Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Badanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzeń Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) pod kątem ich zgodności z prawem w sprawach określonych art. 11 ust. 1 ustawy o rio następowało w wyznaczonym terminie po otrzymaniu dokumentów z WIAS. Członkowie Kolegium w 2008 roku zbadali ogółem 6.626 uchwał i zarządzeń, w tym:

a)      4.819 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie zmian budżetu, z tego:

- 4.797 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 8 uchwał i 2 zarządzeń Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa,

- w stosunku do 11 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając organom stanowiącym j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań 10 uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, zostało doprowadzonych do zgodności z prawem. W stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwały w części.

- w stosunku do 1 uchwały Zarządu Związku Kolegium podjęło rozstrzygniecie nadzorcze o wskazaniu nieistotnego naruszenia prawa.

b)      129 uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na 2008 r., z tego:

- 124 uchwały uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 4 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 r. zostały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, doprowadzona do zgodności z prawem,

- w stosunku do 1 uchwały Kolegium orzekło o wskazaniu nieistotnego naruszenia prawa.

c)      2 uchwały budżetowe organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r.,

d)      131 układów wykonawczych budżetów jednostek samorządu terytorialnego złożonych przez organy wykonawcze, które są zgodne z prawem.

e)      129 uchwał w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, które są zgodne z prawem

f)        1.416 pozostałych uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych nadzorem rio na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, z tego:

- 1.389 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 12 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,

- w stosunku do 10 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w całości,

- w stosunku do 1 uchwały Kolegium orzekło o wskazaniu nieistotnego naruszenia prawa,

- w stosunku do 4 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa.

2. Nie wystąpiły przypadki ustalania budżetu j.s.t. w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3.   W 2008 r. na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2007 r.,

- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli  za 2007 r.,

- wniosków do projektu budżetu Izby na 2009 rok,

- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej RIO w Kielcach za I półrocze 2008 r.,

- zmiany ramowego planu pracy Izby na rok 2008 ,

- uchwalenia ramowego planu pracy Izby na 2009 rok,

- nieuwzględnienia złożonego wniosku Kierownika Powiatowego Zakładu Usług Starostwa Powiatowego w Kielcach z dnia 17 stycznia 2008 r. o przywrócenie terminu do zgłoszenia zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego Izby, znak: WK-60/72/320/2005 z dnia 21 stycznia 2005 roku,

- uznania RIO w Kielcach za organ niewłaściwy do objęcia nadzorem uchwał Rady Gminy w Fałkowie z dnia 5 lutego 2008 roku: Nr XIV/89/2008w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Fałków oraz XIV/90/2008 w sprawie ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.

4.   Kolegium rozpatrzyło zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych złożonych przez Prezydenta Miasta Starachowice oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów.

5. Nie opracowywano raportów o stanie gospodarki finansowej i nie rozpatrywano zastrzeżeń do nich.

6.  Przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie naliczania subwencji i rozliczania dotacji celowych organom dokonującym podziału tych środków wykonywane było na bieżąco po otrzymaniu dokumentów z Wydziału Kontroli. W roku 2008 sporządzono i przekazano 10 informacji (5 dot. 2006 i 5 dot. 2007 roku).

7.  Nie wystąpiły w 2008 roku sprawy dotyczące powiadomień przez Skarbnika o przypadku dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika.

 

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:22:43
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:22:43
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:23:21
Przeczytano: 1651 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP