Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność opiniodawcza w I półroczu 2008 roku

1.   Składy Orzekające wydały 296 opinii, z tego:


1)   131 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,


2)      131 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,


3)      9 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego i objaśnieniami na 2008 r.,


4)   25 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek.


2.       Kolegium na posiedzeniu w dniu 16.04.2008 r. rozpatrzyło odwołanie Prezydenta Miasta Starachowice od uchwały VIII Składu Orzekającego RIO w Kielcach Nr 8/I/2008 z dnia 28 lutego 2008 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Miasto Starachowice. Kolegium uwzględniło przedmiotowe odwołanie.


3.      W I półroczu nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:10:04
Opublikował:  2008-08-04 09:09:07

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:18:35
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:18:39

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Archiwum - poprzednie wersje:

Wersja znajduje się w archiwum i była opublikowana.

Działalność opiniodawcza w I półroczu 2007 roku

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:10:04
Opublikował:  2008-08-04 09:09:07

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:10:40
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-08-04 09:10:44

Zamknij