Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Badanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzeń Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) pod kątem ich zgodności z prawem w sprawach określonych art. 11 ust. 1 ustawy o rio następowało w wyznaczonym terminie po otrzymaniu dokumentów z WIAS. Członkowie Kolegium w 2010 roku zbadali ogółem 8.370  uchwał i zarządzeń, w tym:

a)      5.843 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie zmian budżetu, z tego:

- 5.831 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 3 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa,

- w stosunku do 2 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu nieprawidłowości oraz sposobu i terminu ich usunięcia.
W wyznaczonym przez Kolegium terminie jst nie usunęła nieprawidłowości
w związku z tym Kolegium stwierdziło nieważność w części w/w uchwał jst.

- w stosunku do 7 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając organom stanowiącym j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, zostały doprowadzone do zgodności z prawem.

b)      129 uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na 2010 r., z tego:

- 126 uchwał uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 3 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 r. zostały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, doprowadzone do zgodności z prawem,

c)      10 układów wykonawczych budżetów jednostek samorządu terytorialnego złożonych przez organy wykonawcze, które są zgodne z prawem.

d)     127 uchwał w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, które są zgodne z prawem

e)      2.261 pozostałych uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych nadzorem rio na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, z tego:

- 2.229 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 23 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,

- w stosunku do 8 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w całości,

- w stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o wskazaniu nieistotnego naruszenia prawa.

2.   Na posiedzeniu Kolegium w dniu 24.02.2010 r. Kolegium podjęło uchwałę w sprawie ustalenia budżetu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Kielcach na 2010 rok.

3.   W 2010 r. na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2009 r.,

- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli  za 2009 r.,

- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej RIO
w Kielcach za I półrocze 2010 roku,

- uchwalenia ramowego planu pracy Izby na 2011 rok,

- zaopiniowania kandydata proponowanego na członka Kolegium RIO w Kielcach,

- ustalenia terminu ogłoszenia konkursu na stanowisko Prezesa Izby,

- wyboru członków komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa RIO w Kielcach,

- ustalenia zasad wyboru członków komisji konkursowej na stanowisko Prezesa RIO
w Kielcach,

- wyboru i zaopiniowania kandydata na Prezesa RIO w Kielcach,

- zmiany regulaminu organizacyjnego Izby,

- sprostowania oczywistych pomyłek pisarskich w uchwale Nr 48/2010 Kolegium RIO
w Kielcach.

4.         Kolegium nie rozpatrywało zastrzeżeń do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych.

5.         Przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie naliczania subwencji i rozliczania dotacji celowych organom dokonującym podziału tych środków wykonywane było na bieżąco po otrzymaniu dokumentów z Wydziału Kontroli. W roku 2010 sporządzono i przekazano 11 informacji, w tym 6 dotyczących 2008 roku i 5 dotyczących 2009 roku.

6.         Kolegium nie rozpatrywało spraw dotyczących powiadomień przez Skarbnika
o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika.

Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-10 14:57:44
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-10 14:57:44
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:03:20
Przeczytano: 1009 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP