Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Badanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzeń Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) pod kątem ich zgodności z prawem w sprawach określonych art. 11 ust. 1 ustawy o rio następowało w wyznaczonym terminie po otrzymaniu dokumentów z WIAS. Członkowie Kolegium w 2007 roku zbadali ogółem 6.085 uchwał i zarządzeń, w tym:

a)      4.277 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie zmian budżetu, z tego:

- 4.270 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 3 uchwał i 1 zarządzenia Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa

- w stosunku do 2 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając gminom odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, zostały doprowadzone do zgodności z prawem,

- w stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w całości, wyznaczając gminie odpowiedni termin do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętego postępowania została stwierdzona nieważność uchwały w całości.

b)      131 uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na 2007 r., z tego:

- 125 uchwał uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 5 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań 4 uchwały w wyznaczonym przez Kolegium terminie zostały doprowadzone do zgodności z prawem. W stosunku do 1 uchwały została stwierdzona nieważność w części, w związku z nie usunięciem nieprawidłowości.

- w stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w całości, wyznaczając j.s.t. odpowiedni termin do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętego postępowania została stwierdzona nieważność uchwały w całości i Kolegium ustaliło budżet gminy na 2007 rok.

c)      2 uchwały budżetowe organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r., które uznano za zgodne z prawem

d)      132 układy wykonawcze budżetów jednostek samorządu terytorialnego złożonych przez organy wykonawcze, które są zgodne z prawem

e)      131 uchwał w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, które są zgodne z prawem

f)        1.412 pozostałych uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych nadzorem rio na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, z tego:

- 1.392 uchwały i zarządzenia uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 7 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,

- w stosunku do 6 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w całości,

- w stosunku do 2 uchwał Kolegium orzekło o wskazaniu nieistotnego naruszenia prawa,

- w stosunku do 2 uchwał zgromadzenia związku wniosek członka sprawozdawcy o stwierdzenie nieważności nie przeszedł, nie uzyskał bezwzględnej większości głosów,

- w stosunku do 2 uchwał rad gmin wniosek członka sprawozdawcy o stwierdzenie nieważności nie przeszedł, nie uzyskał bezwzględnej większości głosów,

- w stosunku do 1 uchwały Rady Powiatu Kolegium w dniu 17 października 2007 r. podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwały w całości. J.s.t. złożyła skargę do WSA w Kielcach na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium. Na posiedzeniu Kolegium podjęto uchwały w sprawie uwzględnienia skargi Powiatu na uchwałę Kolegium oraz w sprawie uchylenia uchwały Kolegium RIO w Kielcach z dnia 17 października 2007 r. Nr 47/2007 oraz wniesienia o umorzenie postępowania sądowego.

2.   Na posiedzeniu Kolegium w dniu 04 maja 2007 r. została podjęta uchwała Nr 34/2007, w której Kolegium postanowiło stwierdzić nieważność uchwały Nr II/18/07 Rady Gminy Nowa Słupia z dnia 27 marca 207 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowa Słupia na 2007 r. w całości oraz ustalić budżet Gminy Nowa Słupia na 2007 rok na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o rio.

3.   Na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2006 r.,

- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2006 r.,

- uchwalenia wniosków do projektu budżetu Izby na 2008 rok,

- uznania RIO w Kielcach za organ niewłaściwy do objęcia nadzorem uchwały Nr VIII/33/2007 Rady Gminy w Bałtowie z dnia 26.04.2007 r. w sprawie określenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso należności za wodę z wodociągów wiejskich,

- uznania RIO w Kielcach za organ niewłaściwy do objęcia nadzorem uchwały Nr X/45/07 Rady Gminy w Skarżysku-Kościelnym z dnia 16.11.2007 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

- rozpoznania skargi Rady Gminy w Nowej Słupi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Kielcach,

- rozpoznania skargi Powiatu Kazimierskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium RIO w Kielcach,

- uchylenia uchwały Kolegium RIO w Kielcach z dnia 17 października 2007 r. Nr 47/2007 oraz wniesienia o umorzenie postępowania sądowego,

- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej RIO w Kielcach za I półrocze 2007 r.,

- zmiany Regulaminu Organizacyjnego Izby,

- zmian w ramowym planie pracy Izby na 2007 rok,

-  uchwalenia ramowego planu pracy Izby na 2008 rok.

4.   Kolegium rozpatrzyło zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych wniesionych przez Burmistrza Miasta Sandomierza, Burmistrza Miasta i Gminy Sędziszów, Kazimierza Wielka oraz Końskie, a także Dyrektora Staszowskiego Ośrodka Kultury w Staszowie i Dyrektora Muzeum Wsi Kieleckiej.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:26:42
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:28:03
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:28:07
Przeczytano: 2729 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP