Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność opiniodawcza w 2010 roku

1. Składy Orzekające wydały 1.038 opinii, z tego:


1)   130 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,


2)      136 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,


3)      1 opinię o przedłożonym projekcie budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2010 r.,


4)      128 opinii o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2011 r.,


5)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,


6)      220 opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez jst,


7)      124 opinie o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych,


8)      158 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,


9)      11 opinii w sprawie wykupu obligacji komunalnych.


2. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii w sprawach określonych w art. 13 pkt


3-5 ustawy o Rio oraz w sprawach pozostałych.


3. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające.


4.  Nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.


5. Nieopracowywano raportów o stanie gospodarki finansowej j.s.t. na podstawie art. 10a ustawy o Rio a tym samym nie były rozpatrywane zastrzeżenia do tego typu raportów.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-10 15:13:03
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:18:07

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-10 15:14:31
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:14:32

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij