Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza w 2010 roku

1.   Badanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzeń Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) pod kątem ich zgodności z prawem w sprawach określonych art. 11 ust. 1 ustawy o rio następowało w wyznaczonym terminie po otrzymaniu dokumentów z WIAS. Członkowie Kolegium w 2010 roku zbadali ogółem 8.370  uchwał i zarządzeń, w tym:


a)      5.843 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie zmian budżetu, z tego:


- 5.831 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 3 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa,


- w stosunku do 2 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu nieprawidłowości oraz sposobu i terminu ich usunięcia.
W wyznaczonym przez Kolegium terminie jst nie usunęła nieprawidłowości
w związku z tym Kolegium stwierdziło nieważność w części w/w uchwał jst.


- w stosunku do 7 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając organom stanowiącym j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, zostały doprowadzone do zgodności z prawem.


b)      129 uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na 2010 r., z tego:


- 126 uchwał uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 3 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r. zostały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, doprowadzone do zgodności z prawem,


c)      10 układów wykonawczych budżetów jednostek samorządu terytorialnego złożonych przez organy wykonawcze, które są zgodne z prawem.


d)     127 uchwał w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, które są zgodne z prawem


e)      2.261 pozostałych uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych nadzorem rio na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, z tego:


- 2.229 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 23 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,


- w stosunku do 8 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w całości,


- w stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o wskazaniu nieistotnego naruszenia prawa.


2.   Na posiedzeniu Kolegium w dniu 24.02.2010 r. Kolegium podjęło uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na 2010 rok.


3.   W 2010 r. na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:


- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2009 r.,


- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli  za 2009 r.,


- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej RIO
w Kielcach za I półrocze 2010 roku,


- uchwalenia ramowego planu pracy Izby na 2011 rok,


- zaopiniowania kandydata proponowanego na członka Kolegium RIO w Kielcach,


- ustalenia terminu ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Izby,


- wyboru członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa RIO w Kielcach,


- ustalenia zasad wyboru członków komisji konkursowej na stanowisko Prezesa RIO
w Kielcach,


- wyboru i zaopiniowania kandydata na Prezesa RIO w Kielcach,


- zmiany regulaminu organizacyjnego Izby,


- sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Nr 48/2010 Kolegium RIO
w Kielcach.


4.         Kolegium nie rozpatrywało zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.


5.         Przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie naliczania subwencji i rozliczania dotacji celowych organom dokonującym podziału tych środków wykonywane było na bieżąco po otrzymaniu dokumentów z Wydziału Kontroli. W roku 2010 sporządzono i przekazano 11 informacji, w tym 6 dotyczących 2008 roku i 5 dotyczących 2009 roku.


6.         Kolegium nie rozpatrywało spraw dotyczących powiadomień przez Skarbnika
o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-10 14:57:44
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:03:20

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-10 14:57:44
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:03:20

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij