Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność opiniodawcza w 2009 roku

1)   Składy Orzekające wydały 915 opinii, z tego:


1)   130 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,


2)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,


3)      7 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2009 r.,


4)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,


5)      129 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2010 r.,


6)      116 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,


7)      123 opinie o prognozach kształtowania się długu publicznego,


8)      144 opinie o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek


9)      6 opinii  w sprawie wykupu obligacji komunalnych.


2) Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające.


3)   Nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.


4) Nie opracowywano raportów o stanie gospodarki finansowej i nie rozpatrywano zastrzeżeń do nich.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:22:30
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:22:52

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:22:30
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2010-05-13 13:22:52

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij