Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność opiniodawcza w 2008 roku

1.   Składy Orzekające wydały 847 opinii, z tego:


1)   131 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,


2)      131 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,


3)      9 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2008 r.,


4)      131 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,


5)      123 opinie o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2009 r.,


6)      106 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,


7)      113 opinii o prognozach kształtowania się długu publicznego,


8)      100 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek


9)      3 opinie  w sprawie wykupu obligacji komunalnych.


2.       Kolegium na posiedzeniu w dniu 16.04.2008 r. rozpatrzyło odwołanie Prezydenta Miasta Starachowice od uchwały VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach Nr 8/I/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto Starachowice. Kolegium uwzględniło przedmiotowe odwołanie.


3.     Nie rozpatrywano odwołań od uchwał wydanych przez składy w pozostałych sprawach.


4.      Nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:17:52
Opublikował:  2009-03-30 10:15:09

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:19:13
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-03-30 10:19:17

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij