Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w I półroczu 2008 roku

1.W I półroczu 2008 roku inspektorzy WK przeprowadzili:


a) 14 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej j.s.t., w tym 7 rozpoczętych w 2007 r. i zakończonych w I kw. 2008 r.,


b) 3 kontrole problemowe, w tym:


- 1 kontrola gospodarki finansowej MGOPS Ożarów za okres 2007 roku,


- 2 kontrole problemowe (koordynowane) przeprowadzone w UG Mirzec i UMiG Suchedniów w zakresie realizacji dochodów z mienia gminy za okres 2006 i 2007 roku.


Przedmiotowe kontrole zostały przeprowadzone w trakcie realizowanych w I półroczu br. kontroli kompleksowych w w/w 2 j.s.t.


c) 5 kontroli doraźnych.


 


2.Aktualnie na dzień 17.07.2008 r. w trakcie przeprowadzania są:


a) 1 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Waśniów,


b) 1 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Powiatu Ostrowieckiego.


 


Łącznie w okresie I półrocza 2008 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili 22 kontrole (w  tym 7 kontroli kompleksowych rozpoczętych w 2007 r. i zakończonych w 2008 r.), zaś w trakcie przeprowadzania są 2 kontrole (zostaną one również zaliczone do I półrocza 2008 r.).


 


 


Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym.


 


1. W I półroczu 2008 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 13 wystąpień pokontrolnych, w tym:


a) z kontroli przeprowadzonych w 2007 roku:


·        k. kompleksowe gospodarki finan. gmin          9 wystąpień (w tym 364 zalecenia)


·        k. problemowe –                                            1 wystąpienie (w tym 5 zaleceń)


 


Razem                                                                                   10 wystąpień (w tym 369 zaleceń)


 


b) z kontroli przeprowadzonych w 2008 roku:


·        k. problemowe –                                 1 wystąpienie (w tym 6 zaleceń)


·        k. doraźne –                                        2 wystąpienia (w tym 6 zaleceń)


 


Razem                                                                                   3 wystąpienia (w tym 12 zaleceń)


 


 


Łącznie w okresie I półrocza 2008 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 13 wystąpień pokontrolnych zawierających 381 wniosków pokontrolnych.


 


 


W I półroczu 2008 r. wpłynęły do Izby zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych z następujących kontroli:


1)UM Starachowice – k. kompleksowa z 2007 roku – Kolegium oddaliło zastrzeżenia dot. wniosku pokontrolnego Nr 5 oraz uwzględniło zastrzeżenia dot. wniosku pokontrolnego nr  1, jednocześnie uchylając przedmiotowy wniosek.


2)PZU Kielce – k. problemowa przeprowadzona w dniach 10.11.04 r. – 07.01.05 r. – w  związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy jednostką a Izbą dot. realizacji zaleceń po kontroli, wysłanych jednostce do realizacji w dniu 21.01.2005 r., Kierownik PZU w dniu 17.01.2008 r. złożył pismo w spr. przywrócenia terminu zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego z w/w kontroli. Kolegium RIO nie uwzględniło złożonego wniosku Kierownika jednostki  wobec braku przesłanek formalno-prawnych do takiego żądania.


 


 


 


Kierowanie  pism sygnalizacyjnych do właściwych jednostek informujących o wynikach kontroli.


1. W okresie I półrocza 2008 r. skierowano pisma adresowane do:


a) Prezydenta, Burmistrza, Wójta, Dyrektora (Kierownika) jednostki organizacyjnej, w ilości   47, w tym dot.:


* braku odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w sprawie dotyczącej wykonania wniosków pokontrolnych,


* przesłania informacji dot. wykonania określonych wniosków pokontrolnych lub przesłania informacji nt. bieżącej realizacji określonych wniosków pokontrolnych,


* sygnalizacji, iż do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź na pismo Izby w sprawie dotyczącej realizacji wniosków pokontrolnych,


* wyrażenia zgody przez Izbę na przesunięcie terminu wykonania zaleceń,


* przesłania pisma (skargi) z wnioskiem Izby o wyjaśnienie, w ramach służb własnych, zaistniałych nieprawidłowości zawartych w skardze,


* braku odpowiedzi na pismo Izby,


* przesłanie pisma do Wójta Gminy z informacją, iż złożone zastrzeżenia nie spełniają przesłanek określonych art. 9 ust. 4 ustawy o rio. Zgodnie z treścią powyższego artykułu podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.


 


 


b)KWP – 2, w tym dot.:


* przesłania kserokopii pisma (skargi) do wiadomości i ewentualnego wykorzystania służbowego (UMiG Działoszyce, UMiG Kunów).


 


c) Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego) – 1, dot.:


* zajęcia stanowiska w kwestii dot. prawa budowlanego.


 


d)UZP – 1, dot.:


* sygnalizacji, iż Izba do chwili obecnej nie otrzymała odpowiedzi na zapytanie jakie skierowano do UZP.


 


e)Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczości w Kielcach – 1, dot.:


* przesłania kserokopii pisma, jakie wpłynęło na adres tutejszej Izby, do wiadomości i  wykorzystania.


 


f)Poseł na Sejm RP – 3, dot.:


* powiadomienia Pani Poseł o przekazaniu jej pisma wraz z dokumentacją do Wójta Gminy z wnioskiem o wyjaśnienie sprawy w ramach służb własnych,


* powiadomienia Pana Posła o przekazaniu jego pisma wraz z dokumentacją do organów ścigania celem wykorzystania służbowego,


* sygnalizacji, iż w wyniku podjętych działań Izba otrzymała odpowiedź od Wójta Gminy, z której wynika, że przedmiotowa sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach.


 


g) Ministerstwo Finansów (Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego) – 1, dot.:


* przesłania pisma w sprawie wydania interpretacji przepisów art. 187 ustawy o finansach publicznych, odnoszących się do obowiązku przewodniczącego zarządu j.s.t. – kontroli co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych, dotyczących przestrzegania przez nie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.


 


h)Radna Gminy – 1, dot.:


* powiadomienia radnej gminy, iż wskutek działań Izby, w trakcie kontroli kompleksowej gminy, Wójt podjął czynności celem wyjaśnienia sprawy poruszonej w jej piśmie.


 


i)Skarbnik Gminy – 2, dot.:


* nadesłania informacji nt. dokonanego potrącenia z diety Przewodniczącemu Rady (złożenia oświadczenia majątkowego po ustawowym terminie),


* ponownego przesłania pisma w sprawie nadesłania informacji czy już dokonano potrącenia określonej kwoty z diety Przewodniczącemu Rady za m-c maj 2008 r.


 


 


Sporządzanie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika.


 


W okresie I półrocza 2008 r. wysłano 6 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2007 roku, które obejmowały łącznie 13 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w szczególności zaś:


* art. 5 ust. 1 pkt 1 – zaniechania ustalenia należności j.s.t.,


* art. 5 ust. 1 pkt 2 – zaniechania pobrania należności j.s.t.,


* art. 8 pkt 1 - przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielenia,


* art. 8 pkt 2 - zaniechania rozliczenia przekazanej dotacji,


art. 11 – dokonania wydatków ze środków publicznych z przekroczeniem zakresu upoważnienia,


* art. 11 ust. 1 – dokonania wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia


* art. 15 - zaciągnięcia zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych,


art. 17 ust. 1 pkt 1 – udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,


* art. 17 ust. 2 pkt 1 – zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej,


* art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. (obecnie art. 17 ust. 1 pkt 3) – nie dopełnienia obowiązku opisania przedmiotu zamówienia publicznego na usługi nadzoru inwestorskiego.


 


 


Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.


 


Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.


Powyższy punkt jest realizowany w miarę zaistniałych potrzeb.


 

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:12:20
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:12:32

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:19:00
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:19:04

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność kontrolna w I półroczu 2007 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:12:20
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:12:32

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:12:20
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:12:32

Zamknij