Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Składy Orzekające w 2005 r. wydały 726 opinii, z tego:

1)   131 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

2)      93 opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

3)      45 opinii o prognozach kształtowania się długu publicznego,

4)   129 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,

5) 130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2005 r.,

6)   35 opinii o przedkładanych projektach budżetów na 2005 r.,

7)   99 opinii o przedkładanych projektach budżetów na 2006 r.,

8)   63 opinie o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

9)     1 opinię o możliwości wykupu papierów wartościowych.

2.   W 2005 r. zostały wniesione 1 odwołanie od opinii, które dotyczyło - opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie nieudzielnia absolutorium dla Wójta Gminy

3.   Rozpatrzono 1 odwołanie od uchwał wydanych przez składy orzekające dotyczące opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Sejmiku Województwa za 2004 rok.

      Kolegium podjęło uchwały oddalające wniesione odwołania.

4.   W 2005 r. opracowano informację skierowaną do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnej opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach oraz Związku Międzygminnego „Ponidzie” Kielce.

      Przyczyną wydania opinii negatywnej do Związku Międzygminnego „Planowanie Przestrzenne” z siedzibą w Kielcach był fakt przekroczenia granicy długu, czym naruszono art. 114 ustawy o finansach publicznych.

      Przyczyną wydania opinii negatywnej do Związku Międzygminnego „Ponidzie” Kielce był fakt, że przedłożone sprawozdania nie spełniają wymogów formalnoprawnych wynikających z § 4 ust. 1 pkt 2a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, zgodnie z którym do sporządzenia i przedkładania sprawozdań: Rb-27S, Rb-28 S, Rb-NDS, Rb-N i Rb-Z zobowiązani są przewodniczący zarządów j.s.t., a tym samym na podstawie art. 73 a ustawy o samorządzie gminnym przewodniczący zarządów związków. Skład zarządu związku nie spełnia wymogów statutu związku jak i art. 73 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, co do liczby członków zarządu i Prezesa wybranego spoza członków zgromadzenia w liczbie nieprzekraczającej 1/3 składu zarządu związku.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:07:20
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:08:21
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-04-05 11:08:24
Przeczytano: 3037 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2006-04-05 11:07:48 (Wersja opublikowana)
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP