Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w I półroczu 2009 roku

1.W I półroczu 2009 roku inspektorzy WK przeprowadzili:


a) 14 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin (w tym 8 kontroli rozpoczętych w 2008 r. i zakończonych  w I kw. 2009 r. - kontrole te zostały zaliczone do planu roku 2008),


b) 3 kontrole kompleksowe gospodarki finansowej powiatów (w tym 1 kontrola zaliczona do planu roku 2008, rozpoczęta w 2008 r. i zakończona  w I kw. 2009 r. ),


c) 4 kontrole doraźne (w tym 3 kontrole sprawdzające w zakresie realizacji wniosków pokontrolnych z kontroli kompleksowych i problemowych przeprowadzonych w 2008 roku).


2.W trakcie przeprowadzania jest:


a) 5 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin (Osiek, Bałtów, Ostrowiec Świętokrzyski, Sobków, Dwikozy),


b) 3 kontrole kompleksowe gospodarki finansowej powiatów (Staszów, Kazimierza Wielka, Kielce).


 


Łącznie w I półroczu 2009 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili 21kontroli (w tym
9 kontroli kompleksowych rozpoczętych w 2008 r. i zakończonych  w I kw. 2009 r.),aktualnie w trakcie przeprowadzania jest 8 kontroli (zostaną one zaliczone do I półrocza 2009 r.).


 


Ponadto w I półroczu 2009 r. inspektorzy odstąpili od przeprowadzania czynności kontrolnych w UG Waśniów ze względu na przeprowadzane w tym samym czasie w Gminie kontrole przez  NIK i UKS, a co za tym idzie brak możliwości zapewnienia inspektorom RIO, przez UG, warunków do pracy (pomieszczeń).


 


Przekazywanie wystąpień pokontrolnych wraz z wnioskami jednostkom kontrolowanym.


 


1. W I półroczu 2009 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 24 wystąpienia pokontrolne, w tym:


a) z kontroli przeprowadzonych w 2008 roku:


·        k. kompleksowe gosp. finan. gmin –    10 wystąpień (w tym 407 zaleceń)


·        k. kompleksowe gosp. finan. powiatu –           2 wystąpienia (w tym 42 zalecenia)


·        k. problemowe –                                            1 wystąpienie (w tym 45  zaleceń)


·        k. doraźne                                                      3 wystąpienia (w tym 7 zaleceń)


 


Razem                                                                                   16 wystąpień (w tym 501 zaleceń)


 


b) z kontroli przeprowadzonych w 2009 roku:


·        k. kompleksowe gosp. finan. gmin –    3 wystąpienia (w tym 105 zaleceń)


·        k. kompleksowe gosp. finan. powiatu –           2 wystąpienia (w tym 29 zaleceń)


·        k. doraźne sprawdzające                                 3 wystąpienia (2 bez zaleceń, 1 nie


wykonane zalecenia),


 


Razem                                                                                   8 wystąpień (w tym 134 zalecenia)


 


Łącznie w okresie I półrocza 2009 roku wysłano do kontrolowanych jednostek 24 wystąpienia pokontrolne zawierające 635 wniosków pokontrolnych.


W I półrocza 2009 r. wpłynęły do Izby zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z następującej kontroli:


1)PZOZ Starachowice – k. problemowa z 2008 roku – Kolegium uwzględniło zastrzeżenia dot. wniosku pokontrolnego nr 5.


 


Kierowanie  pism sygnalizacyjnych do właściwych jednostek informujących
o wynikach kontroli
.


1. W okresie I półrocza 2009 r. skierowano pisma adresowane do:


a) Prezydenta, Burmistrza, Wójta, Starosty  w ilości  24, w tym dot.:


* przesłania informacji dot. wykonania określonych wniosków pokontrolnych  lub  przesłania informacji nt. bieżącej realizacji wniosków pokontrolnych,


* przesłania  pisma (skargi)  z wnioskiem Izby o wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości zawartych w skardze w ramach kompetencji własnych oraz powiadomienie Izby,


* sygnalizacji, iż w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UMiG Działoszyce w 2008 r. we wniosku nr 14 nastąpiła omyłka rachunkowa.


 


b)Prokuratura Rejonowa  4, w tym dot.:


powiadomienia o braku możliwości przeprowadzenia przez Izbę kontroli zaplanowanej w ZGKiM w Kazimierzy Wielkiej, gdyż przedmiotowa jednostka została zlikwidowana, a  czynności likwidacyjne nie zostały ukończone,


* zawiadomienia o nieprawidłowościach, mogących rodzić podejrzenie o popełnieniu przestępstwa, po kontroli problemowej Miasta i Gminy Suchedniów przeprowadzonej
w dniach 04 – 30.06.2008 r.,


* zawiadomienia o nieprawidłowościach – po kontroli problemowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Czerwonej Górze przeprowadzonej w dniach 09.10– 22.12.2008 r. – skutkujących podejrzeniem naruszenia art. 77 ustawy o rachunkowości oraz art. 231 § 3, w związku z art. 271 § 1 ustawy kodeks karny,


 


* zawiadomienia o nieprawidłowościach – po kontroli problemowej PZOZ w Starachowicach przeprowadzonej w dniach 01.09 – 31.10.2008 r. – skutkujących podejrzeniem naruszenia  art. 231 § 1 ustawy kodeks karny.


 


c) Przewodniczący Zarządu Województwa Świętokrzyskiego „RACJA” Polskiej Lewicy – 1, dot.:


* przesłania informacji, iż w wyniku podjętych działań Izba uzyskała odpowiedź od Prezydenta Miasta Kielce, z której wynika, że UM nie prowadził postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instalacji 14 figur wykonanych w brązie.


d)MSWiA – 1, dot.:


* przesłania informacji o przeprowadzonej kontroli w UM Kielce oraz dokonanych ustaleniach.


 


e)Ministerstwo Finansów (Departament Samorządu Terytorialnego) – 1, dot.:


* przesłania pisma o zajęcie stanowiska w sprawie dopuszczalności określenia w akcie notarialnym terminu zapłaty ceny nieruchomości sprzedawanej przez jednostkę samorządu terytorialnego w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań – po dniu zawarcia umowy przenoszącej własność.


 


f)Minister w Kancelarii Premiera – 2, dot.:


* powiadomienia, iż Izba w okresie 2006 – 2008 nie przeprowadzała kontroli Gminy Połaniec z sugestią, że w planie roku bieżącego ujęta jest kontrola kompleksowa Gminy, w trakcie której dokonana zostanie analiza sprawy zawartej w piśmie Pani Minister,


* przesłania informacji nt. przeprowadzonych w 2008 roku kontroli problemowych gospodarki finansowej zakładów opieki zdrowotnej oraz stwierdzonych nieprawidłowości.


 


g)Wojewoda Świętokrzyski – 1, dot.:


* przesłania do wykorzystania służbowego pisma mieszkańców Gminy Kazimierza Wielka.


 


h) Poseł na Sejm RP – 2, dot.:


* powiadomienia, iż w planie kontroli roku 2008 ujęta jest kontrola kompleksowa gospodarki finansowej gminy Baćkowice, w trakcie której Izba dokona analizy zagadnień zawartych w piśmie Pana Posła,


* przesłania informacji nt. przeprowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat kontroli w UG Imielno.


 


i)Osoby fizyczne – 3, dot.:


* przesłania informacji o przeprowadzonej w UG Łopuszno kontroli doraźnej oraz stwierdzonych nieprawidłowościach,


* przesłania informacji o przeprowadzonej w UMiG Działoszyce kontroli oraz dokonanych ustaleniach,


* informacji o ewentualnym dokonaniu, w trakcie najbliższej kontroli kompleksowej Gminy Stąporków, analizy finansowego rozliczenia zadania inwestycyjnego wymienionego w piśmie jakie wpłynęło na adres tut. Izby.


 


Sporządzanie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika.


 


W okresie I półrocza 2009 r. wysłano 18 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z  kontroli przeprowadzonych w 2008 roku, które obejmowały łącznie 54 przypadki  naruszenia  dyscypliny  finansów  publicznych.


W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.), obecnie ustawa z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w szczególności zaś:


* art. 5 ust. 1 pkt 1 – nieustalenia należności sektora finansów publicznych,


* art. 5 ust. 1 pkt 2 – niedochodzenia należności Skarbu Państwa, j.s.t.,


art. 5 ust. 1 pkt 3 - dopuszczenia do przedawnienia należności j.s.t., niezgodne
z przepisami umorzenie należności j.s.t.,


* art. 6 pkt 2 – niedokonania wpłaty do budżetu w należnej wysokości nadwyżki środków obrotowych przez zakład budżetowy,


* art. 8 pkt 1 - przekazania dotacji z naruszeniem zasad lub trybu jej udzielenia,


* art. 8 pkt 2 - zaniechania rozliczenia przekazanej dotacji,


* art. 8 pkt 1 i 2 – przekazania dotacji z naruszeniem zasad i trybu jej udzielania oraz nierozliczenia przekazanej dotacji,


* art. 11 ust. 1 – dokonania wydatków ze środków publicznych z przekroczeniem zakresu upoważnienia,


* art. 14 pkt 5 - nieopłacenia przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na PFRON,


* art. 15 – przekroczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań,


* art. 16 ust. 1 – niewykonania zobowiązania Urzędu Gminy, którego skutkiem była zapłata odsetek i opłat,


* art. 17 pkt 1,art. 17 ust. 1 pkt 1 – udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,


* art. 17 ust. 1 pkt 2 – naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania poszczególnych trybów udzielenia zamówienia publicznego,


* art. 17 ust. 1 pkt 3 – opisania przedmiotu zamówienia w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji,


* art. 17 ust. 2 pkt 1 – zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej,


* art. 17 ust. 6 – zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych,


* art. 18 pkt 1 – zaniechania przeprowadzenia inwentaryzacji,


* art. 18 pkt 2 – wykazania w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji  księgowej.


 


Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.


Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.


Powyższy punkt jest realizowany w miarę zaistniałych potrzeb.


 

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:45:40
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:45:52

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:45:40
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:45:52

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij