Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Działalność opiniodawcza w I półroczu 2009 roku

1.   Składy Orzekające wydały 317 opinii, z tego:


1)   130 opinii o wnioskach komisji rewizyjnych organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w sprawie absolutorium,


2)      130 opinii o przedkładanych przez zarządy powiatów i województw oraz przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) sprawozdaniach z wykonania budżetu,


3)      7 opinii o przedkładanych projektach budżetów jednostek samorządu terytorialnego wraz z informacjami o stanie mienia jednostek samorządu terytorialnego
i objaśnieniami na 2009 r.,


4)      2 opinie o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego,


5)      2 opinie o prognozach kształtowania się długu publicznego,


6)     45 opinii o możliwości spłaty kredytów lub pożyczek


7)      1 opinię  w sprawie wykupu obligacji komunalnych


2.       W I półroczu 2009 r. Kolegium nie rozpatrywało odwołań od opinii wydanych przez składy orzekające.


3.      W I półroczu nie opracowywano informacji kierowanych do Wojewody i Ministra Finansów o negatywnych opiniach o sprawozdaniach z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Wytworzył/Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:51:58
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:52:14

Zmienił: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:51:58
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2009-07-21 11:52:14

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij