Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność opiniodawcza w 2006 roku

1.   Składy Orzekające wydały w 2006 r. 870 opinii, z tego:


1)   132 opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,


2)   98 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,


3)   89 opinii o prognozach kształtowania się długu publicznego,


4)      132 opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,


5)      132 opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,


6)      33 opinie o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2006 r.,


7)      127 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2007 r.,


8)      122 opinie o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,


9)      5 opinii w sprawie wykupu obligacji komunalnych.


2.   Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające; odwołania nie wpłynęły


3.   Nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansówo negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego; nie wydano negatywnych opinii

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:30:54
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:31:08

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:30:54
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2007-03-19 09:31:08

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij