Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)

1.   Składy Orzekające wydały 825 opinii, z tego:

1)   131 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,

2)   93 opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,

3)   111 opinii o prognozach kształtowania się długu publicznego,

4)      131 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,

5)      131 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,

6)      5 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2007 r.,

7)      122 opinie o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2008 r.,

8)      98 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,

9)      3 opinie w sprawie wykupu obligacji komunalnych.

2.         Zostało wniesione odwołanie Zarządu Związku Międzygminnego „Ekologia”

            w Jędrzejowie od uchwał VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach:

- Nr 38/I/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Ekologia” za 2006 rok

- Nr 39/I/2007 z dnia 16 kwietnia 2007 roku dotyczącą opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.

Kolegium podjęło uchwałę oddalającą wniesione odwołania.

3.   Nie rozpatrywano odwołań od uchwał wydanych przez składy orzekające w pozostałych sprawach.

4    Opracowano informację skierowaną do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnej opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Związku Międzygminnego „Ekologia” w Jędrzejowie.

Przyczyną wydania opinii negatywnej do Związku Międzygminnego „Ekologia” w Jędrzejowie był brak w sprawozdaniu Zarządu z wykonania budżetu:

- uzasadnienia niewykonania wydatków i odniesienia się do występującej nadwyżki budżetowej

- podania w sprawozdaniu zarządu przyczyn nie wykonania przez związek działalności statutowej

- wskazania zamierzeń zarządu w zakresie podjęcia działalności statutowej.

Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:31:32
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:31:32
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-05-13 11:31:45
Przeczytano: 1881 razy.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP