Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
        Szukaj   Wyczyść

Informacja w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 r.


Informacja w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 r.


Szanowni Państwo,
 
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Regionalnych Izb Obrachunkowych w sprawie sposobu ustalenia kwot o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim przedstawiamy dwa stanowiska w tej sprawie:
 
Rekomendacja MAiC w sprawie funduszu sołeckiego na 2013 r.
Źródło:http://administracja.mac.gov.pl/portal/adm/267/5071/Propozycja_GUS_ws_obliczania_wysokosci_srodkow_funduszu_soleckiego_na_rok_2013.html
 
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi sposobu obliczenia kwoty bazowej – wskaźnika (Kb), niezbędnej do obliczenia funduszu sołeckiego na 2013 rok informujemy o stanowisku Głównego Urzędu Statystycznego w tej sprawie. Główny Urząd Statystyczny proponuje, aby z uwagi na przesunięcie terminów opracowania bilansów ludności za 2011 r. dla wyliczenia wszelkich wskaźników odnoszących się do liczby ludności (np. dla wyliczenia kwoty bazowej /Kb/ koniecznej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego) przyjąć ostatnie oficjalne dane GUS, tj. według stanu w dniu 31.12.2010 r. i wyliczone w ten sposób wielkości uznać za tymczasowe do czasu opublikowania ostatecznego bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2011 r. Powyższe stanowisko Głównego Urzędu Statystycznego zostało udostępnione na stronie internetowej GUS (,,Informacja dotycząca opracowania bilansów ludności za 2011 rok”), a ponadto w Banku Danych Lokalnych oraz w bazie DEMOGRAFIA..
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rekomenduje uwzględnienie tego stanowiska przy wykonywaniu przepisów ustawy o funduszu sołeckim, a w szczególności art. 2 ust. 2, który obliguje wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) do przekazania sołtysom informacji o wysokości środków funduszu do 31 lipca.
 
Stanowisko GUS 
Źródło: http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks
 
Główny Urząd Statystyczny informuje, że źródłem danych o liczbie i strukturze ludności dla 2011 roku będzie bilans oparty na wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011. Zgodnie z terminami opracowania wyników spisu 2011, a następnie sporządzenia bilansów ludności za kolejne okresy (kwartały) po spisie -przewidywanym terminem upowszechnienia danych o liczbie ludności według stanu w dniu 31 grudnia 2011 r. jest październik 2012 r. W związku z powyższym proponujemy, aby dla wyliczania wszelkich wskaźników odnoszących się do liczby ludności (np. dla wyliczenia kwoty bazowej /Kb/ koniecznej do określenia wysokości środków funduszu sołeckiego) przyjąć ostatnie oficjalne dane GUS, tj. według stanu w dniu 31.12.2010 r., i wyliczone w ten sposób wielkości/środki uznać za tymczasowe do czasu upowszechnienia ostatecznego bilansu ludności według stanu w dniu 31.12.2011 r.

Wytworzył/Wprowadził: Kamil Górski 2012-07-31 09:09:19
Opublikował: Kamil Górski 2012-07-31 09:09:46

Zmienił: Kamil Górski 2012-07-31 09:09:19
Opublikował: Kamil Górski 2012-07-31 09:09:46

Ta wersja jest opublikowana i obowiązująca.

Zamknij