Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w I półroczu 2012 roku

I. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z działalności kontrolnej za 2011 rok – w/g stanu na dzień 31.12.2011 r. - w Wydziale Kontroli zatrudnionych było ogółem 20 osób, w tym:


- Naczelnik WK,


- Zastępca Naczelnika WK,


- 3  Głównych Inspektorów Kontroli,


- 8  inspektorów kontroli,


- 6  młodszych inspektorów kontroli,


- 1  inspektor zajmujący się obsługą Wydziału.


 


Według stanu na dzień 1 stycznia 2012 r. w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej zatrudnionych było 20 osób, (tj.: 5 etatów poniżej optymalnego składu osobowego Wydziału).


 


W okresie I półrocza 2012 roku miały miejsce w wydziale następujące zmiany kadrowe:


a)  odejście 3 osób z dniem 10.02.2012 r., 01.05.2012 r., 01.06.2012 r.,


b)  zatrudnienie  4 osób odpowiednio z dniem 01.02.2012 r. oraz  01.06.2012 r.


            Według stanu na dzień 30.06.2012 r. w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej zatrudnionych było 21 osób, w tym:


-  Naczelnik WK,


-  Zastępca Naczelnika WK,


główny inspektor kontroli3 osoby (nadzór, koordynacja, weryfikacja wystąpień pokontrolnych, wykonywanie czynności kontrolnych),


inspektor - 10 osób, w tym:


5 osób  samodzielnie wykonujących czynności kontrolne,


3 osoby zdobywające jeszcze doświadczenie w ramach wykonywanych czynności kontrolnych,


1 osoba nowoprzyjęta pozostająca w okresie szkolenia praktycznego w charakterze inspektora kontroli,


* 1 osoba wykonująca czynności związane z bieżącą obsługą wydziału, rozpatrywaniem skarg, wniosków, analizą wystąpień pokontrolnych i korespondencją w tym zakresie, przygotowaniem wysłanych wystąpień pokontrolnych pod kątem wprowadzania ich do BIP-u,


młodszy  inspektor -  6 osób, w tym:


2 osoby zdobywające jeszcze doświadczenie zawodowe w ramach wykonywanych czynności kontrolnych,


4 osoby pozostających w okresie szkolenia praktycznego przygotowującego do pracy w charakterze inspektora kontroli.


Według założeń określonych Załącznikiem Nr 1 do Ramowego Planu Pracy na 2012 rok optymalne zatrudnienie w WKGF to 22 inspektorów bezpośrednio przeprowadzających czynności kontrolne w jednostkach samorządu terytorialnego. Po uwzględnieniu zmian kadrowych, faktyczne zatrudnienie WKGF na koniec I półrocza 2012 r. to 18 inspektorów, w tym:


- 8 inspektorów wykonujących czynności kontrolne samodzielnie,


- 5 inspektorów pozostających jeszcze w okresie zdobywania doświadczenia zawodowego,


- 5 nowoprzyjętych inspektorów pozostających w okresie szkolenia praktycznego w ramach zdobywania doświadczenia oraz kwalifikacji niezbędnych do wykonywania pracy w charakterze inspektora kontroli, dla których to płynie obiektywny wymóg przyznania zwiększonego wymiaru czasu na przeprowadzenie kontroli, ponad ustalone dla inspektorów normy wewnętrzne.


Zatem wykorzystanie czasu pracy w I półroczu 2012 roku dla relatywnie 18 inspektorów zatrudnionych w WKGF przedstawia się następująco:


 
 


Wyszczególnienie


Czas pracy w


I półrocze 2012 r.


w/g inspektorodni


(w dniach)


Średni czas na inspektora


(w dniach)


1. Czas trwania czynności kontrolnych


1.720


95,6


w tym:


- w gminie


 


1.465


 


81,4


- związanych z przygotowaniem   i zakończeniem kontroli -  prace w Izbie dot. m.in.: przygotowania protokołu do przekazania kontrolowanej jednostce i  dokumentacji pokontrolnej oraz przygotowania analizy odpowiedzi Gmin na zalecenia pokontrolne, analizy zastrzeżeń kontrolowanych jednostek do zaleceń pokontrolnych, …


 


255


 


14,2


2. Urlopy wypoczynkowe


  i okolicznościowe


 


144


 


8,0


3. Szkolenia, narady pokontrolne


4


0,2


4. Zwolnienia lekarskie


104


5,8


5. Inne nieobecności (tj.: wezwania na przesłuchania do sądu, prokuratury, komendy policji, badania okresowe, serwisowanie samochodu służbowego, opieka nad dzieckiem, urlop macierzyński, …)


9


0,5


Ogółem:


1.981


110,1


 


            Z ogólnej ilości 1.981 inspektorodni1.720 inspektorodni zostało wykorzystanych bezpośrednio na czynności związane z przeprowadzaniem kontroli w terenie. Stanowi to 86,8 % ogólnej liczby inspektorodni. Na czynności stricte kontrolne w jednostkach kontrolowanych w I półroczu 2012 roku przypadło 1.465 inspektorodni, tj. 74 % ogólnej ilości inspektorodni. Pozostałe 255 inspektorodni zostały przez inspektorów wykorzystane na przygotowanie się do kontroli, przygotowanie protokołu do przekazania jednostce kontrolowanej, przekazanie protokołu, opracowanie dokumentacji pokontrolnej (projekty wystąpień pokontrolnych, zawiadomień o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych do Rzecznika DFP, innych pism, wykazy nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli, karty kontroli) oraz na inne dodatkowe czynności w Izbie (omawianie z Naczelnikiem WK, GIK ustaleń zawartych w protokołach kontroli w zakresie poprawy jakości wystąpień pokontrolnych, analiza odpowiedzi gmin na zalecenia pokontrolne, zapoznanie się z przepisami, ich kompletowanie, przygotowanie odpowiedzi na uwagi i zastrzeżenia do zaleceń pokontrolnych).


Czas ten stanowi 12,9 % ogólnej ilości inspektorodni w I półroczu 2012 roku.


Średni czas przeznaczony na przeprowadzenie czynności kontrolnych w I półroczu 2012 roku przez 1 inspektora wyniósł – 81,4inspektorodnia (1.465 : 18 inspektorów). Natomiast średni czas przeznaczony na przygotowanie się do kontroli, przekazanie protokołu jednostce kontrolowanej, opracowanie dokumentacji pokontrolnej w I półroczu 2012 roku wyniósł – 14,2 inspektorodnia (255 : 18 inspektorów).


 


II. Realizacja zadań kontrolnych Wydziału za I półrocze 2012 roku określonych Załącznikiem Nr 1 „Założenia planu kontroli na 2012 rok” zatwierdzonym Uchwałą Nr 83/2011 Kolegium RIO z dnia 14 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco:


 

Wyszczególnienie


Zaplanowano


na


2012 rok


Wykonano


w


I pół. 2012 roku


1)      Kontrole kompleksowe, z tego:


25 kontroli


13 kontroli


a) Województwo


-


-


b) Miasto - powiat


-


-


c) Gminy miejskie


-


-


d) Gminy miejsko-wiejskie


8 kontroli


5 kontroli


e) Gminy wiejskie


10 kontroli


5 kontroli


f) Powiaty


7 kontroli


3 kontrole


Podkreślić tu należy, że do końca marca 2012 r. inspektorzy Wydziału Kontroli przeprowadzali jeszcze 5 planowych kontroli kompleksowych gmin (2 gminy miejskie i 3 gminy wiejskie), uwzględnione w ramowym planie pracy na 2011 rok  oraz 1 kontrolę doraźną gminy wiejskiej. Przedmiotowe kontrole zostały rozpoczęte pod koniec 2011 roku.


W I półroczu 2012 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili 26 kontroli z planu na 2012 rok (Załącznik Nr 1 do sprawozdania), z tego:


1) 10 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin (5 kontroli gmin miejsko-wiejskich, 5 kontroli gmin wiejskich),


2) 3 kontrole kompleksowe gospodarki finansowej powiatów,


3) 8 kontroli problemowych w zakresie gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych j.s.t. (szkoły, ZEAS-y) za okres od 01.01.2011 r. do dnia zakończenia kontroli,


4) 4 kontrole doraźne przeprowadzone m.in. na wniosek Posłów RP, PIP, osób fizycznych,


5) 1 kontrolę doraźną sprawdzającą wykonanie wniosków pokontrolnych z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w 2010 r. i kontroli doraźnej przeprowadzonej w 2011 r.


 


W okresie I półrocza 2012 roku na wniosek Starostwa Powiatowego Jędrzejów oraz Starostwa Powiatowego Końskie dokonano przesunięcia terminu rozpoczęcia kontroli kompleksowych na termin późniejszy.


 


III. W ciągu I półrocza 2012 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 30 wystąpień pokontrolnych, w tym:


a) z kontroli przeprowadzonych w 2011 roku 16 wystąpień zawierających  614  zaleceń,


b) z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku 14 wystąpień zawierających 253 zalecenia.


 


W okresie I półrocza 2012 r. wpłynęły do Izby zastrzeżenia Burmistrza Miasta Sandomierz do zaleceń nr 28a, 28b, 34, 37a, 37b, 38, 39 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Miasta przeprowadzonej w dniach 19.12.2011 r. – 30.03.2012 r.


Kolegium RIO Kielce w zakresie zastrzeżeń do wniosków nr 28.1 i 28.2 nie podjęło rozstrzygnięcia uwzględniającego przedmiotowe zastrzeżenia, w tym stanie rzeczy wnioski te zachowują moc prawną.


 


W stosunku zaś do pozostałych zastrzeżeń Kolegium RIO podjęło uchwałę w sprawie rozpatrzenia złożonych zastrzeżeń, tj.:


- nie uwzględniono zastrzeżeń dotyczących wniosków pokontrolnych nr 37.2 i 38 z powodu stwierdzenia zgodności tych wniosków z obowiązującymi przepisami prawa,


- uwzględniono zastrzeżenia dotyczące wniosku pokontrolnego nr 37.1 z uwagi na to, iż wniosek ten został sformułowany w oparciu o niewłaściwe przepisy,


- nie uwzględniono zastrzeżeń dotyczących wniosków pokontrolnych nr 34 i 39 z powodu niewskazania podstawy do złożenia zastrzeżeń do tych wniosków określonych w art. 9 ust. 4 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych.


 


IV. Średni czas trwania planowanych w 2012 roku kontroli przeprowadzonych w okresie I  półrocza 2012 roku (przy uwzględnieniu 5 kontroli kompleksowych i 1 kontroli doraźnej przeprowadzonych do końca marca 2012 r., a zaliczonych do planu roku 2011) przedstawia się następująco:


 
 


Wyszczególnienie


Czas pracy w I półroczu 2012 roku w/g inspektorodni przeznaczony na kontrole w jednostkach kontrolowanych


(w dniach)


Średni czas trwania 1 kontroli


(w dniach)


Czas trwania kontroli, w tym:


1.465


45,8


1) Kontrole kompleksowe


1.280


71,1


2) Kontrole problemowe


106


13,3


3) Kontrole doraźne


79


13,2


 


            Do średniego czasu trwania kontroli nie wliczono dni w ilości 255 - związanych z przygotowaniem się inspektorów do kontroli oraz opracowaniem przez inspektorów dokumentacji pokontrolnej.


Z powyższego wynika, że faktyczny średni czas trwania jednej kontroli w I półroczu 2012 roku wynosił 45,8 dnia łącznie dla wszystkich kontroli (kompleksowe, problemowe, doraźne) przeprowadzonych w okresie całego I półrocza 2012 r.


 


V. Średni czas trwania planowanych w 2012 roku kontroli przeprowadzonych w okresie I  półrocza 2012 roku (z wyłączeniem 5 kontroli kompleksowych i 1 kontroli doraźnej przeprowadzonych do końca marca 2012 r., a zaliczonych do planu roku 2011) przedstawia się następująco:


 
 


Wyszczególnienie


Czas pracy w I półroczu 2012 roku w/g inspektorodni przeznaczony na kontrole w jednostkach kontrolowanych


(w dniach)


Średni czas trwania 1 kontroli


(w dniach)


Czas trwania kontroli, w tym:


1.465


56,3


1) Kontrole kompleksowe


1.280


98,5


2) Kontrole problemowe


106


13,3


3) Kontrole doraźne


79


15,8


 


            Do średniego czasu trwania kontroli nie wliczono dni w ilości 255 - związanych z przygotowaniem się inspektorów do kontroli oraz opracowaniem przez inspektorów dokumentacji pokontrolnej.


Z powyższego wynika, że faktyczny średni czas trwania jednej kontroli w I półroczu 2012 roku wynosił 56,3dnia dla kontroli objętych planem roku 2012.


 


VI.  W okresie I półrocza 2012 r. wysłano 18 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2011 roku, które obejmowały łącznie 57 przypadków  naruszenia  dyscypliny  finansów  publicznych.


W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w szczególności zaś:


* art. 5 ust. 1 pkt 1 – nieustalenia  należności  j.s.t.,


* art. 5 ust. 1 pkt 2 – niedochodzenia  należności  j.s.t.,


* art. 8 pkt 1 - przekazania  dotacji  z  naruszeniem  zasad  lub  trybu  jej  udzielania,


* art. 8 pkt 2 – nierozliczeniaprzekazanej dotacji,


* art. 11 – dokonania wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia,


* art. 14 pkt 1 - 3 – opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy z przekroczeniem  terminu  zapłaty,


* art. 14 pkt 5 – opłacenia przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na PFRON z przekroczeniem terminu zapłaty, nieopłacenia przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na PFRON,


* art. 15 – zaciągnięcia zobowiązania z przekroczeniem zakresu upoważnienia do zaciągania zobowiązań jednostki  sektora finansów publicznych,


* art. 17 ust. 1 pkt 1 – udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, którego przedmiot lub warunki zostały określone w sposób naruszający zasady uczciwej konkurencji,


* art. 17 ust. 1b pkt 1 – udzielenia zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych,


* art. 17 ust. 1b pkt 2 – udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dot. przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego,


* art. 17 ust. 1c - udzielenia zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych jeżeli naruszenie to miało wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,


* art. 17 ust. 4 – niezłożenia przez członka komisji przetargowej lub inną osobę występującą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu zamawiającego oświadczeń wymaganych przepisami o zamówieniach publicznych,


* art. 17 ust. 6 – zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych,


* art. 18 pkt 1 – zaniechania przeprowadzania inwentaryzacji lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości,


* art. 18 pkt 2 – wykazania w sprawozdaniu budżetowym danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej albo nie sporządzenia w terminie sprawozdania z wykonania  procesów  gromadzenia  środków  publicznych  i  ich  rozdysponowania.


 


VII. W wyniku działalności kontrolnej w okresie I półrocza 2011 roku skierowano do zainteresowanych jednostek następujące pisma sygnalizacyjne, w tym informujące o wynikach kontroli:


a) Wójt, Burmistrz, Starosta, Kierownik jednostki organizacyjnej – w ilości  36, w tym  dot. przesłania informacji na temat:


* wykonania określonych wniosków pokontrolnych lub zapytania o bieżącą realizację postawionych wniosków pokontrolnych,


* wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosków pokontrolnych do dnia 30.04.2012 r. (UG Sitkówka-Nowiny), do dnia 30.06.2012 r. (UG Sitkówka-Nowiny), do dnia 30.06.2012 r. (UMiG Skalbmierz), do końca 2012 r. (UG Szydłów),


* przesunięcia planowanego terminu rozpoczęcia kontroli kompleksowych z dnia 16.01.2012 r. (Powiat Jędrzejowski) oraz z dnia 14.02.2012 r. (Powiat Konecki) na termin późniejszy,


* stanowiska Izby w sprawie realizacji wniosków pokontrolnych nr 8.1 i 8.2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UG Sitkówka-Nowiny w dniach 17.08 – 17.11.2011 r.,


* przesłania pisma osoby fizycznej w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego zlokalizowanego przy Placu M. C. Skłodowskiej w Skalbmierzu - z wnioskiem do Burmistrza o ustosunkowanie się do sprawy i udzielenie odpowiedzi,


* nie otrzymania przez pracowników oświaty z terenu Gminy Osiek wyrównań, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela z wnioskiem o przekazanie do Izby informacji nt. dokonania wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2011 rok w Gminie Osiek,


* stanu realizacji, wykonania wniosków pokontrolnych po uruchomieniu programu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego pn. „e-świętokrzyskie  - Rozbudowa Infrastruktury Technicznej JST …” (Gmina Brody, Gmina Pierzchnica).


 


b)Przewodniczący Rady Miejskiej, Przewodniczący Rady Powiatu  17,  dot.:


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalności Burmistrza MiG Sędziszów,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na Wójta Gminy Ruda Maleniecka w zakresie prawidłowości naliczania odsetek za zwłokę,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na Wójta Gminy Sobków w zakresie wydatkowania środków publicznych na funkcjonowanie świetlic wiejskich przy braku stosownych uchwał Rady Gminy na okoliczność ich powołania,


* wniosku o przesłanie Izbie podjętej na sesji uchwały Nr XV/176/2012 Rady Gminy Sobków  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w zakresie wydatkowania środków publicznych na funkcjonowanie świetlic wiejskich przy braku stosownych uchwał Rady Gminy na okoliczność ich powołania,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Burmistrza MiG Osiek w zakresie sygnalizowanego wymuszenia od dyrektorów szkół zrzeczenia się na okres 9 lat z odpisu na fundusz socjalny,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Burmistrza MiG Jędrzejów oraz Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie wydatkowania środków publicznych na realizację bez wymaganego pozwolenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Dygasińskiego, a następnie jej rozebranie przy braku stosownych uchwał Rady Miejskiej na okoliczność przedmiotowych inwestycji, w aspekcie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 4 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Starosty Powiatu oraz Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Wójta Gminy Szydłów,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, anonimowego pisma (skargi) mieszkańców Gminy Zagnańsk na działalność Wójta Gminy,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej dot. sugerowanych nieprawidłowości w Gminie Tarłów oraz działalności Wójta Gminy,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, anonimowej skargi na działalność Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. dotyczącej nieprawidłowości w nadzorze właścicielskim sprawowanym przez Burmistrza MiG Pińczów,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, anonimowej skargi na działalność Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdrój w zakresie gospodarki finansowej i udzielania zamówienia publicznego na remont w jednostce,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) Prezesa Społecznego Komitetu Obrony Mieszkańców Gminy Imielno na działalność Wójta Gminy,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) Wspólnoty Mieszkaniowej „Nasz Dom” w Działoszycach na działalność Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie zarządzania lokalami w aspekcie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 4 KPA, anonimowego pisma na działalność Starosty Powiatu Opatowskiego,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, anonimowej skargi mieszkańców Gminy Nowy Korczyn na działalność Wójta Gminy,


* przekazania przez Izbę, w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Kunów wobec nieprzekazywania środków finansowych na dziecko niepełnosprawne przebywające na oddziale przedszkolnym.


 


c) Komisja Rewizyjna RG – 1, dot.:


* przesłania informacji, iż w wyniku stwierdzonych przez Komisję Rewizyjną RG Tuczępy nieprawidłowości zaistniałych przy sprzedaży działki Nr 120 o pow. 0,40 ha przejętej przez Gminę za długi po GS „SCH” wnioskowana sprawa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa może być załatwiona z mocy zmienionej ustawy przez organ stanowiący - Radę Gminy lub samą komisję.


 


d) MAiC - Departament Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego – 1, w tym dot. przesłania:


* informacji nt. przeprowadzonej w UMiG Osiek w dniach 23.04 – 18.05.2012 r. kontroli doraźnej oraz stwierdzonych nieprawidłowościach.


 


e)Poseł na Sejm RP – 4,  dot.:


* informacji o braku możliwości podjęcia doraźnego zadania kontrolnego w Gminie Osiek ponad przyjęty plan kontroli zbadania wskazanej w piśmie tematyki najpóźniej w okresie III kwartału 2012 r., w trakcie kontroli kompleksowej Gminy,


* informacji o możliwości przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminie Osiek dot. zaniechania odprowadzania należnych odpisów na r-ki ZFŚS szkół działających na terenie Gminy, najpóźniej w ostatniej dekadzie czerwca br.,


* przesłania informacji nt. przeprowadzonych w OSiR Włoszczowa i UMiG Włoszczowa kontroli doraźnych oraz stwierdzonych tam nieprawidłowościach,


przesłania informacji nt. przeprowadzonej w UMiG Osiek kontroli doraźnej oraz stwierdzonych nieprawidłowościach.


 


f)CBA – 1, dot.:


* przesłania informacji, iż w okresie od 01.01.2009 roku do 31.12.2011 roku Izba nie przeprowadzała żadnych czynności kontrolnych w PZOZ Starachowice.


 


g)KWP – 2, dot. przesłania:


* pisma osoby fizycznej, do wykorzystania służbowego, w sprawie działalności Burmistrza MiG Sędziszów,


* pisma, do wykorzystania służbowego, w sprawie nieprawidłowości w UG Nowa Słupia.


 


h) Komisariat Policji Ogniwo Kryminalne – 1, dot. przesłania:


* informacji nt. przeprowadzonych w 2011 roku w UG Radoszyce kontroli (kompleksowa i doraźna), stwierdzonych nieprawidłowości wraz z przesłaniem kserokopii protokołów, wystąpień pokontrolnych i zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych z przedmiotowych kontroli.


 


i) UKS – 3, dot.:


* przesłania informacji, iż sprawy podniesione w piśmie dot. działalności Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 w Busku-Zdrój, nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi pismo zostało przekazane Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Busku-Zdrój,


* informacji nt. przeprowadzonej w UG Moskorzew w dniach  04 – 05.08 i 23-24.11.2011 r. kontroli doraźnej oraz stwierdzonych nieprawidłowościach,


* przesłania, wg właściwości, pisma biegłego sądowego z zakresu pożarnictwa, które omyłkowo wpłynęło na adres tutejszej Izby w dniu 19.06.2012 r.


 


j)Wspólnota Mieszkaniowa „Nasz Dom” w Działoszycach - 1, dot.:


* przekazania informacji, iż pismo dot. działalności Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie zarządzania lokalami w aspekcie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych przekazane zostało według kompetencji Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Działoszycach w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia.


 


k)NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania – 1,  dot. przesłania:


* informacji, iż kwestia nieterminowego odprowadzania środków na r-ki ZFŚS w UMiG Bodzentyn oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy była przedmiotem badania przez PIP. W tej sytuacji niecelowe jest podejmowanie identycznych czynności kontrolnych w tym samym czasie i w tych samych jednostkach przez Izbę.


 


l)Osoby prawne – 2,  dot. przesłania:


* informacji, iż wniosek w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie sugerowanych nieprawidłowości w procedurach przetargowych (ZOZ Skarżysko-Kamienna) nie może zostać rozpatrzony pozytywnie,


* informacji, iż wyrażenie stanowiska Izby w sprawie zamówienia publicznego pn.: „Budowa budynku socjalno-biurowego z niezbędnymi przyłączami infrastruktury technicznej” jest niemożliwe bez podjęcia stosownych czynności kontrolnych.


 


m)Osoby fizyczne – 24,  dot. przesłania informacji:


* że sprawy podniesione w przesłanym  piśmie dot. działalności Burmistrza MiG Sędziszów nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi pismo zostało przekazane według kompetencji Przewodniczącemu RM Sędziszów, a kserokopia do organów ścigania,


* że sprawy podniesione w przesłanym piśmie dot. działalności Wójta Gminy Ruda Maleniecka nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi pismo zostało przekazane według kompetencji Przewodniczącemu RG Ruda Maleniecka,


* że sprawy podniesione w przesłanym piśmie dot. wydatkowania środków publicznych na funkcjonowanie świetlic wiejskich przy braku stosownych uchwał Rady Gminy na okoliczność ich powołania nie należą do kompetencji Izby, wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi pismo zostało przekazane według kompetencji  Przewodniczącemu RG Sobków,


* o podjętych z dniem 14.10.2011 r. działaniach kontrolnych w UG Piekoszów wraz z powiadomieniem, iż ostateczne rozpatrzenie skargi nastąpi po wyczerpaniu procedury kontrolnej, kiedy to Izba powiadomi zainteresowanego odrębnie o wynikach kontroli,


* że z przyczyn formalnych (uchylenie wyrokiem sądu uchwały RG) wniosek o przeprowadzenie kontroli doraźnej w UG Sobków w zakresie sugerowanego zaniechania wykonywania zaleceń pokontrolnych Izby wskutek braku egzekwowania wpłat od mieszkańców z tytułu wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny, nie może zostać uwzględniony w związku z brakiem źródła prawa materialnego,


* nt. przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na działce o nr ewid. 754 w Gminie Skalbmierz,


* w sprawie dot. zaniechania egzekwowania wpłat od mieszkańców z tytułu wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny,


* nt. przeprowadzonych w 2009 r. w UMiG Osiek kontroli kompleksowej oraz w 2012 r. kontroli doraźnej i stwierdzonych nieprawidłowościach dot. m.in. ZFŚS,


* o planowanej przez Izbę w UMiG Osiek kontroli kompleksowej na przełomie II/III  kwartału br. oraz uwzględnieniu zawartych w piśmie sugestii zainteresowanego dot. nieprawidłowości w działalności Burmistrza MiG w trakcie przedmiotowej kontroli,


* że wniosek w sprawie dot. drogi na działce oznaczonej nr ewid. 939 w Gminie Rytwiany oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości z mocy prawa nie może zostać rozpatrzony pozytywnie,


* nt. przeprowadzonej w UMiG Skalbmierz w dniach 22.08 – 15.11.2011 r. kontroli kompleksowej, objęciu zakresem kontroli zagadnień wskazanych w przesłanym piśmie oraz opublikowaniu wystąpienia pokontrolnego na stronach BIP Izby,


* nt. przeprowadzonej w UMiG Skalbmierz w dniach 22.08 – 15.11.2011 r. kontroli kompleksowej, stwierdzonych nieprawidłowościach oraz opublikowaniu wystąpienia pokontrolnego na stronach BIP Izby,


* o przesłaniu na nośniku CD wersji elektronicznej posiadanej przez WKGF dokumentacji z kontroli kompleksowej Gminy Nowa Słupia przeprowadzonej w dniach 07.11.2011 r. - 08.02.2012 r.,


* że wniosek w sprawie dokonania oceny gospodarstwa rolnego pod kątem jego ewentualnej rekultywacji łącznie z korektą klasyfikacji działek położonych w Miedzierzy – Gmina Smyków wykracza poza ustawowe kompetencje Izby,


* że sprawy podniesione w przesłanym piśmie dot. działalności Burmistrza MiG Osiek w zakresie sygnalizowanego wymuszenia od dyrektorów szkół zrzeczenia się na okres 9 lat z funduszu socjalnego przekazane zostały, według kompetencji, w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA Przewodniczącemu RM Osiek celem rozpatrzenia,


* że sprawy podniesione w przesłanym piśmie dot. działalności Burmistrza MiG Jędrzejów oraz Kierownika Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w zakresie wydatkowania środków publicznych na realizację bez wymaganego pozwolenia sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ulicy Dygasińskiego, a następnie jej rozebranie przy braku stosownych uchwał Rady Miejskiej, w aspekcie zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych przekazano, według kompetencji, w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA Przewodniczącemu RM Jędrzejów, celem rozpatrzenia,


* że sprawy podniesione w przesłanym piśmie dot. działalności Starosty Powiatu oraz Kierownika Powiatowego Urzędu Pracy w Końskich nie należą do kompetencji Izby wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 4 KPA celem rozpatrzenia skargi pismo zostało przekazane, według kompetencji, Przewodniczącemu Rady Powiatu Końskie,


* że sprawy podniesione w przesłanym piśmie dot. działalności Wójta Gminy Szydłów nie należą do kompetencji Izby wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi pismo zostało przekazane, według kompetencji, Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Końskich,


* że na podstawie art. 231 KPA Izba zwraca złożone w dniu 27.02.2012 r. pismo w sprawie dot. stosowania przepisów prawa pracy oraz stosunków interpersonalnych w Zakładach Metalowych Skarżysko-Kamienna wobec braku kompetencji w poruszanych zagadnieniach, z pouczeniem, iż właściwymi dla rozstrzygnięcia przedmiotowych spraw będą PIP z siedzibą w Kielcach oraz właściwy miejscowo Sąd Powszechny z powództwa cywilnego,


* że sprawy podniesione w przesłanym piśmie dot. sugerowanych nieprawidłowości w Gminie Tarłów oraz działalności Wójta Gminy nie należą do kompetencji Izby wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi pismo zostało przekazane, według kompetencji, Przewodniczącemu Rady Gminy w Tarłowie,


* ze sprawy podniesione w przesłanym piśmie dot. nienależytego wykonywania zadań przez Wójta Gminy oraz Ośrodek Pomocy Społecznej nie należą do kompetencji Izby wobec czego w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA celem rozpatrzenia skargi pismo zostało przekazane, według kompetencji, Przewodniczącemu Rady Gminy w Imielnie,


* że na podstawie art. 231 KPA Izba zwraca złożone w dniu 12.06.2012 r. pismo w sprawie dot. rezerwacji miejsca sprzedaży w Sielpi przy ul. Spacerowej (Gmina Końskie) wobec braku ustawowych kompetencji w poruszanym zagadnieniu, z pouczeniem, iż właściwym dla rozstrzygnięcia sygnalizowanych spraw jest Samorządowe Kolegium Odwoławcze,


* że na podstawie art. 231 KPA Izba zwraca złożone w dniu 13.06.2012 r. pismo wraz z dokumentacją w sprawie dot. bezczynności Rady Miejskiej w Ożarowie wobec braku ustawowych kompetencji w poruszanych zagadnieniach, z pouczeniem, iż właściwymi dla rozstrzygnięcia przedmiotu opisanych spraw będzie Starosta Opatowski, natomiast w trybie skargowym na bezczynność RM  - Wojewoda Świętokrzyski,


* że sprawy podniesione w przesłanym piśmie dot. nieprzekazywania środków finansowych na dziecko niepełnosprawne przebywające na oddziale przedszkolnym przekazane zostały według kompetencji, w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Kunowie celem rozpatrzenia.


 


                                                                                              Załącznik Nr 1  do sprawozdania


z działalności kontrolnej WKGF


                                                                                              za I półrocze 2012 roku


 


 I. Kontrole kompleksowe gospodarki finansowej gmin za okres od 2008 roku do dnia zakończenia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2011 roku:


 


1) UMiG Małogoszcz


2) UMiG Kunów


3) UMiG Suchedniów


4) UMiG Działoszyce


5) UMiG Chmielnik


6) UG Piekoszów


7) UG Skarżysko-Kościelne


8) UG Mirzec


9) UG Czarnocin


10) UG Kluczewsko.


 


II. Kontrole kompleksowe gospodarki finansowej powiatów za okres od 2008 roku do dnia zakończenia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2011 roku:


 


1) Starostwo Powiatowe Busko-Zdrój


2) Starostwo Powiatowe Pińczów


3) Starostwo Powiatowe Opatów.


 


III.Kontrole problemowe w zakresie gospodarki finansowej za okres od 01.01.2011 r. do dnia zakończenia kontroli:


 


1) I LO w Busku-Zdrój,


2) Zespół Szkół Publicznych w Skarżysku-Kościelnym,


3) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu,


4) Publiczna Szkoła Podstawowa w Kunowie,


5) Zespół Szkół w Opatowie,


6) Zespół Szkół w Działoszycach


7) Zespół Placówek Oświatowych w Piekoszowie


8) Gimnazjum Publiczne z Oddziałami Integracyjnymi w Mircu.


 


 


 


IV. Kontrole doraźne:


 

1.


OSiR Włoszczowa


Kontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2011 roku.


2.


UMiG Włoszczowa


Kontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej i zamówień publicznych za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2011 roku.


3.


UM Skarżysko-Kamienna


Kontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej, w tym wysokości długu Miasta.


4.


UMiG Osiek


Kontrola doraźna w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej za okres od 1 stycznia 2008 roku do dnia zakończenia kontroli, na podstawie dokumentacji UMiG oraz innych jednostek organizacyjnych w miarę zaistniałych potrzeb


 


V. Kontrola doraźna sprawdzająca wykonanie wniosków pokontrolnych z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w UG Łopuszno w 2010 r. i kontroli doraźnej przeprowadzonej w UG Łopuszno w 2011 r.


 

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-09-02 10:26:17
Opublikował:  2013-09-02 10:25:40

Zmienił: Kamil Górski 2013-09-02 10:38:57
Opublikował: Kamil Górski 2013-09-02 10:39:00

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij