Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność opiniodawcza w 2007 roku

1.   Składy Orzekające wydały 825 opinii, z tego:


1)   131 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,


2)   93 opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,


3)   111 opinii o prognozach kształtowania się długu publicznego,


4)      131 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,


5)      131 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,


6)      5 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2007 r.,


7)      122 opinie o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2008 r.,


8)      98 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,


9)      3 opinie w sprawie wykupu obligacji komunalnych.


2.         Zostało wniesione odwołanie Zarządu Związku Międzygminnego „Ekologia”


            w Jędrzejowie od uchwał VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach:


- Nr 38/I/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Ekologia” za 2006 rok


- Nr 39/I/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku dotyczącą opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.


Kolegium podjęło uchwałę oddalającą wniesione odwołania.


3.   Nie rozpatrywano odwołań od uchwał wydanych przez składy orzekające w pozostałych sprawach.


4    Opracowano informację skierowaną do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnej opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Ekologia” w Jędrzejowie.


Przyczyną wydania opinii negatywnej do Związku Międzygminnego „Ekologia” w Jędrzejowie był brak w sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu:


- uzasadnienia niewykonania wydatków i odniesienia się do występującej nadwyżki budżetowej


- podania w sprawozdaniu zarządu przyczyn nie wykonania przez związek działalności statutowej


- wskazania zamierzeń zarządu w zakresie podjęcia działalności statutowej.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:31:32
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:31:45

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:31:32
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:31:45

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij