Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność kontrolna w I półroczu 2013 roku

I. Zgodnie z danymi zawartymi w sprawozdaniu z działalności kontrolnej za 2012 rok – wg stanu na dzień 31.12.2012 r. – w Wydziale Kontroli zatrudnionych było ogółem 24 osoby,
w tym:


1. Naczelnik WK,


2. Z-ca Naczelnika WK,


3. Główny inspektor kontroli – 3 osoby,


4. Starszy inspektor kontroli – 2 osoby,


5. Inspektor kontroli – 8 osób,


6. Młodszy inspektor kontroli – 7 osób,


7. Inspektor zajmujący się obsługą Wydziału – 1 osoba,


8. Specjalista pozostający w okresie praktycznego przeszkolenia w zakresie bieżącej obsługi Wydziału – 1 osoba.


 


            Według stanu na dzień 30.06.2013 r. w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej zatrudnionych było 25 osób, w tym:


1. Naczelnik WK,


2. Główny inspektor kontroli4 osoby (nadzór, koordynacja, weryfikacja wystąpień pokontrolnych, bezpośrednie wykonywanie czynności kontrolnych),


3. Starszy inspektor kontroli2 osoby,


4. Inspektor kontroli - 9 osób, w tym:


a) 8 osóbsamodzielnie wykonujących czynności kontrolne,


b) 1 osoba zdobywająca doświadczenie w ramach wykonywanych czynności kontrolnych do pracy w charakterze inspektora kontroli, 


5.Młodszy inspektor kontroli - 8 osób, w tym:


a) 7 osób zdobywających jeszcze doświadczenie zawodowe w ramach wykonywanych czynności kontrolnych do pracy w charakterze inspektora kontroli,


b) 1 osobazajmująca się sporządzaniem zawiadomień o naruszenie dyscypliny finansów publicznych zdobywająca przygotowanie do pracy w charakterze inspektora kontroli,


6. Specjalista - wykonujący czynności związane z bieżącą obsługą Wydziału – 1 osoba.


 


II. Realizacja zadań kontrolnych Wydziału za I półrocze 2013 roku określonych Załącznikiem Nr 1 „Założenia planu kontroli na 2013 rok” zatwierdzonym Uchwałą Nr 79/2012 Kolegium RIO z dnia 19 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:


 

Wyszczególnienie


Zaplanowano


na


2013 rok


Wykonano


w


I pół. 2013 roku


Kontrole kompleksowe, z tego:


28 kontroli


17 kontroli


a) Województwo


1 kontrola


-


b) Miasto - powiat


-


-


c) Gminy miejskie


1 kontrola


-


d) Gminy miejsko-wiejskie


5  kontroli


3  kontroli


e) Gminy wiejskie


15 kontroli


11 kontroli


f) Powiaty


6  kontroli


3 kontrole


 


Podkreślić tu należy, że do końca kwietnia 2013 r. inspektorzy Wydziału Kontroli przeprowadzali jeszcze 7 planowych kontroli kompleksowych gmin (3 gminy miejsko – wiejskie, 3 gminy wiejskie i 1 powiat), uwzględnione w ramowym planie pracy na 2012 rok. Przedmiotowe kontrole zostały rozpoczęte w 2012 roku.


 


W I półroczu 2013 roku inspektorzy WKGF przeprowadzili 25 kontroli (zał. nr 1), z tego:


* 14 kontroli kompleksowych gospodarki finansowej gmin (3 kontrole gmin miejsko-wiejskich, 11 kontroli gmin wiejskich),


* 3 kontrole kompleksowe gospodarki finansowej powiatów,


* 3 kontrole problemowe w zakresie gospodarki finansowej,


* 2 kontrole problemowe w zakresie udzielania dotacji z budżetu gminy jednostkom oświatowym, których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego za okres 2012 roku,


* 2 kontrole problemowe w zakresie zadłużenia oraz przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia,


* 1 kontrola doraźna.


 


III. W okresie I półrocza 2013 r. wysłano do jednostek kontrolowanych 22 wystąpienia pokontrolne, w tym:


 


* z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku 15 wystąpień zawierających 528  zaleceń,


* z kontroli przeprowadzonych w 2013 roku 7 wystąpień zawierających 147 zalecenia,


                                       Łącznie:       wysłano 22 wystąpienia zawierające 675 zaleceń.


 


W I półroczu 2013 roku w działalności kontrolnej miał m.in. miejsce przypadek odmowy podpisania protokołu. Z prawa tego na naradzie pokontrolnej, która odbyła się w dniu 30 kwietnia 2013 roku skorzystał Starosta Starachowicki. W dniu 6 maja 2013 roku do Izby wpłynęły stosowne wyjaśnienia co do przyczyny odmowy podpisania protokołu.


W okresie I półrocza 2013 roku z uprawnienia zgłoszenia do Kolegium Izby zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych skorzystały dwie kontrolowane jednostki, tj :


1. Burmistrz Ożarowa wniósł zastrzeżenia do zaleceń nr 17 i nr 18 zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, znak: WK-60.60.2012.1525.2013 z kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Ożarów przeprowadzonej w dniach od 27 listopada 2012 r. do 15 lutego 2013 r.


Kolegium RIO w Kielcach oddaliło zastrzeżenia dotyczące wniosków nr 17 i nr 18 z powodu niewskazania wymaganego obowiązującymi przepisami zarzutu naruszenia prawa poprzez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie.


2. Prezydent Miasta Kielce wniósł zastrzeżenia do zaleceń zawartych w wystąpieniu pokontrolnym, znak: WK-60.6.1644.2013 z kontroli problemowej w zakresie udzielania dotacji z budżetu gminy jednostkom oświatowym, których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego przeprowadzonej w dniach od 23 stycznia do 25 lutego 2013 r.


Kolegium RIO w Kielcach oddaliło zastrzeżenia do wniosku pokontrolnego nr 2 jako bezzasadne oraz uwzględniło w części zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych nr 1 i nr 3 w zakresie dotyczącym nieujmowania w podstawie dotowania publicznych przedszkoli i szkół wysokości faktycznie poniesionych wydatków w ciągu roku, czyli wydatków wykonanych na dzień 31 grudnia oraz sprostowało i zmieniło treść wniosku pokontrolnego nr 1 i nr 3.


 


IV.  W okresie I półrocza 2013 r. wysłano 11 zawiadomień do Rzecznika w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych z kontroli przeprowadzonych w 2012 roku, które obejmowały łącznie 37 przypadków naruszenia dyscypliny finansów publicznych.


W głównej mierze powiadomienia o naruszeniu dyscypliny dotyczyły przesłanek określonych ustawą z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.), w szczególności zaś: • art. 11 – dokonanie wydatków ze środków publicznych bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia. (9 przypadków)
 • art. 8 pkt 1 – przekazanie lub udzielenie dotacji z naruszeniem zasad lub trybu przekazania lub udzielania dotacji. (5 przypadków)
 • art. 18 pkt 1 – zaniechanie przeprowadzania lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości. (4 przypadki)
 • art. 14 pkt 5 – nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych wpłat na PFRON albo ich opłacenie w kwocie niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. (3 przypadki)
 • art. 17 ust. 1b pkt 1 – udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który nie został wybrany w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych. (3 przypadki)
 •  
 • art. 18 pkt 2 – niesporządzenie lub nieprzekazanie w terminie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania albo wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. (3 przypadki)
 • art. 15 – zaciągnięcie zobowiązania bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących zobowiązań przez jednostkę  sektora finansów publicznych. (2 przypadki)
 • art. 5 ust. 1 pkt 2 – niepobranie lub niedochodzenie należności j.s.t. albo pobranie lub dochodzenie tej należności w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia. (1 przypadek)
 • art. 6 pkt 1 – nieprzekazanie w terminie w należnej wysokości pobranych dochodów należnych j.s.t. (1 przypadek)
 • art. 6 pkt 2 – niedokonanie w terminie wpłaty do budżetu w należnej wysokości dochodów przez jednostkę budżetową lub nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy. (1 przypadek)
 • art. 8 pkt 3 – nieustalenie kwoty dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu. (1 przypadek)
 • art. 10 – dokonanie zmiany w budżecie lub planie, stanowiącym podstawę gospodarki finansowej jednostki sektora finansów publicznych, bez upoważnienia albo z przekroczeniem zakresu upoważnienia. (1 przypadek)
 • art. 14 pkt 1 - 3 – nieopłacenie w terminie przez jednostkę sektora finansów publicznych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy. (1 przypadek)
 • art. 17 ust. 1c - udzielenie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (1 przypadek)
 • art. 17 ust 2 pkt 1 – zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego bez zachowania formy pisemnej. (1 przypadek)

  


V. W wyniku działalności kontrolnej w okresie I półrocza 2013 roku skierowano m. in. następujące pisma sygnalizacyjne, w tym informujące o wynikach kontroli do:


 


Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – 1: • odpowiedź na pismo w sprawie skargi osoby fizycznej wyrażającej niezadowolenie z działań podejmowanych przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Kielcach w trybie kontroli realizacji inwestycji pn: „Zaprojektowanie, wykonanie modernizacji i rozbudowy oraz konserwacja systemu oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Kunów”.

 


Ministerstwo Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego – 1: • przesłanie protokołu z kontroli kompleksowej Gminy Waśniów przeprowadzonej w 2012 roku.

 


Urząd Zamówień Publicznych – 1: • w sprawie uzyskania informacji dotyczącej sposobu wykorzystania sygnalizacji zawartych w piśmie naszym z dnia 15.03.2013 r., znak: WK-60.66.2011.1119.2013  w sprawie umowy zamówienia publicznego na świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Miasta Starachowice.

 


Poseł na Sejm RP – 1: • przesłanie informacji w sprawie dotyczącej zaniechania odprowadzania należnych odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych szkół działających na terenie Gminy Osiek.

 


Wojewoda Świętokrzyski – 3, w tym: • przesłanie informacji, dotyczącej przekazania Radzie Gminy według jej właściwości w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 skargi mieszkańców wsi Rzegocin na działalność Wójta Gminy w Nowym Korczynie.
 • przesłanie w trybie art. 231, pisma (skargi) osoby fizycznej dotyczącej podjętych uchwał Rady Miasta w Kielcach.
 • przesłanie w trybie art. 231 KPA, zbiorowej skargi mieszkańców Gminy Daleszyce w sprawie procedury opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mójcza.

 


Starosta, Prezydent, Burmistrz, Wójt – 31, w tym: • odpowiedź na pisma w sprawie dotyczącej odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gminy Osiek. (3 pisma)
 • pismo w sprawie przekazania informacji co do sposobu realizacji dyspozycji określonej ustawą Karta Nauczyciela w zakresie dokonania wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012 rok w Gminie Pacanów w związku z otrzymanym pismem dotyczącym nie osiągnięcia wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Pacanów za 2012 rok.
 • pisma informujące, że Izba nie podziela stanowiska w sprawie wypłaty w ratach jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli za 2012 rok w Gminie Pacanów. (2 pisma)
 • przesłanie pisma, jakie wpłynęło do Izby za pośrednictwem Urzędu Kontroli Skarbowej w Kielcach w sprawie sugerowanych wątpliwości dotyczących świadczenia usług przewozu komunikacją miejską bez pobierania opłat na terenie Miasta Kielce z prośbą o ustosunkowanie się do stawianych zarzutów i powiadomienie Izby o wynikach podjętego postępowania w tej sprawie.
 • przesłanie pisma, jakie wpłynęło do Izby w sprawie dotyczącej zapłaty za przebudowę i remont Gminnego Ośrodka Kultury w Klimontowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie i powiadomienie Izby o wynikach podjętego postępowania wyjaśniającego.
 • przesłanie pisma, jakie wpłynęło do Izby w sprawie sugerowanych nieprawidłowości jakie zaistniały w Gminie Bejsce z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie i powiadomienie Izby o wynikach podjętego postępowania.
 • pisma w sprawie przesłania informacji na temat wykonania określonych wniosków pokontrolnych lub zapytania o bieżącą realizację postawionych wniosków pokontrolnych (Starostwo Powiatowe Busko-Zdrój, Starostwo Powiatowe Końskie, Urząd Miasta i Gminy Chmielnik, Urząd Gminy Bieliny, Urząd Gminy Masłów, Urząd Gminy Michałów, Urząd Gminy Nowa Słupia, Urząd Gminy Piekoszów, Urząd Gminy Pierzchnica, Urząd Gminy Suchedniów, Urząd Gminy Waśniów). (11 pism)
 • zapytanie w sprawie wskazania konkretnych wniosków, których wnioskowany termin przesunięcia realizacji ma dotyczyć (Urząd Miasta i Gminy Daleszyce).
 • pisma w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie terminu realizacji wniosków pokontrolnych do dnia 30.06.2013 r. (Starostwo Powiatowe Pińczów) i do dnia 31.12.2013 r. (Urząd Gminy Piekoszów). (2 pisma)
 • pisma monitujące w sprawie braku odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne lub odpowiedzi na temat wykonania wniosku bądź wniosków pokontrolnych (Starostwo Powiatowe Ostrowiec, Urząd Gminy Bliżyn, Urząd Gminy Piekoszów – 2 pisma, Urząd Gminy Szydłów, Urząd Gminy Wilczyce). (6 pism)
 • pismo monitujące w sprawie podjęcia niezbędnych i koniecznych działań w celu wykonania wniosków pokontrolnych w możliwie niezwłocznym terminie (Urząd Miasta i Gminy Osiek, Urząd Gminy Secemin). (2 pisma)

 


Rada Miasta, Rada Miejska, Rada Gminy – 12, dot. przekazania przez Izbę: • w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Prezydenta Miasta Skarżysko – Kamienna dotyczącej nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Skarżysko – Kamienna. (2 pisma)
 • w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na bezczynność Burmistrza Sandomierza.
 • w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Wójta Gminy w Michałowie w zakresie dotyczącym ZFŚS. (3 pisma)
 •  w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) mieszkańców gminy na bezczynność Wójta Gminy Nowy Korczyn w zakresie dotyczącym sposobu wykonywania budżetu.
 • w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) Stowarzyszenia Oświatowego Nowa Szkoła w Stawie Kunowskim na działalność Wójta Gminy Brody w zakresie prawidłowości naliczania dotacji dla uczniów szkół podstawowych.
 • w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność Wójta Gminy w Wodzisławiu i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu w zakresie dotyczącym ustalenia cen wody i ścieków na 2013 rok.
 • w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) osoby fizycznej na działalność władz Miasta Starachowice w zakresie dotyczącym dzierżawy kortu tenisowego.
 • w trybie art. 231, w związku z art. 229 pkt 3 KPA, pisma (skargi) Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszynie Fałkowskiej na działalność Wójta Gminy Ruda Maleniecka w zakresie wymiany pokrycia dachu na remizie i garażu przy odmowie finansowania wydatków dotyczących samochodu pożarniczego.
 • informacji o przekazaniu do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach dokumentacji w tym protokołu z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Starachowicach w sprawach dotyczących rozliczeń między jednostką organizacyjną MCRiW, a jednoosobową spółką gminną ZEC Sp. z o.o. w Starachowicach oraz bezumownego pobierania ciepła przez Prezydenta Miasta Starachowice.

 


Kierownicy innych jednostek organizacyjnych gmin – 6: • pisma monitujące o przesłanie informacji na temat wykonania określonych wniosków pokontrolnych lub zapytania o bieżącą realizację postawionych wniosków pokontrolnych (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu, Gimnazjum w Suchedniowie, Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jarosławicach, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Osieku, Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchowoli, Zespół Szkół w Pińczowie). (6 pism)

 


Prokuratura – 5, w tym: • przesłanie zawiadomienia o wprowadzeniu w błąd instytucji państwowych co do tożsamości autora pisma i możliwości popełnienia przestępstwa przez podrobienie podpisu na piśmie skierowanym do Ministra Finansów dotyczącym Burmistrza Stąporkowa.
 • udzielenie odpowiedzi na pisma dotyczące przekroczenia uprawnień przez Wójta Gminy Moskorzew, poprzez żądanie bez podstawy prawnej od mieszkańców gminy wniesienia opłaty za wykonanie przyłączy do sieci wodociągowej budowanej na terenie gminy. (2 pisma)
 • przesłanie wyjaśnienia złożonego przez Burmistrza Osieka wraz załącznikiem z kontroli doraźnej gospodarki finansowej Urzędu Miasta i Gminy w Osieku przeprowadzonej w 2012 roku.
 • udzielenie odpowiedzi na pismo w sprawie nieprawidłowego wydatkowania przez Urząd Miasta w Sandomierzu środków finansowych z budżetu na realizację umowy zawartej z firmą QL MUSIC Sp. z o.o. (wydanie i promocja albumu Piotra Polka) wraz z przesłaniem wyciągu protokołu z załącznikami i wyciągu wystąpienia pokontrolnego z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Sandomierzu. 

  


Komenda Wojewódzka Policji – 10, w tym dot. przesłania: • pisma radnych Gminy Nowa Słupia jakie wpłynęło do Izby za pośrednictwem Urzędu Kontroli Skarbowej w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy Nowa Słupia celem ewentualnego wykorzystania służbowego.
 • pisma w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy Obrazów, celem ewentualnego wykorzystania służbowego.
 • pisma w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w działalności Wójta Gminy Pawłów celem ewentualnego wykorzystania służbowego.
 • dokumentacji z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miasta w Starachowicach w zakresie dotyczącym zawarcia i realizacji umowy pomiędzy Gminą a Przedsiębiorstwem Wywozu Nieczystości Stałych ALMAX Sp. z o.o. w Radomiu na świadczenie usługi odbierania odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych z terenu Miasta Starachowice.
 • dokumentacji w sprawach dotyczących rozliczeń między jednostką organizacyjną MCRiW, a jednoosobową spółką gminną ZEC Sp. z o.o. w Starachowicach oraz bezumownego pobierania ciepła przez Prezydenta Miasta Starachowice w celu ewentualnego wykorzystania służbowego.  
 • pisma w sprawie fałszowania dokumentacji inwentaryzacyjnej (Gmina Starachowice) dotyczącej miału węglowego za 2009 rok oraz dokumentów księgowych celem ewentualnego wykorzystania służbowego.
 • pisma wraz z dokumentacją w sprawie sugerowanych nieprawidłowości przy budowie boiska piłkarskiego z ogrodzeniem i altanką we wsi Brzeźnica w latach 2010 – 2012 celem ewentualnego wykorzystania służbowego.
 • pisma mieszkańców Gminy Obrazów w sprawie sugerowanego zakupu działek po zawyżonych cenach przez Wójta Gminy Obrazów celem ewentualnego wykorzystania służbowego.
 • pisma mieszkańca Buska Zdroju jakie wpłynęło za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w Urzędzie Miasta i Gminy Busko – Zdrój celem ewentualnego wykorzystania służbowego.
 • pisma mieszkańca Opatowca w sprawie sugerowanych nieprawidłowości w Urzędzie Gminy Opatowiec zaistniałych w związku z remontami wiat przystankowych w Rogowie i Wyszogrodzie, celem ewentualnego wykorzystania służbowego.

  


Komenda Powiatowa Policji – 2:  • przesłanie odpowiedzi na temat przeprowadzonej kontroli kompleksowej Gminy Iwaniska w 2009 roku wraz z wystąpieniem pokontrolnym i informacją o wykonaniu zaleceń pokontrolnych przez Wójta Gminy. (2 pisma)

 


Komenda Miejska Policji - 3, dot. przesłania pisma na temat: • stwierdzonych nieprawidłowości przy budowie ul. Jarzębinowej w Piekoszowie wraz z budową kanalizacji oraz oświetlenia na tej ulicy podczas przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Piekoszów.
 • stwierdzonych nieprawidłowości podczas przeprowadzonej kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Daleszyce w 2012 roku wraz z przesłaniem protokołu kontroli i wystąpienia pokontrolnego.
 • przeprowadzonych kontroli w Urzędzie Miasta i Gminy Chmielnik za lata 2009 – 2012 oraz złożonych zawiadomieniach do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach i Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych w Kielcach wraz z przesłaniem protokołów i wystąpień pokontrolnych z przeprowadzonych kontroli (doraźnej i kompleksowej).

 


Lech i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych – 1: • zwrot przesłanej dokumentacji dotyczącej odwołania od czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Wykonywanie obsługi prawnej wydziałów i komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Opatowie oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Opatowskiego: Zarząd Dróg Powiatowych w Opatowie, w roku 2013” wobec braku właściwości Izby w zakresie złożonego odwołania.

 


Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach – 2: • przesłanie odpowiedzi na pisma w sprawie dotyczącej zgodności z prawem uchwały Zarządu Powiatu w Starachowicach w sprawie wysokości stawek dotacji na jednego ucznia w szkołach niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych oraz uchwały w sprawie ustalenia miesięcznych stawek dotacji na ucznia/słuchacza szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych w roku budżetowym 2013. (2 pisma)


 


Stowarzyszenie Oświatowe Nowa Szkoła – 1: • przesłanie informacji, że pismo skarga dot. działalności Wójta Gminy w Brodach w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało według kompetencji Radzie Gminy.

   


Ochotnicza Straż Pożarna – 1: • przesłanie informacji, że pismo skarga dot. działalności Wójta Gminy Ruda Maleniecka w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało według kompetencji Radzie Gminy.

 


Osoby fizyczne – 22 – dot. przesłania informacji: • że pismo skarga dot. działalności Prezydenta Miasta Skarżysko – Kamienna w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało według kompetencji Radzie Miasta.
 • że pismo skarga dot. bezczynności  Burmistrza Sandomierza w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało według kompetencji Radzie Miasta.
 • że pismo skarga dot. działalności Wójta Gminy Michałów w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało według kompetencji Radzie Gminy. (3 pisma)
 • że pismo skarga, jakie wpłynęło do Izby za pośrednictwem Wojewody Świętokrzyskiego dot. bezczynności Wójta Gminy Nowy Korczyn w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało według kompetencji Radzie Gminy.
 • że pismo skarga dot. działalności Wójta Gminy w Wodzisławiu i Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Wodzisławiu  w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało według kompetencji Radzie Gminy.
 • że pismo skarga na uchwały Rady Miasta w Kielcach w trybie art. 231 KPA przekazane zostało według właściwości Wojewodzie Świętokrzyskiemu.
 • że pismo skarga dot. działalności władz Miasta Starachowice w trybie art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 KPA przekazane zostało według kompetencji Radzie Miejskiej.
 • że pismo skarga zbiorowa mieszkańców Gminy w sprawie  procedury opracowania projektu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Mójcza w trybie art. 231 przekazane zostało według kompetencji Wojewodzie Świętokrzyskiemu.
 • na temat podjętego postępowania skargowego przez Radę Gminy w Szydłowie w sprawie wydatkowania środków finansowych gminy na nieruchomość nie będącą jej własnością wraz ze stosownym pismem Rady Gminy.
 • o wynikach doraźnej kontroli podjętej przez Izbę w Urzędzie Gminy w Szydłowie w zakresie dotyczącym poniesionych wydatków z budżetu gminy na realizację prac konserwatorskich przy budynku kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie w latach 2009 – 2012.
 • w sprawie dotyczącej zaniechania egzekwowania wpłat od mieszkańców gminy z tytułu wykonanych przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach: Sobków, Staniowice, Sokołów Górny, Sokołów Dolny.
 • że skarga dot. sugerowanych nadużyć podatkowych przez Burmistrza Miasta i Gminy w Chmielniku przekazana została według właściwości Radzie Miejskiej w Chmielniku w 2012 roku, która podjęła już stosowną uchwałę w sprawie jej rozpatrzenia.
 • w sprawie wyjaśnienia Burmistrza na temat wysokości środków przeznaczonych na funkcjonowanie szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kunów oraz sposobu obliczania wysokości dotacji podmiotowej przeznaczonej dla szkół prowadzonych przez osoby fizyczne.
 • w sprawie odmowy podjęcia kontroli w Urzędzie Gminy Gowarczów z wniosku osoby fizycznej w zakresie sugerowanych nieprawidłowości przy budowie boiska piłkarskiego z ogrodzeniem i altanką wraz z informacją o przekazaniu przedmiotowego pisma do Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
 • w sprawie dotyczącej sugerowanych nieprawidłowości w działalności Burmistrza Miasta i Gminy Osiek oraz niepokojącego stanu finansów gminy.
 • w sprawie wyników przeprowadzonej kontroli kompleksowej Gminy Kunów. (2 pisma)
 • w sprawie sytuacji finansowej Gminy Osiek na koniec 2012 roku wraz  przesłaniem Uchwały RIO w sprawie wydania opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Miasta i Gminy Osiek za 2012 rok oraz żądanej informacji o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego z objaśnieniami określającymi aktualną sytuację finansową Gminy Osiek.
 • w sprawie dotyczącej bezpłatnych przewozów liniami komunikacji miejskiej OW i OZ wraz z przesłaniem Uchwały Rady Miasta w Kielcach w tej sprawie.
 • w sprawie przeprowadzonych kontroli w Gminie Osiek w 2012 roku wraz z informacją, że zagadnienia dotyczące naliczania i przekazywania odpisów na zakładowe fundusze świadczeń socjalnych były przedmiotem kontroli przede wszystkim w ramach kontroli doraźnej i kontroli sprawdzającej.

 


Załącznik Nr 1 do sprawozdania


z działalności kontrolnej WKGF


za I półrocze 2013 roku


 


 


I. Kontrole kompleksowe gospodarki finansowej gmin za okres od 2009 roku do dnia zakończenia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2012 roku:


1) UM Stąporków


2) UMiG Połaniec


3) UMiG Wąchock


4) UG Baćkowice


5) UG Bałtów


6) UG Iwaniska


7) UG Miedziana Góra


8) UG Oleśnica


9) UG Radków


10) UG Smyków


11) UG Sobków


12) UG Strawczyn


13) UG Wilczyce


14) UG Włoszczowa


 


II. Kontrole kompleksowe gospodarki finansowej powiatów za okres od 2009 roku do dnia zakończenia kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem działalności w 2012 roku:


1) Starostwo Powiatowe Skarżysko - Kamienna


2) Starostwo Powiatowe Staszów


3) Starostwo Powiatowe Włoszczowa


 


III.Kontrole problemowe w zakresie gospodarki finansowej za okres od 01.01.2011 r. do dnia zakończenia kontroli:


1) Zespól Szkół w Pińczowie


 


IV. Kontrole problemowe zakresie gospodarki finansowej za okres od 01.01.2012 r. do dnia zakończenia kontroli:


1) Zespół Placówek Oświatowych w Wąchocku


2) Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczycach


 


 


V. Kontrole problemowe w zakresie udzielania dotacji z budżetu gminy jednostkom oświatowym, których organem prowadzącym są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego:


1) UM Kielce


2) UG Wilczyce


 


VI. Kontrola problemowa w zakresie zadłużenia oraz przestrzegania ustawowych limitów zadłużenia:


1) UMiG Wąchock


2) UG Piekoszów


 


IV. Kontrole doraźne:


1) UG Obrazów w zakresie wybranych zagadnień z zakresu gospodarki finansowej od 2011 roku do dnia zakończenia kontroli.


 

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-10-15 13:57:29
Opublikował:  2013-10-15 13:57:18

Zmienił: Kamil Górski 2013-10-15 14:00:48
Opublikował: Kamil Górski 2013-10-15 14:00:50

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij