Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1. W I półroczu 2008 roku inspektorzy WK przeprowadzili:

a) 14 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej j.s.t., w tym 7 rozpoczętych w 2007 r. i zakończonych w I kw. 2008 r.,

b) 3 kontrole problemowe, w tym:

- 1 kontrola gospodarki finansowej MGOPS Ożarów za okres 2007 roku,

- 2 kontrole problemowe (koordynowane) przeprowadzone w UG Mirzec i UMiG Suchedniów w zakresie realizacji dochodów z mienia gminy za okres 2006 i 2007 roku.

Przedmiotowe kontrole zostały przeprowadzone w trakcie realizowanych w I półroczu br. kontroli kompleksowych w w/w 2 j.s.t.

c) 5 kontroli doraźnych.

 

2. Aktualnie na dzień 17.07.2008 r. w trakcie przeprowadzania są:

a) 1 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Gminy Waśniów,

b) 1 kontrola kompleksowa gospodarki finansowej Powiatu Ostrowieckiego.

 

Łącznie w okresie I półrocza 2008 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili 22 kontrole (w  tym 7 kontroli kompleksowych rozpoczętych w 2007 r. i zakończonych w 2008 r.), zaś w trakcie przeprowadzania są 2 kontrole (zostaną one również zaliczone do I półrocza 2008 r.).

 

 

Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym.

 

1. W I półroczu 2008 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 13 wystąpień pokontrolnych, w tym:

a) z kontroli przeprowadzonych w 2007 roku:

·        k. kompleksowe gospodarki finan. gmin          9 wystąpień (w tym 364 zalecenia)

·        k. problemowe –                                            1 wystąpienie (w tym 5 zaleceń)

 

Razem                                                                                   10 wystąpień (w tym 369 zaleceń)

 

b) z kontroli przeprowadzonych w 2008 roku:

·        k. problemowe –                                 1 wystąpienie (w tym 6 zaleceń)

·        k. doraźne –                                        2 wystąpienia (w tym 6 zaleceń)

 

Razem                                                                                   3 wystąpienia (w tym 12 zaleceń)

 

 

Łącznie w okresie I półrocza 2008 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 13 wystąpień pokontrolnych zawierających 381 wniosków pokontrolnych.

 

 

W I półroczu 2008 r. wpłynęły do Izby zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniach pokontrolnych z następujących kontroli:

1) UM Starachowice – k. kompleksowa z 2007 roku – Kolegium oddaliło zastrzeżenia dot. wniosku pokontrolnego Nr 5 oraz uwzględniło zastrzeżenia dot. wniosku pokontrolnego nr  1, jednocześnie uchylając przedmiotowy wniosek.

2) PZU Kielce – k. problemowa przeprowadzona w dniach 10.11.04 r. – 07.01.05 r. – w  związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy jednostką a Izbą dot. realizacji zaleceń po kontroli, wysłanych jednostce do realizacji w dniu 21.01.2005 r., Kierownik PZU w dniu 17.01.2008 r. złożył pismo w spr. przywrócenia terminu zgłoszenia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego z w/w kontroli. Kolegium RIO nie uwzględniło złożonego wniosku Kierownika jednostki  wobec braku przesłanek formalno-prawnych do takiego żądania.

 

 

 

Kierowanie  pism sygnalizacyjnych do właściwych jednostek informujących o wynikach kontroli.

1. W okresie I półrocza 2008 r. skierowano pisma adresowane do:

a) Prezydenta, Burmistrza, Wójta, Dyrektora (Kierownika) jednostki organizacyjnej, w ilości   47, w tym dot.:

* braku odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne w sprawie dotyczącej wykonania wniosków pokontrolnych,

* przesłania informacji dot. wykonania określonych wniosków pokontrolnych lub przesłania informacji nt. bieżącej realizacji określonych wniosków pokontrolnych,

* sygnalizacji, iż do chwili obecnej nie wpłynęła odpowiedź na pismo Izby w sprawie dotyczącej realizacji wniosków pokontrolnych,

* wyrażenia zgody przez Izbę na przesunięcie terminu wykonania zaleceń,

* przesłania pisma (skargi) z wnioskiem Izby o wyjaśnienie, w ramach służb własnych, zaistniałych nieprawidłowości zawartych w skardze,

* braku odpowiedzi na pismo Izby,

* przesłanie pisma do Wójta Gminy z informacją, iż złożone zastrzeżenia nie spełniają przesłanek określonych art. 9 ust. 4 ustawy o rio. Zgodnie z treścią powyższego artykułu podstawą zgłoszenia zastrzeżenia może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.

 

 

b) KWP – 2, w tym dot.:

* przesłania kserokopii pisma (skargi) do wiadomości i ewentualnego wykorzystania służbowego (UMiG Działoszyce, UMiG Kunów).

 

c) Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego) – 1, dot.:

* zajęcia stanowiska w kwestii dot. prawa budowlanego.

 

d) UZP – 1, dot.:

* sygnalizacji, iż Izba do chwili obecnej nie otrzymała odpowiedzi na zapytanie jakie skierowano do UZP.

 

e) Pełnomocnik Krajowej Rady Spółdzielczości w Kielcach – 1, dot.:

* przesłania kserokopii pisma, jakie wpłynęło na adres tutejszej Izby, do wiadomości i  wykorzystania.

 

f) Poseł na Sejm RP – 3, dot.:

* powiadomienia Pani Poseł o przekazaniu jej pisma wraz z dokumentacją do Wójta Gminy z wnioskiem o wyjaśnienie sprawy w ramach służb własnych,

* powiadomienia Pana Posła o przekazaniu jego pisma wraz z dokumentacją do organów ścigania celem wykorzystania służbowego,

* sygnalizacji, iż w wyniku podjętych działań Izba otrzymała odpowiedź od Wójta Gminy, z której wynika, że przedmiotowa sprawa została przekazana do rozpatrzenia przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach.

 

g) Ministerstwo Finansów (Departament Koordynacji Kontroli Finansowej i Audytu Wewnętrznego) – 1, dot.:

* przesłania pisma w sprawie wydania interpretacji przepisów art. 187 ustawy o finansach publicznych, odnoszących się do obowiązku przewodniczącego zarządu j.s.t. – kontroli co najmniej 5 % wydatków podległych jednostek organizacyjnych, dotyczących przestrzegania przez nie realizacji procedur w zakresie celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.

 

h) Radna Gminy – 1, dot.:

* powiadomienia radnej gminy, iż wskutek działań Izby, w trakcie kontroli kompleksowej gminy, Wójt podjął czynności celem wyjaśnienia sprawy poruszonej w jej piśmie.

 

i) Skarbnik Gminy – 2, dot.:

* nadesłania informacji nt. dokonanego potrącenia z diety Przewodniczącemu Rady (złożenia oświadczenia majątkowego po ustawowym terminie),

* ponownego przesłania pisma w sprawie nadesłania informacji czy już dokonano potrącenia określonej kwoty z diety Przewodniczącemu Rady za m-c maj 2008 r.

 

 

Sporządzanie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika.

 

W okresie I półrocza 2008 r. wysłano 6 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2007 roku, które obejmowały łącznie 13 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w szczególności zaś:

* art. 5 ust. 1 pkt 1 – zaniechania ustalenia należności j.s.t.,

* art. 5 ust. 1 pkt 2 – zaniechania pobrania należności j.s.t.,

* art. 8 pkt 1 - przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielenia,

* art. 8 pkt 2 - zaniechania rozliczenia przekazanej dotacji,

art. 11 – dokonania wydatków ze środków publicznych z przekroczeniem zakresu upoważnienia,

* art. 11 ust. 1 – dokonania wydatku ze środków publicznych bez upoważnienia

* art. 15 - zaciągnięcia zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki sektora finansów publicznych,

art. 17 ust. 1 pkt 1 – udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,

* art. 17 ust. 2 pkt 1 – zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej,

* art. 138 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm. (obecnie art. 17 ust. 1 pkt 3) – nie dopełnienia obowiązku opisania przedmiotu zamówienia publicznego na usługi nadzoru inwestorskiego.

 

 

Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.

 

Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.

Powyższy punkt jest realizowany w miarę zaistniałych potrzeb.

 

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:12:20
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:19:00
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:19:04
Przeczytano: 3812 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2008-08-04 09:12:32 (Wersja opublikowana)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP