Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w I półroczu 2011 roku

1.W I półroczu 2011 roku inspektorzy WK przeprowadzili:


1)  17 kontroli kompleksowychgospodarki finansowej gmin z planu na rok 2011 (1 kontrolę gminy miejskiej, 3 kontrole gmin miejsko-wiejskich, 13 kontroli gmin wiejskich), z tego na dzień 20.09.2011 r. w 1 gminie miejskiej trwają jeszcze czynności kontrolne, w statystyce kontrola ta została zaliczona do I półrocza 2011 r.,


2)  17 kontroli problemowych w zakresie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych j.s.t. (szkoły, ZEAS-y) za okres od 01.01.2010 r. do dnia zakończenia kontroli,


3)  6 kontroli doraźnych przeprowadzonych m.in. na wniosek Posła RP, Prokuratury Rejonowej, KWP,  na które przeznaczono łącznie  43 inspektorodni.


 


Kierowanie  pism sygnalizacyjnych do właściwych jednostek informujących
o wynikach kontroli
.


1. W okresie I półrocza 2011 r. skierowano pisma adresowane do:


a) Wójt, Burmistrz, Prezydent, Starosta, Kierownik jednostki organizacyjnej, Prezes KZC  w  ilości  54, w tym  dot. przesłania:


* informacji nt. wykonania określonych wniosków pokontrolnych  lub informacji o bieżącej realizacji postawionych wniosków pokontrolnych,


* pism (skarg) z wnioskiem Izby o wyjaśnienie zaistniałych nieprawidłowości zawartych w skargach w ramach kompetencji własnych oraz powiadomienie Izby o efektach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego,


* pisma do Starosty w związku z przeprowadzanymi kontrolami kompleksowymi w UMiG Staszów i UG Szydłów o udostępnienie w wersji elektronicznej informacji
o zarejestrowanych  i wyrejestrowanych  pojazdach w latach 2005 – 2010,


* informacji, iż wobec wniesionego przez Burmistrza MiG Sędziszów pisma w sprawie wniosku pokontrolnego nr 22 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 13.09.2010 r. – 05.01.2011 r. nie jest możliwe wdrożenie stosownej procedury przewidzianej dla zastrzeżeń. Podstawą zgłoszenia zastrzeżeń może być tylko zarzut naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, co absolutnie nie ma miejsca w zaistniałej sytuacji.


* informacji, iż z przyczyn obiektywnych Izba nie jest w stanie przyjąć na bieżący rok żadnego dodatkowego zobowiązania ponad ustalony na 2011 rok plan kontroli kompleksowych (UG Czarnocin),


* aktualnych informacji nt. wyników przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
w sprawie zarzutów wobec funkcjonowania zakładu budżetowego Targowiska Miejskie
w Ostrowcu Świętokrzyskim,


* informacji nt. nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli kompleksowej UMiG Wąchock przeprowadzonej w dniach 10.08 – 10.11.2010 r. w zakresie wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli,


* informacji do Burmistrza MiG o sygnalizacji dot. zaistniałych nieprawidłowości w procesie rozdziału ciepłownictwa od KZC „Ponidzie” (Busko-Zdrój) dokonanego na podstawie porozumienia zawartego w dniu 03.12.2008 r. rzekomo ze szkodą dla Gminy Pińczów
z wnioskiem o ustosunkowanie się i udzielenie odpowiedzi,


* informacji do Prezesa KZC „Ponidzie” (Busko-Zdrój) o sygnalizowanych nieprawidłowościach w procesie rozdziału ciepłownictwa dla Pińczowa z wnioskiem
o ustosunkowanie  się  do  sprawy  i  udzielenie  odpowiedzi,


* informacji nt. sposobu załatwienia wniosku zainteresowanego dot. rozliczenia przez Gminę Michałów sezonu grzewczego 2008/2009,


* informacji o podjęciu analizy, wnioskowanych pismem Wójta, zagadnień sytuacji w trakcie kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Radoszyce zaplanowanej w 2011 roku,


* kserokopii faktury wykonawcy za wykonane roboty przy pomniku Krzyż Katyński na skwerze im. Ofiar Katynia w Chmielniku oraz kserokopii dokumentu przelewu należnego wykonawcy wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy nr 3/R/11-In (UMiG Chmielnik),


* kserokopii pisma Pana Andrzeja D. z wnioskiem o udzielenie zainteresowanemu odpowiedzi nt. charakteru wyjazdu w dniu 30.04.2011 r. delegacji Miasta Kielc do Rzymu,


* informacji w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosków pokontrolnych do dnia 31.05.2011 r. (GOZ Łopuszno), do dnia 01.01.2012 r. (UMiG Sędziszów), do dnia 31.05.2011 r. (UG Łopuszno), do dnia 31.07.2011 r. (GOZ Łopuszno), do dnia 31.12.2011 r. (UG Słupia Jędrzejowska),


* informacji w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie planowanego terminu rozpoczęcia kontroli kompleksowej w UG Raków z dnia 09.05.2011 r. na termin późniejszy,


* informacji, iż do dnia 17.05.2011 r. RIO nie otrzymała od Kierownika ZUWiK Pacanów odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne wysłane po przeprowadzonej kontroli kompleksowej Gminy Pacanów.


 


b)Przewodniczący Rady Miejskiej – 1,  dot.:


* przesłanie wg właściwości pisma mieszkańców Gminy Włoszczowa dotyczącego szeregu sugerowanych nieprawidłowości z zakresu funkcjonowania basenu „NEMO” celem ewentualnego podjęcia czynności sprawdzających oraz powiadomienia Izby o wynikach przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego.


 


c)Poseł na Sejm RP – 2,  dot.:


* przesłania podziękowań za przesłaną informację o umorzeniu przez Prokuraturę Rejonową w Pińczowie postępowania przygotowawczego w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w działalności PGKiM w Sandomierzu,


* przesłania informacji nt. przeprowadzonej kontroli doraźnej w UMiG Pińczów w związku
z sygnałami dot. nieprawidłowości w procesie przejmowania majątku Komunalnego Związku Ciepłowniczego „PONIDZIE” i dokonanych w jej trakcie ustaleniach.


 


d)Prokuratura Rejonowa – 6, w tym dot.:


* przesłania odpowiedzi, że oczekiwany przez Prokuraturę zakres przeprowadzenia kontroli
w ZGM Końskie jest niemożliwy do podjęcia na gruncie obowiązujących przepisów prawa, wykraczając poza ustawowe kompetencje tutejszej Izby z informacją, iż kontrola taka jest możliwa jedynie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz prawidłowości ujęcia
w ewidencji w/w jednostki losowo wybranych operacji gospodarczych w latach 2006- 2007 w oparciu o przyjętą do badania próbę zgodnie ze standardami kontroli regionalnych izb obrachunkowych  w okresie II lub III kw. 2011 r.


* przesłania informacji, iż w miesiącu maju 2011 r. Izba podejmie kontrolę w ZGM
w Końskich. Po przystąpieniu do czynności kontrolnych RIO poinformuje odrębnym pismem.


* przesłania informacji, iż z dniem 16.05.2011 r. Izba podjęła kontrolę doraźną w ZGM Końskie, o wynikach której Prokuratura zostanie powiadomiona po wyczerpaniu procedury kontrolnej.


* przesłania informacji o przeprowadzonej kontroli doraźnej w UMiG Chmielnik w zakresie dokonywania wydatków budżetowych i udzielania zamówień publicznych na adaptację budynku w miejscowości Łagiewniki na mieszkania zastępcze za lata 2010-2011 oraz
w Samorządowym Zespole Placówek Oświatowych Suchowola w zakresie gospodarki finansowej i udzielania zamówień publicznych za 2010 rok.


* przesłania informacji o sposobie załatwienia sprawy związanej z oświadczeniem majątkowym radnego Gminy Nowa Słupia za 2006 rok  wraz z pismem Wójta Gminy
z dnia 02.06.2011 r. w tej sprawie.


 


e)KWP – 5, dot.:


* przesłania informacji nt. przeprowadzonej w dniach 10.08 – 10.11.2010 r. w UMiG Wąchock kontroli kompleksowej oraz objęciu kontrolą zagadnień wymienionych w przesłanym do RIO piśmie dot. udzielania zamówień publicznych na usługi transportowe,


* przesłania informacji nt. ustaleń z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UG Baćkowice w zakresie udzielenia zamówienia publicznego pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkół w Baćkowicach”,


* przesłania informacji nt. kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UG Tarłów oraz możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby odpowiedzialne za powstanie stwierdzonej nieprawidłowości dotyczącej realizacji zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości: Ciszyca Kolonia, Ciszyca Górna, Ciszyca Dolna, Ciszyca Przewozowa, Ostrów, Leśne Chałupy, Dorotka – Gmina Tarłów”,


* przesłania informacji, iż z przyczyn obiektywnych na dzień dzisiejszy nie jest możliwe przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji inwestycji przebudowy poddasza Zespołu Placówek Oświatowych w Suchowoli oraz adaptacji budynku chlewni na mieszkania socjalne w Łagiewnikach – Gmina Chmielnik, z sugestią podjęcia takich czynności kontrolnych w okresie III kwartału 2011 r.


* przesłania informacji, iż w latach 2008 – 2011 w UM Starachowice ze strony Izby nie były przeprowadzane kontrole, najbliższa natomiast kontrola kompleksowa planowana jest na IV kwartał 2011 roku.


 


f) Komisariat Policji Ogniwo Kryminalne – 3, dot.:


* przesłania informacji, iż zagadnienia dot. sugerowanych nieprawidłowości przy wykonaniu inwestycji – rewitalizacja parku w Radoszycach oraz wykonaniu zapłaty wykonawcy robót zostaną uwzględnione w trakcie kontroli kompleksowej Gminy zaplanowanej w 2011 roku,


* przesłania informacji, iż zagadnienia dotyczące sugerowanych nieprawidłowości przy wykonaniu inwestycji polegającej na wykonaniu robót odmulania rowów odwadniających w ciągu drogi powiatowej nr 0393 Jakimowice - Gmina Radoszyce, zostaną uwzględnione w trakcie kontroli kompleksowej Gminy zaplanowanej od 9 maja 2011 r., o wynikach której powiadomimy odrębnie po wyczerpaniu procedury kontrolnej.


* przesłania informacji, iż zagadnienia dotyczące sugerowanych nieprawidłowości przy udzielaniu zamówienia publicznego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kapałów i Mularzów wraz z przyłączeniem z siecią w Radosce – Gmina Radoszyce” zostaną objęte badaniem w trakcie przeprowadzonej od 9 maja 2011 r. kontroli kompleksowej, o wynikach której powiadomimy odrębnie po wyczerpaniu procedury kontrolnej.


 


g)Rzecznik DFP – 2, dot.:


* przekazania Rzecznikowi kserokopii powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Miasta Kielce celem uzupełnienia zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z dnia 22.12.2010 r. po przeprowadzonej w UM Kielce kontroli kompleksowej,


* uzupełnienia opisu zawartego w pkt 1 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych po kompleksowej kontroli przeprowadzonej w UG Gnojno.


 


h)Główny Rzecznik DFP – 1, dot.:


* przesłania zażalenia na postanowienie nr 1 Rzecznika DFP w sprawie częściowej odmowy wszczęcia postępowania wyjaśniającego w sprawie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych wobec byłego Wójta Gminy Gnojno.


   


i)Świętokrzyski Związek Zawodowy Pracowników Muzeów i Kultury Kielce – 1, dot.:


* przesłania informacji, iż stosowny wniosek o kontrolę w Muzeum Narodowym w Kielcach został już zgłoszony Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wg jego właściwości kompetencyjnej, zatem niecelowe jest podejmowanie równoległych działań kontrolnych tego samego zakresu w tej samej jednostce.


 


j) Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, Rada Oddziału w Kielcach – 1, dot.:


* przesłania informacji w sprawie sposobu przeprowadzania inwentaryzacji księgozbiorów w bibliotekach szkolnych.


 


k)Konfederacja Pracy OPZZ w Skarżysku Kamienna, Zarząd Wojewódzki – 1, dot.:


* przesłania informacji, iż wniosek dotyczący finansowania lokalu na terenie Miasta Skarżysko-Kamienna dla potrzeb działalności statutowej organizacji związkowej nie może zostać rozpatrzony pozytywnie przez RIO a winien być załatwiony przez władze Miasta i Gminy.


 


l)Osoby fizyczne – 9,  dot. przesłania:


* wyjaśnienia w sprawie zarzutów wobec działań Wójta Gminy Michałów co do okoliczności pobierania od mieszkańców opłat w ramach budowy przyłączy sieci wodociągowej w miejscowości Sędowice.


* informacji, iż w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w rozliczeniu ciepła za sezon grzewczy 2008/2009 dla mieszkania w Domu Nauczyciela – Gmina Michałów Izba podjęła stosowne działania, z których wynika, że przedmiotowa sprawa była już rozpatrywana przez Sąd Rejonowy w Pińczowie, który wydał w tej sprawie wyrok.


* informacji nt. przeprowadzonej w UG Łopuszno kontroli kompleksowej oraz uwzględnieniu w kontroli zagadnień wymienionych w przesłanym do Izby piśmie.


* informacji nt. przeprowadzonej w UG Klimontów kontroli kompleksowej, stwierdzonych nieprawidłowościach opisanych we wnioskach pokontrolnych nr 29, 34, 35 wystąpienia pokontrolnego oraz przesłania zainteresowanemu kserokopii stron przedmiotowego wystąpienia pokontrolnego.


* informacji nt. przeprowadzonej w UG Klimontów kontroli kompleksowej oraz objęciu przedmiotową kontrolą zagadnień wynikających z przesłanych przez zainteresowanego do Izby pism.


*informacji, iż w odniesieniu do wniosku dot. zasadności pobierania opłaty za wykonanie przyłącza wodociągowego do nieruchomości położonej w Gminie Moskorzew Izba nie może podjąć kontroli wobec realizacji planu rocznego (art. 15 ust. 2 ustawy z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków – Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858). Jednak przesłana do Izby kserokopia umowy
o wykonanie przyłącza wodociągowego jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym.


* dodatkowego uzupełnienia wyjaśnienia w sprawie wyników kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UG Klimontów w zakresie dotyczącym wniosków zainteresowanego.


* informacji, iż w wyniku podjętych działań Izba uzyskała szczegółowe wyjaśnienia od Burmistrza M iG Chmielnik dotyczące realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Wzniesienie Krzyża Katyńskiego na Skwerze im. Ofiar Katynia przy ulicy Witosa”, z analizy których nie stwierdziła nieprawidłowości w zakresie rozliczeń finansowych z tytułu realizacji w/w zadania.


* informacji, iż w sprawie sugerowanych nieprawidłowości przy rozliczaniu przez UM iG Skalbmierz dotacji udzielonych dla miejscowego klubu sportowego „VICTORIA” Izba
w miarę możliwości podejmie w bieżącym roku stosowne czynności kontrolne w tym zakresie. O wynikach podjętej kontroli Izba poinformuje odrębnie.


 


Sporządzanie dla Prezesa Izby informacji dotyczącej zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika.


 


W okresie I półrocza 2011 r. skierowano 18 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2010 i 2011 roku, które obejmowały łącznie 55 przypadków naruszenia dyscypliny finansów  publicznych.


W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w szczególności zaś:


* art. 5 ust. 1 pkt 1 – nieustalenia  należności  j.s.t. w wysokości niższej niż wynikająca
z prawidłowego obliczenia,


* art. 5 ust. 1 pkt 2 – niepobrania  należności  j.s.t.,


* art. 8 pkt 1 - przekazania  dotacji  z  naruszeniem  zasad  lub  trybu  jej  udzielania,


* art. 8 pkt 2 – nierozliczeniaprzekazanej dotacji,


* art. 11 ust. 1 – dokonania  wydatków  ze  środków  publicznych  z  przekroczeniem  zakresu  upoważnienia,


* art. 14 pkt 1 - 3 – opłacenia składek na Fundusz Pracy z przekroczeniem  terminu  zapłaty,


* art. 14 pkt 5 – opłacenia  przez  jednostkę sektora finansów publicznych składek na PFRON 
z przekroczeniem  terminu  zapłaty,


* art. 15 – przekroczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki  sektora finansów publicznych,


* art. 16 ust. 1 – niewykonania zobowiązania jednostki sektora finansów publicznych, którego skutkiem  była  zapłata  odsetek,  kar  lub  opłat,


* art. 17 ust. 1 pkt 1 – udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany 
w trybie  określonym  w  przepisach  o  zamówieniach  publicznych,


* art. 17 ust. 1 pkt 2 lit. b – udzielenia zamówienia z naruszeniem przepisów o  zamówieniach  publicznych dotyczących obowiązku zamieszczenia ogłoszenia,


* art. 17 ust. 1 pkt 3 – udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiot został określony
w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji,


* art. 17 ust. 1 pkt 4 – naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych, które miały wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,


* art. 17 ust. 3 – udzielenia zamówienia, którego warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji,


* art. 17 ust. 6 – zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów
o zamówieniach publicznych,


* art. 18 pkt 1 – zaniechania przeprowadzania inwentaryzacji,


* art. 18 pkt 2 – wykazania w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej  albo  nie sporządzenia w terminie sprawozdania z wykonania  procesów  gromadzenia  środków  publicznych  i  ich  rozdysponowania.


 


Informacje dotyczące zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, przesłanych i oczekujących na przekazanie do Rzecznika DFP, były sporządzane dla Prezesa Izby na bieżąco, 2 dni po zakończeniu danego miesiąca.


Omówienie wyników i przedstawienie istotnych ustaleń z kontroli na posiedzeniu Kolegium.


Powyższy punkt jest realizowany w miarę zaistniałych potrzeb.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-11 08:43:51
Opublikował:  2012-05-11 08:41:02

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-11 08:56:50
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-11 10:31:01

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij