Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1. W I półroczu 2009 roku inspektorzy WK przeprowadzili:

1)  22 kontrole kompleksowe gospodarki finansowej gmin z planu na rok 2010 (1 kontrolę miasta powiatowego, 4 kontrole gmin miejsko-wiejskich, 17 kontroli gmin wiejskich), z tego na dzień 13.09.2010 r. w 1 gminie wiejskiej trwają jeszcze czynności kontrolne, kontrola ta zostanie zaliczona do I półrocza 2010 r.,

2)  4 kontrole doraźne, na które przeznaczono 19 inspektorodni (MOSiR Kielce, MOPR Kielce, DPS Kielce, UG Piekoszów).

W I półroczu 2010 roku nie przeprowadzano kontroli problemowych.

 

Kierowanie  pism sygnalizacyjnych do właściwych jednostek informujących
o wynikach kontroli
.

1. W okresie I półrocza 2009 r. skierowano pisma adresowane do:

a) Wójta, Burmistrza, Prezydenta, Starosty, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego w  ilości  36, w tym dot. przesłania:

* wykonania określonych wniosków pokontrolnych  lub informacji na temat bieżącej realizacji postawionych wniosków pokontrolnych,

 

* pisma (skargi)  z wnioskiem Izby o wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości zawartych
w skardze w ramach kompetencji własnych oraz powiadomienie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,

 

* informacji nt. przedstawienia całokształtu sprawy dot. przeznaczenia wolnych środków finansowych ze sprzedaży gruntów rolnych w m. Cieśle pod obrady zebrania mieszkańców sołectwa celem kompleksowego uregulowania zaistniałej sytuacji oraz powiadomienia Izby o wynikach podjętego postępowania (Gmina Krasocin),

 

* braku odpowiedzi na pismo z dnia 22.01.2010 r. z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego oraz sposobie zakończenia sprawy (Gmina Krasocin),

 

* wyrażenia zgody na przesunięcie terminu rozpoczęcia kompleksowej kontroli (Gmina Zagnańsk),

 

* powiadomienia Izby o wynikach podjętego postępowania przetargowego dot. wydzierżawienia przez ZOZ Pińczów budynku do przechowywania zwłok (Powiat Pińczowski),

 

* niezwłocznego przesłania pełnej informacji co do sposobu realizacji dyspozycji określonej ustawą Karta nauczyciela w zakresie dokonania wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok (Gmina Obrazów),

 

* powiadomienia  Izby o wypłacie zaległego jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok (Gmina Obrazów),

 

* informacji nt. zakończonego postępowania sądowego w sprawie dotyczącej braku zapłaty przez UG za wykonanie robót dodatkowych przez Zakład Usług Budowlanych „WROBUD” w Solcu – Zdrój.

 

b) Przewodniczący Rady – 4, w tym dot.:

* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem Izby o podjęcie czynności sprawdzających oraz zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych RM Skarżysko-Kamienna oraz powiadomienia Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,

* przesłania informacji (skargi) z wnioskiem Izby o podjęcie czynności sprawdzających oraz zajęcia stanowiska w ramach kompetencji kontrolnych RG Tarłów oraz powiadomienia Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,

* sygnalizacji, iż do dnia dzisiejszego Izba nie otrzymała odpowiedzi na pismo z dnia 10.12.2009 r. z wnioskiem o niezwłoczne poinformowanie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego i sposobie zakończenia sprawy (Gmina Włoszczowa),

* sygnalizacji, iż do dnia dzisiejszego Izba nie otrzymała odpowiedzi na pismo z dnia 19.02.2010 r. z wnioskiem o powiadomienie Izby o wynikach podjętego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie (Gmina Tarłów).

 

c) Skarbnik Gminy – 1, w tym dot.:

* przesłania pisma - przekazanie informacji nt. dokonanego potrącenia z diety Przewodniczącemu Rady Gminy Wiślica, w związku ze złożeniem przez niego oświadczenia majątkowego po ustawowym terminie.

 

d) KWP  – 3, w tym dot.:

* przesłania pism (skarg) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Starachowicach  celem ewentualnego wykorzystania służbowego,

* przesłania pisma (skargi) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w UG Pawłów  celem ewentualnego wykorzystania służbowego,

* przesłania pisma (skargi) w sprawie sugerowanych nieprawidłowości dot. rozliczeń finansowych pomiędzy scenografami realizującymi sztukę pt. „Alibaba i 40 rozbójników” a TLiA „Kubuś” w Kielcach celem ewentualnego wykorzystania służbowego.

 

e) MSWiA Departament Administracji Publicznej – 1, dot.:

* przesłania informacji o przeprowadzonej kontroli doraźnej w UG Nowa Słupia, dokonanych w niej ustaleniach oraz złożonych przez Wójta Gminy zastrzeżeniach do wystąpienia pokontrolnego i rozstrzygnięciu przez Kolegium Izby.

 

f) Minister w Kancelarii Premiera – 2, dot.:

* przesłania informacji o przeprowadzonej w UMiG Połaniec kontroli kompleksowej, dokonanych w niej ustaleniach oraz skierowanym do Burmistrza MiG wystąpieniu pokontrolnym,

* przesłania informacji o sposobie wykonania wniosków pokontrolnych z kompleksowej kontroli przeprowadzonej w UMiG Połaniec wraz z kserokopiami stosownej dokumentacji.

 

g) Poseł na Sejm RP – 2, dot.:

* przesłania informacji o przeprowadzonej kontroli kompleksowej w UG Baćkowice, w tym w GZEASz Baćkowice,

* przesłania informacji, iż pismo Pana Posła dot. nieprawidłowości w PGKiM Spółka z o.o. w Sandomierzu przekazano Burmistrzowi Miasta celem wyjaśnienia postawionych zarzutów w ramach służb własnych.

 

h) Ministerstwo Finansów – 1, dot.:

* przekazania za pośrednictwem RIO Kielce pisma Pana B. Mrozowskiego zam. Klimontów, w sprawie usunięcia sugerowanego naruszenia prawa przez tutejszą Izbę wraz z plikiem stosownej dokumentacji.

   

i) MSWiA – 1, dot.:

* przesłania wniesionego w dniu 07.06.2010 r. odwołania Pana B. Mrozowskiego zam. Klimontów od decyzji Nr 1/2010 Prezesa RIO z dnia 25.05.2010 r. wraz z aktami sprawy.

 

j) Prezes Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – 1, dot.:

* przesłania pisma informującego o przeprowadzonej kontroli doraźnej w Starostwie Powiatowym Sandomierz, dokonanych w niej ustaleniach oraz skierowanym do Starosty wystąpieniu pokontrolnym.

 

k) NIK – 1, dot.:

* przesłania informacji, iż  w odniesieniu do korespondencji RIO w sprawie skargi Wspólnoty Mieszkaniowej w Wodzisławiu Izba nie jest w stanie przyjąć na siebie żadnego dodatkowego zobowiązania ponad ustalony plan kontroli.

 

l) Okręgowy Inspektorat Pracy – 1, dot.:

* przesłania wg właściwości, do ewentualnego wykorzystania służbowego, kserokopii pisma jakie wpłynęło na adres tutejszej Izby, poruszającego w swojej treści zagadnienia dot. nieprzestrzegania przepisów kodeksu pracy w PZOZ Ożarów.

 

ł) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków – 1, dot.:

* przekazania, do ewentualnego wykorzystania służbowego, kserokopii pisma przesłanego na adres tutejszej Izby, dotyczącego nieprawidłowości w UMiG Bodzentyn w zakresie właściwym konserwatora zabytków.

 

m) Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – 1, dot.:

* przekazania, do ewentualnego wykorzystania służbowego, kserokopii pisma przesłanego na adres tutejszej Izby, dotyczącego nieprawidłowości w UMiG Bodzentyn w zakresie właściwym inspekcji sanitarnej.

 

n) Osoby fizyczne – 11, dot. przesłania:

* informacji o przekazaniu do KWP pisma, jakie wpłynęło do Izby, dotyczącego nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych (TLiA „Kubuś” w Kielcach) celem ewentualnego wykorzystania służbowego,

* informacji, iż przedmiotowe pisma, jakie wpłynęły do Izby, zostaną uwzględnione w trakcie kompleksowej kontroli Gminy Klimontów zaplanowanej na rok bieżący,

* informacji, po przeprowadzonej w UMiG Stąporków kontroli kompleksowej, w sprawie zarzutów dot. sposobu realizacji zadania inwestycyjnego pn. ”Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami i pompowni P3, P4 w Stąporkowie przy ulicy Piłsudskiego”,

* informacji, iż w wyniku podjętych działań Izba uzyskała od Prezydenta Miasta
Skarżyko-Kamienna odpowiedź, z której wynika, iż akta sprawy  zostały przesłane do SKO co w tym stanie rzeczy niecelowym czyni podejmowanie dalszych działań ze strony Izby,

* informacji o ewentualnym ujęciu przesłanego pisma do zbadania w trakcie aktualnie trwającej kontroli kompleksowej Gminy Fałków,

* informacji, iż w wyniku podjętych działań Izba uzyskała odpowiedź od Przewodniczącego RM Włoszczowa,

* informacji w sprawie zażalenia na Zarządzenie Wójta Gminy Górno dot. ustalenia stawki bazowej czynszu miesięcznego za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w Domu Nauczyciela na terenie Gminy Górno.

* informacji, iż w sprawie umowy zawartej w 1995 r. pomiędzy ZOZ Pińczów a właścicielem domu pogrzebowego, Izba poprzez Starostę podjęła stosowne działania, o których to wynikach powiadomi odrębnie po otrzymaniu ostatecznych informacji,

* informacji nt. przeprowadzonego postępowania przetargowego w sprawie dot. umowy zawartej pomiędzy PZOZ Pińczów a właścicielem Domu Pogrzebowego w Pińczowie,

* decyzji Prezesa RIO informującej o odmowie udostępnienia wnioskowanej informacji publicznej za okres 1998-2002 roku dot. naruszenia dyscypliny finansów publicznych przez byłego Wójta Gminy Klimontów,

* informacji, iż wskutek podjętych działań Wójt Gminy Obrazów przekazał do RIO stosowne wyjaśnienia w sprawie wypłaty w dniu 04.05.2010 r. jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2009 rok.

o) Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Koło Gminne - 1, dot.:

* przesłania informacji o przeprowadzonej w UG Nowa Słupia kontroli doraźnej oraz stwierdzonych tam nieprawidłowościach.

 

Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.

Powyższy punkt jest realizowany w miarę zaistniałych potrzeb.

 

Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 08:34:46
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 08:39:02
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 08:39:06
Przeczytano: 1011 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP