzeżenia).


 


Pisma sygnalizacyjne kierowane do zainteresowanych jednostek.


 


1. W okresie I półrocza 2006 r. skierowano pisma adresowane do:


a) Prezydenta, Starosty, Burmistrza, Wójta w ilości 26, w tym dot.:


* niezwłocznego przesłania informacji nt. wykonania określonych wniosków pokontrolnych,


* informacji, iż do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź na pismo Izby w sprawie dotyczącej realizacji wniosków pokontrolnych,


* przesłania informacji nt. wykonania bieżącej realizacji określonych wniosków pokontrolnych oraz wyrażenia zgody przez Izbę na przesunięcie terminu wykonania zaleceń,


* przesłania skargi z wnioskiem Izby o pisemne ustosunkowanie się do zawartych zarzutów,


* przesłania wyjaśnień w kwestii dot. danych zawartych w skargach, jakie wpłynęły na adres tutejszej Izby,


* sygnalizacji o naradzie pokontrolnej w związku z zakończeniem czynności kontrolnych w UM Kielce.


 


b) Skarbnika Gminy – 4:


* w sprawie przesłania informacji nt. dokonanego potrącenia z diety/wynagrodzenia Przewodniczącego Rady/Wójta (Burmistrza) w związku z niezłożeniem wymaganych prawem oświadczeń majątkowych w ustawowym terminie,


* w sprawie przesłania informacji nt. ściągnięcia nienależnie pobranej diety przez Przewodniczącego Rady Gminy,


* w sprawie niezwłocznego przesłania informacji nt. dokonanego potrącenia diety Przewodniczącemu RG.


 


 


c) Wojewody Świętokrzyskiego – 1, w tym dot.:


* informacji o przeprowadzonej kontroli w UMiG Osiek oraz stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie realnego zagrożenia związanego z przekroczeniem dopuszczalnego progu zadłużenia.


 


d) Przewodniczącego Rady – 3, w tym dot.:


* podjęcia działań wobec Wójta w związku ze złożeniem oświadczenia majątkowego o prowadzeniu działalności gospodarczej przez żonę po ustawowym terminie oraz konsekwencją utraty wynagrodzenia z tego tytułu,


* informacja (ponaglenie), iż tutejsza Izba do chwili obecnej nie otrzymała jeszcze odpowiedzi nt. podjętych działań wobec Wójta Gminy tytułem utraty przez w/w wynagrodzenia w związku ze złożeniem oświadczenia majątkowego po ustawowym terminie,


* przesłania w/g kompetencji ustawowych skargi celem rozważenia i zajęcia stanowiska.


 


Zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.


 


W okresie I półrocza 2006 r. wysłano 5 zawiadomień do Rzecznika o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2005 roku.


Powyższe zawiadomienia skierowane do rzecznika DFP obejmowały łącznie 9 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


W głównej mierze naruszenie dyscypliny dotyczyło przesłanek określonych ustawą z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15 poz. 148 z późn. zm.), obecnie ustawa z dnia 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114), w szczególności zaś:


- art. 138 ust. 1 pkt 2 – wobec przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków ze środków publicznych (art. 11 ust. 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych),


- art. 138 ust. 1 pkt 8 – tytułem wypłacenia wynagrodzeń w jednostce sektora finansów publicznych bez jednoczesnego wykonania, wynikającego z ustaw szczególnych, a ciążącego na pracodawcy, obowiązku pobrania, odprowadzenia lub opłacenia świadczeń lub składek (art. 14 pkt 1, art. 14 pkt 5),


- art. 138 ust. 1 pkt 11 – dopuszczenie się zwłoki w regulowaniu zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem jest zapłata odsetek (art. 16 ust. 1),


- art. 138 ust. 1 pkt 12 – wobec naruszenia zasad udzielania zamówienia publicznego (art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 17 ust. 2 pkt 1),


- art. 138 ust. 1 pkt 14 – z tytułu wykazania w sprawozdaniach budżetowych danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej (art. 18 pkt 2).


 


Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.


 


Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.


Wyniki i istotne ustalenia z kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2006 roku będą omawiane i przedstawiane na posiedzeniu Kolegium Izby na bieżąco w miarę potrzeb.


 


 


Prowadzenie ewidencji komputerowej nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w j.s.t.


 


Na bieżąco są przekazywane do WIAS-u kserokopie wystąpień pokontrolnych z kontroli przeprowadzonych w j.s.t. celem ich wprowadzenia do ewidencji komputerowej nieprawidłowości.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:17:24
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:17:35

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:17:24
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:17:35

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij