Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Badanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzeń Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) pod kątem ich zgodności z prawem w sprawach określonych art. 11 ust. 1 ustawy o rio następowało w wyznaczonym terminie po otrzymaniu dokumentów z WIAS. Członkowie Kolegium w I półroczu 2006 roku zbadali ogółem 2.380 uchwał i zarządzeń, w tym:

a)      1.526 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie zmian budżetu, z tego:

- 1.513 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 8 uchwał i 2 zarządzeń Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa,

- w stosunku do 2 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając gminom odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, zostały doprowadzone do zgodności z prawem,

- w stosunku do 1 zarządzenia Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności w części

b)      132 uchwały budżetowe organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na 2006 r., z tego:

- 126 uchwał uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 6 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2006 r. zostały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, doprowadzone do zgodności z prawem.

c)      131 układów wykonawczych budżetów jednostek samorządu terytorialnego złożonych przez organy wykonawcze, które są zgodne z prawem

d)      129 uchwał w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego, z tego:

- 128 uchwał uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 1 uchwały Kolegium podjęło rozstrzygnięcie nadzorcze o stwierdzeniu nieważności w całości

e)      462 pozostałe uchwały i zarządzenia w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych nadzorem rio na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, z tego:

- 451 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,

- w stosunku do 7 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w całości,

- w stosunku do 3 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,

- w stosunku do 1 uchwały Kolegium orzekło o wskazaniu nieistotnego naruszenia prawa

2. Nie wystąpiły przypadki ustalania budżetu j.s.t. w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

3.   W I półroczu 2006 r. na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:

- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2005 r.,

- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli za 2005 r.,

- uchwalenia wniosków do projektu budżetu Izby na 2007 rok,

- zaopiniowania kandydata proponowanego na członka Kolegium RIO w Kielcach

4.   Kolegium rozpatrzyło 3 zastrzeżenia do wniosków zawartych w wystąpieniach pokontrolnych, wniesione przez Prezydenta Miasta Ostrowca-Świętokrzyskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Stąporków, Prezydenta Miasta Kielce.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:14:21
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:14:21
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:14:41
Przeczytano: 2407 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP