Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność opiniodawcza w I półroczu 2006 roku

1.   Składy Orzekające wydały w I półroczu 2006 r. 504 opinie, z tego:


1)   132 opinie o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,


2)   98 opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,


3)   89 opinii o prognozach kształtowania się długu publicznego,


4)      132 opinie o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,


5)      16 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2006 r.,


6)      35 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek,


7)      2 opinie w sprawie wykupu obligacji komunalnych.


 


2.   W I półroczu 2006 r. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające.


3.   W I półroczu 2006 r. nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:15:36
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:15:43

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:15:36
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2006-07-12 10:15:43

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij