Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza w 2012 roku

1.   Badanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzeń Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) pod kątem ich zgodności z prawem w sprawach określonych art. 11 ust. 1 ustawy o rio następowało w wyznaczonym terminie po otrzymaniu dokumentów z WIAS. Członkowie Kolegium w 2012 roku zbadali ogółem 8.151uchwał i zarządzeń, w tym:


a)      5.271 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie zmian budżetu, z tego:


- 5.256 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 14 uchwał i 1 zarządzenia Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa,


- w stosunku do 4 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze
o wskazaniu nieprawidłowości oraz sposobu i terminu ich usunięcia. W wyznaczonym przez Kolegium terminie wskazane nieprawidłowości w 2 uchwałach zostały usunięte i wszczęte postępowania umorzone.


b)      130 uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego z tego:


- 125 uchwał uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 5 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie uchwalenia budżetu zostały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, doprowadzona do zgodności z prawem.


c)      125 uchwał w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, z czego i uchwałę uznano za nieważną w części


d)     1.562 pozostałych uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych nadzorem rio na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, z tego:


- 1.541 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 8 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,


- w stosunku do 12 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w całości,


- w stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa.


e)      1.063 uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
z tego:


- 1.057 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 5 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części i 1 uchwały o stwierdzeniu nieważności w całości.


2. Nie wystąpiły przypadki ustalania budżetu j.s.t. w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


3.   W 2012 r. na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:


      - uchwalenia ramowego planu pracy na rok 2013


- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2011 r.,


- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli  za 2011 r.,


- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej RIO
w Kielcach za I półrocze 2012 roku


- zmiany ramowego planu pracy na 2012 rok organizacyjnego Izby,


- wniosków do projektu budżetu na 2013 rok.


4.   Kolegium rozpatrzyło zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do: Wójta Gminy Nowa Słupia, Prezydenta Miasta Skarżysko Kamienna, Burmistrza Miasta Sandomierza, Prezydenta Miasta Starachowice, Starosty Powiatu Ostrowieckiego, Wójta Gminy Bliżyn, Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.


5.  Przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie naliczania subwencji i rozliczania dotacji celowych organom dokonującym podziału tych środków wykonywane było na bieżąco po otrzymaniu dokumentów z Wydziału Kontroli. W roku 2012 sporządzono i przekazano 6 informacji, w tym zakresie.


6.  Nie rozpatrywano spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, w przypadkach określonych w art. 262 ust. 3 u.o.f.p.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-08-29 08:37:33
Opublikował: Kamil Górski 2013-08-29 08:37:45

Zmienił: Kamil Górski 2013-08-29 08:37:33
Opublikował: Kamil Górski 2013-08-29 08:37:45

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij