Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność opiniodawcza w 2011 roku

1. Składy Orzekające wydały 1.089opinii, z tego:


1)   129 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,


2)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami,


3)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,


4)      3 opinie o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2011 rok,


5)      122 opinie o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego na 2012 rok,


6)      4 opinie o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych na 2011 rok,


7)      121 opinii o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych na 2012 rok,


8)      115 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej na 2011 rok,


9)      115 opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu j. s. t. na 2011 rok,


10)      2 opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2011 rok


11)  85 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok


12)  126 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek


13)  7 opinii w sprawie wykupu obligacji komunalnych


2. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii w sprawach określonych w art. 13 pkt 3-5 ustawy o rio oraz w sprawach pozostałych.


3. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające.


4. Nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych  opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.


5. Nieopracowywano raportów o stanie gospodarki finansowej j. s. t. na podstawie art. 10a ustawy o rio, a tym samym nie były rozpatrywane zastrzeżenia do tego typu raportów.


 

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-05-10 15:16:49
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:18:01

Zmienił: Kamil Górski 2012-05-10 15:17:50
Opublikował: Kamil Górski 2012-05-10 15:17:51

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij