Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w I półroczu 2010 roku

1.W I półroczu 2009 roku inspektorzy WK przeprowadzili:


1)  22 kontrole kompleksowegospodarki finansowej gmin z planu na rok 2010 (1 kontrolę miasta powiatowego, 4 kontrole gmin miejsko-wiejskich, 17 kontroli gmin wiejskich), z tego na dzień 13.09.2010 r. w 1 gminie wiejskiej trwają jeszcze czynności kontrolne, kontrola ta zostanie zaliczona do I półrocza 2010 r.,


2)  4 kontrole doraźne, na które przeznaczono 19 inspektorodni (MOSiR Kielce, MOPR Kielce, DPS Kielce, UG Piekoszów).


W I półroczu 2010 roku nie przeprowadzano kontroli problemowych.


 


Kierowanie  pism sygnalizacyjnych do właściwych jednostek informujących
o wynikach kontroli
.


1. W okresie I półrocza 2009 r. skierowano pisma adresowane do:


a) Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w  ilości  36, w tym dot. przesłania:


* wykonania określonych wniosków pokontrolnych  lub informacji na temat bieżącej realizacji postawionych wniosków pokontrolnych,


 


* pisma (skargi)  z wnioskiem Izby o wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości zawartych
w skardze w ramach kompetencji własnych oraz powiadomienie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,


 


* informacji nt. przedstawienia całokształtu sprawy dot. przeznaczenia wolnych środków finansowych ze sprzedaży gruntów rolnych w m. Cieśle pod obrady zebrania mieszkańców sołectwa celem kompleksowego uregulowania zaistniałej sytuacji oraz powiadomienia Izby o wynikach podjętego postępowania (Gmina Krasocin),


 


* braku odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2010 r. z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz sposobie zakończenia sprawy (Gmina Krasocin),


 


* wyrażenia zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia kompleksowej kontroli (Gmina Zagnańsk),


 


* powiadomienia Izby o wynikach podjętego postępowania przetargowego dot. wydzierżawienia przez ZOZ Pińczów budynku do przechowywania zwłok (Powiat Pińczowski),


 


* niezwłocznego przesłania pełnej informacji co do sposobu realizacji dyspozycji określonej ustawą Karta nauczyciela w zakresie dokonania wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok (Gmina Obrazów),


 


* powiadomienia  Izby o wypłacie zaległego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok (Gmina Obrazów),


 


* informacji nt. zakończonego postępowania sądowego w sprawie dotyczącej braku zapłaty przez UG za wykonanie robót dodatkowych przez Zakład Usług Budowlanych „WROBUD” w Solcu – Zdrój.


 


b)Przewodniczący Rady – 4, w tym dot.:


* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem Izby o podjęcie czynności sprawdzających oraz zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych RM Skarżysko-Kamienna oraz powiadomienia Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,


* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem Izby o podjęcie czynności sprawdzających oraz zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych RG Tarłów oraz powiadomienia Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,


* sygnalizacji, iż do dnia dzisiejszego Izba nie otrzymała odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2009 r. z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i sposobie zakończenia sprawy (Gmina Włoszczowa),


* sygnalizacji, iż do dnia dzisiejszego Izba nie otrzymała odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2010 r. z wnioskiem o powiadomienie Izby o wynikach podjętego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie (Gmina Tarłów).


 


c)Skarbnik Gminy – 1, w tym dot.:


* przesłania pisma - przekazanie informacji nt. dokonanego potrącenia z diety Przewodniczącemu Rady Gminy Wiślica, w związku ze złożeniem przez niego oświadczenia majątkowego po ustawowym terminie.


 


d)KWP  – 3, w tym dot.:


* przesłania pism (skarg) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Starachowicach  celem ewentualnego wykorzystania służbowego,


* przesłania pisma (skargi) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w UG Pawłów  celem ewentualnego wykorzystania służbowego,


* przesłania pisma (skargi) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości dot. rozliczeń finansowych pomiędzy scenografami realizującymi sztukę pt. „Alibaba i 40 rozbójników” a TLiA „Kubuś” w Kielcach celem ewentualnego wykorzystania służbowego.


 


e)MSWiA Departament Administracji Publicznej – 1, dot.:


* przesłania informacji o przeprowadzonej kontroli doraźnej w UG Nowa Słupia, dokonanych w niej ustaleniach oraz złożonych przez Wójta Gminy zastrzeżeniach do wystąpienia pokontrolnego i rozstrzygnięciu przez Kolegium Izby.


 


f)Minister w Kancelarii Premiera – 2, dot.:


* przesłania informacji o przeprowadzonej w UMiG Połaniec kontroli kompleksowej, dokonanych w niej ustaleniach oraz skierowanym do Burmistrza MiG wystąpieniu pokontrolnym,


* przesłania informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych z kompleksowej kontroli przeprowadzonej w UMiG Połaniec wraz z kserokopiami stosownej dokumentacji.


 


g)Poseł na Sejm RP – 2, dot.:


* przesłania informacji o przeprowadzonej kontroli kompleksowej w UG Baćkowice, w tym w GZEASz Baćkowice,


* przesłania informacji, iż pismo Pana Posła dot. nieprawidłowości w PGKiM Spółka z o.o. w Sandomierzu przekazano Burmistrzowi Miasta celem wyjaśnienia postawionych zarzutów w ramach służb własnych.


 


h)Ministerstwo Finansów – 1, dot.:


* przekazania za pośrednictwem RIO Kielce pisma Pana B. Mrozowskiego zam. Klimontów, w sprawie usunięcia sugerowanego naruszenia prawa przez tutejszą Izbę wraz z plikiem stosownej dokumentacji.


   


i)MSWiA – 1, dot.:


* przesłania wniesionego w dniu 07.06.2010 r. odwołania Pana B. Mrozowskiego zam. Klimontów od decyzji Nr 1/2010 Prezesa RIO z dnia 25.05.2010 r. wraz z aktami sprawy.


 


j)Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – 1, dot.:


* przesłania pisma informującego o przeprowadzonej kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym Sandomierz, dokonanych w niej ustaleniach oraz skierowanym do Starosty wystąpieniu pokontrolnym.


 


k)NIK – 1, dot.:


* przesłania informacji, iż  w odniesieniu do korespondencji RIO w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Wodzisławiu Izba nie jest w stanie przyjąć na siebie żadnego dodatkowego zobowiązania ponad ustalony plan kontroli.


 


l)Okręgowy Inspektorat Pracy – 1, dot.:


* przesłania wg właściwości, do ewentualnego wykorzystania służbowego, kserokopii pisma jakie wpłynęło na adres tutejszej Izby, poruszającego w swojej treści zagadnienia dot. nieprzestrzegania przepisów kodeksu pracy w PZOZ Ożarów.


 


ł)Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 1, dot.:


* przekazania, do ewentualnego wykorzystania służbowego, kserokopii pisma przesłanego na adres tutejszej Izby, dotyczącego nieprawidłowości w UMiG Bodzentyn w zakresie właściwym konserwatora zabytków.


 


m)Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – 1, dot.:


* przekazania, do ewentualnego wykorzystania służbowego, kserokopii pisma przesłanego na adres tutejszej Izby, dotyczącego nieprawidłowości w UMiG Bodzentyn w zakresie właściwym inspekcji sanitarnej.


 


n)Osoby fizyczne – 11, dot. przesłania:


* informacji o przekazaniu do KWP pisma, jakie wpłynęło do Izby, dotyczącego nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych (TLiA „Kubuś” w Kielcach) celem ewentualnego wykorzystania służbowego,


* informacji, iż przedmiotowe pisma, jakie wpłynęły do Izby, zostaną uwzględnione w trakcie kompleksowej kontroli Gminy Klimontów zaplanowanej na rok bieżący,


* informacji, po przeprowadzonej w UMiG Stąporków kontroli kompleksowej, w sprawie zarzutów dot. sposobu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i pompowni P3, P4 w Stąporkowie przy ulicy Piłsudskiego”,


* informacji, iż w wyniku podjętych działań Izba uzyskała od Prezydenta Miasta
Skarżyko-Kamienna odpowiedź, z której wynika, iż akta sprawy  zostały przesłane do SKO co w tym stanie rzeczy niecelowym czyni podejmowanie dalszych działań ze strony Izby,


* informacji o ewentualnym ujęciu przesłanego pisma do zbadania w trakcie aktualnie trwającej kontroli kompleksowej Gminy Fałków,


* informacji, iż w wyniku podjętych działań Izba uzyskała odpowiedź od Przewodniczącego RM Włoszczowa,


* informacji w sprawie zażalenia na Zarządzenie Wójta Gminy Górno dot. ustalenia stawki bazowej czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela na terenie Gminy Górno.


* informacji, iż w sprawie umowy zawartej w 1995 r. pomiędzy ZOZ Pińczów a właścicielem domu pogrzebowego, Izba poprzez Starostę podjęła stosowne działania, o których to wynikach powiadomi odrębnie po otrzymaniu ostatecznych informacji,


* informacji nt. przeprowadzonego postępowania przetargowego w sprawie dot. umowy zawartej pomiędzy PZOZ Pińczów a właścicielem Domu Pogrzebowego w Pińczowie,


* decyzji Prezesa RIO informującej o odmowie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej za okres 1998-2002 roku dot. naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez byłego Wójta Gminy Klimontów,


* informacji, iż wskutek podjętych działań Wójt Gminy Obrazów przekazał do RIO stosowne wyjaśnienia w sprawie wypłaty w dniu 04.05.2010 r. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok.


o)Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Koło Gminne - 1, dot.:


* przesłania informacji o przeprowadzonej w UG Nowa Słupia kontroli doraźnej oraz stwierdzonych tam nieprawidłowościach.


 


Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.


Powyższy punkt jest realizowany w miarę zaistniałych potrzeb.


 

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 08:34:46
Opublikował:  2012-05-11 08:15:27

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 08:39:02
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 08:39:06

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij