Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność opiniodawcza w 2012 roku

1. Składy Orzekające wydały 1.059opinii, z tego:


1)   129 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,


2)      129 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu


3)      129 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) informacjach o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze,


4)      134 opinie o przedkładanych projektach uchwał budżetowych jednostek samorządu terytorialnego


5)      134 opinie o przedkładanych projektach uchwał o wieloletnich prognozach finansowych


6)      92 opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej,


7)      118 opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu jst


8)      83 opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej


9)      102 opinie o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek


10)       9 opinii w sprawie wykupu obligacji komunalnych


2-3. Kolegium rozpatrzyło 4 odwołania od opinii wydanych przez składy orzekające,
w tym 1 odwołanie od opinii o możliwości spłaty kredytu, 2 odwołania od opinii
o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, 1 odwołanie od opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu j.s.t.


4. W 2012 roku skierowano do Wojewody i Ministra Finansów 2 informacje o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego za rok 2011 i 1 informację o negatywnej opinii o sprawozdaniu z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 r. .


5-6. Nieopracowywano raportów o stanie gospodarki finansowej j.s.t. na podstawie art.10a


           ustawy o rio, a tym samym nie były rozpatrywane zastrzeżenia do tego typu raportów.


7. Kontrola zarządcza w Izbie, realizowana jest na bieżąco w oparciu o Zarządzenie Nr 6/2011 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 18 lipca 2011 r. .

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2013-08-29 08:39:40
Opublikował: Kamil Górski 2013-08-29 08:43:27

Zmienił: Kamil Górski 2013-08-29 08:42:52
Opublikował: Kamil Górski 2013-08-29 08:43:01

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij