Kontrastowy
Formularz Szukaj

Biuletyn Informacji Publicznej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

(Wersja opublikowana)
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Izby

Rozdział 5
Komisja do spraw kontrasygnaty

§ 18

Do rozpatrywania powiadomień złożonych przez skarbników j.s.t. o odmowie złożenia kontrasygnaty, o których mowa przepisach ustawy o finansach publicznych Prezes izby powołuje w drodze odrębnego zarządzenia, komisję w składzie 3- 5 osób do spraw kontrasygnaty i wyznacza przewodniczącego komisji.

§ 19

 1. Komisja rozpatrując sprawę, w której skarbnik (główny księgowy budżetu jednostki samorządu terytorialnego) dokonał kontrasygnaty na pisemne polecenie zwierzchnika, bada pod względem zgodności z prawem czynność będącą przedmiotem powiadomienia.
 2. Ostateczne rozpatrzenie sprawy może być poprzedzone przeprowadzeniem kontroli doraźnej przez inspektorów wydziału kontroli. Z wnioskiem o przeprowadzenie takiej kontroli przewodniczący komisji występuje do prezesa izby.
 3. Komisja rozstrzyga o naruszeniu prawa, podejmując uchwałę w terminie 14 dni od daty otrzymania powiadomienia.
 4. Do postępowania przed komisją i podejmowania uchwał stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania przed kolegium izby.
 5. Komisja obraduje na posiedzeniach.
 6. Przewodniczący komisji określa termin i porządek obrad.
 7. Przewodniczący zwołuje posiedzenie komisji, zawiadamia o jego miejscu i terminie skarbnika (głównego księgowego budżetu jednostki samorządu terytorialnego) od którego wpłynęło powiadomienie i jego przełożonego.
 8. Do posiedzeń komisji stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące protokołu z posiedzeń kolegium izby.
 9. Od uchwał komisji służy odwołanie do pełnego składu kolegium izby.
 10. Uchwałę komisji doręcza się rzecznikowi dyscypliny finansów publicznych, skarbnikowi gminy i jego zwierzchnikowi.
 11. Obsługę komisji prowadzi wyznaczony pracownik wydziału informacji, analiz i szkoleń.
Wprowadził: Wioletta Krawczyk 2005-02-22 13:31:26
Zmienił: Wioletta Krawczyk 2008-12-19 09:55:02
Opublikował: Wioletta Krawczyk 2008-12-19 09:55:10
Przeczytano: 5705 razy.
Archiwum:
Wersja archiwalna z 2005-02-22 13:32:39 (Wersja opublikowana)
Wyciąg z Regulaminu Organizacyjnego Izby
Wersja archiwalna z 2005-02-22 13:31:45 (Wersja opublikowana)
Wyciąg z Regulaminu Izby
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach
Ostatnio dodane    Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach    Działalność RIO w Kielcach    Raporty o stanie gospodarki finansowej    Inne organy działające przy Izbie    Elektroniczna Skrzynka Podawcza    Archiwum BIP    Instrukcja korzystania z BIP    Redakcja    Strona główna    Ochrona danych osobowych    Do pobrania    BIP