Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

Badanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzeń Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) pod kątem ich zgodności z prawem w sprawach określonych art. 11 ust. 1 ustawy o rio następowało w wyznaczonym terminie po otrzymaniu dokumentów z WIAS. Członkowie Kolegium w 2011 roku zbadali ogółem 8.184 uchwały i zarządzenia, w tym:

a)      4.984 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie zmian budżetu, z tego:

- 4.962 uchwały i zarządzenia uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 11 uchwał i 3 zarządzeń Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa,

- w stosunku do 6 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze
o wskazaniu nieprawidłowości oraz sposobu i terminu ich usunięcia.
W wyznaczonym przez Kolegium terminie wskazane nieprawidłowości
w uchwałach zostały usunięte i wszczęte postępowania umorzone,

- w stosunku do 1 zarządzenia Wójta Gminy Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności w części,

- w stosunku do 1 zarządzenia Wójta Gminy Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności w całości,

b)      130 uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r., z tego:

- 127 uchwał uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 3 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając j. s. t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości.
W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 r. zostały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego
w wyznaczonym przez Kolegium terminie doprowadzona do zgodności z prawem i wszczęte postępowanie umorzone.

c)    1 uchwałę budżetową organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego na 2012 r., która jest zgodna z prawem.

d)     129 uchwał w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, które są zgodne z prawem.

e)      2.020 pozostałych uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych nadzorem rio na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, z tego:

- 1.990 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 21 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,

- w stosunku do 8 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w całości,

- w stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa.

f)       920 uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
z tego:

- 910 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 8 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,

- w stosunku do 2 uchwał Kolegium w wyniku głosowania nie podjęło rozstrzygnięcia nadzorczego.

2. Nie wystąpiły przypadki ustalania budżetu j. s. t. w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3.   W 2011 r. na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2010 r.,

- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2010 r.,

- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej RIO
w Kielcach za I półrocze 2011 roku,

- zmiany regulaminu organizacyjnego Izby,

- zmiany ramowego planu pracy Izby na rok 2011,

- nie uwzględnienia skargi Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów na uchwałę
Nr 62/2011 Kolegium RIO w Kielcach z dnia 27.07.2011 r. o uznaniu uchwały Rady Miejskiej w Suchedniowie Nr 34/VI/2011 z dnia 28.06.2011 r. w sprawie zmian
w budżecie Gminy Suchedniów na rok 2011 za zgodną z prawem i umorzeniu postępowania,

- zaskarżenia uchwały Nr XXXVIII/245/2010 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 30.09.2010 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków do sądu administracyjnego,

- uchwalenia ramowego planu pracy Izby na 2012 rok.

4.   Kolegium rozpatrzyło w 2011 r. zastrzeżenie Wójta Gminy Łączna do wniosku zawartego w wystąpieniu pokontrolnym.

5. Przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie naliczania subwencji i rozliczania dotacji celowych organom dokonującym podziału tych środków wykonywane było na bieżąco po otrzymaniu dokumentów z Wydziału Kontroli. W roku 2011 sporządzono i przekazano 9 informacji, w tym zakresie.

6. W 2011 r. wpłynęło 1 powiadomienie Skarbnika Miasta i Gminy Suchedniów o odmowie kontrasygnaty, które zostało rozpatrzone przez Komisję d/s kontrasygnaty Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach. Po dyskusji i analizie dokumentów w powyższej sprawie Komisja podjęła jednogłośnie uchwałę o uznaniu, iż powiadomienie o odmowie kontrasygnaty nie spełnia warunków art. 46 ust. 3 i ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym i w związku z powyższym postanawia wszczęte postępowanie umorzyć.
Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-10 15:06:21
Zmienił: Kamil Górski 2012-05-10 15:06:21
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:06:42
Przeczytano: 1147 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP