Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza w 2006 roku

1.         Badanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzeń Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) pod kątem ich zgodności z prawem w sprawach określonych art. 11 ust. 1 ustawy o rio następowało w wyznaczonym terminie po otrzymaniu dokumentów z WIAS. Członkowie Kolegium w 2006 roku zbadali ogółem 5.561 uchwał i zarządzeń, w tym:


a)      4.022 uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie zmian budżetu, z tego:


- 3.998 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 8 uchwał i 2 zarządzeń Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa,


- w stosunku do 9 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając gminom odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości.
W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, zostały doprowadzone do zgodności z prawem,


- w stosunku do 4 zarządzeń Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności w części


- w stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności w całości


b)     132 uchwały budżetowe organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r., z tego:


- 126 uchwał uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 6 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r. zostały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, doprowadzone do zgodności z prawem.


c)      131 układów wykonawczych budżetów jednostek samorządu terytorialnego złożonych przez organy wykonawcze, które są zgodne z prawem


d)      130 uchwał w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego, z tego:


- 128 uchwał uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 2 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności w całości


e)      1.146 pozostałych uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych nadzorem rio na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, z tego:


- 1.120 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 16 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w całości,


- w stosunku do 6 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,


- w stosunku do 3 uchwał Kolegium orzekło o wskazaniu nieistotnego naruszenia prawa


- w stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwały w części oraz o wskazaniu naruszenia prawa.


2. Nie wystąpiły przypadki ustalania budżetu j.s.t. w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


3.   Na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:


- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2005 r.,


- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli  za 2005 r.,


- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za I półrocze 2006 r.,


- uchwalenia wniosków do projektu budżetu Izby na 2007 rok,


- udzielenia odpowiedzi na skargę Rady Miejskiej w Końskich na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium,


- udzielenia odpowiedzi na skargę Rady Miejskiej w Chęcinach na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium,


- zaopiniowania kandydata proponowanego na członka Kolegium RIO w Kielcach.,


- uchwalenia ramowego planu pracy Izby na 2007 rok.


4.   Kolegium rozpatrzyło 3 zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, wniesione przez Prezydenta Miasta Ostrowca-Świętokrzyskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków, Prezydenta Miasta Kielce.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:46
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:32:00
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:32:04

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:46
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:25:35
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:25:37

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:46
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:24:28
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:24:31

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:46
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:22:22
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:22:25

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:46
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:21:31
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:21:43

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:46
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:19:53
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:19:56

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza w 2006 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:46
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:19:00
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:19:10

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza w 2006 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:46
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:57

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:46
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:17:57

Zamknij