Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność nadzorcza w I półroczu 2009 r.


1.   Badanie uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz zarządzeń Wójtów (Burmistrzów, Prezydentów Miast) pod kątem ich zgodności z prawem w sprawach określonych art. 11 ust. 1 ustawy o rio następowało w wyznaczonym terminie po otrzymaniu dokumentów z WIAS. Członkowie Kolegium w I półroczu 2009 roku zbadali ogółem 3.319 uchwał i zarządzeń, w tym:


a)      2.206 uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego i zarządzeń wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) w sprawie zmian budżetu, z tego:


- 2.196 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 5 uchwał i 2 zarządzeń Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa,


- w stosunku do 3 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze
o wskazaniu nieprawidłowości oraz sposobu i terminu ich usunięcia.
W wyznaczonym przez Kolegium terminie wskazane nieprawidłowości
w uchwałach zostały usunięte i wszczęte postępowania umorzone.


b)      128 uchwał budżetowych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego na 2009 r., z tego:


- 124 uchwały uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 4 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze
o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał w części, wyznaczając j.s.t. odpowiednie terminy do usunięcia nieprawidłowości. W wyniku wszczętych postępowań uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 r. zostały przez organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego, w wyznaczonym przez Kolegium terminie, doprowadzone do zgodności z prawem,


c)      129 układów wykonawczych budżetów jednostek samorządu terytorialnego złożonych przez organy wykonawcze, które są zgodne z prawem


d)      129 uchwał w sprawie absolutorium dla organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, które są zgodne z prawem


e)      727 pozostałych uchwał i zarządzeń w zakresie spraw finansowych jednostek samorządu terytorialnego objętych nadzorem rio na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy


o regionalnych izbach obrachunkowych, z tego:


- 713 uchwał i zarządzeń uznano za zgodne z prawem,


- w stosunku do 6 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w części,


- w stosunku do 4 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o stwierdzeniu nieważności uchwał w całości,


- w stosunku do 4 uchwał Kolegium podjęło rozstrzygnięcia nadzorcze o wskazaniu naruszenia prawa


2. W I półroczu nie wystąpiły przypadki ustalania budżetu j.s.t. w zakresie obowiązkowych zadań własnych oraz zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez
te jednostki na podstawie ustaw lub porozumień przez Regionalną Izbę Obrachunkową.


3.   W 2009 r. na posiedzeniach Kolegium podjęło uchwały w sprawie:


- przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno – szkoleniowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach za 2008 r.,


- przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu izby oraz rocznego ramowego planu pracy, w tym planu kontroli  za 2008 r.,


- uznania RIO w Kielcach za organ niewłaściwy do objęcia nadzorem uchwały
Nr XXVI/80/2008 Rady Miejskiej w Daleszycach z dnia 28.11.2008 r. w sprawie udziału mieszkańców gminy w budowie infrastruktury technicznej z ograniczeniem do inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji, ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej na terenie gminy Daleszyce,


- wniesienia skargi do sądu administracyjnego na uchwałę Nr I/3/2009 Rady Miejskiej
w Bodzentynie z dnia 02 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania
o udzielenie dotacji na uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Bodzentyn poprzez wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej (przykanalików) z równoczesną likwidacją szamb, sposobu jej rozliczania oraz kontroli wykonania zadania.


4.   Kolegium w I półroczu 2009 r. rozpatrzyło zastrzeżenia do wniosków zawartych
w wystąpieniu pokontrolnym złożonym przez Dyrektora PZOZ w Starachowicach.


 

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:54:06
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:54:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:55:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:55:17

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność nadzorcza w I półroczu 2009 r.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:54:06
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:54:22

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:54:06
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:54:22

Zamknij