Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Badanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzeń Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) pod kątem ich zgodności z prawem w sprawach określonych art. 11 ust. 1 ustawy o rio następowało w wyznaczonym terminie po otrzymaniu dokumentów z WIAS. Członkowie Kolegium w 2012 roku zbadali ogółem 8.151uchwał i zarządzeń, w tym:

a)      5.271 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie zmian budżetu, z tego:

- 5.256 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 14 uchwał i 1 zarządzenia Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa,

- w stosunku do 4 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze
o wskazaniu nieprawidłowości oraz sposobu i terminu ich usunięcia. W wyznaczonym przez Kolegium terminie wskazane nieprawidłowości w 2 uchwałach zostały usunięte i wszczęte postępowania umorzone.

b)      130 uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego z tego:

- 125 uchwał uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 5 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie uchwalenia budżetu zostały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, doprowadzona do zgodności z prawem.

c)      125 uchwał w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, z czego i uchwałę uznano za nieważną w części

d)     1.562 pozostałych uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych nadzorem rio na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy
o regionalnych izbach obrachunkowych, z tego:

- 1.541 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 8 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,

- w stosunku do 12 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w całości,

- w stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa.

e)      1.063 uchwał i zarządzeń w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian,
z tego:

- 1.057 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 5 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części i 1 uchwały o stwierdzeniu nieważności w całości.

2. Nie wystąpiły przypadki ustalania budżetu j.s.t. w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3.   W 2012 r. na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:

      - uchwalenia ramowego planu pracy na rok 2013

- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2011 r.,

- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli  za 2011 r.,

- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno-szkoleniowej RIO
w Kielcach za I półrocze 2012 roku

- zmiany ramowego planu pracy na 2012 rok organizacyjnego Izby,

- wniosków do projektu budżetu na 2013 rok.

4.   Kolegium rozpatrzyło zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, skierowanych do: Wójta Gminy Nowa Słupia, Prezydenta Miasta Skarżysko Kamienna, Burmistrza Miasta Sandomierza, Prezydenta Miasta Starachowice, Starosty Powiatu Ostrowieckiego, Wójta Gminy Bliżyn, Burmistrza Miasta i Gminy Osiek.

5.  Przekazywanie informacji o stwierdzonych nieprawidłowościach w zakresie naliczania subwencji i rozliczania dotacji celowych organom dokonującym podziału tych środków wykonywane było na bieżąco po otrzymaniu dokumentów z Wydziału Kontroli. W roku 2012 sporządzono i przekazano 6 informacji, w tym zakresie.

6.  Nie rozpatrywano spraw dotyczących powiadomień przez skarbnika o przypadkach dokonania kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, w przypadkach określonych w art. 262 ust. 3 u.o.f.p.

Wprowadził: Kamil Górski 2013-08-29 08:37:33
Zmienił: Kamil Górski 2013-08-29 08:37:33
Opublikował: Kamil Górski 2013-08-29 08:37:45
Przeczytano: 970 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP